Citalex® 10mg film tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Citalex® film tableta; 10mg; blister, 5x10kom

  • ATC: N06AB04
  • JKL: 1072067
  • EAN: 8600064103970
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: R
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Citalex® film tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Citalex® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Citalex® kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Citalex

10 mg, film tablete

Citalex

20 mg, film tablete

citalopram

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Citalex i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Citalex

Kako se uzima lek Citalex

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Citalex

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Citalex i čemu je namenjen

Lek Citalex pripada grupi lekova pod nazivom selektivni inhibitori preuzimanja serotonina SSRI, a koji pripadaju antidepresivima. Lek Citalex pomaže u korigovanju određenih hemijskih poremećaja u mozgu koji izazivaju simptome Vaše bolesti.

Lek Citalex sadrži citalopram i koristi se za lečenje simptoma depresije i, kada se budete osećali bolje, pomaže da se spreči ponovna pojava simptoma. Lek Citalex se takođe koristi u dugotrajnoj terapiji u cilju prevencije pojave novih epizoda depresije ukoliko imate rekurentnu depresiju.

Lek Citalex se takođe koristi za olakšavanje simptoma kod pacijenata sklonih napadima panike sa agorafobijom strah od otvorenog prostora ili bez nje.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Citalex

Lek Citalex ne smete uzimati:

ukoliko ste alergični preosetljivi na citalopram ili bilo koju od pomoćnih supstanci ovog lekanavedene u odeljku 6. Porazgovarajte sa svojim lekarom ukoliko smatrate da je to slučaj kod Vas.

ukoliko istovremeno primenjujete inhibitore MAO monoamino oksidaze. U njih spadaju fenelzin, ipronijazid, izokarboksazid, nialamid, tranilcipromil i moklobemid koriste se u terapiji depresije

zatim selegilin koristi se u terapiji Parkinsonove bolesti i linezolid antibiotik. Čak i ukoliko ste okončali terapiju nekim od sledećih MAO inhibitora: fenelzin, ipronijazid, izokarbiksazid, nialamid ili tranilcipromin, potrebno je da sačekate dve nedelje pre početka uzimanja leka Citalex. Mora proći bar jedan dan nakon prestanka uzimanja moklobemida. Po prestanku uzimanja leka Citalex mora proći bar nedelju dana pre primene bilo kog leka iz grupe MAO.

ukoliko ste rođeni sa nekim poremećajem srčanog ritma ili ste kasnije razvili ovo oboljenje može se detektovati na EKG aparatu.

ukoliko primenjujete lekove za terapiju oboljenja srčanog ritma, odnosno lekove koji mogu uticati na srčani ritam. Takođe pogledajte i napomene u delu „Drugi lekovi i Citalex“ u daljem tekstu.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete leka Citalex ukoliko:

imate oboljenje jetre

imate oboljenje bubrega

imate dijabetes pošto će Vaš lekar morati da prilagodi dozu insulina ili leka za snižavanjekoncentracije šećera u krvi

ste imali konvulzije epileptične napade ili imate epilepsiju.

imate poremećaj krvarenja ili ste ikada imali unutrašnje krvarenje u predelu želuca ili creva

bolujete od manije ili paničnog poremećaja

imate nisku koncentraciju natrijuma u krvi

Vam je primenjena elektrokonvulzivna terapija ECT, elektrošokovi

imate probleme sa očima, npr. određene tipove glaukoma povišen očni pritisak

ste bolovali ili trenutno imate srčane tegobe ili ste nadavno doživeli srčani udar

imate nisku frekvencu srčanog rada u mirovanju usporen rad i/ili znate da možete imati smanjenu količinu soli u organizmu kao rezultat produžene teške dijareje proliva i povraćanja ili primene diuretika lekova za izbacivanje vode iz organizma

ste imali epizode brzog ili nepravilnog srčanog ritma, nesvesticu, kolaps ili vrtoglavicu prilikom ustajanja, što može ukazati na abnormalnu srčanu funkciju.

Molimo Vas da se konsultujete sa svojim lekarom, čak i ukoliko se bilo šta od navedenog odnosilo na Vas u prošlosti.

Napomena:

Neki pacijenti sa manično-depresivnim poremećajem mogu ući u maničnu fazu. Ovo se karakteriše neobičnim i idejama koje se brzo smenjuju, neadekvatnim ushićenjem i preteranom fizičkom aktivnošću. Ukoliko se ovo javi kod Vas, molimo Vas da se obratite Vašem lekaru.

Simptomi poput psihomotornog nemira ili poteškoće da se sedi ili stoji mirno takođe mogu da se jave tokom prvih nedelja terapije. Odmah se obratite Vašem lekaru ukoliko se kod Vas jave ovi simptomi.

Posebne informacije koje se odnose na Vaše oboljenje

Kao i kod drugih lekova koji se koriste za lečenje depresije ili povezanih bolesti, do poboljšanja ne dolazi odmah. Potrebno je da prođe nekoliko nedelja po otpočinjanju terapije lekom Citalex pre nego što dođe do poboljšanja. Na početku terapije kod nekih pacijenata se može javiti pojačana anksioznost, koja bi trebalo da nestane nastavkom terapije. U skladu s tim, veoma je važno da tačno pratite uputstva lekara i ne prestajete sa terapijom ili menjate dozu bez prethodne konsultacije sa svojim lekarom.

Misli o samoubistvu i pogoršanje kliničke depresije

Ukoliko ste depresivni i/ili imate poremećaj anksioznosti, nekada Vam se mogu javiti misli o samopovređivanju ili samoubistvu. Ovakve težnje se nekada mogu intenzivirati na početku terapije antidepresivima, s obzirom na to da je svim lekovima iz te grupe potrebno neko vreme da bi počeli da deluju obično oko dve nedelje, ali nekada i duže.

Postoji veća verovatnoća da će se ovo ispoljiti kod Vas ukoliko:

ste prethodno imali razmišljanja o samopovređivanju ili samoubistvu

mlada odrasla osoba

Podaci iz kliničkih istraživanja su pokazali da je rizik od samoubilačkih

tendencija veći kod odraslih osoba mlađih od 25 godina sa psihijatrijskim oboljenjima, lečenih antidepresivima.

Ukoliko Vam se bilo kada jave misli o samopovređivanju ili samoubistvu,

obratite se Vašem lekaru ili

odmah idite do najbliže zdravstvene ustanove

Može Vam biti od pomoći da svom rođaku ili bliskom prijatelju

saopštite da ste depresivni ili imate neki

poremećaj anksioznosti i zamolite ga/je da pročita ovo uputstvo. Možete tu osobu zamoliti da Vam kaže ukoliko smatra da je došlo do pogoršanja Vaše depresije ili anksioznosti, ukoliko je zabrinuta za promene u Vašem ponašanju.

Deca i adolescenti mlađi od 18 godina

Lek Citalex uobičajeno ne treba da uzimaju deca i adolescenti uzrasta ispod 18 godina. Takođe, potrebno je znati da pacijenti uzrasta ispod 18 godina mogu imati povećani rizik od ispoljavanja neželjenih dejstava kao što su pokušaji samoubistava, misli o samoubistvu i agresivnost primarno ispoljavanje agresije, suprotstavljanje autoritetima i bes kada je u pitanju ova grupa lekova. Uprkos tome, Vaš lekar može propisati lek Citalex i osobi mlađoj od 18 godina pošto utvrdi da je to u njegovom/njenom najboljem interesu. Ukoliko Vam je lekar propisao lek Citalex za primenu kod osobe mlađe od 18 godina i želite da razgovarate o tome, molimo Vas da se obratite svom lekaru. Trebalo bi da kažete svom lekaru ukoliko se bilo koji od prethodno navedenih simptoma pogorša ili javi kod pacijenta mlađeg od 18 godina. Takođe, dugotrajni bezbednosni efekti leka Citalex koji se tiču rasta, sazrevanja i kognitivnog i bihejvioralnog razvoja nisu utvrđeni u ovoj starosnoj grupi.

Drugi lekovi i Citalex

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko upotrebljavate, ili ste donedavno upotrebljavali ili ćete uzimati bilo koje druge lekove.

Lekovi mogu uticati na delovanje drugih lekova i pritom nekada može doći do ozbiljnih neželjenih reakcija. Molimo Vas da se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko uzimate, ako ste nedavno uzimali ili ćete uzimati bilo koji drugi lek. Ovo uključuje i lekove koji se koriste za lečenje depresije videti deo „

Citalex ne smete uzimati

biljni lek kantarion Hypericum perforatum. Ovaj lek ne treba primenjivati u isto vreme kad i Citalex.

Inhibitori monoaminooksidaze MAO inhibitori. Ove lekove ne treba primenjivati istovremeno sa lekom Citalex videti deo

„Lek Citalex ne smete uzimati”

Recite Vašem lekaru ukoliko primenjujete bilo šta od sledećih lekova:

linezolid antibiotik

sumatriptan koristi se u terapiji migrene ili tramadol analgetik. Ukoliko se ne osećate dobro prilikom primene ovih lekova sa lekom Citalex treba da se obratite svom lekaru.

litijum koristi se u prevenciji i terapiji manije i triptofan antidepresiv

pimozid antipsihotik. Ovaj lek ne treba primenjivati istovremeno sa lekom Citalex.

imipramin i desipramin koriste se za lečenje depresije

lekovi koji sadrže selegilin koriste se za lečenje Parkinsonove bolesti

cimetidin koristi se u terapiji čira na želucu

meflohin koristi se u terapiji malarije

bupropion koristi se u lečenju depresije

lekovi za koje se zna da utiču na trombocite npr. antikoagulansi koji se koriste za uklanjanje ili sprečavanje nastanka tromba; aspirin i nesteroidni antiinflamatorni lekovi NSAIL kao što je ibuprofen i diklofenak koji se koriste kao analgetici i neki antipsihotici i triciklični antidepresivi.

metoprolol, beta-blokator koji se koristi u lečenju migrene, nekih srčanih oboljenja i visokog krvnog pritiska. Efekat oba leka može biti pojačan, smanjen ili izmenjen.

antipsihotici lekovi koji se koriste u terapiji šizofrenije.

Nemojte uzimati lek Citalex

ukoliko uzimate lekove u terapiji problema sa srčanim ritmom ili lekove koji

mogu uticati na srčani ritam, npr. antiaritmike klase IA i III, antipsihotike npr. derivate fenotiazina, pimozid, haloperidol, triciklične antidepresive, određene antimikrobne lekove npr. sparfloksacin, moksifloksacin, i.v. eritromicin, pentamidin, i naročito antimalarijski lek, halofantrin i pojedine antihistaminike astemizol, mizolastin. Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo Vas da se posavetujete sa svojim lekarom.

Uzimanje leka Citalex sa hranom, pićima i alkoholom

Ne preporučuje se uzimanje alkohola zajedno sa uzimanjem ovog leka.Lek Citalex je u obliku film tableta i mogu se uzimati sa hranom ili bez nje videti deo 3 „

Kako se uzima

lek Citalex“

Kao i kod svih antidepresiva, razumno je izbegavati konzumiranje alkohola za vreme primene ovog leka iako kod leka Citalex nije utvrđeno da pojačava efekte alkohola.

Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću , obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.Nemojte uzimati lek Citalex ako ste trudni, osim ako ste prethodno razgovarali sa Vašim lekarom o rizicima i koristi liečenja tokom trudnoće.

TrudnoćaRecite svojoj akušerskoj sestri i/ili lekaru koji Vam vodi trudnoću da koristite lek Citalex. Kada se uzima tokom trudnoće, naročito tokom poslednja 3 meseca trudnoće, lekovi kao Citalex mogu povećati rizik od nastanka ozbiljnog stanja kod beba, koje se zove perzistentna plućna hipertenzija kod novorođenčadi skraćeno PPHN, pri čemu beba diše ubrzano i može pomodreti. Ovi simptomi obično počinju tokom prva 24 sata pošto je beba rođena. Ukoliko se ovo javi kod Vaše bebe, odmah kontaktirajte akušersku sestru ili lekara. Takođe, ukoliko uzimate lek Citalex tokom poslednja tri meseca trudnoće sve do dana porođaja, trebalo bi da znate da se kod Vaše bebe može ispoljiti nešto od sledećeg: konvulzije, povišena ili snižena telesna temperatura, poteškoće sa dojenjem, povraćanje, niska koncentracija šećera u krvi, ukočeni ili opušteni mišići, preterani refleksni odgovor, tremor, trzaji, letargija, stalni plač, pospanost ili poteškoće sa snom. Ukoliko se kod Vašeg novorođenčeta javi bilo koji od ovih simptoma, molimo Vas da odmah kontaktirate Vašu akušersku sestru i/ili lekara.

DojenjeUkoliko uzimate lek Citalex, razgovarajte sa Vašim lekarom pre otpočinjanja dojenja. Ne bi trebalo da dojite bebu za vreme uzimanja leka Citalex, jer manje količine ovog leka prelaze u majčino mleko.

PlodnostPokazalo se da lek Citalex smanjuje kvalitet sperme u studijama na životinjama. Teorijski, ovo bi moglo imati uticaj na plodnost, ali uticaj na plodnost kod čoveka još uvek nije pokazana.

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre početka uzimanja ovog leka.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek Citalex uobičajeno ne ispoljava uticaj na sposobnost izvođenja uobičajenih dnevnih aktivnosti. Međutim, ukoliko osećate vrtoglavicu ili pospanost prilikom otpočinjanja terapije ovim lekom, trebalo bi da budete oprezni tokom vožnje, rukovanja mašinama ili izvođenja poslova koji zahtevaju pažnju i budnost, sve do prestanka ispoljavanja ovih efekata.

3. Kako se uzima lek Citalex

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Uzmite ovaj lek sa tečnošću jednom dnevno ujutru ili uveče. Tablete se mogu uzimati sa hranom ili bez nje.

Odrasli

Epizoda velike depresijePreporučena doza je 20 mg dnevno. Vaš lekar može povećati ovu dozu do maksimalnih 40 mg dnevno.

Panični poremećajPočetna doza je 10 mg dnevno tokom prve nedelje, a zatim se doza povećava na 20 mg na dan. Vaš lekarmože dodatno povećati dozu do najviše 40 mg na dan.

Stariji pacijenti stariji od 65 godina

Početnu dozu treba smanjiti na polovinu preporučene doze, npr. 10-20 mg dnevno. Kod starijih pacijenata ne treba uzimati dozu veću od 20 mg dnevno.

Upotreba kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina

Uobičajeno lek Citalex ne bi trebalo koristiti kod ove populacije videti deo „Deca i adolescenti mlađi od 18 godina “.

Smanjena funkcija bubrega

Ukoliko imate oštećenje funkcije bubrega blagog do umerenog stepena, možete uzimati uobičajenu dozu za odrasle.Ukoliko imate teško oštećenje funkcije bubrega, uzimanje leka Citalex se ne preporučuje, s obzirom na to da nisu dostupne informacije o uzimanju leka u ovoj grupi pacijenata.

Smanjena funkcija jetre

Preporučuje se početna doza od 10 mg dnevno tokom prve dve nedelje, kod pacijenata sa blagim do umerenim oštećenjem funkcije jetre. Pacijenti sa oboljenjem jetre ne treba da uzimaju dozu veću od 20 mg dnevno.Ukoliko bolujete od teškog oštećenja funkcije jetre Vaš lekar će veoma oprezno povećavati dozu. Lekar će proveriti funkciju Vaše jetre za vreme uzimanja leka Citalex.

Koliko dugo treba da uzimate lek Citalex

Vaš lekar će odlučiti koliko dugo možete da uzimate lek.Za početak poboljšanja simptoma depresije potrebno je da prođe najmanje 2 nedelje od otpočinjanja terapije.Potrebno je da terapija traje najduže 4-6 meseci. Ukoliko Vam nije bolje nakon nekoliko nedelja, ponovo se obratite Vašem lekaru za savet.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Citalex

Ukoliko ste zaboravili da uzmete dozu leka, uzmite sledeću u predviđeno vreme. Nemojte uzimati duplu dozu da biste nadoknadili postojeću.

Ako ste uzeli više leka Citalex nego što treba

Ukoliko ste uzeli preveliku dozu leka, odmah se obratite svom lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.Znaci mogućeg predoziranja uključuju: -nepravilne otkucaje srca-konvulzije-mučninu-povraćanje-preznojavanje- pospanost-komu-promene brzine otkucaja srca ubrzano ili usporeno,-tremor nevoljno podrhtavanje tela-promene krvnog pritiska-serotoninski sindromvideti odeljak 4-uznemirenost -vrtoglavicu-midrijazu proširene zenice-cijanozu plavo prebojenu kožu-ubrzano disanje hiperventilacija-povećanu telesnu temperaturu -retko izmene aktivnosti srčanog mišića izmene na EKG.-zastoj srca.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Citalex

Nemojte prestati sa uzimanjem leka Citalex sve dok Vam lekar to ne kaže, čak i ukoliko se osećate bolje. Prestanak lečenja naročito iznenadni prekid često dovodi do simptoma obustave kao što su vrtoglavica,senzorne smetnje utrnulost, poremećaji sna uključujući nesanicu i intenzivne snove, osećaj uznemirenosti ili nervoze, mučnina i/ili povraćanje, nevoljno podrhtavanje tela tremor, konfuzija, preznojavanje, glavobolja, proliv dijareja, jaki otkucaji srca palpitacije, emocionalna nestabilnost, iritabilnost i smetnje sa vidom.

Kako bi se smanjila mogućnost nastanka simptoma obustave, Vaš lekar će Vam pomoći da postepeno smanjite dozu tokom nekoliko nedelja ili meseci.

Kod najvećeg broja ljudi simptomi obustave su blagi i prolaze spontano tokom dve nedelje. Kod nekih ljudi ovi simptomi mogu biti ozbiljniji ili potrajati duže. Ukoliko se kod Vas jave ozbiljni simptomi obustavenakon prestanka uzimanja leka Citalex, molimo Vas da se obratite svom lekaru. Lekar može doneti odluku da ponovo počnete sa uzimanjem ovog leka i zatim postepeno smanjujete dozu do potpunog prestanka uzimanja. Ukoliko se kod Vas jave simptomi obustave, i dalje ćete moći da prestanete sa uzimanjem leka Citalex.Molimo Vas da se obratite svom lekaru ukoliko ste zabrinuti zbog ispoljavanja simptoma obustave nakon prekida uzimanja leka Citalex.

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi uzimanja ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i drugi lekovi, i lek Citalex može izazvati neželjena dejstva, mada se ona neće javiti kod svih.Izvestan broj dole navedenih efekata takođe mogu da predstavljaju simptome Vašeg oboljenja i mogu nestati kada počnete da se osećate bolje.

Ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na Citalex, a nisu pomenuti u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.

Ozbiljna neželjena dejstva

Prestanite sa uzimanjem leka Citalex i odmah potražite savet lekara ukoliko se kod Vas javi nešto od sledećeg:

otežano disanje

oticanje lica, usana, jezika ili grla koje dovodi do poteškoća pri gutanju ili disanju

intenzivan svrab sa nastankom promena koje su iznad nivoa kože

brzi, nepravilni otkucaji srca, nesvestica koja može predstavljati simptom životno-ugrožavajućeg stanja koje se naziva

torsades de pointes

Ukoliko se kod Vas javi bilo šta od sledećeg, odmah prestanite sa uzimanjem leka Citalex i obratite se svom lekaru, s obzirom na to da će možda biti potrebno smanjiti dozu ili potpuno obustaviti upotrebu ovog leka:

ako se kod Vas prvi put javljaju konvulzije ili su napadi koje ste i ranije imali počeli da se intenziviraju

ako se Vaše ponašanje menja, jer se osećate euforično ili preterano uzbuđeno

ako se kod Vas javlja povišena telesna temperatura, uznemirenost, konfuzija, drhtanje ili iznenadne kontrakcije mišića. Ovo mogu biti znaci retkog poremećaja koje se naziva serotoninski sindrom.

Iscrpljenost, konfuzija i trzanje mišića. Ovo mogu biti znaci niske koncentracije natrijuma u krvi hiponatremija.

Ukoliko Vam se bilo kada jave misli o samopovređivanju ili samoubistvu u bilo koje vreme,

obratite se

Vašem lekaru ili idite odmah u bolnicu

Sledeća neželjena dejstva su često blažeg karaktera i obično se povlače nakon nekoliko dana

Veoma česta neželjena dejstva

mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek:

otežano uspavljivanje

promene obrasca spavanja

gubitak telesne snage, malaksalost

pojačano preznojavanje

suva usta suvoća usne duplje povećava rizik od oboljenja zuba, tako da je u tom slučaju potrebno češće pranje zuba

osećaj mučnine nauzeja

Česta neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek:

smanjen apetit

uzrujanost agitacija

smanjena seksualna želja libido

abnormalni snovi

smanjenje emocija, indiferentnost apatija

drhtanje tremor

peckanje ili utrnulost u šakama i stopalima

problemi sa koncentracijom

gubitak memorije amnezija

zujanje u ušima tinitus

zapušen nos ili curenje iz nosa rinitis

dijareja proliv

konstipacija zatvor

bol u predelu želuca

flatulencija gasovi

pojačano lučenje pljuvačke

bol u predelu mišića i zglobova

kod muškaraca, problemi sa erekcijom i ejakulacijom

kod žena, nemogućnost postizanja orgazma

peckanje na koži

smanjenje telesne mase

Povremena

mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek:

lako nastajanje modrica

pojačan apetit

proširene zenice midriajaza

ubrzan rad srca

usporen rad srca

koprivnjača urtikarija

gubitak kose alopecija

fotosenzitivnost osetljivost na sunčevu svetlost

otežani protok mokraće retencija urina

pojačano krvarenje tokom menstruacije menoragija

edem oticanje ruku i nogu

porast telesne mase

Retka neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek:

pojačan seksualni nagon libido

grčevi konvulzije

nevoljni pokreti

poremećaji ukusa

zapaljenje jetre hepatitis

Nepoznata učestalost

ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka:

misli o samopovređivanju ili samoubistvu, videti takođe odeljak 2: „ Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Citalex

povećano krvarenje ili pojava modrica usled smanjenja broja trombocita trombocitopenija

alergijski osip preosetljivost

niska koncentracija kalijuma u krvi hipokalemija, koja može dovesti do slabosti mišića, trzaja ili abnormalnog srčanog ritma

napadi panike

škrgutanje zuba

neobični mišićni pokreti ili ukočenost

nevoljni pokreti mišića akatizija

nizak krvni pritisak

krvarenje iz nosa

poremećaji krvarenja uključujući krvarenje kože i mukoze ekhimoze

naglo oticanje kože ili sluzokože

kod muškaraca bolna erekcija

pojava iscedka nalik na mleko kod muškaraca ili mleko kod žena koje nisu u periodu dojenja galaktoreja

nepravilne menstruacije

abnormalni nalazi analiza jetre

povećan rizik od preloma kostiju koje je zapažno kod pacijenata koji su uzimali ovu grupu lekova

nepravilni srčani ritam

SSRI mogu, veoma retko, povećati rizik od krvarenja, uključujući krvarenje iz želuca ili creva. Obavestite Vašeg lekara ukoliko povraćate krv ili primetite pojavu crne stolice ili tragova krvi u stolici.Takođe obavestite svog lekara ukoliko kod Vas i daje traju drugi simptomi povezani sa depresijom. Ovo može uključivati halucinacije, anksioznost, maniju ili konfuziju.

Bilo koje neželjeno dejstvo koje se javi obično se povlači nakon nekoliko dana. Ukoliko neko neželjeno dejstvo traje duže ili bude ozbiljnije, ili ukoliko se kod Vas tokom uzimanja leka Citalex javi bilo koje neželjeno dejstvo koje ovde nije opisano, molimo Vas obratite se svom lekaru.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Citalex

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Citalex posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju, nakon „Važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Citalex

Aktivna supstanca je citalopram-hidrobromid.Jedna film tableta sadrži 10 mg ili 20 mg citaloprama u obliku citalopram-hidrobromida.

Pomoćne supstance:

Jezgro tablete

celuloza, mikrokristalna; manitol; magnezijum-stearat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.

hipromeloza; makrogol 6000; titan-dioksid E171.

Kako izgleda lek Citalex i sadržaj pakovanja

Citalex, 10 mg: okrugle, bikonveksne film tablete, bele boje, prečnika 6 mm.Citalex, 20 mg: okrugle, bikonveksne film tablete, bele boje, sa utisnutom podeonom linijom sa obe strane i na zidovima film tablete, prečnika 8 mm.

Unutrašnje pakovanje je PVC/PVDC-aluminijumski blister sa 10 film tableta.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 2 ili 5 blistera i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole

ZDRAVLJE AD LESKOVAC, Vlajkova 199, Leskovac

Proizvođač

ZDRAVLJE AD LESKOVAC,Vlajkova 199, Leskovac,Republika Srbija

DRAGENOPHARMAPOTHEKER PÜSCHLGMBH,Göllstraße 1,Tittmoning, Nemačka

BALKANPHARMADUPNITSA AD,3,Samokovsko Shosse Str.,Dupnitsa, Bugarska

Napomena: Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

Citalex, film tableta, 20 x 10 mg

515-01-00658-17-002 od 29.01.2018.

Citalex, film tableta, 50 x 10 mg:

515-01-00659-17-002 od 29.01.2018.

Citalex, film tableta, 20 x 20 mg:

515-01-00660-17-003 od 29.01.2018.

Citalex, film tableta, 50 x 20 mg:

515-01-00661-17-003 od 29.01.2018.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji