Calcium Quercus Globuli velati 1g/10g pilule


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Calcium Quercus Globuli velati pilule; 1g/10g; bočica staklena, 1x20g

  • ATC: /
  • JKL:
  • EAN: 8606107361109
  • Vrsta leka: Homeopatski lekovi
  • Izdavanje leka: BR
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Calcium Quercus Globuli velati pilule uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Calcium Quercus Globuli velati na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Calcium Quercus Globuli velati kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Calcium Quercus Globuli velati, piluleHomeopatski lek

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovouključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije, morate se obratiti svom lekaru.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Calcium Quercus Globuli velati i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Calcium Quercus Globuli velati

Kako se upotrebljava lek Calcium Quercus Globuli velati

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Calcium Quercus Globuli velati

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Calcium Quercus Globuli velati i čemu je namenjen

Calcium Quercus Globuli velati je homeopatski lek bez odobrenih terapijskih indikacija.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Calcium Quercus Globuli velati

Lek Calcium Quercus Globuli velati ne smete uzimati:

ako ste alergični preosetljivi na neku od aktivnih supstanci ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog

leka navedene u odeljku 6.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Calcium Quercus Globuli velati:- ako ne dođe do poboljšanja stanja ili ako primetite da slabo reagujete na terapiju,- ako se tegobe učestalo ponavljaju,- ako dođe do pojave drugih tegoba.

Drugi lekovi i Calcium Quercus Globuli velati

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Nema dokaza o bilo kakvim interakcijama leka Calcium Quercus Globuli velati ili bilo koje njegovesupstance.

Uzimanje leka Calcium Quercus Globuli velati sa hranom, pićima i alkoholom

Ne preporučuje se uzimanje leka Calcium Quercus Globuli velati istovremeno sa hranom, pićem i alkoholom. Lek Calcium Quercus Globuli velati treba uzeti najmanje pola sata pre ili posle jela ili uzimanja tečnosti.

Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Nije relevantno.

Lek Calcium Quercus Globuli velati sadrži saharozu

slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se svom lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. Kako se uzima lek Calcium Quercus Globuli velati

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Način primene

Pustiti pilule da se otope ispod jezika sublingvalna upotreba.

Doziranje:

Ukoliko nije drugačije propisano, uobičajeno doziranje leka Calcium Quercus Globuli velati je:

Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina:

5-10 pilula otopiti ispod jezika 1 do 3 puta dnevno.

Deca uzrasta 6 do 12 godina:

5-10 pilula otopiti ispod jezika 1 do 3 puta dnevno.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu. Ako simptomi oboljenja postoje tokom dužeg uzimanja ovog leka o tome obavestite svog lekara.

Ako ste uzeli više leka Calcium Quercus Globuli velati nego što treba

slučaju predoziranja ne očekuje se pojava štetnih dejstava.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Calcium Quercus Globuli velati

Nemojte uzimati duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Calcium Quercus Globuli velati

Ukoliko naglo prestanete da uzimate lek Calcium Quercus Globuli velati ne očekuje se pojava štetnih dejstava.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.

4. Moguća neželjena dejstva

Nema poznatih neželjenih dejstava izazvanih upotrebom leka Calcium Quercus Globuli velati. Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Napomena: tokom primene homeopatskih lekova može doći do prolaznog pogoršanja postojećih tegoba inicijalno pogoršanje. U takvim slučajevima, treba se konsultovati sa lekarom i eventualno prekinuti uzimanje leka.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceutaili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju naneželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek Calcium Quercus Globuli velati

Čuvati van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Calcium Quercus Globuli velati posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.Rok i uslovi čuvanja nakon prvog otvaranja: 26 nedelja na temperaturi do 25°C

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Calcium Quercus Globuli velati

10g pilula sadrži: Kora hrasta kitnjaka/lužnjaka sa kalcijum-karbonatom, rastvor Quercus robur/petraea e cortice cum Calcio carbonico solution D6…………. 1g

Pomoćne supstance: saharoza, prečišćena voda.

Kako izgleda lek Calcium Quercus Globuli velati i sadržaj pakovanja

Bele do slabo žućkaste pilule koje su u staklenoj bočici smeđe boje, staklo tip III, koja je zatvorena belim LDPE zatvaračem. Staklena bočica sadrži 20 g pilula.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj je 1 bočica i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođačNosilac dozvole

PREDSTAVNIŠTVO WALA HEILMITTEL ZRENJANINKralja Aleksandra Karađorđevića 15/ IV, Zrenjanin

Proizvođač

WALA HEILMITTEL GMBH,Dorfstr.1 und 3, Bad Boll Baden-Wurttemberg, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-01943-19-001 od 01.06.2020.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji