Cholipam® 20mg film tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Cholipam® film tableta; 20mg; blister, 2x10kom

  • ATC: C10AA01
  • JKL: 1104511
  • EAN: 8600097012140
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: R
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Cholipam® film tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Cholipam® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Cholipam® kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

10 mg, film tablete

20 mg, film tablete

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Cholipam i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cholipam

Kako se uzima lek Cholipam

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Cholipam

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Cholipam i čemu je namenjen

Lek Cholipam sadrži aktivnu suptancu simvastatin. Lek Cholipam se koristi za smanjenje vrednosti ukupnog holesterola, „lošeg“ holesterola LDL-holesterola i masnih materija koje se zovu trigliceridi u Vašoj krvi. Pored toga, lek Cholipam povećava vrednosti "dobrog" holesterola HDL holesterola. Lek Cholipam pripada grupi lekova koji se zovu statini.

Holesterol je jedna od nekoliko masnih materija koje se nalaze u krvotoku. Vaš ukupni holesterol se sastoji uglavnom od LDL i HDL holesterola.

LDL holesterol se često naziva "loš" holesterol jer može da se ugradi u zidove arterija i tako formira plak. Dugotrajnim prisustvom i taloženjem plaka može da dođe do sužavanja lumena arterija. Ovo sužavanje može da uspori ili blokira protok krvi do vitalnih organa kao što su srce i mozak. Blokiranje protoka krvi može imati za posledicu pojavu srčanog napada ili moždanog udara.

HDL-holesterol se često zove ‘’dobar holesterol’’, jer sprečava da se loš holesterol ugradi u arterije i štiti od bolesti srca.

Trigliceridi su još jedan oblik masti u krvi koje mogu da povećati rizik od nastanka bolesti srca.

Dok uzimate ovaj lek treba da se pridržavate režima ishrane koji doprinosi smanjenju vrednosti holesterola.

Lek Cholipam se koristi uporedo sa redukovanim načinom ishrane, kada imate:• povećane vrednosti holesterola u krvi primarna hiperholesterolemija ili povećane vrednosti masti u krvi mešovita hiperlipidemija;• naslednu bolest homozigotna porodičnu hiperholesterolemija zbog koje su povećane vrednosti holesterola u Vašoj krvi. Za lečenje ove bolesti takođe možete da korisite i neke druge dodatne lekove;• koronarnu bolest srca CHD ili imate visok rizik za pojavu koronarne bolest srca zato što imate šećernu bolest, prethodni moždani udar ili neko drugo oboljenje krvnih sudova. Lek Cholipam može da Vam produži život tako što smanjuje rizik za razvoj srčanih oboljenja bez obzira na vrednosti holesterola u Vašoj krvi.

Kod većine ljudi simptomi povećanih vrednosti holesterola u krvi nisu odmah uočljivi. Vaš lekar može da izmeri vrednosti holesterola u krvi pomoću jednostavnog biohemijskog testa krvi. Treba da idete na redovne preglede kod Vašeg lekara, da beležite vrednosti holesterola i da sa Vašim lekarom razgovarate o tome koje su to ciljne vrednosti holesterola koje treba da postignete.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cholipam

Lek Cholipam ne smete uzimati:

ukoliko ste alergični preosetljivi na simvastatin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka videti odeljak 6: Sadržaj pakovanja i ostale informacije,

ukoliko trenutno imate oboljenje jetre ili neobjašnjeni porast enzima jetre transaminaza u krvi

ukoliko ste trudni ili dojite

ukoliko istovremeno već uzimate: ◦ itrakonazol, ketokonazol, posakonazol ili vorikonazol za lečenje gljivičnih infekcija◦ eritromicin, klaritromicin ili telitromicin antibiotici, lekovi za lečenje bakterijskih infekcija◦inhibitore HIV proteaze kao što su indinavir, nelfinarvir, ritonavir i sakvinavir, lekovi koji se koriste

za lečenje infekcija izazvanih HIV virusom

◦ nefazodon lek koji se koristi za lečenje depresije ◦ boceprevir ili telaprevir lekovi koji se koriste infekcije izazvane virusom hepatitisa C◦ kobicistat◦ gemfibrozil lek koji se koristi za smanjenje vrednosti holesterola◦ ciklosporin lek koji se koristi kod pacijenata sa transplantacijom nekog organa

◦ danazol sintetski hormon koji se koristi lečenje endometrioze, stanja u kome sluzokoža materice raste izvan materice

ukoliko uzimate ili ste u poslednjih 7 dana uzimali lek pod nazivom fusidinska kiselina za lečenje bakterijskih infekcija, oralno ili u vidu injekcije. Istovremena primena simvastatina i fusidinske kiseline može dovesti do ozbiljnog problema sa mišićima rabdomioliza

ne uzimajte lek Cholipam u dozi većoj od 40 mg ukoliko istovremeno uzimate lomitapid koji se koristi za lečenje ozbiljnog i retkog genetskog poremećaja metabolizma holesterola.

Ako niste sigurni da li se lek koji Vi uzimate nalazi na gore navedenoj listi, obratite se za pomoć Vašem lekaru.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Cholipam:• o svim zdravstvenim tegobama koje imate uključujući i alergije;• ukoliko uzimate znatne količine alkohola;• ukoliko ste ikada imali oboljenje jetre, jer lek Cholipam možda nije pravi lek za vas;• ukoliko treba da se podvrgnete nekom hirurškom zahvatu. Možda će biti potebno da u tom slučaju prekinete sa upotrebom leka Cholipam na kraće vreme;• ukoliko ste azijskog porekla, zato što je možda drugačija doza leka potrebna za Vas.

Pre nego što počnete da uzimate lek Cholipam, lekar treba da Vam uradi laboratorijske testove krvi ukoliko imate bilo koji od simptoma koji ukazuje na probleme sa jetrom dok uzimate lek Cholipam. Ovi laboratorijski testovi rade se da bi se utvrdilo koliko dobro funkcioniše Vaša jetra.

Takođe, nakon početka uzimanja leka Cholipam, lekar može od Vas da zatraži da ponovo uradite pomenute testove da bi se utvrdilo koliko dobro funkcioniše Vaša jetra.

Sve vreme dok uzimate ovaj lek Vaš lekar će Vas pažljivo pratiti ukoliko imate šećernu bolest ili imate rizik za razvoj šećerne bolesti. Verovatno postoji rizik za razvoj šećerne bolesti ukoliko imate visok nivo šećera i povećane vrednosti masti u krvi, ukoliko imate prekomernu telesnu masu ili ako imate visok krvni pritisak.

Obavestite lekara ukoliko imate težak oblik bolesti pluća.

Odmah obavestite Vašeg lekara ukoliko osetite neobjašnjiv bol u mišićima, osetljivost ili slabostmišića. Ovo se zahteva zbog toga što u retkim slučajevima postoji rizik od pojave mišićnih problema koji mogu biti veoma ozbiljni, uključujući i otkazivanje mišića koje može dovesti do oštećenja bubrega, a veoma retko i do smrti.

Rizik od oštećenja mišićnog tkiva je veći pri većim dozama leka Cholipam, posebno kod doze od 80 mg. Takođe, rizik od razgradnje mišićnog tkiva je veći kod nekih pacijenata. Recite svom lekaru ako se nešto od dole pomenutog odnosi na Vas.• konzumirate velike količine alkohola• imate oboljenje bubrega• imate problema sa štitastom žlezdom• imate 65 godina ili više• ukoliko ste ženskog pola• ukoliko ste ranije imali problem sa mišićima tokom uzimanja lekova za smanjenje vrednosti holesterola koji se zovu statini ili fibrati• ukoliko Vi ili neko od članova Vaše uže porodice ima neki nasledni mišićni poremećaj.

Takođe, se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu ako osećate slabost mišića koja je konstantna. Dodatni testovi i lekovi će možda biti neophodni da bi se dijagnostikovalo i lečilo ovo stanje.

Deca i adolescenti

Bezbednost i efektivnost simvastatina je ispitivana kod dečaka uzrasta 10 - 17 godina i devojčica nakon dobijanja prve menstruacije, najmanje godinu dana ranije

videti odeljak 3: Kako se uzima lek Cholipam

Simvastatin nije ispitivan kod dece mlađe od 10 godina. Za dodatne informacija, obratite se Vašem lekaru.

Drugi lekovi i Cholipam

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove. Uzimanje leka Cholipam istovremeno sa ovim lekovima može da poveća rizik od nastanka problema sa mišićima neki od ovih lekova već su navedeni u prethodnom odeljku "Lek Cholipamne smete uzimati":

ukoliko morate da uzimate oralno fusidinsku kiselinu za lečenje bakterijske infekcije moraćete privremeno da prestanete sa korićenjem ovog leka. Vaš lekar će Vam reći kada je bezbedno da ponovo počnete da uzimate lek Cholipam. Uzimanje leka Cholipam sa fusidinskom kiselinom može retko da dovede do slabosti mišića, osetljivosti ili bola rabdomioloza. Za više informacija o rabdomiolozi vidite odeljak 4.

ciklosporin lek koji se koristi kod pacijenata sa transplantacijom nekog organa

danazol sintetski hormon koji se koristi za lečenje endometrioze, stanja u kome sluzokoža materice raste izvan materice

itrakonazol, ketokonazol, flukonazol, posakonazol ili vorikonazol lekovi koji se koriste za lečenje gljivičnih infekcija

fibrati, poput gemfibrozila i bezafibrata lekovi koji se koriste za smanjenje vrednosti holesterola u krvi

eritromicin, klaritromicin ili telitromicin lekovi koji se koriste za lečenje bakterijskih infekcija

inhibitori HIV proteaze, kao što su indinavir, nelfinavir, ritonavir i sakvinavir lekovi koji se koriste za lečenje HIV- infekcije

lekovi za lečenje virusnog hepatitisa C kao što su boceprevir, telaprevir, elbasvir ili grazoprevir koji se koristi za lečenje infekcije izazvane virusom hepatitisa C

nefazodon lek za lečenje depresije

lekove koji sadrže aktivnu supstancu kobicistat

amjodaron lek koji se koristi za lečenje nepravilnog rada/otkucaja srca

verapamil, diltiazem ili amlodipin lekovi koji se koriste za lečenje povećanog krvnog pritiska, bola u grudnom košu pridruženog srčanom oboljenju, ili drugih oboljenja srca

lomitapid lek koji se koristi za lečenje ozbiljnog i retkog genetskog poremećaja metabolizmaholesterola

kolhicin lek koji se koristi za lečenje gihta.

Kao i za gore navedene lekove, takođe obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate ili ste u skorije vreme uzimali bilo koje druge lekove uključujući i one koji se mogu kupiti bez lekarskog recepta. Posebno je važno da obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate sledeće lekove:

lekove koji kao aktivne sastojke sadrže one koji sprečavaju zgrušavanje krvi, kao što su varfarin, fenoprokumon ili acenokumarol antikoagulansi

fenofibrate lekove koji se takođe koriste za smanjenje vrednosti holesterola u krvi

niacin lek koji se takođe koristi za smanjenje vrednosti holesterola u krvi

rifampicin lek koji se koristi za lečenje tuberkuloze.

Lekaru koji Vam propisuje neki novi lek takođe treba da kažete da uzimate lek Cholipam.

Uzimanje leka Cholipam sa hranom i pićima

Sok od grejpfruta sadrži jednu ili više komponenti koje utiču na to kako telo metaboliše pojedine lekove, uključujući lek Cholipam. Izbegavati konzumiranje soka od grejpfruta.

Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Ne smete uzimati lek Cholipam ukoliko ste trudni ili mislite da ste trudni. Ako zatrudnite tokom terapije lekom Cholipam odmah prekinite sa uzimanjem leka i obratite se Vašem lekaru.

Ne smete da uzimate lek Cholipam dok dojite, zato što nije poznato da li se ovaj lek izlučuje u majčino mleko.

Pre početka uzimanja bilo kojeg leka posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Ne očekuje se da lek Cholipam može da utiče na Vašu sposobnost da upravljate vozilom i rukujete mašinama. Međutim, treba uzeti u obzir da se kod nekih ljudi nakon uzimanja leka Cholipam može javitivrtoglavica.

Lek Cholipam sadrži laktozu.

Tablete leka Cholipam sadrže šećer koji se naziva laktoza. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. Kako se uzima lek Cholipam

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Vaš lekar će utvrditi odgovarajuću jačinu leka u zavisnosti od Vašeg zdravstvenog stanja, trenutne terapije i individualnog stepena rizika.

Tokom terapije lekom Cholipam treba i dalje da se pridržavate redukovanog režima ishrane za smanjenje vrednosti holesterola.

Preporučene doze simvastatina su 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg ili 80 mg, dnevno, uzeta oralnim putem..

OdrasliPreporučena početna doza leka Cholipam je jedna tableta od 10 mg, 20 mg ili u nekim slučajevima 40 mg dnevno. Vaš lekar može da prilagodi dozu leka nakon najmanje 4 nedelje od početka terapije, a do najviše 80 mg dnevno.

Nemojte uzimati više od 80 mg dnevno.

Vaš lekar Vam može propisati manju dozu, posebno ukoliko uzimate određene gore navedene lekova ili imate određene probleme sa bubrezima.

Doza od 80 mg se preporučuje samo kod odraslih pacijenata sa veoma visokim vrednostima holesterola i sa velikim rizikom za nastanak srčanog oboljenja, koji korišćenjem manjih doza nisu postigli odgovarajuće smanjenje vrednosti holesterola.

Primena kod dece i adolescenataKod dece uzrasta od 10 do 17 godina, uobičajena preporučena početna doza je 10 mg jednom dnevno, uzeta u večernjim časovima. Maksimalno preporučena doza je 40 mg na dnevno.

Način primene

Lek Cholipam uzimajte uveče. Možete ga uzeti nezavisno od obroka. Uzimajte lek Cholipam sve dok Vam lekar ne preporuči drugačije.Tablete se po podeonoj crti mogu podeliti na dve jednake doze.

Ukoliko Vam je lekar propisao lek Cholipam zajedno sa drugim lekovima za smanjenje vrednosti holesterola iz grupe lekova koji vezuju žučne kiseline, lek Cholipam bi trebalo da uzimate najmanje 2 sata pre ili 4 sata posle uzimanja tih lekova.

Ako ste uzeli više leka Cholipam nego što treba

Ukoliko ste uzeli više leka Cholipam nego što bi trebalo, obratite se lekaru ili farmaceuta.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Cholipam

Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu tabletu. Nastavite sa uobičajenim uzimanjem leka prema utvrđenom redosledu doziranja narednog dana.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Cholipam

● Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom, pre prekida terapije, jer može doći do ponovnog povećanja vrednosti Vašeg holesterola.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Učestalost pojave neželjenih dejstava je definisana na sledeći način:

Retka neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek.

Veoma retka neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek.

Nepoznata učestalost

ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.

Prijavljena su sledeća

ozbiljna neželjena dejstva.

Ukoliko se pojavi bilo koja od navedenih ozbiljnih neželjenih reakcija odmah prestanite sa uzimanjem leka i obavestite Vašeg lekara ili se uputite u odeljenje za prijem hitnih slučajeva u najbližoj bolnici.

bolovi u mišićima, osetljivost, slabost ili grčevi u mišićima. U retkim slučajevima, oštećenje mišića može biti ozbiljno, uključujući i razgradnju mišića sa posledičnim oštećenjem bubrega, a veoma retko su zabeleženi i smrtni slučajevi

reakcije preosetljivost alergijske reakcije, koje mogu uključiti:

otok lica, jezika i grla što može dovesti do otežanog disanja angioedem

jak bol u mišićima posebno u predelu ramena i kukova

osip i slabost mišića ekstremiteta i vrata

bol ili zapaljenje u zglobovima

polymyalgia rheumatica

zapaljenje krvnih sudova vaskulitis

pojava neuobičajenih modrica, erupcija i otoci na koži

dermatomyositis

koprivnjača,

osetljivosti kože na sunce, groznica, crvenilo

nedostatak vazduha dispneja i osećaj opšte slabosti organizma-malaksalost

skup simptoma sličnih lupusu uključujući ospu, poremećaj zglobova i uticaj na krvne ćelije

zapaljenje jetre sa sledećim simptomima: žuta prebojenost kože i beonjača, svrab, tamna prebojenost mokraće ili bleda boja stolice, osećaj umora ili slabosti, gubitak apetita; otkazivanje jetre veoma retko

zapaljenje gušterače pankreasa često praćeno jakim bolom u trbuhu.

prijavljena su sledeća neželjena dejstva:

ozbljna alergijska reakcija koja dovodi do otežanog disanja ili vrtoglavice anafilaksa.

su prijavljena sledeća neželjena dejstva:

smanjen broj crvenih krvnih zrnaca anemija

trnjenje ili slabost ruku i nogu

glavobolja, osećaj peckanja, vrtoglavica

poremećaji varenja bol u trbuhu, otežano pražnjenje creva, gasovi, poremećaj varenja, proliv, mučnina, povraćanje

osip, svrab, gubitak kose

problemi sa spavanjem, nesanica

poremećaj pamćenja

gubitak pamćenja, stanje konfuzije.

Takođe su zabeležene i sledeće neželjene reakcije, ali njihova učestalost se ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka nepoznata učestalost:

nesposobnost postizanja erekcije

zapaljenje pluća koje izaziva probleme sa disanjem uključujući perzistentni kašalj i/ili nedostatak vazduha ili groznicu

problemi sa tetivama, koji su ponekad komplikovani zbog kidanja tetive.

Dodatna neželjena dejstva koja se mogu javiti kod upotrebe nekih statina:

poremećaj spavanja, uključujući noćne more

problem tokom seksualnog odnosa

šećerna bolest, imate veću predispoziciju za pojavu šećerne bolesti ako su nivo šećera I masti u Vašoj krvi povećane, ako imate prekomernu telesnu masu i ako imate visok krvni pritisak. Vaš lekar će pratiti Vaše stanje sve vreme dok uzimate ovaj lek,

bol u mišićima, osetljivost ili slabost koja je konstantna i koja ne prestaje nakon prestanka terapije

simvastatinom nepoznata učestalost.

Laboratorijske vrednosti

Uočene su povećane vrednosti u nekim laboratorijskim testovima krvi za ispitivanje funkcije jetre i mišićnih enzima kreatin kinaza.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjemneželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcijemožete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek Cholipam

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Cholipam posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon ''Važi do:''. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Lek čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Cholipam

Cholipam, 10 mg ,film tableteAktivna supstanca:

Jedna film tableta sadrži: 10 mg, simvastatina

Pomoćne supstance:

Jezgro tablete: laktoza, bezvodna; skrob, preželatinizovani; celuloza, mikrokristalna; talk; magnezijum stearat; butilhidroksianizolFilm obloga tablete: hidroksipropilceluloza; hipromeloza; titan dioksid E-171; talk

Cholipam, 20 mg ,film tableteAktivna supstanca:

Jedna film tableta sadrži: 20 mg, simvastatina

Pomoćne supstance:

Jezgro tablete: laktoza, bezvodna; skrob, preželatinizovani; celuloza, mikrokristalna; talk; magnezijum stearat; butilhidroksianizolFilm obloga tablete : hidroksipropilceluloza; hipromeloza; titan dioksid E-171; talk.

Kako izgleda lek Cholipam i sadržaj pakovanja

Cholipam, film tableta, 10 mg

Unutrašnje pakovanje je Al/PVC-PVdC beli blister sa po 10 film tableta.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze tri blistera sa po 10 film tableta ukupno 30 film tableta i Uputstvo za lek.

Cholipam, film tableta, 20 mg

Unutrašnje pakovanje je Al/PVC-PVdC beli blister sa po 10 film tableta.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze dva blistera sa po 10 film tableta ukupno 20 film tableta i Uputstvo za lek.

Unutrašnje pakovanje je Al/PVC-PVdC beli blister sa po 10 film tableta.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze tri blistera sa po 10 film tableta ukupno 30 film tableta i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

HEMOFARM A.D. VRŠAC, Beogradski put bb, Vršac

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Decembar, 2019.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

Cholipam, 10 mg, 30 ,film tableta:

515-01-01509-19-001 od 18.12.2019.

Cholipam, 20 mg, 20 film tableta:

515-01-01510-19-001 od 18.12.2019.

Cholipam, 20 mg, 30 film tableta:

515-01-01511-19-001 od 18.12.2019.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji