AEROGAL® 5mg film tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo AEROGAL® film tableta; 5mg; blister, 1x10kom

  • ATC: R06AX27
  • JKL: 1058277
  • EAN: 8608808107055
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: BR
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

AEROGAL® film tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za AEROGAL® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za AEROGAL® kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

AEROGAL

mg, film tableta

desloratadin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju

iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo

uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek AEROGAL i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek AEROGAL

Kako se uzima lek AEROGAL

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek AEROGAL

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek AEROGAL i čemu je namenjen

Lek AEROGAL sadrži desloratadin, koji je antihistaminik.

Lek AEROGAL je antialergijski lek koji ne izaziva pospanost. Pomaže u kontroli alergijske reakcije i pratećih simptoma.

Lek AEROGAL ublažava simptome povezane sa alergijskim rinitisom upala nosnih puteva prouzrokovana alergijom, na primer, polenska kijavica ili alergija na grinje kod odraslih i adolescenata uzrasta 12 godina i starijih. Ovi simptomi uključuju kijanje, svrab ili curenje iz nosa, svrab nepca i crvenilo, svrab i suzenje očiju.

Lek AEROGAL se takođe koristi za ublažavanje simptoma povezanih sa urtikarijom promene na koži izazvane alergijom. Ti simptomi uključuju svrab po koži i koprivnjaču. Simptomi su ublaženi tokom čitavogdana, što Vam pomaže da normalno obavljate svoje dnevne aktivnosti i da normalno spavate.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek AEROGAL

Lek AEROGAL ne smete uzimati:

Lek AEROGAL ne smete koristiti ukoliko ste preosetljivi alergični na desloratadin, na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka navedene u odeljku 6.1 ili na loratadin.

Upozorenja i mere opreza

Pre uzimanja leka AEROGAL posavetujte se sa svojim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom ukoliko: - ukoliko imate oslabljenu funkciju bubrega; - ukoliko u svojoj ili porodičnoj istoriji bolesti imate epileptične napade.

Primena kod dece i adolescenata

Nemojte davati ovaj lek deci mlađoj od 12 godina.

Drugi lekovi i AEROGAL

Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste donedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Nisu poznate interakcije leka AEROGAL sa drugim lekovima.

Uzimanje leka AEROGAL sa hranom, pićima i alkoholom

Lek AEROGAL možete uzimati uz obrok ili na prazan želudac.Savetuje se oprez kada se lek AEROGAL primenjuje sa alkoholom.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili ako planirate trudnoću, posavetujte se sasvojim lekarom ili farmaceutom pre uzimanja ovog leka.Uzimanje leka AEROGAL u toku trudnoće ili dojenja se ne preporučuje.

Nisu dostupni podaci o uticaju leka AEROGAL na plodnost kod muškaraca i žena.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Ako se uzima u preporučenim dozama, lek AEROGAL ne bi trebalo da utiče na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama. Iako se kod većine ljudi ne javlja pospanost, pacijentima se savetuje da se ne uključuju u aktivnosti koje zahtevaju mentalnu budnost, kao što je vožnja automobila ili rukovanje mašinama, dok ne utvrde kako ovaj lek deluje na njih.

3. Kako se uzima lek AEROGAL

Uvek uzimajte ovaj lek na način kako Vam je to preporučio lekar ili farmaceut. Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.

Odrasli i adolescenti uzrasta 12 godina i stariji

Preporučena doza je jedna tableta jednom dnevno, sa ili bez hrane. Lek je namenjen za oralnu primenu.Tabletu progutati celu, sa dovoljnom količinom vode.

Vaš lekar će odrediti tip alergijskog rinitisa od kojeg bolujete, pa će u u skladu sa tim odlučiti koliko bi dugo trebalo da uzimate AEROGAL tablete.

Ako bolujete od intermitentnog alergijskog rinitisa simptomi su prisutni manje od 4 dana u nedelji ili kraćeod 4 nedelje, lekar će dati preporuku o trajanju lečenja nakon procene Vaše istorije bolesti.

Ukoliko bolujete od perzistentnog alergijskog rinitisa simptomi su prisutni 4 ili više dana u nedelji ili duže od 4 nedelje, lekar Vam može propisati dugotrajnije lečenje.

Dužina lečenja urtikarije razlikuje se od pacijenta do pacijenta, i zato sledite uputstva svog lekara.

Ako ste uzeli više leka AEROGAL nego što treba

Uvek uzimajte lek AEROGAL onako kako Vam je propisano. Ne očekuju se ozbiljni problemi kod slučajnog predoziranja. Međutim, ako ste uzeli više leka AEROGAL nego što Vam je propisano, obratite se svomlekaru ili farmaceutu.

Ako ste zaboravili da uzmete lek AEROGAL

Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće, a zatim lek nastavite da uzimate po uobičajenom rasporedu. Nikada ne uzimajte duplu dozu kako biste nadoknadili propuštenu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek AEROGAL

prekidu primene leka odlučuje Vaš lekar.U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primenom leka AEROGAL, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Nakon stavljanja u promet leka desloratadin, vrlo retko su prijavljeni slučajevi teških alergijskih reakcijaotežano disanje, zviždanje u plućima, svrab, koprivnjača i otok. Ukoliko primetite neko od ovih ozbiljnih neželjenih dejstava, prestanite da uzimate ovaj lek i odmah potražite savet lekara.

kliničkim studijama kod odraslih, neželjena dejstva su bila otprilike ista kao neželjena dejstva kod pacijenata koji su uzimali placebo. Međutim, umor, suva usta i glavobolja su bila neželjena dejstva koja su češće prijavljivana pri upotrebi desloratadina nego pri upotrebi tableta placeba. Kod adolescenata, najčešće prijavljivano neželjeno dejstvo bila je glavobolja.

kliničkim studijama sa lekom desloratadin zabeležena su sledeća neželjena dejstva:

Česta: mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek:

Nakon stavljanje leka desloratadin u promet, sledeća neželjena dejstva su prijavljena sa učestalošću:

Veoma retka: mogu da se jave kod najviše 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek:

teške alergijske reakcije

palpitacije osećaj lupanja srca ili nepravilan rad srca

ubrzan rad srca

bol u želucu

nadražen želudac

dijareja proliv

bol u mišićima

epileptički napadi

nemir sa pojačanim pokretima tela

zapaljenje jetre

odstupanja od normalnih rezultata testova funkcije jetre

Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka

neuobičajena slabost

žuta prebojenost kože i/ili očiju

fotosenzitivnost povećana osetljivost kože na sunce, čak i u slučaju slabog sunca, i na UV zračenje, na

primer UV zračenje u solarijumu

poremećaj srčanog ritma

abnormalno ponašanje

Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.

usporeni otkucaji srca

poremećaj srčanog ritma

abnormalno ponašanje

Prijavljivanje neželjenih reakcijaUkoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjemneželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcijemožete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek AEROGAL

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek AEROGAL posle isteka roka upotrebe označenog na spoljašnjem pakovanju nakon: „Važi do:“ Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

Čuvati na temperaturi do 30 °C, u originalnom pakovanju.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek AEROGAL

Aktivna supstanca je desloratadin.Jedna film tableta sadrži 5 mg desloratadina.

Pomoćne supstance su:

Jezgro tablete:

celuloza, mikrokristalna; kalcijum-hidrogenfosfat, dihidrat; talk.

Film obloga Opadry II green 85F21865:

polivinilalkohol; polietilenglikol; talk; titan-dioksid; gvožđe III-

oksid, žuti; aluminium lake plava; aluminium lake indigo karmin.

Kako izgleda lek AEROGAL i sadržaj pakovanja

Film tableta.

Okrugle, bikonveksne, filmom obložene tablete zelene boje.

Unutrašnje pakovanje je AL/PVC-PVC blister sa 10 film tableta.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedan blister sa 10 film tableta i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

GALENIKA AD BEOGRAD, Batajnički drum b.b., Beograd, Republika Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Oktobar, 2017.

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept .

Broj i datum dozvole:

515-01-01300-17-001 od 30.10.2017.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji