Cetirizine Alvogen® 10mg film tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Cetirizine Alvogen® film tableta; 10mg; blister, 1x20kom

  • ATC: R06AE07
  • JKL: 1058050
  • EAN: 8606106407020
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: R
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Cetirizine Alvogen® film tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Cetirizine Alvogen® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Cetirizine Alvogen® kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Cetirizine Alvogen

,10 mg, film tableta

cetirizin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i

kada imaju iste znake bolesti kao i Vi

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Cetirizine Alvogen i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cetirizine Alvogen

Kako se uzima lek Cetirizine Alvogen

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Cetirizine Alvogen

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Cetirizine Alvogen i čemu je namenjen

Cetirizin-dihidrohlorid je aktivna supstanca leka Cetirizine Alvogen.Cetirizine Alvogen je antialergijski lek.

Kod odraslih i dece uzrasta 6 godina i starijih, lek Cetirizine Alvogen je indikovan:- za ublažavanje simptoma vezanih za nos i oči kod sezonskog i trajnog alergijskog rinitisa- za ublažavanje hronične koprivnjače.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cetirizine Alvogen

Lek Cetirizine Alvogen ne smete uzimati:

Ako ste alergični preosetljivi na cetirizin-dihidrohlorid ili na bilo koju pomoćnu supstancu leka Cetirizine

Alvogen videti odeljak 6, na derivate hidroksizina ili derivate piperizina veoma slične aktivne supstance drugih lekova

Ako bolujete od veoma teškog oblika oštećenja bubrežne funkcije slabost bubrega sa klirensom kreatinina

manjim od 10 mL/min.

Upozorenja i mere opreza

Ukoliko imate oštećenje funkcije slabost bubrega, obratite se lekaru za savet. Ako je neophodno,uzimaćete niže doze leka, što će odrediti Vaš lekar.

Ukoliko imate povećan rizik za nastanak retencije zadržavanja urina usled problema sa kičmenom moždinom, prostatom ili mokraćnom bešikom, potražite savet lekara.

Ukoliko bolujete od epilepsije ili ako kod Vas postoji rizik od pojave konvulzija grčeva, trebalo bida potražite savet lekara.

Nisu uočene interakcije prilikom primene cetirizina u preporučenim dozama sa alkoholom kada jeizmerena koncentracija alkohola u krvi 0,5 promila što odgovara jednoj čaši vina. Međutim, nema dostupnih podataka o bezbednosti kada se zajedno uzimaju veće doze cetirizina i alkohola. Stoga se, kao i kod ostalihantihistaminika, preporučuje izbegavanje istovremene primene leka sa alkoholom.

Ukoliko treba da se podvrgnete alergijskom testu, pitajte svog lekara da li bi trebalo da prestanete dauzimate lek Cetirizine

Alvogen nekoliko dana pre testiranja. Ovaj lek može uticati na rezultate alergijskog testa.

Ovaj lek nemojte davati deci mlađoj od 6 godina jer formulacija u obliku tablete ne dozvoljava neophodno prilagođavanje doze.

Drugi lekovi i lek Cetirizine Alvogen

Obavestite svog lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali ili nameravate da uzimate bilo koje druge lekove.

Uzimanje leka Cetirizine Alvogen sa hranom i pićima

Hrana nema uticaj na resorpciju leka Cetirizine Alvogen.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, sumnjate da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Treba izbegavati primenu leka Cetirizine Alvogen kod trudnica. Slučajna primena leka kod trudnica ne bi trebalo da ima štetna dejstva na fetus. Ipak, lek treba primeniti samo ako je neophodno i nakon lekarskog saveta.

Cetirizin prelazi u majčino mleko. Ne treba uzimati ovaj lek tokom dojenja, osim ako ste se posavetovali sa lekarom.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Kliničke studije nisu dokazale smanjenje pažnje, opreza i sposobnosti upravljanja vozilom nakon uzimanja leka Cetirizine Alvogen u preporučenoj dozi. Ipak, pacijenti koji su osetili pospanost treba da se uzdrže od upravljanja vozilima, angažovanja u potencijalno opasnim aktivnostima i rukovanja mašinama. Oni ne smeju prekoračiti preporučenu dozu i mora se uzeti u obzir individualna reakcija na ovaj lek.

Lek Cetirizine Alvogen sadrži laktozu

Ove tablete sadrže laktozu, kao pomoćnu supstancu sa potvrđenim dejstvom. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. Kako se uzima lek Cetirizine Alvogen

Lek Cetirizine Alvogen uzimajte uvek tačno onako kako Vam je objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.Tablete uzimati sa dovoljnom količinom tečnosti.Tableta se može podeliti na dve jednake doze.

Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina: Preporučena doza je 10 mg jednom dnevno jedna tableta.

Deca uzrasta od 6 do 12 godina: Preporučena doza je 5 mg dva puta dnevno jedna polovina tablete dva puta dnevno.

Pacijenti sa oštećenom funkcijom bubrega:Kod pacijenata sa umereno oštećenom funkcijom bubrega slabost bubrega, preporučena doza je 5mg jednom dnevno.Ukoliko imate teško oštećenje funkcije bubrega, obratite se svom lekaru ili farmaceutu koji će Vam u skladu sa tim prilagoditi dozu.

Ako Vaše dete ima oštećenu funkciju bubrega, obratite se lekaru ili farmaceutu koji će prilagoditi dozu u skladu sa detetovim potrebama.

Ukoliko imate osećaj da je dejstvo leka Cetirizine Alvogen suviše slabo ili suviše jako, posavetujte se sa svojim lekarom.

Trajanje terapijeTrajanje terapije zavisi od tipa, trajanja i toka Vaših tegoba. Posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Ako ste uzeli više leka Cetirizine Alvogen nego što je trebalo

Ako mislite da ste uzeli veću dozu leka od propisane, odmah se javite Vašem lekaru.On će odlučiti koje mere, ako su uopšte potrebne, treba poduzeti.

Nakon predoziranja, neželjena dejstva koja su opisana u nastavku mogu biti povećanog intenziteta. Prijavljena su neželjena dejstva kao što su: konfuzija, dijareja, vrtoglavica,zaumor, glavobolja, slabost, proširenje zenica, svrab, uznemirenost, sedacija, pospanost, stupor, ubrzan rad srca, drhtanje i retencija zadržavanje urina.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Cetirizine Alvogen

Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Cetirizine Alvogen

Ako prestanete da uzimate lek Cetirizine Alvogen, retko se mogu vratiti pruritus jak svrab, i/ili urtikarija.Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svihpacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Sledeća neželjena dejstva su retka ili veoma retka, ali ukoliko ih primetite, morate prekinuti uzimanje leka i odmah se javiti svom lekaru:

Alergijske reakcije, uključujući ozbiljne reakcije i angioedem ozbiljna alergijska reakcija koja uzrokuje

oticanje lica i grla. Ove reakcije se mogu javiti odmah nakon prvog uzimanja leka ili mogu početi kasnije.

Česta neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek

Somnolencija pospanost

Vrtoglavica, glavobolja

Faringitis zapaljenje ždrela

Dijareja kod dece

Mučnina, suva usta

Rinitis zapaljenje sluzokože nosa kod dece

Povremena neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek

Agitacija uznemirenost

Parestezija neuobičajen osećaj na koži

Bol u stomaku

Pruritus svrab kože, osip

Astenija izrazitizamor, malaksalost

Retka neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek

Alergijske reakcije, neke ozbiljne Depresija, halucinacije, agresija, konfuzija, nesanica

Tahikardija ubrzani rad srca

Poremećaj funkcije jetre

Urtikarija koprivnjača

Edem oticanje

Povećanje telesne mase

Veoma retka neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek

Trombocitopenija smanjen broj krvnih pločica

Tikovi nevoljnipokretiu vidu trzaja

Sinkopa poremećaj svesti, diskinezija nevoljni pokreti, distonija dugotrajne nevoljne mišićne

kontrakcije, tremor drhtanje, disgeuzija poremećaj čula ukusa

Zamagljen vid, poremećaj akomodacije oka otežano fokusiranje, okulogirija nekontrolisano kružno

kretanje očima

Angioedem ozbiljna alergijska reakcija koja uzrokuje oticanje lica ili grla i anafilaktički šok, fiksne

erupcije reakcije na koži izazvane lekom

Nenormalno izlučivanje urina noćno mokrenje, bolno i /ili otežano mokrenje

Neželjena dejstva nepoznate učestalosti

ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka

Povećan apetit

Amnezija, gubitak pamćenja

Vertigo osećaj rotacije ili kretanja

Retencija urina nemogućnost potpunog pražnjenja mokraćne bešike

neželjena dejstva nepoznate učestalosti spadaju i ideje o samoubistvu, i ukoliko se tako osećate, prekinite uzimanje leka i javite se Vašem lekaru.

Opis odabranih neželjenih reakcijaNakon prestanka uzimanja cetirizina prijavljen je pruritus intenzivan svrab i/ili urtikarija.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek Cetirizine Alvogen

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Cetirizine Alvogen posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju„Važi do‟. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati u originalnom pakovanju.

Nemojte koristiti lek Cetirizine Alvogen ako primetite vidljive znake neispravnosti.Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Cetirizine Alvogen

Aktivna supstanaca: jedna film tableta sadrži 10 mg cetirizina-dihidrohlorida.

Pomoćne supstance: Jezgro tablete:celuloza, mikrokristalna; laktoza, monohidrat; silicijum-dioksid, koloidni bezvodni; skrob, kukuruzni; talk, prečišćeni; magnezijum-stearat.Film tablete Opadry White 31F5894: hipromeloza 15cP E 464; laktoza, monohidrat; titan-dioksid E 171;makrogol/PEG 4000; natrijum-citrat.

Kako izgleda lek Cetirizine Alvogen i sadržaj pakovanja

Cetirizine Alvogen su bele, okrugle, bikoveksne film tablete, sa utisnutom oznakom ‘A’ na jednoj strani i podeonom linijom na drugoj strani.Podeona linija služi za podelu tableta na jednake doze.

Unutrašnje pakovanje je PVC/Al blister.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 blister sa 20 film tableta i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

ALVOGEN PHARMA D.O.O., Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

515-01-03560-16-001 od 16.06.2017.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji