Cinnabsin® 25mg+25mg+25mg+25mg tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Cinnabsin® tableta; 25mg+25mg+25mg+25mg; blister, 5x20kom

  • ATC: /
  • JKL:
  • EAN: 4260019332264
  • Vrsta leka: Homeopatski lekovi
  • Izdavanje leka: BR
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Cinnabsin® tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Cinnabsin® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Cinnabsin® kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Cinnabsin

25 mg + 25 mg + 25 mg + 25 mg, tablete

cinnabaris trit. D3, hydrastis trit. D3, kalium bichromicum trit. D3, echinacea trit. D1

Homeopatski lek

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekarili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko lek Cinnabsin primenjujete u lečenju akutnih tegoba i ne osećate se bolje ili se osećate lošije posle 2 dana, morate se obratiti svom lekaru.

Ukoliko lek Cinnabsin primenjujete u lečenju hroničnih stanja i ne osećate se bolje ili se osećate lošije posle 4 nedelje, morate se obratiti svom lekaru.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Cinnabsin i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cinnabsin

Kako se uzima lek Cinnabsin

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Cinnabsin

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Cinnabsin i čemu je namenjen

Lek Cinnabsin je homeopatski lek koji se koristi u terapiji akutnog i hroničnog rinosinuzitisa zapaljenje sluzokože nosa i sinusa.

To je terapija koja reguliše stanje, budući da ne deluje direktno na simptome bolesti. Homeopatski lekovi podstiču odbrambene mehanizme samog organizma i time aktiviraju moć samoizlečenja. Odgovor organizma na homeopatski lek je krajnje individualan i obuhvata različite simptome. Iz ovih razloga ne mogu se utvrditi farmakološki efekti neke specifične doze, niti bilo kakvi farmakokinetički ili farmakodinamski podaci.

Primena ovog leka zasniva se isključivo na načelima homeopatije.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cinnabsin

Lek Cinnabsin ne smete uzimati:

ukoliko ste trudni,

ukoliko ste alergični preosetljivi na hrom, ehinaceu ili drugu biljku iz familije glavočika

Asteraceae/Compositae

bilo koju drugu aktivnu ili pomoćnu supstancu ovog leka navedene u

Lek Cinnabsin se ne sme primenjivati kod dece mlađe od 2 godine.

Ovaj lek ne smete koristiti ukoliko imate neko progresivno sistemsko oboljenje kao što su tuberkuloza,sarkoidoza, sistemsko oboljenje belih krvnih zrnaca npr. leukemija i leukoza, autoimunsko oboljenje npr. zapaljensko oboljenje vezivnog tkiva kolagenoze, multipla skleroza, imunodeficijencija AIDS, HIV infekcije, imunosupresiju nakon transplantacije organa ili koštane srži, hemioterapije, hronično virusnooboljenje.

Upozorenja i mere opreza

Postoji mogući rizik od reakcije preosetljivosti kod atopičnih pacijenata pacijenti skloni alergijskim rekacijama. Atopični pacijenti treba da se posavetuju sa svojim lekarom pre primene ovog leka.

Obratite se Vašem lekaru

ukoliko osetite oticanje lica, groznicu ili jaku glavobolju

ukoliko se Vaše stanje ne poboljšava ili se pogoršava u roku od 2 dana od terapije u slučaju da lek Cinnabsin primenjujete u lečenju akutnih tegoba, odnosno 4 nedelje ukoliko ovaj lek primenjujete u lečenju hroničnih stanja.

ukoliko se pojave dodatne tegobe.

Drugi lekovi i Cinnabsin

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i lekove koje se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Nisu zabeležene interakcije sa drugim lekovima. Upotreba ovog homeopatskog leka ne isključuje upotrebu drugih lekova.

Uzimanje leka Cinnabsin sa hranom i pićima

Loše navike života, kao i stimulansi ili piće i duvan, mogu negativno uticati na dejstvo homeopatskog leka.

Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

obzirom na to da sadrži echinaceu, ne smete koristiti ovaj lek u periodu trudnoće. Ukoliko dojite, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek Cinnabsin nema uticaja na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Lek Cinnabsin sadrži laktozu mlečni šećer i pšenični skrob.

slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.Pšenični skrob može sadržati gluten, ali samo u tragovima, zbog čega ga mogu koristiti pacijenti oboleli od celijačne bolesti. Pacijenti koji su preosetljivi alergični na pšenicu razlikuje se od celijačne bolesti ne smeju koristiti ovaj lek.

3. Kako se uzima lek Cinnabsin

Lek Cinnabsin uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom. Uobičajena doza je:

Deca uzrasta od 2 do 5 godina:

akutnih tegoba

treba uzimati po 1 tabletu 3 puta na dan dok ne nastupi poboljšanje.

nastavku terapije

dalje treba uzimati po 1 tabletu 3 puta na dan.

Deca uzrasta od 6 do 11 godina:

akutnih tegoba

treba uzimati po 1 tabletu na svaka 2 sata dok ne nastupi poboljšanje, a najviše 6 tableta

nastavku terapije

treba uzimati po 1 tabletu 3 puta na dan.

Odrasli i deca iznad 12 godina:

akutnih tegoba

treba uzimati po 1 tabletu na svaki sat dok ne nastupi poboljšanje, a najviše 12 tableta

nastavku terapije

treba uzimati po 1-2 tablete 3 puta na dan.

hroničnih stanja

deca i odrasli treba da uzimaju po 1 tabletu 3 puta na dan. Preporučeni period trajanja

terapije je 4 do 6 nedelja.

Nemojte uzimati ovaj lek zajedno sa hranom i pićima. Tabletu treba uzeti najmanje pola sata pre obroka i popiti uz malo vode. Kod male dece tablete se mogu rastvoriti u malo vode.

Nemojte uzimati lek Cinnabsin duže od 4 nedelje bez konsultacije sa lekarom.

Ako ste uzeli više leka Cinnabsin nego što treba

Nema štetnih efekata u slučaju predoziranja.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Cinnabsin

Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Cinnabsin

Ne očekuju se štetni efekati nakon prestanka uzimanja leka Cinnabsin.Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

veoma retkim slučajevima mogu se javiti reakcije preosetljivosti kao što su osip i stomačno-crevne tegobe. Kod uzimanja lekova koji sadrže ehinaceu primećene su reakcije kao što su osip, svrab, u retkim slučajevima oticanje lica, otežano disanje, vrtoglavica, pad krvnog pritiska. U tim slučajevima, potrebno je prekinuti terapiju lekom Cinnabsin i preduzeti odgovarajuće terapijske mere.U slučaju povećane salivacije lučenja pljuvačke, takođe treba smanjiti dozu ili prekinuti terapiju.Echinacea može izazvati alergijske reakcije kod atopičnih pacijenata npr. kod pacijenata sa polenskom groznicom, neurodermatitisom, alergijskom astmom.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Napomena:

tokom primene homeopatskih lekova može doći do prolaznog pogoršanja postojećih tegoba

inicijalno homeopatsko pogoršanje. U takvim slučajevima, prekinite terapiju lekom Cinnabsin i obratite se svom lekaru.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjemneželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcijemožete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek Cinnabsin

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Cinnabsin posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju nakon „Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Cinnabsin

tableta sadrži: Aktivne supstance: Cinnabaris trit. D3 25 mgHydrastis trit. D3 25 mgKalium bichromicum trit. D3 25 mgEchinacea trit. D1 25 mg

Pomoćne supstance: laktoza, monohidrat; skrob, pšenični; magnezijum-stearat.

Kako izgleda lek Cinnabsin i sadržaj pakovanja

Tableta.Okrugle, ravne tablete, bele ili skoro bele boje, zakošenih ivica, ponegde slabo tačkaste.

Unutrašnje pakovanje je PVC/Alu blister koji sadrži 20 tableta.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 5 blistera ukupno 100 tableta i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

ALPEN PHARMA DOO BEOGRAD PALILULAIlirska 5, Beograd

Proizvođač:

DEUTSCHE HOMOOPATHIE-UNION DHU-ARZNEIMITTEL GMBH + CO. KGOttostr. 24, Karlsruhe, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Avgust, 2018.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-03933-17-001 od 30.08.2018.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji