Claritine® 10mg tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Claritine® tableta; 10mg; blister, 1x10kom

  • ATC: R06AX13
  • JKL: 1058251
  • EAN: 8606007910926
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: BR
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Claritine® tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Claritine® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Claritine® kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Claritine

10 mg, tableta

loratadin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar, ili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru , ili farmaceutu. Ovouključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije, morate se obratiti svom lekaru.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Claritine i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Claritine

Kako se uzima lek Claritine

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Claritine

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Claritine i čemu je namenjen

Lek Claritine sadrži aktivnu supstancu loratadin koja pripada grupi lekova poznatih pod nazivom „antihistaminici“ blokatori H

Lek Claritine pomaže u olakšanju alergijskih simptoma sprečavajući efekte supstance pod nazivom histamin, koja se stvara u organizmu, kada ste alergični na nešto.

Lek Claritine ublažava simptome povezane sa alergijskim rinitisom na primer, kod polenske kijavice, poput kijanja, curenja ili svraba nosa, peckanja ili svraba očiju, kod odraslih i dece starije od 2 godine sa telesnom masom većom od 30 kg.

Lek Claritine se primenjuje i za ublažavanje simptoma koprivnjače svrab, crvenilo, kao i smanjivanje broja i veličine pločastih, uzdignutih promena na koži.

Efekat leka Claritine će trajati ceo dan i pomoći će Vam da nastavite sa uobičajenim dnevnim aktivnostima i spavanjem.

Morate se obratiti Vašem lekaru ukoliko se nakon uzimanja leka ne osećate bolje ili se Vaše stanje pogorša.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Claritine

Lek Claritine ne smete uzimati:

ukoliko ste alergični preosetljivi na loratadin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka navedene u odeljku 6.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Claritine ukoliko :

imate oboljenje jetre

ste zakazali bilo kakve kožne alergijske testove. Nemojte uzimati lek Claritine dva dana pre izvođenja tih testova, jer ovaj lek može uticati na rezultate testiranja.

Nemojte davati lek Claritine deci mlađoj od 2 godine ili deci uzrasta od 2 do 12 godina koja imaju telesnu masu manju od 30 kg. Dostupni su drugi oblici leka koji su prikladniji za upotrebu kod dece uzrasta od 2 do 12 godina koja imaju telesnu masu manju od 30 kg.

Drugi lekovi i Claritine

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.Ukoliko se lek Claritine koristi sa drugim lekovima koji mogu da utiču na aktivnost nekih enzima, odgovornih za metabolizam lekova u jetri npr. inhibitorima CYP3A4 ili CYP2D6, neželjena dejstva mogu biti povećana. Međutim, u kliničkim studijama, nije dolazilo do povećanja neželjenih dejstava loratadina nakon primene lekova koji utiču na aktivnost ovih enzima.

Uzimanje leka Claritine sa hranom, pićima i alkoholom

Lek Claritine se može uzimati nezavisno od obroka.Lek Claritine ne pojačava efekte alkoholnih pića.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Kao mera predostrožnosti, preporučuje se da izbegavate primenu leka Claritine tokom trudnoće.Ne uzimajte lek Claritine u periodu dojenja. Loratadin se izlučuje u majčino mleko.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Ako se uzima u preporučenoj dozi, ne očekuje se da lek Claritine izazove pospanost ili smanjenje budnosti. Međutim, u vrlo retkim slučajevima neki ljudi osete pospanost, što može uticati na sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama.

Lek Claritine sadrži laktozu

Lek Claritine, tablete, sadrži laktozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. Kako se uzima lek Claritine

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekarili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Preporučena doza

Odrasli i deca starija od 12 godina

Uzeti jednu tabletu jednom dnevno sa čašom vode

Kod dece od 2 do 12 godina doziranje se određuje prema telesnoj masi.

Deca telesne mase veće od 30 kg:

Uzeti jednu tabletu jednom dnevno sa čašom vode.

Deca telesne mase 30 kg i manje:

Nemojte davati lek deci uzrasta od 2 do 12 godina telesne mase 30 kg i manje. Dostupni su drugi oblici leka koji su prikladniji za upotrebu kod ove grupe pacijenata.

Lek Claritine se ne preporučuje kod dece mlađe od 2 godine.

Pacijenti sa oštećenjem funkcije jetre

Odrasli i deca telesne mase veće od 30 kg:Uzeti jednu tabletu svaki drugi dan, sa čašom vode. Ipak se obratite lekaru ili farmaceutu pre uzimanja ovog leka.

Podeona linija služi samo da Vam olakša lomljenje tablete, ukoliko imate poteškoća sa gutanjem cele tablete, a ne za podelu na jednake doze.

Ako ste uzeli više leka Claritine nego što treba

Ako ste uzeli više tableta leka Claritine nego što Vam je propisano, odmah se obratite svom lekaru ili farmaceutu. Ne očekuju se ozbiljni problemi međutim možete osetiti simptome poput glavobolje, ubrzanog rada srca i pospanosti.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Claritine

Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka na vreme, uzmite je čim se setite, a zatim lek nastavite da uzimate po uobičajenom rasporedu uzimanja.

Ne uzimajte duplu dozu leka da bi nadoknadili propuštenu dozu.

Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Najčešće prijavljena neželjena dejstva kod odraslih i dece starije od 12 godina uključuju:

glavobolju,

pojačan apetit,

Najčešće prijavljena neželjena dejstva kod dece uzrasta od 2 do 12 godina su:

Nakon stavljanja leka Claritine u promet, veoma retko mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek su prijavljena sledeća neželjena dejstva:

teške alergijske reakcije uključujući oticanje,

vrtoglavica,

nepravilan ili ubrzan rad srca,

suva usta,

tegobe u želucu,

problemi sa jetrom,

gubitak kose,

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek Claritine

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Claritine, posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon ,,Važi do’’. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Nemojte koristiti lek ako primetite promene u izgledu tableta.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Claritine

Aktivna supstanca je loratadin. Jedna tableta sadrži 10 mg loratadina.- Pomoćne supstance: laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; magnezijum-stearat.

Kako izgleda lek Claritine i sadržaj pakovanja

Ovalne, konveksne tablete skoro bele boje, koje sa jedne strane imaju utisnutu podeonu liniju sa oznakom proizvođača i brojem "10".

Unutrašnje pakovanje je transparentni blister PVC/AlSpoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 blister sa 10 tableta i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole: BAYER D.O.O. BEOGRADOmladinskih brigada 88b, Beograd

Proizvođač: SCHERING-PLOUGH LABO NVIndustriepark 30, Heist-op-den-Berg, Belgija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Decembar 2017.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-00960-17-001 od 25.12.2017.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji