Cefuroxime 1500mg prašak za rastvor za injekciju/infuziju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Cefuroxime prašak za rastvor za injekciju/infuziju; 1500mg; bočica staklena, 10x1500mg

  • ATC: J01DC02
  • JKL: 0321667
  • EAN: 8606108708026
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: SZ
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Cefuroxime prašak za rastvor za injekciju/infuziju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Cefuroxime na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Cefuroxime kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Cefuroxime, 750 mg, prašak za rastvor za injekciju/infuzijuCefuroxime, 1500 mg, prašak za rastvor za injekciju/infuziju

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Cefuroxime i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što primite lek Cefuroxime

Kako se primenjuje lek Cefuroxime

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Cefuroxime

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Cefuroxime i čemu je namenjen

Lek Cefuroxime sadrži aktivnu supstancu cefuroksim.Cefuroksim je antibiotik koji se koristi kod dece i odraslih. Deluje tako što ubija bakterije koje su izazvaleinfekciju. Pripada grupi antibiotika koji se zovu

cefalosporini

Cefuroksim se primenjuje za lečenje infekcija:- pluća ili grudnog koša- mokraćnih puteva- kože i mekog tkiva- stomaka

Lek Cefuroxime se takođe koristi u prevenciji infekcija koje mogu nastati prilikom hirurških intervencija.

Vaš lekar može zahtevati da se izvrši laboratorijska analiza kako bi utvrdio vrstu bakterije koja je izazvala infekciju i nadgledati da li je bakterija osetljiva na lek Cefuroxime tokom lečenja.

2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Cefuroxime

Lek Cefuroxime ne smete primati:

Ukoliko ste alergični preosetljivi na cefuroksim, na bilo koji cefalosporinski antibiotik

ili na bilo

koju od pomoćnih supstanci ovog leka navedene u odeljku 6.- Ukoliko ste nekada imali tešku alergijsku reakciju preosetljivost na neki beta-laktamski antibiotik penicilini, monobaktami i karbapenemi.

Obavestite Vašeg lekara pre

nego što počnete da primate lek Cefuroxime ukoliko se nešto od navedenog

odnosi na Vas. U tom slučaju lek Cefuroxime Vam se ne sme primenjivati.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što primite lek Cefuroxime.Tokom primene leka Cefuroxime morate obratiti pažnju na određene simptome kao što su alergijske reakcije, osip kože, gastrointestinalni poremećaji kao što je proliv i gljivične infekcije. Na taj način se smanjuje rizik od mogućih komplikacija.Vidite odeljak 4,

Moguća neželjena dejstva

Ako ste imali alergijsku reakciju na druge antibiotike kao što je

npr. penicillin, možete takođe biti alergični na Cefuroxime.

Ukoliko je potrebno da uradite analizu krvi ili urina

Lek Cefuroxime može uticati na rezultate analize koncentracije šećera u urinu ili krvi, kao i na rezultat testa poznatog kao

Ukoliko je potrebno da uradite ove analize, obavestite zdravstvenog radnika koji Vam uzima uzorke krvi ili urina za analizu da ste na terapiji lekom Cefuroxime.

Drugi lekovi i Cefuroxime

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.Neki lekovi mogu uticati na delovanje leka Cefuroxime ili povećati mogućnost da dođe do ispoljavanjaneželjenih reakcija. Ovde spadaju:- aminoglikozidni antibiotici- diuretici lekovi koji pojačavaju izlučivanje tečnosti, kao što furosemid- probenecid- oralni antikoagulansi lekovi protiv zgrušavanja krvi

Ukoliko se nešto od navedenog odnosi na Vas, obavestite o tome svog lekara. Možda ćete morati da izvršite dodatne preglede kako biste pratili funkciju bubrega tokom terapije lekom Cefuroxime.

Lekovi za kontracepciju

Lek Cefuroxime može smanjiti efikasnost lekova za kontracepciju. Ukoliko koristite navedene lekove za vreme terapije lekom Cefuroxime, potrebno je primenjivati i

mehanička sredstva kontracepcije

kao što je

kondom. Obratite se Vašem lekaru za savet.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što primite ovaj lek.

Vaš lekar će razmotriti odnos koristi od lečenja lekom Cefuroxime i rizika po vašu bebu.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek nema uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinamaNemojte upravljati motornim vozilom ili rukovati mašinama ako se ne osećate dobro.

Lek Cefuroxime sadrži natrijum

Cefuroxime, 750 mg, prašak za rastvor za injekciju/infuziju:

Ovaj lek sadrži 40,63 mg natrijuma po bočici.

Cefuroxime, 1500 mg, prašak za rastvor za injekciju/infuziju:

Ovaj lek sadrži 81,26 mg natrijuma po bočici.

Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod pacijenata koji su na dijeti u kojoj se kontroliše unos natrijuma.

3. Kako se primenjuje lek Cefuroxime

Lek Cefuroxime će Vam najverovatnije primeniti lekar ili medicinska sestra

Može se primeniti kao

intravenska infuzija ili kao injekcija direktno u venu.

Uobičajeno doziranje

Vaš lekar će odlučiti koja doza leka Cefuroxime Vam je potrebna u zavisnosti od: težine i vrste infekcije, da li ste na terapiji nekim drugim antibioticima, Vaše telesne mase kao i od funkcije Vaših bubrega.

Novorođenčad uzrasta od 0 do 3 nedelje

Od 30 mg/kg/dan do 100 mg/kg/dan, podeljeno u dve ili tri doze

Odojčad uzrasta preko 3 nedelje i deca, telesne mase < 40 kg.

Od 30 mg/kg/dan do 100 mg/kg/dan, podeljeno u tri ili četiri doze

Odrasli i adolescenti, telesne mase ≥ 40 kg

Od 750 mg do 1500 mg dva, tri ili četiri puta dnevno. Maksimalna dnevna doza je 6000 mg.

Pacijenti sa oslabljenom bubrežnom funkcijom

Ukoliko imate problema sa bubrezima, lekar može promeniti Vašu dozu.Ukoliko se ovo odnosi na Vas, recite to lekaru.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji primaju ovaj lek.

Stanja na koja morate obratiti pažnju

Mali broj ljudi kod kojih se primenjuje lek Cefuroxime mogu dobiti alergijsku reakciju ili potencijalno ozbiljnu reakciju na koži. Simptomi tih reakcija uključuju:

tešku alergijsku reakciju

Znaci uključuju izražen osip na koži praćen svrabom, otoke, ponekad i lica ili

usta koji mogu da dovedu do otežanog disanja

osip po koži

koji može biti praćen plikovima i izgledati kao male mete centralno postavljena tamna tačka

okružena svetlijim područjem, sa tamnim prstenom oko ivice-

široko rasprostranjen osip praćen plikovima i ljušćenjem kože

ovo mogu biti znaci

Stevens-Johnson

ovog sindroma ili toksične epidermalne nekrolize

Ostali simptomi na koje treba obratiti pažnju tokom primene leka Cefuroxime:

gljivične infekcije

retkim prilikama; lekovi poput leka Cefuroxime mogu izazvati prekomeran rast

gljivica

u organizmu što može dovesti do gljivične infekcije npr. do oralne kandidijaze; ovo

neželjeno dejstvo će se verovatnije javiti ako lek Cefuroxime uzimate duže vreme.-

težak proliv preudomembanozni kolitis:

lekovi poput leka Cefuroxime mogu izazvati zapaljenje

debelog creva, praćeno teškim prolivom, obično sa pojavom krvi i sluzi, uz bolove u stomaku i povišenu telesnu temperaturu.

Ukoliko se kod Vas pojavi neki od navedenih simptoma odmah se obratite lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.

Česte neželjene reakcije

mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek:

bol na mestu uboda, otok i crvenilo duž vene.

Obavestite svog lekara

ako se kod Vas pojavi neka od navedenih reakcija.

Česte neželjene reakcije koje se mogu pojaviti prilikom analiza krvi:- povećane vrednosti enzima jetre- promene u broju belih krvnih zrnaca neutropenija ili eozinofilija- smanjene vrednosti hemoglobina

Povremena neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek:

osip po koži, svrab, koprivnjača- proliv, mučnina, bol u stomaku

Obavestite svog lekara

ako se kod Vas pojavi neka od navedenih reakcija.

Povremene neželjene reakcije koje se mogu pojaviti prilikom analiza krvi:- smanjen broj belih krvnih zrnaca leukopenija- povećane vrednosti bilirubina supstanca koju proizvodi jetra- pozitivan

Ostala neželjena dejstva

Ostala neželjena dejstva se javljaju kod veoma malog broja ljudi ali je

nepoznata učestalost

pojavljivanja ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka:

gljivične infekcije

Prekomeran rast

Clostridium dificille

visoka telesna temperatura - alergijske reakcije - zapaljenje debelog creva, praćeno prolivom, obično sa krvlju i sluzi, bolom u stomaku- zapaljenje bubrega i krvnih sudova- povećana ubrzana razgradnja crvenih krvnih zrnaca hemolitička anemija- osip po koži, može biti praćen plikovima koji mogu izgledati kao male mete centralno postavljena tamnatačka okružena svetlijim područjem, sa tamnim prstenom oko ivice; multiformni eritemObavestite svog lekara ako se kod Vas pojavi neka od navedenih reakcija.

Neželjene reakcije koje se mogu pojaviti prilikom analiza krvi:- smanjenje broja trombocita ćelije koje pomažu kod zgrušavanja krvi - trombocitopenija

povećanje nivoa uree i serumskog kreatinina u krvi

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek Cefuroxime

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete primati lek Cefuroxime posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon . „Važi do: “. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Lek čuvati na temperaturi do 25°C. Bočice čuvati u originalnom pakovanju zaštićene od svetlosti.

Rok upotrebe nakon rekonstitucije:Pripremljeni rastvor leka Cefuroxime prašak za injekciju/infuziju treba odmah upotrebiti.Ukolko se ne primenjuje odmah, pripremljeni rastvor treba čuvati u frižideru pri temperaturi od 2°C do8°C i primeniti u roku od 5 sati.Ako se ne primeni odmah, vreme i uslovi skladištenja rekonstituisanog leka su odgovornost korisnika.

Lek Cefuroxime se ne sme primeniti ako je rastvor mutan ili je promenio boju; treba da bude potpuno bistar i bezbojne do žute boje. Sav neiskorišćeni rastvor treba odbaciti.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Cefuroxime

Cefuroxime, 750 mg, prašak za rastvor za injekciju/infuziju

Aktivna supstanca je cefuroksim. Jedna bočica sadrži 750 mg cefuroksima u obliku cefuroksim-natrijuma, 789 mg.Lek ne sadrži pomoćne supstance.

Cefuroxime, 1500 mg, prašak za rastvor za injekciju/infuziju

Aktivna supstanca je cefuroksim. Jedna bočica sadrži 1500 mg cefuroksima u obliku cefuroksim-natrijuma, 1578 mg.Lek ne sadrži pomoćne supstance.

Kako izgleda lek Cefuroxime i sadržaj pakovanja

Prašak za rastvor za injekciju/infuziju.

Prašak je bele do skoro bele boje.

Lek Cefuroxime, prašak za rastvor za injekciju/infuziju se uobičajeno meša s vodom za injekcije da bi se dobio bistar rastvor za injekciju ili infuziju u venu intravenska primena. Jednom pripremljen rastvor cefuroksima Vaš lekar može da meša sa drugim pogodnim rastvorima za infuziju. Nastali rastvor je bezbojan do žućkaste boje.

Cefuroxime, 750 mg, prašak za rastvor za injekciju/infuziju

Unutrašnje pakovanje je bočica od bezbojnog stakla tipa hidrolitičke otpornosti II, zapremine 15 mL, zatvorena silikoniziranim gumenim zatvaračem sa aluminijumskom kapicom i plavim plastičnim “

poklopcem.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 10 bočica sa po 750 mg praška za rastvor za injekciju/infuziju 10 x 750 mg i Uputstvo za lek.

Cefuroxime, 1500 mg, prašak za rastvor za injekciju/infuziju

Unutrašnje pakovanje je bočica od bezbojnog stakla tipa hidrolitičke otpornosti II, zapremine 20 mL, zatvorena silikoniziranim gumenim zatvaračem sa aluminijumskom kapicom i crvenim plastičnim “

poklopcem.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 10 bočica sa po 1500 mg praška za rastvor za injekciju/infuziju 10 x 1500 mg i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole

FRESENIUS KABI D.O.O. BEOGRADOmladinskih brigada 88b, Beograd – Novi Beograd

Proizvođač

LABESFAL – LABORATORIOS ALMIRO S.A., Zona Industrial do LagedoSantiago de Besteiros, Portugalija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Oktobar, 2020.

Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.

Broj i datum dozvole:

Cefuroxime, 750 mg, prašak za rastvor za injekciju/infuziju:

515-01-00349-20-001 od 09.10.2020.

Cefuroxime, 1500 mg, prašak za rastvor za injekciju/infuziju:

515-01-00350-20-001 od 09.10.2020.

------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:

Terapijske indikacije

Lek Cefuroxime je indikovan za lečenje sledećih infekcija, kod odraslih i dece, uključujući novorođenčad od rođenja videti odeljke „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” i „Farmakodinamski podaci” u Sažetku karakteristika leka:

Vanbolnička prenumonija

Akutna egzacerbracija hroničnog bronhitisa

Komplikovane infekcije urinarnog trakta, uključujući i pijelonefritis

Infekcije mekih tkiva: celulitis, erizipel i infekcije rane

Intraabdominalne infekcije videti odeljak „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” u Sažetku karakteristika leka

Profilaksa infekcija u gastrointestinalnoj uključujući i ezofagealnu, ortopedskoj, kardiovaskularnoj i ginekološkoj hirurgiji uključujući i

sectio caesarea

terapiji i prevenciji infekcija kod kojih je verovatno prisustvo i anaerobnih mikroorganizama, cefuroksim treba primenjivati u kombinaciji sa drugim odgovarajućim antibioticima.

Treba uzeti u obzir zvanične smernice o pravilnoj upotrebi antibiotika.

Doziranje i način primene

Тabela 1. Оdrasli i deca telesne mase ≥ 40 kg

Indikacija

Doziranje

Vanbolnička penumonija i akutna egzacerbracijahroničnog bronhitisa

750 mg svakih 8 sati

Infekcije mekih tkiva: celulitis, erizipel i infekcije ranaIntraabdominalne infekcijeKomplikovane

uključujući i pijelonefritis

1500 mg svakih 8 sati

Teške infekcije

750 mg svakih 6 sati1500 mg svakih 8 sati

Profilaksa infekcija u gastrointestinalnoj,ortopedskoj i ginekološkoj hirurgiji uključujući i

sectio caesarea

1500 mg pri uvođenju u anesteziju. Dodatno mogu biti primenjene još dve doze od 750 mg jedna nakon 8 sati i druga nakon 16 sati.

Profilaksa infekcija u kardiovaskularnoj iezofagealnoj hirurgiji.

1500 mg pri uvođenju u anesteziju. U naredna 24 sata se, na svakih 8 sati, primenjuje doza od 750 mg.

Tabela 2. Deca telesne mase < 40 kg

Indikacija

Odojčad starija od 3 nedelje i deca telesne mase < 40kg

Novorođenčad uzrasta odrođenja do 3 nedelje

Vanbolnička pneumonija

30 mg/kg/dan do 100 mg/kg/dan podeljeno u 3 ili 4 doze. Doza od 60 mg/kg/dan je odgovarajuća za većinuinfekcija

mg/kg/dan i.v. podeljeno u 2 ili 3 doze videtiodeljak

„Farmakokinetički

karakteristika leka

Komplikovane infekcije urinarnog trakta, uključujući i pijelonefritis

Infekcije mekih tkiva: celulitis,erizipel i infekcije rana

Intraabdominalne infekcije

Doziranje kod pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega

Cefuroksim se primarno izlučuje putem bubrega. Stoga se, kao i prilikom primene drugih sličnih antibiotika, kod pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega preporučuje smanjenje doze leka da bi se kompenzovalo njegovo sporije izlučivanje.

Tabela 3. Preporučene doze cefuroksima kod pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega

Klirens kreatinina

½ sati

Doza mg

> 20 mL/min/1,73 m²

Nije neophodno smanjivati standardnu dozu750 mg do 1500 mg tri puta dnevno

10 - 20 mL/min/1,73 m²

750 mg dva puta dnevno

< 10 mL/min/1,73 m²

750 mg jednom dnevno

Pacijenti na hemodijalizi

750 mg na kraju svake dijalize; poredparenteralne primene, cefuroksim-natrijummože biti inkorporiran u peritonealnojdijaliznoj tečnosti obično 250 mg na svakadva litra dijalizne tečnosti

Pacijenti sa oštećenjem funkcije bubrega

kontinuiranoj

arteriovenskoj

hemodijalizi

hemofiltraciji

odeljenjima intenzivne nege

7,9-12,6 CAVH1,6 HF

750 mg dva puta dnevno; kod

hemofiltracije potrebno je pridržavati sepreporučenih doza koje se primenjuju kod pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega.

Doziranje kod pacijenata sa oštećenjem funkcije jetre

Cefuroksim se primarno izlučuje putem bubrega. Kod pacijenata sa oštećenjem funkcije jetre se ne očekuje uticaj na farmakokinetiku cefuroksima.

Način primene:Lek Cefuroxime se primenjuje kao intravenska injekcija u trajanju od 3 do 5 minuta direktno u venu ili putem tube kap po kap ili kao infuzija u trajanju od 30 do 60 minuta. Instrukcije za rekonstituciju leka pre primene su navedene u odeljku „Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka i druga uputstva za rukovanje lekom ”.

FARMACEUTSKI PODACI

Lista pomoćnih supstanci

Lek ne sadrži pomoćne supstance.

Inkompatibilnost

Cefuroksim se ne sme mešati sa aminoglikozidnim antibioticima.Cefuroksim se ne sme mešati sa drugim lekovima osim sa onima pomenutim u odeljku „Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka i druga uputstva za rukovanje lekom ”.Prilikom intravenske primene cefuroksim se ne treba mešati sa rastvorima koji sadrže druge aktivne supstance.

Rok upotrebe

Rok upotrebe neotvorene bočice

Rok upotrebe nakon rekonstitucije

hemijska i fizička stabilnost iznosi 5 sati na 2°C do 8°C.

Sa mikrobiološke tačke gledišta, lek treba upotrebiti odmah.

Ako se ne primeni odmah, vreme i uslovi skaldištenja rekonstituisanog leka su odgovornost korisnika.

Posebne mere opreza pri čuvanju

Čuvati na temperaturi do 25°C.

Čuvati bočice u originalnom spoljašnjem pakovanju radi zaštite od svetlosti.

Za uslove čuvanja rekonstituisanog leka, videti odeljak „Rok upotrebe”.

Priroda i sadržaj pakovanja

Cefuroxime, 750 mg, prašak za rastvor za injekciju/infuziju

Unutrašnje pakovanje je bočica od bezbojnog stakla tipa hidrolitičke otpornosti II, zapremine 15 mL, zatvorena silikoniziranim gumenim zatvaračem sa aluminijumskom kapicom i plavim plastičnim “

poklopcem.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 10 bočica sa po 750 mg praška za rastvor za injekciju/infuziju 10 x 750 mg i Uputstvo za lek.

Cefuroxime, 1500 mg, prašak za rastvor za injekciju/infuziju

Unutrašnje pakovanje je bočica od bezbojnog stakla tipa hidrolitičke otpornosti II, zapremine 20 mL, zatvorena silikoniziranim gumenim zatvaračem sa aluminijumskom kapicom i crvenim plastičnim “

poklopcem.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 10 bočica sa po 1500 mg praška za rastvor za injekciju/infuziju 10 x 1500 mg i Uputstvo za lek.

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka i druga uputstva za rukovanje lekom

Uputstva za rekonstituciju

Sadržaj i koncentracije rastvora cefuroksima prikazane su u sledećoj tabeli:

Veličina bočice

Količina vode

koju je potrebno

koncentracija

Dobijeni proizvod

-intravenska bolusinjekcija-intravenska infuzija

najmanje 6 mL*

-intravenska bolusinjekcija-intravenska infuzija

najmanje 15mL

Rekonstituisani rastvor dodaje se u 50 ili 100 mL kompatibilnog infuzionog rastvora videti informacije o kompatibilnosti, u nastavku** Dobijeni volumen rastvora cefuroksima je uvećan zbog doprinosa zapremine praška zapremini rastvarača pa se dobijaju navedene koncentracije u mg/mL.

Za sve lekove koji se primenjuju parenteralno, potrebno je pre primene izvršiti vizuelnu proveru pripremljenih rastvora zbog eventualno prisutnih čestica ili promene boje.

Intravenske bolus injekcije ili intravenske infuzije: rastvor treba koristiti samo ako je rastvor bistar i praktično bez čestica.

Boja rastvora se kreće od bistre do žute boje, u zavisnosti od koncentracije, upotrebljenog rastvarača i uslova čuvanja.

Priprema rastvora za intravensku infuziju

Lek Cefuroxime treba rekonstituirati vodeći se uputstvima za rekonstituciju koja su navedena u tabeli 4.

Dodatno razređivanje vrši se dodavanjem 50-100 mL jednog od sledećih kompatibilnih infuzionih rastvora, pre primene intravenske infuzije:- voda za injekcije- 0,9% rastvor natrijum hlorida- 5% rastvor glukoze

Samo za pojedinačnu upotrebu.

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji