CoArprenessa 10mg+2.5mg tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo CoArprenessa tableta; 10mg+2.5mg; blister, 3x10kom

  • ATC: C09BA04
  • JKL: 1401257
  • EAN: 3838989731311
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: R
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

CoArprenessa tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za CoArprenessa na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za CoArprenessa kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

CoArprenessa, 10 mg/2,5 mg, tablete

perindopril/indapamid

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek CoArprenessa i čemu je namenjen2.

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek CoArprenessa

Kako se uzima lek CoArprenessa

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek CoArprenessa

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek CoArprenessa i čemu je namenjen

Lek CoArprenessa je kombinacija dve aktivne supstance, perindoprila i indapamida. Lek CoArprenessa je antihipertenzivni lek koji se koristi za lečenje povišenog krvnog pritiska hipertenzije kod odraslih.

Perindopril pripada grupi lekova koji se nazivaju ihibitori angiotenzin konvertujućeg enzima ACE inhibitori. ACE inhibitori deluju tako što šire krvne sudove, čime se srcu olakšava da pumpa krv kroz njih. Indapamid je diuretik. Duretici povećavaju količinu urina mokraće koju stvaraju bubrezi. Međutim, indapamid se razlikuje od drugih diuretika, zato što dovodi do samo malog povećanja količine stvorenog urina. Svaka od aktivnih supstanci smanjuje krvni pritisak, a obe supstance zajedno kontrolišu Vaš krvni pritisak. Lek CoArprenessa je indikovan kod pacijenata koji već dobijaju odvojene tablete perindoprila od 10 mg i indapamida od 2,5 mg. Ovi pacijenti mogu umesto toga da uzmu jednu tabletu leka CoArprenessa koja sadrži obe aktivne supstance.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek CoArprenessa

Lek CoArprenessa ne smete uzimati:

ako ste alergični preosetljivi na perindopril ili bilo koji drugi ACE inhibitor, indapamid

ili bilo koji drugi sulfonamid, ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka navedenih u odeljku 6;-

ako ste imali simptome kao što su zviždanje u grudima, oticanje lica i jezika, izrazit svrab ili teški osip po koži, pri prethodnoj primeni ACE inhibitora, ili ako ste Vi ili neko iz Vaše porodice imali ove simptome u bilo kojim drugim okolnostima stanje koje se zove angioedem;

ako imate šećernu bolest dijabetes ili oštećenje funkcije bubrega ili uzimate lek za sniženje krvnog pritiska koji sadrži aliskiren;

ako imate teško oboljenje jetre ili stanje koje se zove hepatička encefalopatija degenerativno oboljenje mozga;

ako imate oboljenje bubrega gde je smanjen dotok krvi u bubrege stenoza bubrežne arterije,

ako idete na dijalizu ili neku drugu vrstu filtracije krvi. U zavisnosti od uređaja koji se koristi, lek CoArprenessa Vam možda neće odgovarati;

ako imate malu koncentraciju kalijuma u krvi;

ako se se kod Vas sumnja ili je potvrđeno da imate dekompezovanu srčanu insuficijenciju simptomi mogu da uključuju značajno zadržavanje vode u organizmu, otežano disanje;

ako ste u drugom ili trećem trimestru trudnoće takođe je bolje izbegavati primenu leka CoArprenessau ranoj trudnoći – videti odeljak „Trudnoća i dojenje”;

ako ste na terapiji sakubitrilom/valsartanom, za lečenje srčane insuficijencije jer je povećan rizik od angioedema brzo oticanje ispod kože u predelu grlа videti odeljke „Upozorenja i mere opreza“ i „Drugi lekovi i lek CoArprenessa“.

Ako niste sigurni da li se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, razgovarajte sa lekarom ili farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što počnete da uzimate lek CoArprenessa.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek CoArprenessa:-

ako imate stenozu aorte sužavanje glavnog krvnog suda koji vodi krv iz srca ili hipertrofičnu kardiomiopatiju oboljenje srčanog mišića ili stenozu bubrežnih arterija suženje krvnog suda koji snabdeva bubreg krvlju,

ako imate srčanu slabost ili bilo koje druge probleme sa srcem,

ako imate probleme sa bubrezima ili ako idete na dijalizu,

ako imate smetnje sa vidom ili bol u oku. To mogu biti simptomi nakupljanja tečnosti u sloju oka u kojem su smešteni krvni sudovi efuzija horoidee ili povećanja pritiska u oku i mogu da se jave u roku od nekoliko sati do nedelja od početka uzimanja leka CoArprenessa. Ukoliko se ne leči, može dovesti do trajnog gubitka vida. Ako ste ranije imali alergiju na penicilin ili sulfonamide, možete i biti izloženi većem riziku za njihov razvoj,

ako imate mišićne poremećaje, uključujući bol u mišićima, osetljivost, slabost ili grčeve,

ako imate neuobičajeno povećane vrednosti u krvi hormona koji se zove aldosteron primarni aldosteronizam,

ako imate probleme sa jetrom,

ako ste oboleli od kolagenske bolesti oboljenje kože kao što je sistemski eritemski lupus ili skleroderma,

ako imate aterosklerozu otvrdnjavanje arterija,

ako patite od hiperparatiroidizma preterano aktivna paratiroidna žlezda,

ako bolujete od gihta,

ako imate šećernu bolest,

ako ste na režimu ishrane sa ograničenim unosom soli ili ako koristite zamene za kuhinjsku so koje sadrže kalijum,

ako uzimate litijum ili diuretike koji štede kalijum spironolakton, triamteren ili suplemente kalijuma, zato što njihovu primenu sa lekom CoArprenessa treba izbegavati videti odeljak „Drugi lekovi i lek CoArprenessa“,

ako ste starije životne dobi,

ako ste imali reakcije fotosenzitivnosti,

ako imate tešku alergijsku reakciju sa oticanjem lica, usana, usta, jezika ili grla koja može izazvati otežano gutanje ili disanje angioedem. Ovo može da se pojavi bilo kada tokom terapije. Ukoliko se kod Vas razviju ovi simptomi, odmah prestanite da uzimate terapiju i obratite se lekaru,

ako uzimate bilo koji od sledećih lekova koji se koriste za snižavanje visokog krvnog pritiska:

blokatori receptora angiotenzina II ARB poznati kao sartani – na primer, valsartan, telmisartan, irbesartan, naročito ako imate probleme sa bubrezima povezane sa šećernom bolešću,

Vaš lekar može kontrolisati funkciju Vaših bubrega, krvni pritisak i vrednost elektrolita u krvi npr. kalijuma u redovnim intervalima.

ako ste pripadnik crne rase, pošto možete imati povećani rizik od nastanka angioedema i ovaj lek može biti manje efikasan u snižavanju Vašeg krvnog pritiska u odnosu na pripadnike ostalih rasa,

ako ste pacijent na hemodijalizi sa membranama visoke propustljivosti,

ako uzimate neki od sledećih lekova, zato što je povećan rizik od nastanka angioedema:

racekadotril koristi se u lečenju proliva,

sirolimus, everolimus, temsirolimus i druge lekove koji pripadaju grupi takozvanih mTOR inhibitora koriste se u sprečavanju odbacivanja presađenih organa,

sakubitril dostupan kao fiksna kombinacija doza sa valsartanom, koristi se za lečenje dugotrajne srčane slabosti,

linagliptin, saksagliptin, sitagliptin, vildagliptin i druge lekove koji pripadaju grupi zvanojgliptini lekovi koji se koriste za lečenje dijabetesa.

Angioedem Angioedem teška alergijska reakcija sa oticanjem lica, usana, jezika ili grla uz otežano gutanje i disanje je zabeležen kod pacijenata lečenih ACE inhibitorima, uključujući i lek CoArprenessa. Ovo može da se pojavi bilo kada u toku terapije. Ukoliko se kod Vas razviju ovi simptomi, odmah prestanite da uzimate lek CoArprenessa i obratite se lekaru. Videti i odeljak 4.

Morate reći lekaru ako mislite da ste trudni ili ako planirate trudnoću. Lek CoArprenessa se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne sme se uzimati ako ste trudni duže od 3 meseca, jer može dovesti do ozbiljnog oštećenja ploda, kada se primenjuje u tom periodu videti odeljak „Trudnoća i dojenje“.

Kada uzimate lek CoArprenessa, treba da obavestite lekara ili medicinsko osoblje i u sledećim slučajevima:-

ako treba da dobijete anesteziju i/ili imate hiruršku intervenciju,

ako ste u poslednje vreme imali proliv ili povraćanje, ili ako ste dehidrirani,

ako ćete ići na dijalizu ili LDL aferezu uklanjanje holesterola iz krvi uz pomoć aparata,

ako treba da dobijate terapiju desenzibilizacije za smanjenje alergijske reakcije na ubode pčele ili ose,

ako morate da radite medicinsku analizu koja zahteva injekciju kontrastnog sredstva na bazi joda supstanca koja organe kao što su bubrezi ili želudac čini vidljivim na rendgenskom snimku,

ako imate promene u vidu ili bol u jednom ili oba oka dok uzimate lek CoArprenessa,Ovo može biti znak da razvijate glaukom, usled visokog pritiska u očima. Potrebno je da prestanete sa uzimanjem leka CoArprenessa i potražite medicinsku pomoć.

Sportisti bi trebalo da znaju da lek CoArprenessa sadrži aktivnu supstancu indapamid koja može da uzrokuje pozitivnu reakciju na doping testu.

Primena kod dece

Lek CoArprenessa tablete ne treba primenjivati kod dece i adolescenata.

Drugi lekovi i lek CoArprenessa

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se nabavljaju bez lekarskog recepta.Treba da izbegavate uzimanje tableta CoArprenessa sa:-

litijumom koristi se u lečenju manije ili depresije,

aliskirenom lek koji se koristi za lečenje hipertenzije ako nemate dijabetes melitus ili probleme sa bubrezima,

diureticima koji štede kalijum npr. triamteren, amilorid, solima kalijuma, drugim lekovima koji mogu povećati koncentraciju kalijuma u krvi poput heparina ili kotrimoksazola, poznatog i kao trimetoprim/sulfametoksazol,

estramustinom koristi se za lečenje karcinoma raka,

drugim lekovima koji se koriste za lečenje povišenog krvnog pritiska: inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima i blokatori receptora angiotenzina.

Drugi lekovi mogu uticati na dejstvo leka CoArprenessa. Vaš lekar će možda morati da Vam promeni dozu i/ili da preduzme druge mere opreza. Obavestite Vašeg lekara ako uzimate neki od sledećih lekova, jer može biti neophodan dodatni oprez:-

druge lekove za lečenje visokog krvnog pritiska, uključujući blokatore receptora angiotenzina II ili aliskiren videti odeljke „Lek CoArprenessa ne smete uzimati“ i „Upozorenja i mere opreza“ ili diuretike lekovi koji povećavaju količinu urina koju stvaraju bubrezi,

lekove koji štede kalijum i koriste se u lečenju srčane slabosti: eplerenon i spironolakton u dozama od 12,5 mg do 50 mg dnevno,

lekove koji se najčešće koriste za lečenje proliva racekadotril ili za sprečavanje odbacivanja presađenih organa sirolimus, everolimus, temsirolimus i druge lekove koji pripadaju grupi takozvanih mTOR inhibitora. Videti odeljak „Upozorenja i mere opreza“,

sakubitril/valsartan koriste se za lečenje hronične srčane slabosti. Videti odeljke „Lek CoArprenessane smete uzimati“ i „Upozorenja i mere opreza“,

kontrastna sredstva na bazi joda,

moksifloksacin, sparfloksacin, eritromicin u obliku injekcije antibiotici, lekovi koji se koriste za lečenje infekcija,

metadon koristi se u terapiji bolesti zavisnosti,

prokainamid za lečenje nepravilnog rada srca,

alopurinol lek koji se koristi za lečenje gihta,

mizolastin, terfenadin ili astemizol antihistaminici za lečenje polenske kijavice ili alergije,

kortikosteroide koji se koriste u terapiji različitih stanja uključujući ozbiljnu astmu i reumatoidni artritis,

imunosupresive koji se koriste u terapiji autoimunih oboljenja ili nakon transplantacije da bi se sprečilo odbacivanje organa npr. ciklosporin, takrolimus,

eritromicin u obliku injekcije antibiotik,

halofantrin koristi se kod određenih vrsta malarije,

pentamidin koristi se u lečenju zapaljenja pluća,

zlato koje se daje u obliku injekcije koriste se u lečenju reumatoidnog poliartritisa,

vinkamin koristi se za lečenje simptomatskih kognitivnih poremećaja kod starijih osoba, uključujući i gubitak pamćenja,

bepridil koristi se u lečenju angine pektoris,

sultoprid koristi se za lečenje psihoza,

lekove koji se koriste za probleme sa srčanim ritmom npr. hinidin, hidrohinidin, disopiramid, amjodaron, sotalol, ibutilid, dofetilid, digitalis, bretilijum,

cisaprid, difemanil koriste se za lečenje želudačnih i problema sa varenjem,

digoksin ili druge kardiotonične glikozide za lečenje srčanih tegoba,

baklofen lek koji se koristi za lečenje mišićne ukočenosti, koja se javlja kod oboljenja kao što je multipla skleroza,

lekove koji se koriste za lečenje šećerne bolesti, kao što su insulin, metformin ili gliptini,

kalcijum uključujući i suplemente sa kalcijumom,

stimulativne laksative npr. sena,

nesteroidne antiinflamatorne lekove npr. ibuprofen ili velike doze salicilata npr. acetilsalicilna kiselina,

amfotercin B u obliku injekcije lek koji se koristi u lečenje teških gljivičnih oboljenja,

lekove koji se koriste za lečenje mentalnih poremećaja kao što je depresija, anksioznost, shizofrenija npr. triciklični antidepresivi, neuroleptici kao što su amisulprid, sulpirid, sultoprid, tiaprid, haloperidol, droperidol,

tetrakosaktid koriste se za lečenje Kronove bolesti,

trimetoprim koriste se za lečenje infekcija,

vazodilatore, uključujući i nitrate lekovi koji pomažu da se prošire krvni sudovi,

lekove koji se koriste za lečenje niskog krvnog pritiska, stanja šoka ili astme npr. efedrin, noradrenalin ili adrenalin.

Uzimanje leka CoArprenessa sa hranom i pićima

Preporučuje se da tablete leka CoArprenessa uzimate pre obroka.

Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

TrudnoćaMorate obavestiti Vašeg lekara ako ste trudni ili ako planirate trudnoću. Lekar će obično savetovati da prestanete da uzimate lek CoArprenessa pre nego što zatrudnite ili čim saznate da ste trudni, i savetovaće Vam da uzimate neki drugi lek umesto leka CoArprenessa. Lek CoArprenessa se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne sme se uzimati ako ste trudni duže od 3 meseca, zato što u tom stadijumu trudnoće može ozbiljno da naškodi bebi.

DojenjeNe smete da uzimate lek CoArprenessa ako dojite. Vaš lekar može izabrati drugu terapiju za Vas, ukoliko želite da dojite, posebno ako je u pitanju novorođenče ili je beba rođena prevremeno.Odmah obavestite lekara ako dojite ili ako nameravate da počnete da dojite. Odmah se obratite lekaru.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek CoArprenessa obično ne utiče na pažnju, ali se može javiti vrtoglavica ili slabost kod nekih pacijenata kao posledica pada krvnog pritiska. Ako Vam se ovo dogodi, Vaša sposobnost upravljanja vozilima ilirukovanja mašinama može biti smanjena.

Lek CoArprenessa sadrži natrijum

Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol 23 mg natrijuma po dozi, tj. suštinski je „bez natrijuma“.

3. Kako se uzima lek CoArprenessa

Uvek uzimajte lek CoArprenessa tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ako niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Preporučena doza leka CoArprenessa, 10 mg/2,5 mg je jedna tableta jednom dnevno.Preporučuje se da tabletu uzmete ujutro, pre obroka.Progutajte tabletu sа čašom vode.

Ako ste uzeli više leka CoArprenessa nego što treba

Ako ste uzeli više tableta nego što Vam je propisano, odmah se obratite svom lekaru ili pomoć potražite u najbližoj bolnici. U slučajevima predoziranja, najčešća reakcija je sniženje krvnog pritiska.Ukoliko se javi značajno sniženje krvnog pritiska povezano sa mučninom, povraćanjem, grčevima, vrtoglavicom, pospanošću, zbunjenošću, promenama u količini urina koji stvaraju bubrezi, može Vam pomoći da legnete i podignete noge.

Ako ste zaboravili da uzmete lek CoArprenessa

Važno je da uzimate lek svakog dana u uobičajeno vreme, jer to terapiju čini efikasnijom. Međutim, ako ste zaboravili da uzmete tablete leka CoArprenessa, sledeću dozu uzmite u uobičajeno vreme. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu dozu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek CoArprenessa

Lečenje povišenog krvnog pritiska je obično doživotno, morate razgovarati sa lekarom pre nego što odlučite da prestanete da uzimate ovaj lek.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Prestanite sa uzimanjem leka i odmah se obratite lekaru ako se javi bilo koje od sledećih neželjenih dejstava, zato što ona mogu da budu ozbiljna:

teška vrtoglavica ili gubitak svesti usled niskog krvnog pritiska često – može da se javi kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek,

bronhospazam stezanje u grudima, zviždanje pri disanju i kratak dah povremeno – može da se javi kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek,

oticanje lica, usana, usta, jezika ili grla, otežano disanje angioedem Vidite odeljak 2 „Upozorenja i mere opreza” povremeno – može da se javi kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek,

teške reakcije kožе, uključujući multiformni eritem osip na koži koji često počinje sa crvenim pečatima koji svrbe na licu, rukama ili nogama ili intenzivan osip na koži, koprivnjača, crvenilo po koži preko celog tela, jak svrab, pojava plikova, ljuštenje i oticanje kože, zapaljenje sluzokože

Stevens Johnson

sindrom ili druge alergijske reakcije veoma retko – može da se javi kod najviše 1

od 10000 pacijenata koji uzimaju lek,

kardiovaskularnа oboljenja: nepravilan rad srca, angina pektoris bol u grudima, vilici i leđima izazvan fizičkim naporom, srčani udar veoma retko – može da se javi kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek,

slabost u rukama ili nogama, problemi sa govorom koji mogu biti znak mogućeg moždanog udara veoma retko – može da se javi kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek,

zapaljenje pankreasa koje može da prouzrokuje težak bol u stomaku i leđima praćeno utiskom da se osećate veoma loše veoma retko – može da se javi kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek,

žuta prebojenost kože ili beonjača žutica, koja može biti znak zapaljenja jetre veoma retko – može da se javi kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek,

životno ugrožavajući, nepravilan srčani ritam nepoznate učestalosti - učestalost se ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka,

oboljenje mozga izazvano bolešću jetre hepatična encefalopatija nepoznate učestalosti,

slabost mišića, grčevi, osetljivost ili bol, a naročito ako se istovremeno ne osećate dobro ili imate visoku telesnu temperaturu, to može biti prouzrokovano neuobičajenim oštećenjem raspadom mišića

nepoznata učestalost.

Neželjena dejstva, navedena prema učestalosti,mogu biti sledeća:

Česta neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek:-

smanjena vrednost kalijuma u krvi, reakcija kože kod osoba sa sklonošću ka alergijskim i astmatičnim reakcijama, glavobolja, vrtoglavica, vertigo, trnjenje i bockanje u nogama, poremećaji vida, zujanje u ušima tinitus, kašalj, kratak dah dispneja, stomačne tegobe mučnina, povraćanje, bol u stomaku, poremećaji ukusa, dispepsija ili problemi sa varenjem, proliv, otežano pražnjenje creva, alergijske reakcije kao što su osip na koži, svrab, grčevi u mišićima, opšta slabost.

Povremena neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek:-

promene raspoloženja, depresija, poremećaji spavanja, koprivnjača, purpura crvene tačkice po koži, grupe plikova na koži, problemi sa bubrezima, impotencija nemogućnost postizanja ili održavanja erekcije, preznojavanje, povećan broj eozinofila vrsta belih krvnih zrnaca, promene u laboratorijskim nalazima: povećana koncentracija kalijuma u krvi koja se povlači nakon prestanka terapije, smanjenje koncentracije natrijuma u krvi što može dovesti do dehidratacije i niskog krvnog pritiska, pospanost, iznenadni gubitak svesti, osećaj lupanja srca palpitacije, ubrzani otkucaji srca tahikardija, veoma smanjena vrednost šećera u krvi hipoglikemija kod pacijenata sa šećernom bolešću, zapaljenje krvnih sudova vaskulitis, suva usta, povećana osetljivost kože na sunčevu svetlost reakcije fotosenzitivnosti, bol u zglobovima artralgija, bol u mišićima mialgija, bol u grudima, osećaj slabosti, periferni otoci, povišena telesna temperatura, povećana vrednost uree u krvi, povećana vrednost kreatinina u krvi, padovi.

Retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek:-

pogoršanje psorijaze, promene u laboratorijskim parametrima: smanjene vrednosti hlorida u krvi, smanjene vrednosti magnezijuma u krvi, povećane vrednosti enzima jetre, povećana vrednostbilirubina u serumu, zamor, smanjeno izlučivanje urina ili prestanak mokrenja, napadi crvenila, akutna insuficijencija slabost bubrega,

taman urin, nagon za povraćanjem mučnina ili povraćanje, grčevi u mišićima, zbunjenost i epileptični napadi. Ovo mogu biti simptomi stanja koje se naziva SIADH sindrom neadekvatnog lučenja antidiuretskog hormona.

Veoma retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek:-

zbunjenost konfuzija, redak oblik zapaljenja pluća eozinofilna pneumonija, zapušen nos ili curenje iz nosa rinitis, teški problemi sa bubrezima, promene u vrednostima krvne slike kao što je smanjenbroj belih i crvenih krvnih zrnaca, smanjena vrednost hemoglobina, smanjen broj trombocita, povećana koncentracija kalcijuma u krvi, poremećaj funkcije jetre.

Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka:-

neuobičajen nalaz na EKG snimku, promene u laboratorijskim parametrima: smanjena vrednost kalijuma u krvi, povećana vrednost mokraćne kiseline i povećana vrednost šećera u krvi, kratkovidost miopija, zamućen vid, oštećenje vida, smetnje sa vidom ili bol u očima efuzija horoidee ili glaukom zatvorenog ugla, promena boje, utrnulost i bol u prstima na rukama i nogama Rejnoov fenomen.

ako imate sistemski eritemski lupus vrsta bolesti kolagena, on može da se pogorša.

Mogu da se jave poremećaji krvi, bubrega, jetre ili pankreasa i promene u laboratorijskim parametrima testovima u krvi. Lekar će možda tražiti da se urade analize krvi da bi pratio Vaše stanje.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbija

www.alims.gov.rs

[email protected]

5. Kako čuvati lek CoArprenessa

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek CoArprenessa posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem i unutrašnjem pakovanju nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek CoArprenessa

Aktivne supstance su perindopril-arginin i indapamid.Jedna tableta sadrži 10 mg perindopril-arginina što odgovara 6,790 mg perindoprila i 2,5 mg indapamida.

Pomoćne supstance su: kalcijum-hlorid, heksahidrat; celuloza, mikrokristalna E 460; celuloza, mikrokristalna, silikonizovana tip 90 celuloza, mikrokristalna E 460 i silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; skrob, preželatinizovan; natrijum-hidrogenkarbonat; silicijum-dioksid, koloidni, hidratisani; magnezijum-stearat E 470b.

Kako izgleda lek CoArprenessa i sadržaj pakovanja

Tableta.Bele ili skoro bele, okrugle, bikonveksne tablete sa oznakom „A2“ na jednoj strani tablete. Dimenzijea tablete: približno 8 mm.

Unutrašnje pakovanje je blister OPA/Al/PVC//Al sa 10 tableta.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 3 blistera ukupno 30 tableta i Uputstvom za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD, Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd

Proizvođač:

KRKA D.D., NOVO MESTO, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

515-01-00756-21-001 оd 12.04.2023.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji