Bronhoklirsyrups® bršljan 7mg/mL sirup


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Bronhoklirsyrups® bršljan sirup; 7mg/mL; boca staklena, 1x125mL

  • ATC: R05CA12
  • JKL: 3113065
  • EAN: 8600097424219
  • Vrsta leka: Biljni lekovi
  • Izdavanje leka: BR
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Bronhoklirsyrups® bršljan sirup uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Bronhoklirsyrups® bršljan na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Bronhoklirsyrups® bršljan kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Bronhoklirsyrups

bršljan, 7 mg/mL, sirup

Hedera helix L.

suvi ekstrakt lista

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekarili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovouključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 7 dana, morate se obratiti svom lekaru.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Bronhoklirsyrups bršljan i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bronhoklirsyrups bršljan

Kako se uzima lek Bronhoklirsyrups bršljan

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Bronhoklirsyrups bršljan

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Bronhoklirsyrups bršljan i čemu je namenjen

Lek Bronhoklirsyrups bršljan je biljni lek koji se koristi za olakšavanje iskašljavanja kao ekspektorans kod produktivnog kašlja.

Lek Bronhoklirsyrups bršljan razređuje gustu sluz u disajnim putevima, olakšava iskašljavanje i tako smiruje produktivni kašalj.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bronhoklirsyrups bršljan

Lek Bronhoklirsyrups bršljan ne smete uzimati:

ukoliko ste alergični preosetljivi na aktivnu supstancu bršljan, na druge biljke iz familije

familija bršljana ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka navedene u odeljku 6.

kod dece mlađe od 2 godine jer postoji rizik od pogoršanja respiratornih simptoma povezan sa lekovima

protiv kašlja koji deluju tako što razređuju gustu sluz u disajnim putevima.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Bronhoklirsyrups bršljan.

Uporni kašalj ili kašalj koji se periodično ponavlja kod dece uzrasta 2-4 godine zahteva uspostavljanje dijagnoze pre početka terapje.

Ukoliko se jave otežano disanje, povišena telesna temperatura groznica ili gnojni ispljuvak, potrebno je da se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu.

Potreban je oprez kod pacijenata sa zapaljenjem sluzokože želuca gastritisom ili čirom na želucu.

Drugi lekovi i lek Bronhoklirsyrups bršljan

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilokoje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Nisu prijavljene interakcije sa drugim lekovima niti druge vrste interakcija.

Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ilifarmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Ne preporučuje se primena leka Bronhoklirsyrups bršljan u periodu trudnoće i dojenja zbog nedovoljnodostupnih podataka o primeni ekstrakta lista bršljana kod trudnica i dojilja.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Nisu sprovedene studije o uticaju leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Bronhoklirsyrups

bršljan

sadrži

maltitol,

tečni,

metilparahidroksibenzoat

propilparahidroksibenzoat

Ovaj lek sadrži maltitol, tečni. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

Ovaj lek sadrži metilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat, supstance koje mogu izazvati alergijske reakcije, čak i odložene.

3. Kako se uzima lek Bronhoklirsyrups bršljan

Lek Bronhoklirsyrups bršljan uzimajte uvek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Stariji pacijenti, odrasli i adolescenti uzrasta iznad 12 godina:

Jedna kašičica za doziranje sirupa 5 mL tri puta na dan odgovara 35 mg suvog ekstrakta lista bršljana po dozi, odnosno 105 mg suvog ekstrakta lista bršljana dnevno.

Deca uzrasta od 6 do 11 godina uključujući i decu uzrasta 11 godina:

Jedna kašičica za doziranje sirupa 5 mL dva puta na dan odgovara 35 mg suvog ekstrakta lista bršljana po dozi, odnosno 70 mg suvog ekstrakta lista bršljana dnevno.

Deca uzrasta od 2 do 5 godina uključujući i decu uzrasta 5 godina:

Polovina kašičice za doziranje sirupa 2,5 mL dva puta na dan odgovara 17,5 mg suvog ekstrakta lista bršljana po dozi, odnosno 35 mg suvog ekstrakta lista bršljana dnevno

videti i odeljak “Upozorenja i mere

Lek Bronhoklirsyrups bršljan se ne sme davati deci mlađoj od 2 godine

videti odeljak “Lek

Bronhoklirsyrups bršljan ne smete uzimati”

Dužina primene

Ako simptomi traju duže od nedelju dana tokom primene ovog leka, potrebno je konsultovati lekara ili farmaceuta.

Način primene

Pre svake upotrebe sirup dobro promućkati.Oralna upotreba pomoću priložene kašičice za doziranje.Sirup uzimati ujutru u podne i uveče.

Ako ste uzeli više leka Bronhoklirsyrups bršljan nego što treba

Lek Bronhoklirsyrups bršljan ne smete uzimati u količini koja je veća od navedene u uputstvu za doziranje ili koju je propisao lekar.Uzimanje većih količina sirupa može izazvati mučninu, povraćanje, proliv i uznemirenost. U takvim situacijama potrebno je konsultovati lekara.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Bronhoklirsyrups bršljan

Nikada ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu. Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka, uzmite je što pre. Ukoliko je vreme da uzmete sledeću dozu, preskočite propuštenu dozu i nastavite da uzimate sirup kao i ranije.

Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Prijavljena je pojava gastrointestinalnih tegoba mučnina, povraćanje, proliv. Učestalost je nepoznata.

Prijavljena je pojava alergijskih reakcija koprivnjača, osip po koži, otežano disanje, anafilaktička reakcijaotok lica, usana, jezika i/ili grla, otežano disanje i gutanje, iznenadni pad krvnog pritiska koji vodi u kolaps ili šok, može imati smrtni ishod. Učestalost je nepoznata.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjemneželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcijemožete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek Bronhoklirsyrups bršljan

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Bronhoklirsyrups bršljan posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjempakovanju nakon „Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Način čuvanja pre prvog otvaranja: na temperaturi do 25 ºC. Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.

Rok upotrebe sirupa nakon prvog otvaranja: 6 meseci na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Bronhoklirsyrups bršljan

Aktivna supstanca je bršljan

L., suvi ekstrakt lista.

mL sirupa sadrži 7 mg suvog ekstrakta lista bršljana

Hedera helix

L. 4-8 : 1 sa najmanje 9%

hederakozida C. Rastvarač za ekstrakciju: etanol 30% m/m.

Pomoćne supstance su: limunska kiselina; metilparahidroksibenzoat; propilparahidroksibenzoat; maltitol,

tečni; voda, prečišćena.

Kako izgleda lek Bronhoklirsyrups bršljan i sadržaj pakovanja

Sirup.Viskozan, slabo opalescentan rastvor, žuto-zelene do žuto-smeđe boje, slabog karakterističnog mirisa.

Unutrašnje pakovanje leka je boca od tamnog stakla, hidrolitičke otpornosti III, zapremine 125 mL saplastičnim navojnim zatvaračem. Navojni plastični zatvarač je rebraste površine, bele boje sa bezbojnim hermetičkim podčepom i sigurnosnim prstenom bele boje.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi staklena boca, kašičica za doziranje od5 mL i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

HEMOFARM AD VRŠAC, Beogradski put bb, Vršac, Republika Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-00969-22-001 od 14.03.2023.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji