Calcium Folinate Sandoz® 100mg/10mL rastvor za injekciju/infuziju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Calcium Folinate Sandoz® rastvor za injekciju/infuziju; 100mg/10mL; bočica staklena, 1x10mL

  • ATC: V03AF03
  • JKL: 0184108
  • EAN: 8606010894916
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: SZ
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Calcium Folinate Sandoz® rastvor za injekciju/infuziju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Calcium Folinate Sandoz® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Calcium Folinate Sandoz® kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Calcium Folinate Sandoz

30 mg/3mL, rastvor za injekciju/infuziju

Calcium Folinate Sandoz

50 mg/5mL, rastvor za injekciju/infuziju

Calcium Folinate Sandoz

100 mg/10mL, rastvor za injekciju/infuziju

kalcijum-folinat

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Calcium Folinate Sandoz i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što primite lek Calcium Folinate Sandoz

Kako se primenjuje lek Calcium Folinate Sandoz

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Calcium Folinate Sandoz

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Calcium Folinate Sandoz i čemu je namenjen

Lek Calcium Folinate Sandoz je rastvor koji sadrži aktivnu supstancu kalcijum-folinat, koji je jedan od lekova iz grupe lekova za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima određeni lekovi protiv karcinoma.

Lek Calcium Folinate Sandoz se koristi za smanjenje neželjenih dejstava određenih lekova protiv karcinoma ili ako je previše leka primenjeno kod odraslih ili dece. Lek Calcium Folinate Sandoz smanjuje toksičnost lekova koji ostvaruju efekat delujući protiv folne kiseline, kao što je metotreksat. Ovo se naziva „zaštitna terapija kalcijum- folinatom”.

Takođe, lek Calcium Folinate Sandoz se može koristiti u kombinaciji sa 5-fluorouracilom jedan od lekova protiv karcinoma za povećanje njegove efikasnosti u citotoksičnoj terapiji.

Ovaj lek se takođe koristi za smanjenje neželjenih efekata drugih lekova grupe lekova koji se zovu antagonisti folne kiseline Primeri antagonista folne kiseline su:- trimetreksat antibiotik i antikancerogeni lek- trimetoprim antibiotik- pirimetamin lek koji se često koristi u lečenju malarije

Kalcijum-folinat se takođe može koristiti za lečenje predoziranja ovim lekovima.

2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Calcium Folinate Sandoz

Lek Calcium Folinate Sandoz ne smete primati:

ukoliko ste alergični preosetljivi na kalcijum-folinat ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka navedene u odeljku 6. - ako imate smanjen broj crvenih krvnih zrnaca anemija

Ovaj lek ne smete da dobijate sa određenim antikancerogenim lekovima ukoliko ste trudni ili dojite Vaš lekar će znati o kojim lekovima se radi.

Lek Calcium Folinate Sandoz treba da dobijate samo u vidu intramuskularne ili intravenske injekcije. Ovaj lek se ne sme primenjivati direktno u kičmu ili mozak intratekalno.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom pre nego što primite lek Calcium Folinate Sandoz ukoliko imate:- epilepsiju- oboljenje bubrega

Obavestite svog lekara ako se tokom terapije ovim lekom kod Vas jave bilo koja od navedenih stanja:- dijareja- zapaljenje usne duplje.

Drugi lekovi i Calcium Folinate Sandoz

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

Na primer:- lekove za epilepsiju- 5-fluorouracil antikancerski lek- kotrimoksazol antibiotik- pirimetamin lek za lečenje malarije

Trudnoća, dojenje i plodnost

Tokom trudnoće i dojenja ne smete da primate lek Calcium Folinate Sandoz istovremeno sa 5-fluorouracilom, zbog toga što to može delovati štetno na Vašu bebu.

Lek Calcium Folinate Sandoz ćete dobijati zajedno sa metotreksatom, tokom trudnoće ili dojenja samo ako lekar smatra da je to zaista neophodno.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Nema podataka da lek Calcium Folinate Sandoz utiče na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Lek Calcium Folinate Sandoz sadrži natrijum

Doze ispod 7 mL 70 mg:Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol 23 mg natrijuma po dozi, odnosno suštinski je „bez natrijuma”.

Ovaj lek sadrži 3,3 mg 0,14 mmol natrijuma po mL. Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod pacijenata koji su na dijeti u kojoj se kontroliše unos natrijuma.

3. Kako se primenjuje lek Calcium Folinate Sandoz

Lek Calcium Folinate Sandoz će Vam dati samo lekar ili medicinska sestra pod nadzorom lekara sa iskustvom u primeni hemioterapije. Lek Calcium Folinate Sandoz se sme primeniti kao venska injekcija ili infuzija i takođe kao injekcija u mišić.

Doza zavisi od vaše telesne površine, vrste antikancerogene terapije koju dobijate i bilo koje druge terapije koju primate.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Odmah obavestite lekara

ukoliko se kod vas jave teške alergijske reakcije - može se javiti iznenadni osip koji svrbi koprivnjača, oticanje šaka, stopala, zglobova, lica, usana, usta ili grla što može dovesti do otežanog gutanja ili disanja i možete imati osećaj da ćete se onesvestiti. Ovo je ozbiljno neželjeno dejstvo. Odmah kontaktirajte lekara.

Ovo neželjeno dejstvo je veoma retko može da se javi kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek.

Ostala neželjena dejstva:

Zabeležena su i sledeća neželjena dejstva:

Povremena neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek:

groznica povišena telesna temperatura

Retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek

problemi sa spavanjem nesanica

poremećaji varenja

povećana učestalost konvulzija epileptičkih napada kod pacijenata sa epilepsijom

Ako dobijete lek Calcium Folinate Sandoz u kombinaciji sa antikancerogenim lekom koji sadrži fluoropirimidine, postoji veća verovatnoća da će se kod vas javiti sledeća neželjena dejstva ovog drugog leka:

Veoma česta neželjena dejstva mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek:

teška dijareja

dehidratacija koja može biti uzrokovana dijarejom

zapaljenje sluzokože creva i usne duplje što je dovodilo do životno-ugrožavajućih stanja

smanjenje broja ćelija krvi uključujući i životno-ugrožavajuća stanja

Česta neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek:

crvenilo i oticanje dlanova i tabana što može dovesti do ljušćenja kože sindrom šaka-stopala

Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.

povišene koncentracije amonijaka u krvi

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestitelekara, farmaceutaili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek Calcium Folinate Sandoz

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Lek čuvati u frižideru, na temperaturi od 2-8°C.

Ne smete koristiti lek Calcium Folinate Sandoz posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon „Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Potvrđena je hemijska i fizička stabilnost nakon prvog otvaranja

tokom 28 dana ako se lek

nerazblažen čuva na 2°C - 8°C, zaštićen od svetlosti.

Nakon razblaživanja za pripremu infuzije:Potvrđena je hemijska i fizička stabilnost nakon razblaživanja sa natrijum-hloridom 0,9 mg/mL u koncentraciji 0,2 mg/mL i 4,0 mg/mL tokom 28 dana, na 2°C - 8°C.

Potvrđena je hemijska i fizička stabilnost nakon razblaživanja sa glukozom 5% u koncentraciji 0,2 mg/mL tokom 4 dana i u koncentraciji 4,0 mg/mL tokom 28 dana na temperaturi od 2°C - 8°C.

Sa mikrobiološke tačke gledišta, lek treba upotrebiti odmah. Ako se ne koristi odmah , vreme i uslovi skladištenja pre upotrebe su odgovornost korisnika i obično ne bi trebalo da budu duže od 24 sata na 2°C do 8°C, osim ako se razblaživanje ne vrši u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.

Nemojte koristiti ovaj lek ako uočite zamućenost ili čestice u rastvoru.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Calcium Folinate Sandoz

Aktivna supstanca je: 1 mL rastvora za injekciju/infuziju sadrži 10 mg folinske kiseline, u obliku kalcijum-folinat pentahidrata.

Pomoćne supstance su: natrijum-hlorid; natrijum-hidroksid; hlorovodonična kiselina, razblažena; voda za injekciju.

Kako izgleda lek Calcium Folinate Sandoz i sadržaj pakovanja

Bistar, žućkasti rastvor, praktično bez zamućenosti i stranih čestica, sa pH od 7,0-8,6 i osmolalnošću od 275 mOsm.

Unutrašnje pakovanje je bočica od tamnog stakla, hidrolitičke otpornosti I, zapremine 10 mL Calcium Folinate Sandoz 30 mg/3 mL, 50 mg/5 mL i 13 mL Calcium Folinate Sandoz 100 mg/10 mL, zatvorena sivim gumenim čepom i aluminijumskim zatvaračem i plastičnim poklopcem.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica zapremine 10 mL Calcium Folinate Sandoz 30mg/3mL, 50 mg/5mL ili 13 mL Calcium Folinate Sandoz 100 mg/10 mL i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole za lek:PREDSTAVNIŠTVO SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. BEOGRADKneginje Zorke 2, Beograd

Proizvođač:

1. EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG,

Mondseestrasse 11, Unterach am Attersee, Austrija

2. SANDOZ GMBH,

Biochemiestrasse 10, Kundl, Austrija

Napomena: štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.

Broj i datum dozvole:

Calcium Folinate Sandoz, 30 mg/3mL, rastvor za injekciju/infuziju:

515-01-04367-17-001 od 06.05.2019.

Calcium Folinate Sandoz, 50 mg/5mL, rastvor za injekciju/infuziju:

515-01-04370-17-001 od 06.05.2019.

Calcium Folinate Sandoz, 100 mg/10mL, rastvor za injekciju/infuziju:

515-01-04375-17-001 od 06.05.2019.

------------------------------------------------------------------------------------------------SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:

Terapijske indikacije

Lek Calcium Folinate Sandoz je indikovan:

za smanjenje toksičnosti i sprečavanje dejstva antagonista folne kiseline kao što je metotreksat, u citotoksičnoj terapiji i pri predoziranju kod odraslih i dece. U citotoksičnoj terapiji ova procedura je poznata kao „zaštitna terapija kalcijum-folinatom“.

kombinaciji sa 5-fluorouracilom u citotoksičnoj terapiji

Doziranje i način primene

Doziranje

Zaštita kalcijum folinatom u terapiji metotreksatom:

obzirom da režim doziranja kalcijum-folinata zavisi u velikoj meri od doze i načina primene umerene ili visoke doze metotreksata, protokol metotreksata će diktirati režim doziranja u zaštitnoj terapiji kalcijum-folinatom. Zbog toga, najbolje je posmatrati primenjeni protokol umerene ili visoke doze metotreksata, da bi se odredilo doziranje i način primene kalcijum-folinata.

Sledeće smernice mogu poslužiti kao ilustracija režima doziranja primenjenog kod odraslih, starijih i dece:Zaštitnu terapiju kalcijum-folinatom treba izvršiti parenteralnom primenom kod pacijenata sa sindromima malapsorpcije ili drugim gastrointestinalnim poremećajima, gde enteralna resorpcija nije obezbeđena. Doze iznad 25-50 mg treba davati parenteralno zbog saturacijske enteralne resorpcije kalcijum-folinata. Zaštitna terapija kalcijum-folinatom je neophodna kada se metotreksat daje u dozama koje prelaze 500 mg/m

površine tela i treba je uzeti u obzir pri dozama od 100 mg-500 mg/m

površine tela.

Doziranje i trajanje zaštitne terapije kalcijum-folinatom prvenstveno zavise od tipa i doziranja u terapiji metotreksatom, pojave simptoma toksičnosti, i individualnog kapaciteta za izlučivanje metotreksata. Po pravilu, prva doza kalcijum folinata je 15 mg 6-12 mg/m

i treba je dati 12-24 h najkasnije 24h nakon

započinjanja infuzije metotreksata. Ista doza se daje na svakih 6 sati tokom perioda od 72 sata. Nakon nekoliko parenteralnih doza, terapija se može promeniti na oralne oblike.

Uz primenu kalcijum-folinata, mere koje obezbeđuju brzo izlučivanje metotreksata održavanje brzog izlučivanja urina i alkalizacije urina su osnovni deo zaštitne terapije kalcijum folinatom. Bubrežnu funkciju treba pratiti svakodnevnim merenjem kreatinina u serumu.

Četrdesetosam sati nakon početka infuzije metotreksata, treba izmeriti rezidualni nivo metotreksata. Ukoliko je rezidualna koncentracija metotreksata >0,5 mikromol/L, doze kalcijum-folinata treba prilagoditi prema sledećoj tabeli:

Rezidualna koncentracija metotreksata u krvi nakon 48h nakon početka primene metotreksata:

Dodatne količine kalcijum-folinata koje treba primeniti na svakih 6 sati u toku 48 sati ili dok koncentracije metotreksata ne budu niže od 0,05mikromol/L:

≥0,5 mikromol/L

≥1,0 mikromol/L

≥2,0 mikromol/L

kombinaciji sa 5-fluorouracilom u citotoksičnoj terapiji

Koriste se različiti režimi i različita doziranja, a da se nijedan način doziranja nije pokazao kao optimalan. Sledeći režimi se koriste kod odraslih i starijih u tretmanu uznapredovalih ili metastatskih kolorektalnih tumora i navedeni su kao primer. Nema podataka o primeni ovih kombinacija kod dece:

Režim dva puta mesečno:

kalcijum-folinata intravenskom infuzijom tokom 2h, praćeno

bolusom od 400 mg/m

5-fluorouracila i 22-satnom infuzijom 5-fluorouracila 600 mg/ m

tokom 2

uzastopna dana, svake 2 nedelje prvog i drugog dana.

Nedeljni režim:

kalcijum-folinata bolus intravenskom injekcijom ili 200-500 mg/m

intravenska infuzija tokom perioda od 2h plus 500 mg/m

5-fluorouracila kao intravenska bolus injekcija u

sredini ili na kraju infuzije kalcijum-folinata.

Mesečni režim:

kalcijum folinata bolus intravenskom injekcijom ili 200-500 mg/m

intravenska infuzija tokom perioda od 2h, nakon čega odmah sledi 425 ili 370 mg/m

5-fluorouracila kao

intravenska bolus injekcija tokom 5 uzastopnih dana.

Za kombinovanu terapiju sa 5-fluorouracilom, može biti neophodna modifikacija doziranja 5-fluorouracila i intervali bez terapije zavisno od stanja pacijenta, kliničkog odgovora i toksičnosti koja ograničava dozu, kao što je navedeno u Sažetku karakteristika leka za 5-fluorouracil. Smanjenje doze kalcijum- folinata nije potrebno.

Broj ponavljanih ciklusa zavisi od odluke kliničkog lekara.

Antidot za antagoniste folne kiseline: trimetreksat, trimetoprim i pirimetamin:Toksičnost metotreksata:

Prevencija: Kalcijum-folinat treba primenjivati svakog dana tokom terapije trimetreksatom i 72h nakon poslednje doze trimetreksata. Kalcijum-folinat se može primeniti ili intravenskim putem u dozi od 20 mg/m

tokom 5-10 minuta svakih 6h do ukupne dnevne doze od 80 mg/m

ili oralnim

putem sa 4 doze od 20 mg/m

primenjene u jednakim vremenskim intervalima. Dnevne doze

kalcijum-folinata treba prilagoditi zavisno od hematološke toksičnosti trimetreksata.

Predoziranje verovatno se pojavljuje pri dozama trimetreksata iznad 90 mg/m

bez istovremene

primene kalcijum- folinata: nakon prestanka davanja trimetreksata, treba primeniti kalcijum-folinat 40 mg/m

intravenski svakih 6h tokom 3 dana.

Toksičnost trimetoprima:

Nakon prestanka davanja trimetoprima, treba davati kalcijum-folinat u dozi od 3-10 mg/dan dok se parametri krvne slike ne vrate na normalu.

Toksičnost pirimetamina:

slučaju primene visokih doza pirimetamina ili produžene terapije niskim dozama, treba istovremeno davati 5-50 mg/danu kalcijum-folinata, zavisno od broja krvnih ćelija u perifernoj krvi.

Način primene:

Kalcijum-folinat se sme davati samo kao intramuskularna ili intravenska injekcija i ne sme se primenjivati intratekalno.

Prijavljen je slučaj smrti pacijenta kada je folinska kiselina primenjena intratekalno nakon intratekalnog predoziranja metotreksatom.

slučaju intravenske primene, ne treba se primeniti više od 160 mg kalcijum-folinata u minuti zbog sadržaja kalcijuma u rastvoru.

Za intravensku infuziju, kalcijum folinat može biti razblažen 0,9% rastvorom natrijum hlorida ili 5% rastvorom glukoze pre primene. Za uputstvo o razblaženju leka pre primene, videti odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka i druga uputstva za rukovanje lekom.

Kontraindikacije

Preosetljivost na kalcijum-folinat ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku 6.1u Sažetku karakteristika leka.

Perniciozna anemija i druge anemije koje su posledica deficijencije vitamina B

vezi upotrebe kalcijum-folinata sa metotreksatom ili 5-fluorouracilom u toku trudnoće i dojenja videti odeljak Plodnost, trudnoća i dojenje, kao i Sažetke karakteristika leka za metotreksat i 5-fluorouracil.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Kalcijum-folinat se sme davati samo kao intramuskularna ili intravenska injekcija i ne sme se primenjivati intratekalno.

Prijavljen je slučaj smrti pacijenta kada je folinska kiselina primenjena intratekalno nakon intratekalnog predoziranja metotreksatom.

Opšte:Kalcijum-folinat treba koristiti sa metotreksatom ili 5-fluorouracilom samo pod direktnim nadzorom kliničara sa iskustvom u upotrebi hemioterapijskih lekova.

Terapija kalcijum-folinatom može da zamaskira pernicioznu anemiju ili druge anemije koje su posledice deficijencije vitamina B

Mnogi citotoksični lekovi direktni ili indirektni inhibitori sinteze DNK kao što su hidroksikarbamid, citarabin, mekaptourin, tiogvanin dovode do makrocitoze. Takvu makrocitozu ne treba lečiti folinskom kiselinom.

Kod pacijenata sa epilepsijom koji se leče fenobarbitonom, fenitoinom, pirimidonom i sukcinimidima, postoji rizik povećane učestalosti konvulzija usled pada koncentracije antiepileptika u plazmi. Preporučuje se kliničko praćenje, po mogućstvu kontrola koncentracija u plazmi, i ako je neophodno, prilagođavanje doze antiepileptika u toku primene kalcijum-folinata i posle prestanka terapije videti takođe odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Kalcijum-folinat / 5-fluorouracil

Kalcijum-folinat može da poveća rizik od toksičnih efekata 5-fluorouracila, posebno kod starijih i veoma slabih pacijenata. Najčešće manifestacije su leukopenija, mukozitis, stomatitis i/ili dijareja koji mogu ograničiti dozu. Kada se kalcijum-folinat i 5-fluorouracil koriste u kombinaciji, u slučaju pojave toksičnosti doza 5-fluorouracila mora se redukovati u većoj meri nego u slučajevima pojave toksičnosti kada se 5-fluorouracil primenjuje sam.Kombinovanu terapiju 5-fluorouracil/kalcijum-folinat ne treba ni započinjati ni održavati kod pacijenata sa simptomima gastrointestinalne toksičnosti, bez obzira na njihovu težinu, sve dok se svi ti simptomi potpuno ne povuku.

Pošto dijareja može biti znak gastrointestinalne toksičnosti, pacijenti sa dijarejom moraju se pažljivo kontrolisati sve dok simptomi potpuno ne nestanu, jer inače može doći do brzog kliničkog pogoršanja koje može završiti smrtnim ishodom. Ako se jave dijareja i/ili stomatitis, savetuje se da se redukuje doza 5-FU sve dok simptomi potpuno ne nestanu. Toksičnosti su posebno skloni stariji pacijenti i pacijenti čije je fizičko stanje loše zbog bolesti. Zbog toga je lečenju ovih pacijenata potrebno pristupiti veoma oprezno.

Kod starijih pacijenata i pacijenata koji su prethodno bili podvrgnuti zračnoj terapiji, preporučuje se da se u početku koriste redukovane doze 5-fluorouracila.

Kalcijum-folinat se ne sme mešati sa 5-fluorouracilom u istoj infuziji ili intravenskoj injekciji. Za više informacija, videti odeljak 6.2 u Sažetku karakteristika leka.

Koncentraciju kalcijuma potrebno je kontrolisati kod pacijenata koji dobijaju kombinaciju 5-fluorouracil/kalcijum-folinat, a nadoknada kalcijuma vrši se pod uslovom da je koncentracija kalcijuma niska.

Kalcijum-folinat/metotreksat

Za pojedine detalje o smanjenu toksičnosti metotreksata pogledati Sažetak karakteristika leka za metotreksat.

Kalcijum-folinat ne deluje na ne-hematološke toksične efekte metotreksata, kao što je nefrotoksičnost koja je rezultat precipitacije metotreksata i/ili njegovih metabolita u bubregu. Pacijenti kod kojih dođe do odložene rane eliminacije metotreksata skloni su pojavi reverzibilne bubrežne insuficijencije i drugih vrsta toksičnih efekata koje izaziva metotreksat videti Sažetak karakteristika leka za metotreksat. Prethodno postojanje bubrežne insuficijencije ili bubrežne insuficijencije izazavane metotreksatom je verovatan uzrok usporenog izlučivanja metotreksata i može povećati potrebu bilo za većim dozama ili dugotrajnijom upotrebom kalcijum-folinata.

Moraju se izbeći velike doze kalcijum-folinata jer one mogu da poremete antitumorsku aktivnost metotreksata, posebno kod tumora CNS-a gde se kalcijum-folinat nagomilava posle ponovljenih ciklusa terapije.

Rezistencija na metotreksat kao rezultat smanjenog membranskog transporta ukazuje takođe i na rezistenciju na folinsku kiselinu, jer oba leka dele isti transportni sistem.

Slučajno predoziranje antagonistima folinata, kao što je metotreksat, treba lečiti kao urgentno stanje. Kako se povećava vremenski interval između primene metotreksata i terapije sa kalcijum-folinatom, tako se efikasnost kalcijum-folinata u suzbijanju toksičnosti smanjuje.

Kada se zapaze laboratorijske vrednosti koje odstupaju od referentnih ili znaci kliničke toksičnosti treba uvek imati na umu mogućnost da pacijent uzima i druge lekove koji stupaju u interakciju sa metotreksatom npr. lekove koji utiču na eliminaciju metotreksata ili na njegovo vezivanje za serumski albumin.

Pomoćne supstance sa poznatim dejstvom:Doze ispod 7 mL 70 mg:

Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol 23 mg natrijuma po dozi, odnosno suštinski je „bez natrijuma”.

Ovaj lek sadrži 3,3 mg 0,14 mmol natrijuma po mL. Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod pacijenata koji su na dijeti u kojoj se kontroliše unos natrijuma.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Kada se kalcijum-folinat daje udruženo sa antagonistima folne kiseline npr. kotrimoksazol, pirimetamin efikasnost antagonista folne kiseline može biti smanjena ili sasvim neutralisana.

Kalcijum-folinat može umanjiti efekat antiepileptika: fenobarbitala, primidona, fenitoina i sukcinimida, te tako može povećati učestalost konvulzija koncentracije antikonvulzivnih lekova u plazmi, za koje je poznato da indukuju enzime jetre, mogu biti smanjene, usled ubrzanog metabolizma u jetri, pošto su folati jedan od kofaktora videti odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i Neželjena dejstva.

Istovremena primena kalcijum-folinata sa 5-fluorouracilom pojačava kako efikasnost tako i toksičnost 5-fluorouracila videti odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka, Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija i Neželjena dejstva.

Plodnost, trudnoća i dojenje

Nisu sporovedene adekvatne i dobro kontrolisane kliničke studije kod trudnica i dojilja. Nisu sprovedene ni zvanične studije reproduktivne toksičnosti kalcijum-folinata kod životinja. Ne postoje indikacije koje

ukazuju da folinska kiselina izaziva štetne efekte ako se primenjuje u toku trudnoće. U toku trudnoće metotreksat se primenjuje isključivo prema striktnim indikacijama, pri čemu se procenjuje korisno dejstvo leka za majku u odnosu na mogući rizik za fetus. Ukoliko se terapija metotreksatom ili drugim antagonistima folne kiseline primenjuje uprkos trudnoći i dojenju, ne postoje ograničenja za upotrebu kalcijum-folinata u cilju smanjenja toksičnosti ili suzbijanja efekata.

Upotreba 5-fluorouracila je generalno kontraindikovana kako u toku trodnoće tako i u toku dojenja. Ovo se takođe odnosi na kombinaciju kalcijum-folinata sa 5-fluorouracilom.

Molimo da pogledate Sažetke karakteristika leka za metotreksat i druge antagoniste folne kiseline i 5-fluorouracil.

DojenjeNije poznato da li se kalcijum-folinat izlučuje u majčino mleko. Kalcijum-folinat se može koristiti tokom dojenja samo ukoliko se smatra neophodnim u skladu sa terapijskim indikacijama.

Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama

Ne postoje podaci o tome da li kalcijum-folinat utiče na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Neželjena dejstva

Lista je prikazana prema klasi sistema organa, MedDRA preporučenim terminima, a učestalost prema sledećim kategorijama: v

eoma često 1/10

esto 1/100 do <1/10

ovremeno 1/1000 do <1/100

1/10000 do <1/1000

eoma retko <1/10000

epoznato ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.

Za obe terapijske indikacije:

Poremećaji imunskog sistema

Veoma retko: alergijske reakcije, uključujući anafilaktoidne/anafilaktičke reakcije i urtikariju

Psihijatrijski poremećaji

Retko: nesanica, razdražljivost i depresija posle primene visokih doza

Poremećaji nervnog sistema

Retko: porast učestalosti epileptičkih napada takođe videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija.

Gastrointestinalni poremećaji

Retko: gastrointestinalni poremećaji posle primene visokih doza

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Povremeno: groznica je uočena nakon primene kalcijum-folinata u obliku rastvora za injekciju

Kombinovana terapija sa 5-fluorouracilom:Uopšteno, profil bezbednosti zavisi od primenjenog režima 5-fluorouracila, zbog povećanja toksičnosti koju izaziva 5-fluorouracil.

Poremećaji metabolizma i ishrane

Nepoznato: hiperamonemija

Poremećaji krvi i limfnog sistema

Veoma često: insuficijencija koštane srži, uključujući slučajeve sa smrtnim ishodom

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Veoma često: mukozitis, uključujući stomatitis i heilitis. Fatalni slučajevi su se javljali kao rezultat mukozitisa.

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Često: palmo-plantarna eritrodizestezija

Mesečni režim:

Gastrointestinalni poremećaji

Veoma često: povraćanje, mučnina

Nema povećanja ostalih tipova toksičnosti koju izaziva 5-fluorouracil npr. neurotoksičnost.

Nedeljni režim:

Gastrointestinalni poremećaji

Veoma često: dijareja kod višeg stepena toksičnosti, i dehidratacija koja zahteva hospitalizaciju, a može imati i smrtni ishod.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka.Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijafax: +381 011 39 51 131website: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

Predoziranje

Nisu opisane posledice kod pacijenata koji su primili znatno više doze kalcijum- folinata od preporučenih doza. Međutim, izuzetno velike količine kalcijum-folinata mogu da anuliraju efekte hemioterapije antagonistima folne kiseline.

slučaju predoziranja kombinacijom 5-fluorouracil i kalcijum-folinata, postupite po uputstvima za slučaj predoziranja 5-fluorouracilom.

Lista pomoćnih supstanci

Natrijum-hloridNatrijum-hidroksidHlorovodonična kiselina, razblaženaVoda za injekciju

Inkompatibilnost

Opisana je inkompatibilnost između injektibilnih oblika kalcijum- folinata i injektibilnih oblika droperidola, 5-fluorouracila, foskarneta i metotreksata.

1. Droperidol u dozi 1,25 mg/0,5 mL sa kalcijum- folinatom u dozi 5 mg/0,5 mL, odmah precipitira nakon direktnog mešanja u špricu u toku 5 minuta na temperaturi od 25

i centrifugiranja 8 minuta.

2. Droperidol u dozi 2,5 mg/0,5 mL sa kalcijum- folinatom u dozi 10 mg/0,5 mL, odmah precipitira kada se ubrizgava sekvencijalno u Y-set za infuziju bez ispiranja seta između injekcija.

Generalno, kalcijum-folinat se ne sme mešati u istoj infuziji sa fluorouracilom jer može doći do stvaranja precipitata. Pokazano je da dolazi do inkompatibilije prilikom mešanja fluorouracila 50 mg/mL sa kalcijum-

folinatom 20 mg/mL, sa ili bez dodatka 5%-tnog vodenog rastvora glukoze, u različitim odnosima i kada se čuva na temperaturi od 4°C, 23°C ili 32°C u kontejnerima od polivinilhlorida.

Međutim, pokazano je da je mešavina rastvora u odnosu 1:1 kaclijum-folinata 10 mg/mL i fluorouracila 50 mg/mL kompatibilna i stabilna tokom perioda od 48 sati kada se čuva na temperaturi od maksimalno 32°C, zaštićeno od svetlosti.

FoskarnetPrijavljeno je da kada se foscarnet 24 mg/mL meša sa kalcijum-folinatom 20 mg/mL dolazi do stvaranja zamućenog žutog rastvora.

Rok upotrebe

Neotvoreni lek: 2 godine

Potvrđena je hemijska i fizička stabilnost nakon prvog otvaranja

tokom 28 dana ako se lek

nerazblažen čuva na 2°C -8°C, zaštićen od svetlosti.

Nakon razblaživanja za pripremu infuzije:Potvrđena je hemijska i fizička stabilnost nakon razblaživanja sa natrijum-hloridom 0,9 mg/mL u koncentraciji 0,2 mg/mL i 4,0 mg/mL tokom 28 dana, na 2°C - 8°C.

Potvrđena je hemijska i fizička stabilnost nakon razblaživanja sa glukozom 5% u koncentraciji 0,2 mg/mL tokom 4 dana i u koncentraciji 4,0 mg/mL tokom 28 dana na temperaturi od 2°C - 8°C.

Sa mikrobiološke tačke gledišta, lek treba upotrebiti odmah. Ako se ne koristi odmah, vreme i uslovi skladištenja pre upotrebe su odgovornost korisnika i obično ne bi trebalo da budu duže od 24 sata na 2°C do 8°C, osim ako se razblaživanje ne vrši u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.

Posebne mere opreza pri čuvanju

Lek čuvati u frižideru, na temperaturi od 2°C - 8°C.

Za uslove čuvanja nakon razblaživanja leka, videti odeljak Rok upotrebe.

Priroda i sadržaj pakovanja

Unutrašnje pakovanje je bočica od tamnog stakla, hidrolitičke otpornosti I, zapremine 10 mL Calcium Folinate Sandoz 30 mg/3 mL, 50 mg/5 mL i 13 mL Calcium Folinate Sandoz 100 mg/10 mL, zatvorena sivim gumenim čepom i aluminijumskim zatvaračem i plastičnim poklopcem.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica zapremine 10 mL Calcium Folinate Sandoz 30mg/3mL, 50 mg/5mL ili 13 mL Calcium Folinate Sandoz 100 mg/10 mL i Uputstvo za lek.

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka i druga uputstva za rukovanje lekom

Pre primene, kalcijum-folinat treba vizuelno pregledati. Rastvor za injekciju/infuziju mora da bude bistar, žućkaste boje. Ako se uoči zamućenost ili pojava čestica rastvor treba odbaciti.

Razblaživanje za infuziju Na osnovu potrebne doze za pacijenta izražene u mg, odgovarajuća količina rastvora za injekciju/infuziju koja sadrži 10 mg/ml kalcijum-folinata se izvuče iz bočice u aseptičnim uslovima, a zatim razblaži sa natrijum-hloridom 0,9 mg/mL ili 5% rastvorom glukoze.

Samo za jednokratnu primenu. Odbaciti sav neiskorišćen rastvor odmah nakon prve upotrebe.

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji