Bortezomib Sandoz® 3.5mg prašak za rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Bortezomib Sandoz® prašak za rastvor za injekciju; 3.5mg; bočica staklena, 1x3.5mg

  • ATC: L01XG01
  • JKL: 0039131
  • EAN: 8606010895166
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: SZ
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Bortezomib Sandoz® prašak za rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Bortezomib Sandoz® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Bortezomib Sandoz® kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Bortezomib Sandoz

3,5 mg, prašak za rastvor za injekciju

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru

farmaceutu ili medicinskoj sestri.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru

farmaceutu ili medicinskoj

sestri. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Bortezomib Sandoz i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što primite lek Bortezomib Sandoz

Kako se primenjuje lek Bortezomib Sandoz

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Bortezomib Sandoz

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Bortezomib Sandoz i čemu je namenjen

Lek Bortezomib Sandoz sadrži aktivnu supstancu bortezomib, i pripada grupi lekova koji se zovu inhibitorproteazoma. Proteazomi igraju važnu ulogu u kontroli ćelijskog rasta i funkcija. Utičući na njihovu funkciju, bortezomib može da ubija ćelije raka.

Lek Bortezomib Sandoz se koristi u tretmanu multiplog mijeloma rak koštane srži kod pacijenata starijihod 18 godina:

samostalno u monoterapiji ili u kombinaciji sa pegilovanim lipozomalnim doksorubicinom ilideksametazonom kod pacijenata kod kojih je došlo do pogoršanja progrediranja bolesti nakon što suprimili bar jednu terapiju i kod kojih je transplantacija koštane srži bila neuspešna ili nije pogodna.

kombinaciji sa lekovima melfalan i prednizon, za pacijente čija bolest prethodno nije lečena i kojine ispunjavaju uslove za primenu visokih doza lekova za hemioterapiju uz transplantaciju koštanesrži

kombinaciji sa deksametazonom ili u kombinaciji sa deksametazonom i talidomidom, kodpacijenata čija bolest nije lečena i pre primanja hemioterapije u velikim dozama uz transplantacijukoštane srži indukciona terapija, tj. uvodno lečenje

Lek Bortezomib Sandoz se koristi za terapiju limfoma mantle ćelija tip kancera koji zahvata limfnečvorove, u kombinaciji sa rituksimabom, ciklofosfamidom, doksorubicinom i prednizonom, kod pacijenataod 18 godina ili starijih čija bolest prethodno nije lečena i koji nisu pogodni za transplantaciju koštane srži.

2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Bortezomib Sandoz

Lek Bortezomib Sandoz ne smete primati:

ukoliko ste alergični preosetljivi na bortezomib, bor, ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka navedene u odeljku 6.

ukoliko bolujete od teških poremećaja funkcije srca ili pluća.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre primene leka Bortezomib Sandoz. Recite Vašem lekaru ukoliko se bilo šta od navedenog odnosi na Vas:

imate mali broj crvenih ili belih krvnih zrnaca

imate probleme sa krvarenjem i/ili smanjen broj trombocita u Vašoj krvi

imate proliv dijareju, otežano pražnjenje creva konstipaciju, mučninu ili povraćanje

ukoliko ste ranije imali nesvesticu, vrtoglavicu ili ošamućenost

imate probleme sa bubrezima

imate umerena do teška oboljenja jetre

ukoliko ste ranije imali ukočenost, trnjenje ili bol u šakama ili stopalima neuropatija

imate probleme sa srcem i krvnim pritiskom

imate nedostatak daha ili kašalj

imate epileptične napade

imate herpes zoster promene na koži lokalizovane u predelu oko očiju ili proširene po telu

imate simptome lize razaranja tumora, kao što su grčevi u mišićima, slabost u mišićima, zbunjenost, gubitak vida, smetnje pri disanju ili otežano disanje nedostatak daha

imate gubitak pamćenja, problem sa razmišljanjem, poteškoće pri hodu ili gubitak vida. Ovo mogu biti znaci

ozbiljne infekcije mozga i Vaš lekar može predložiti dalja ispitivanja i praćenje.

Pre i tokom Vašeg lečenja lekom Bortezomib Sandoz, moraćete redovno da radite laboratorijske analize krvi, kako biste mogli da kontrolišete broj krvnih ćelija.

Ukoliko imate limfom mantle ćelija, i uz lek Bortezomib Sandoz dobijate rituksimab, trebalo bi da se obratite Vašem lekaru u slučaju da:

mislite da imate, ili ste nekada imali hepatitis infektivno oboljenje jetre. U nekoliko slučajeva, pacijenti koji su imali hepatitis B, mogu imati ponovnu pojavu hepatitisa, koja može biti smrtonosna.Ukoliko ste nekada imali hepatitis B infekciju, trebalo bi da lekar pažljivo utvrdi da li postoje znaci aktivne infekcije.

Morate pročitati Uputstva za lek svih lekova koje dobijate uz lek Bortezomib Sandoz, kako biste se informisali o merama opreza koje treba da preduzmete pre otpočinjanja primene terapije lekom Bortezomib Sandoz. Ako dobijate talidomid, potrebno je da uradite test na trudnoću i da obratite posebnu pažnju na mere prevencije ukoliko je potrebno videti odeljak “Trudnoća, dojenje i plodnost“.

Deca i adolescent

Lek Bortezomib Sandoz ne treba koristiti kod dece i adolescenata, pošto nije poznato kako će lek delovati na njih.

Drugi lekovi i lek Bortezomib Sandoz

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Obavezno recite Vašem lekaru ukoliko koristite lekove koji sadrže neku od sledećih aktivnih supstanci:

ketokonazol, koji se koristi za lečenje gljivičnih infekcija

ritonavir, koji se koristi u terapiji infekcije izazvane virusom HIV-a

rifampicin, antibiotik koji se koristi za lečenje bakterijskih infekcija

karbamazepin, fenitoin ili fenobarbital, koji se koriste u terapiji epilepsije

Hypericum perforatum

koji se koristi u terapiji depresije ili drugih stanja

oralne antidijabetike lekovi koji se koriste u terapiji šećerne bolesti koji se uzimaju oralno.

Trudnoća i dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Lek Bortezomib Sandoz ne treba primenjivati ako ste trudni, osim ako to nije apsolutno neophodno.

Žene, kao i muškarci koji primaju lek Bortezomib Sandoz moraju primenjivati efektivnu kontracepcijutokom lečenja i 3 meseca nakon završetka lečenja. Ukoliko, uprkos ovim merama, dođe do trudnoće, odmah obavestite Vašeg lekara.

Ne treba da dojite tokom primene lekom Bortezomib Sandoz. Razgovarajte sa Vašim lekarom kada je bezbedno ponovo otpočeti dojenje po završetku lečenja.

Talidomid uzrokuje defekte ploda i dovodi do smrti ploda. Kada se lek Bortezomib Sandoz primenjuje u kombinaciji sa talidomidom, morate pratiti program namenjen prevenciji trudnoće za vreme uzimanja talidomida videti Uputstvo za lek talidomid.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek Bortezomib Sandoz može uzrokovati zamor, vrtoglavicu, nesvesticu ili zamućenje vida. Nemojte voziti ili rukovati alatom i mašinama ukoliko osetite ova neželjena dejstva; čak i ukoliko ih nemate, budite oprezni.

3. Kako se primenjuje lek Bortezomib Sandoz

Vaš lekar će prilagoditi dozu leka Bortezomib Sandoz prema Vašoj visini i telesnoj masi telesna površina.Uobičajena početna doza leka Bortezomib Sandoz je 1,3 mg/m

telesne površine dva puta nedeljno. Vaš

lekar može izmeniti dozu i ukupan broj terapijskih ciklusa, zavisno od Vašeg odgovora na lečenje i stepena ispoljavanja određenih neželjenih dejstava, kao i drugim prisutnim stanjima npr. problemi sa jetrom.

Progresivni multipli mijelom

Kada se lek Bortezomib Sandoz primenjuje u monoterapiji, dobićete intravenski ili supkutano 4 doze ovog leka 1, 4, 8. i 11. dana terapijskog ciklusa, nakon čega sledi desetodnevni „period odmora“. Ovaj period od ukupno 21 dana 3 nedelje odgovara jednom terapijskom ciklusu. Možete dobiti maksimalno 8 ciklusa 24 nedelje.

Lek Bortezomib Sandoz Vam takođe može biti primenjen zajedno sa pegilovanim lipozomalnim doksorubicinom ili deksametazonom.

Kada se lek Bortezomib Sandoz primenjuje zajedno sa pegilovanim lipozomalnim doksorubicinom, dobićete lek Bortezomib Sandoz intravenski ili supkutano u terapijskom ciklusu lečenja koji traje 21 dan, dok će pegilovani lipozomalni doksorubicin u dozi od 30 mg/m

kao intravenska infuzija biti primenjen 4. dana

terapijskog ciklusa, nakon injekcije leka Bortezomib Sandoz. Možete dobiti maksimalno 8 terapijskih ciklusa 24 nedelje.

Kada se lek Bortezomib Sandoz primenjuje zajedno sa deksametazonom, dobićete lek Bortezomib Sandoz intravenski ili supkutano u terapijskom ciklusu od 21 dan, dok će se deksametazon u dozi od 20 mg primeniti oralno 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11. i 12. dana terapijskog ciklusa sa lekom Bortezomib Sandoz koji traje 21 dan. Možete primiti maksimalno 8 terapijskih ciklusa 24 nedelje.

Prethodno nelečeni multipli mijelom

Ukoliko niste ranije lečeni od multiplog mijeloma, i ukoliko

podobni za transplantaciju koštane srži,

primaćete lek Bortezomib Sandoz intravenski ili supkutano zajedno sa još dva druga leka: melfalanom i prednizonom. U tom slučaju, dužina trajanja terapijskog ciklusa će biti 42 dana 6 nedelja. Dobićete 9 terapijskih ciklusa 54 nedelje.

periodu od 1. do 4. ciklusa, lek Bortezomib Sandoz se primenjuje dva puta nedeljno, 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29. i 32. dana.

periodu od 5. do 9. ciklusa, lek Bortezomib Sandoz se primenjuje jednom nedeljno, 1, 8, 22. i 29. dana.

Melfalan u dozi od 9 mg/m

i prednizon 60 mg/m

se uzimaju oralno, 1, 2, 3. i 4. dana prve nedelje tokom

svakog terapijskog ciklusa.

Ukoliko niste ranije lečeni od multiplog mijeloma i

pogodni za transplantaciju koštane srži, primaćete

lek Bortezomib Sandoz intravenski ili supkutano zajedno sa deksametazonom, ili deksametazonom i talidomidom, kao početnu indukcionu terapiju.

Kada se lek Bortezomib Sandoz primenjuje zajedno sa deksametazonom, lek Bortezomib Sandoz ćete primati intravenski ili supkutano u terapijskom ciklusu od 21 dan, a deksametazon ćete uzimati oralno u dozi od 40 mg, i to 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. i 11. dana terapijskog ciklusa sa lekom Bortezomib Sandoz koji traje 21 dan. Dobićete 4 terapijska ciklusa 12 nedelja.

Kada se lek Bortezomib Sandoz primenjuje u kombinaciji sa talidomidom i deksametazonom, trajanje jednog terapijskog ciklusa iznosi 28 dana 4 nedelje.

Deksametazon u dozi od 40 mg se uzima oralno 1, 2, 3, 4, 8, 9,10. i 11. dana terapijskog ciklusa sa lekom Bortezomib Sandoz koji traje 28 dana; talidomid se uzima oralno u dozi od 50 mg do 14. dana prvog ciklusa, i ukoliko se dobro podnosi, doza talidomida se povećava na 100 mg u periodu od 15.-28. dana i dalje se može povećavati do 200 mg dnevno, počev od drugog terapijskog ciklusa pa nadalje. Možete primiti maksimalno 6 terapijskih ciklusa 24 nedelje.

Prethodno nelečeni limfom mantle ćelija

Ukoliko prethodno niste bili lečeni od limfoma mantle ćelija, primićete lek Bortezomib Sandoz intravenski ili supkutano zajedno sa rituksimabom, ciklofosfamidom, doksorubicinom i prednizonom. Lek Bortezomib Sandoz se primenjuje intravenski 1, 4, 8. i 11. dana, nakon čega sledi „period odmora“ bez primene leka. Ovaj period od 21 dan se smatra jednim terapijskim ciklusom 3 nedelje. Možete primiti maksimalno 8 ciklusa 24 nedelje. Sledeći lekovi se primenjuju 1. dana svakog terapijskog ciklusa sa lekom Bortezomib Sandoz, kao intravenska infuzija: Rituksimab, u dozi od 375 mg/m

ciklofosfamid u dozi od 750 mg/m

doksorubicin u dozi od 50 mg/m

Prednizon se uzima oralno u dozi od 100 mg/m

1, 2, 3, 4. i 5. dana terapijskog ciklusa sa lekom Bortezomib

Kako se primjenjuje lek Bortezomib Sandoz

Ovaj lek je namenjen za intravensku ili supkutanu primenu. Lek Bortezomib Sandoz će Vam dati lekar koji ima iskustvo u primeni citotoksičnih lekova. Lek Bortezomib Sandoz, prašak potrebno je rastvoriti pre primene. To će učiniti zdravstveni radnik. Taj se rastvor zatim daje injekcijom ili u venu ili pod kožu. Venska injekcija daje se brzo tokom 3 do 5 sekundi. Potkožna injekcija primenjuje se u butinu ili trbuh.

Ako ste primili više leka Bortezomib Sandoz nego što treba

obzirom na to da će Vam ovaj lek primeniti Vaš lekar ili medicinska sestra, malo je verovatno da možete primiti više leka nego što treba. Ukoliko ipak dođe do predoziranja, Vaš lekar će pratiti eventualnu pojavu neželjenih dejstava kod Vas.

Ako ste zaboravili da primite lek Bortezomib Sandoz

Ako mislite da niste dobili lek, obavestite lekara ili drugo medicinsko osoblje. Važno je da primite sve propisane doze leka.

Ako naglo prestanete da primate lek Bortezomib Sandoz

prekidu primene leka odlučuje Vaš lekar. Ako imate bilo kakvih pitanja o upotrebi ovog leka pitajte Vašeglekara.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Ukoliko se lek Bortezomib Sandoz kod Vas primenjuje u terapiji multiplog mijeloma ili limfoma mantlećelija, odmah se obratite Vašem lekaru ukoliko primetite neki od sledećih simptoma:

grčevi mišića, mišićna slabost

zbunjenost, gubitak vida ili smetnje vida, slepilo, epileptični napadi, glavobolja

nedostatak daha, otok stopala ili promene srčanog ritma, visok krvni pritisak, zamor, nesvestica

kašalj i otežano disanje ili stezanje u predelu grudi.

Terapija lekom Bortezomib Sandoz, veoma često može izazvati smanjenje broja crvenih i belih krvnih zrnaca i trombocita u krvi. Stoga je neophodno sprovođenje redovnih laboratorijskih analiza krvi pre i tokom terapije lekom Bortezomib Sandoz, kako bi se redovno proveravao broj krvnih zrnaca. Možda će doći do smanjenja broja:

trombocita krvnih pločica, zbog čega možete biti skloniji pojavljivanju modrica, ili krvarenja bez vidljivih povređivanja npr. krvarenje iz creva, želuca, usta i desni ili krvarenje u mozga ili jetri

crvenih krvnih zrnaca, što može uzrokovati anemiju, sa simptomima sličnim zamoru i bledilo

belih krvnih zrnaca, usled čega možete biti podložniji infekcijama ili simptomima sličnim gripu.

Ukoliko primate lek Bortezomib Sandoz radi lečenja multiplog mijeloma, moguća neželjena dejstva su navedena u daljem tekstu:

Veoma česta neželjena dejstva

mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji primaju lek:

osetljivost, utrnulost, peckanje ili senzacije žarenja kože ili bol u šakama ili stopalima, usled oštećenja nerava

smanjenje broja crvenih i/ili belih krvnih zrnaca videti gore navedeno

povišena telesna temperatura

mučnina i povraćanje, gubitak apetita

otežano pražnjenje creva konstipacija, sa ili bez nadimanja može biti teška

proliv: ako se pojavi, važno je da pijete više vode nego obično. Vaš lekar vam može dati još neki lek za kontrolu proliva

zamor, osećaj slabosti

bol u mišićima, bol u kostima

Česta neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji primaju lek

nizak krvni pritisak, nagli pad krvnog pritiska pri ustajanju, što može dovesti do nesvestice

visok krvni pritisak

smanjena funkcija bubrega

osećaj opšte slabosti, bol, vertigo, ošamućenost, osećaj slabosti ili gubitak svesti

infekcije, uključujući zapaljenje pluća pneumoniju, respiratorne infekcije, bronhitis, gljivične infekcije, kašalj sa iskašljavanjem, simptomi slični gripu

infekcija herpes zoster virusom promene lokalizovane u predelu oko očiju ili proširene po telu

bol u grudima ili nedostatak daha prilikom fizičke aktivnosti vežbanja

različite forme osipa

svrab, izrasline na koži ili suva koža

crvenilo lica ili popucali sitni kapilari

crvenilo kože

dehidratacija praćena hipokalemijom i hiponatremijom

gorušica, nadimanje, podrigivanje, gasovi, bol u predelu želuca, krvarenje iz creva ili želuca

izmenjena funkcija jetre

ranice u ustima ili na usnama, suva usta, ulceracije u ustima ili bol u grlu

gubitak telesne mase, gubitak čula ukusa

mišićni grčevi, mišićni spazmi, mišićna slabost, bol u ekstremitetima

infekcije spoljašnjeg omotača oka i unutrašnje površine kapaka konjunktivitis

krvarenje iz nosa

teški poremećaji spavanja i smetnje sa spavanjem, znojenje, anksioznost, promene raspoloženja, depresivno raspoloženje, nemir ili agitacija, promene mentalnog statusa, dezorijentacija

oticanje tela, uključujući predeo oko očiju i drugih delova tela

Povremena neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji primaju lek:

srčana slabost, srčani udar infarkt, bol u grudima, nelagodnost u grudima, ubrzan ili usporen srčani ritam

slabost bubrega

zapaljenje vena, pojava krvnih ugrušaka u venama i plućima

problemi sa zgrušavanjem krvi

poremećaj cirkulacija

zapaljenje srčane maramice perikarditis ili stvaranje tečnosti oko srca

infekcije, uključujući infekcije urinarnog trakta, grip, infekcije virusom herpesa, infekcije uha i zapaljenje potkožnog tkiva celulitis

pojava krvi u stolici, ili krvarenja iz mukoznih membrana, npr. usta, vagine

cerebrovaskularni poremećaji

paraliza, epileptični napadi , padovi, poremećaji kretanja, poremećene, izmenjene ili smanjene čulne senzacije dodira, sluha, ukusa, mirisa, poremećaji pažnje, drhtanje, mišićni trzaji

zapaljenje zglobova artritis, uključujući zapaljenje zglobova na prstima ruku i nogu, kao i vilice

poremećaji na nivou pluća, usled kojih organizam ne može preuzeti dovoljne količine kiseonika. Neki od ovih poremećaja uključuju probleme sa disanjem, nedostatak daha prilikom izvođenja fizičke aktivnosti ili tokom mirovanja, disanje koje postaje plitko, otežano ili dolazi do prestankadisanja, zviždanje u plućima

štucanje, poremećaji govora

pojačano ili smanjeno stvaranje mokraće usled oštećenja bubrega, bolno mokrenje ili krv/proteini u mokraći, zadržavanje tečnosti

izmenjeno stanje svesti, zbunjenost, poremećaj ili gubitak pamćenja

hipersenzitivnost preosetljivost

gubitak sluha, gluvoća ili zujanje u ušima, neprijatan osećaj u ušima

hormonski poremećaji koji utiču na resorpciju soli i vode

prekomerna aktivnost štitaste žlezde

nemogućnost stvaranja dovoljnih količina insulina ili rezistencija na normalne vrednosti insulina

iritacija ili zapaljenje oka, pojačano suzenje očiju, bol u očima, suvo oko, infekcije oka, izraslina u očnom kapku čmičak-halacion,crveni i otečeni kapci, sekrecija iz oka, poremećaj vida, krvarenje iz oka

otok limfnih žlezda

ukočenost zglobova ili mišića, osećaj težine, bol u preponama

gubitak kose i neuobičajena tekstura dlake

alergijske reakcije

crvenilo ili bol na mestu primene injekcije

bol u ustima

infekcije ili zapaljenja u ustima, ulceracije u ustima, jednjaku, želucu i crevima, nekada povezani sa bolom ili krvarenjem, usporenim pokretima creva uključujući blokadu creva, osećajem neprijatnosti u jednjaku ili abdomenu, otežano gutanje, povraćanje krvi

kožne infekcije

bakterijske i virusne infekcije

infekcije zuba

zapaljenje pankreasa pankreatitis, opstrukcija žučnih puteva

bol u predelu genitalija, problemi sa erekcijom

povećanje telesne mase

zapaljenje jetre hepatitis

poremećaji na mestu primene injekcije ili povezani sa medicinskim sredstvom kojim se primenjuje injekcija

kožne reakcije i poremećaji koji mogu biti teški i opasni po život, pojava čireva na koži

nastanak modrice, padovi i povrede

zapaljenja ili krvarenje krvnih sudova, nalik na male crvene ili ljubičaste tačkice obično na nogama do velikih pečata nalik na modrice ispod kože ili u tkivu

benigne ciste

teško reverzibilno stanje mozga koje uključuje epileptične napade , visok krvni pritisak, glavobolje, zamor, zbunjenost, slepilo ili druge probleme sa vidom

Retka neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji primaju lek

srčane tegobe, uključujući anginu i srčani udar infarkt

naleti crvenila

promena boje diskoloracija vena

zapaljenje nerava duž kičmene moždine

problemi sa uhom, krvarenje iz uha

smanjena aktivnost štitaste žlezde

sindrom klinički simptomi nastali blokadom hepatičnih vena

izmenjena funkcija creva

krvarenje u mozgu

žućkasta prebojenost očiju i kože žutica

znaci ozbiljne alergijske reakcije anafilaktički šok, koji mogu biti praćeni: otežanim disanjem, bolom ili stezanjem u grudima, i/ili osećajem vrtoglavice/nesvestice, intenzivnim svrabom ili pojavom neravnina na koži, otokom lica, usana, jezika i/ili grla, koji može prouzrokovati teškoće sa gutanjem i kolaps

poremećaji na nivou dojki

pojačan sekret iz vagine, otok u predelu genitalija

nepodnošenje alkohola

mršavljenje, gubitak telesne mase

povećan apetit

stvaranje fistula

nakupljanje tečnosti u zglobovima

formiranje cisti na ovojnicama zglobova sinovijalne ciste

kidanje mišićnih vlakana sa daljim komplikacijama

otok jetre, krvarenje iz jetre

kancer bubrega

kožne promene nalik na psorijazu

bledilo kože

povećanje broja krvnih pločica trombocita ili plazma ćelija vrsta leukocita u krvi

abnormalne reakcije na transfuziju krvi

delimični ili potpuni gubitak vida

smanjen seksualni nagon

pojačana salivacija

izbočenje ispupčenje očnih jabučica

povećana osetljivost na svetlost

ubrzano disanje

bol u rektumu

pojava kamena u žučnoj kesi

krhki ili slabi nokti

abnormalno nagomilavanje proteina u vitalnim organima

ulceracije/čirevi zapaljenjska oštećenja sluzokože creva

otkazivanje više organa

krvni ugrušak u malim krvnim sudovima trombotička mikroangiopatija

teška upala nerva, koja može prouzrokovati paralizu i otežano disanje

Guillain-Barre

Ukoliko se lek Bortezomib Sandoz primenjuje u kombinaciji sa drugim lekovima za terapiju limfoma mantle ćelija, moguća neželjena dejstva su navedena u daljem tekstu:

Veoma česta neželjena dejstva

mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji primaju lek

zapaljenje pluća

gubitak apetita

osetljivost, utrnulost, trnjenje ili osećaj peckanja na koži, ili bol u šakama ili stopalima, usled oštećenja nerava

mučnina i povraćanje

proliv dijareja

ulceracije u ustima

otežano pražnjenje creva konstipacija

bol u mišićima, bol u kostima

gubitak kose i neuobičajena tekstura dlake

zamor, osećaj slabosti

povišena telesna temperatura

Česta neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji primaju lek

infekcija virusom herpes zoster promene lokalizovane u predelu oko očiju ili proširene po telu

infekcija virusom herpes

bakterijske i virusne infekcije

infekcije disajnih puteva, bronhitis, produktivni kašalj, simptomi slični gripu

gljivične infekcije

preosetljivost alergijske reakcije

nemogućnost stvaranja dovoljno insulina ili rezistencija neosetljivost organizma na normalne vrednosti insulina

zadržavanje tečnosti u organizmu

poteškoće ili problemi sa spavanjem

gubitak svesti

izmenjeno stanje svesti, konfuzija

osećaj vrtoglavice

ubrzani otkucaji srca, visok krvni pritisak, preznojavanje

poremećaji vida, zamagljen vid

slabost srca, srčani udar infarkt, bol ili neprijatan osećaj u grudima, ubrzan ili usporen srčani ritam

povišen ili snižen krvni pritisak

nagli pad krvnog pritiska prilikom zauzimanja uspravnog položaja tela, što može izazvati nesvesticu

nedostatak daha prilikom fizičke aktivnosti

zujanje u ušima, neprijatan osećaj u ušima

krvarenje u crevima ili želucu

bol u predelu želuca, nadimanje

otežano gutanje

infekcija ili zapaljenje želuca i creva

bol u želucu

ranice u ustima ili na usnama, bol u grlu,

poremećaj funkcije jetre

svrab na koži

crvenilo kože

mišićni spazam grč

infekcije mokraćnih puteva

bol u ekstremitetima

ojava otoka čitavog tela, uključujući i regiju oko očiju, i druga tkiva

podrhtavanje

crvenilo i bol na mestu primene injekcije

opšti osećaj malaksalosti

gubitak telesne mase

povećanje telesne mase

Povremena neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji primaju lek

znakovi ozbiljne alergijske reakcije anafilaktički šok koji mogu biti: otežano disanje, bol ili stezanje u grudima, i/ili osećaj vrtoglavice/nesvestice, intenzivan svrab kože ili pojava neravnina izraslina na koži, otok lica, usana, jezika i/ili grla, što može izazvati otežano gutanje i kolaps

poremećaji kretanja, paraliza, trzanje mišića

osećaj da se sve vrti oko Vas vertigo

gubitak sluha, gluvoća

poremećaji koji zahvataju pluća, i tako onemogućavaju preuzimanje dovoljne količine kiseonika i njegovu dostupnost do svih delova tela. Simptomi su teškoće prilikom disanja, nedostatak daha prilikom fizičke aktivnosti ili tokom mirovanja, disanje koje postaje plitko, otežano, ili dolazi do prestanka disanja, zviždanje u plućima

formiranje krvnih ugrušaka u plućima

žuta prebojenost očiju i kože žutica

izraslina na očnom kapku čmičak, crveni i otečeni kapci.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ,farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek Bortezomib Sandoz

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Bortezomib Sandoz posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do‟. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati bočicu u spoljašnjem pakovanju, radi zaštite od svetlosti.

Lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.

Rok upotrebe rekonstituisanog rastvora

Dokazana je fizička i hemijska stabilnost pripremljenog rastvora u toku 8 sati na 25 °C na tamnom mestu u bočici i u polipropilenskom špricu.

Sa mikrobiološke tačke gledišta, osim ukoliko metod rekonstituisanja/razblaživanja isključuje rizik od mikrobiološke kontaminacije, rastvor treba odmah primeniti. Ako se odmah ne upotrebi, odgovornost za vreme i uslove čuvanja pre upotrebe preuzima korisnik.

Lek Bortezomib Sandoz namenjen je za jednokratnu upotrebu.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Bortezomib Sandoz

Aktivna supstanca je bortezomib. Jedna bočica sadrži 3,5 mg bortezomiba u obliku estra boronskekiseline i manitola.

Pomoćna supstanca: manitol E 421

Rekonstitucija za intravensku injekciju:Nakon rekonstitucije 1 mL rastvora za injekciju sadrži 1 mg bortezomiba.

Rekonstitucija za supkutanu injekciju:Nakon rekonstitucije, 1 mL rastovora za supkutanu injekciju sadrži 2,5 mg bortezomiba.

Kako izgleda lek Bortezomib Sandoz i sadržaj pakovanja

Lek Bortezomib Sandoz, prašak za rastvor za injekciju je beo do skoro beo kolač ili prašak.

Unutrašnje pakovanje je bočica od bezbojnog stakla tip I, 6R nominalne zapremine 6 mL sa brombutilnim gumenim čepom, aluminijumskom kapicom i plastičnim poklopcem plave boje „

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija, u kojoj se nalazi 1 bočica od bezbojnog stakla i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole

PREDSTAVNIŠTVO SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. BEOGRADKneginje Zorke 2, Beograd

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Novembar, 2021.

Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.

Broj i datum dozvole:

515-01-00639-19-001 od 04.11.2021.

------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:

Terapijske indikacije

Lek Bortezomib Sandoz, kao monoterapija ili u kombinaciji sa pegilovanim lipozomalnim doksorubicinom ili deksametazonom, indikovan je za lečenje odraslih pacijenata sa progresivnim multiplim mijelomom koji su prethodno primili najmanje jedan terapijski protokol i kod kojih je izvršena transplantacija matičnih ćelija hematopoeze ili ne ispunjavaju uslove za takvu terapiju.

Lek Bortezomib Sandoz, u kombinaciji sa melfalanom i prednizonom, indikovan je u terapiji odraslih pacijenata sa prethodno nelečenim multiplim mijelomom, a koji ne ispunjavaju uslove za primenu velikihdoza hemioterapije uz transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze.

Lek Bortezomib Sandoz, u kombinaciji sa deksametazonom, ili sa deksametazonom i talidomidom, indikovan je za indukcionu početnu terapiju odraslih pacijenata sa prethodno nelečenim multiplim mijelomom koji ispunjavaju kriterijume za primenu velikih doza hemioterapije uz transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze.

Lek Bortezomib Sandoz, u kombinaciji sa rituksimabom, ciklofosfamidom, doksorubicinom i prednizonom, indikovan je za terapiju odraslih pacijenata sa prethodno nelečenim limfomom mantle ćelija, a kod kojih se ne može primeniti transplantacijau matičnih ćelija hematopoeze.

Doziranje i način primene

Lečenje bortezomibom se mora započeti i sprovoditi pod nadzorom lekara specijaliste koji je iskusan u lečenju pacijenata sa kancerom, međutim lek može primeniti i zdravstveni radnik koji je iskusan u primeni hemioterapije. Zdravstveni radnik mora rekonstituisati lek Bortezomib Sandoz videti odeljak “Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”.

Doziranje tokom lečenja progresivnog multiplog mijeloma odnosi se na pacijente koji su prethodno dobili bar jedan terapijski ciklus

Monoterapija

Lek Bortezomib Sandoz, 1 mg, prašak za rastvor za injekciju se primenjuje kao intravenska ili supkutana injekcija u preporučenoj dozi od 1,3 mg/m

telesne površine dva puta nedeljno tokom dve nedelje, 1, 4, 8. i

11. dana u terapijskom ciklusu , koji traje 21 dan. Ovaj period od ukupno 3 nedelje se smatra jednim terapijskim ciklusom. Preporučuje se da pacijenti prime još dva terapijska ciklusa leka Bortezomib Sandoz, nakon potvrđenog kompletnog odgovora. Takođe se preporučuje da pacijenti koji reaguju na lek, ali kod kojih nije postignuta kompletna remisija, prime ukupno 8 ciklusa terapije bortezomibom. Između dve uzastopne doze leka Bortezomib Sandoz mora da prođe najmanje 72 sata.

Preporučeno prilagođavanje doze tokom lečenja i kod ponovnog započinjanja monoterapije

Terapiju lekom Bortezomib Sandoz treba prekinuti pri pojavi bilo kakvih nehematoloških toksičnosti 3. stepena ili bilo kakvih hematoloških toksičnosti 4. stepena, osim neuropatije, kako je opisano u daljem tekstu pogledati takođe odeljak 4.4. Kada se povuku simptomi toksičnosti, terapija lekom Bortezomib Sandozmože da se započne ponovo sa dozom smanjenom za 25% 1,3 mg/m

smanjeno na 1,0 mg/m

smanjeno na 0,7 mg/m

Ako se toksičnost ne povuče ili se ponovo pojavi pri najnižoj dozi, mora se

razmotriti prekid terapije lekom Bortezomib, osim ako je korist od lečenja jasno veća od rizika.

Neuropatski bol i/ili periferna neuropatija

Pacijente kod kojih je bortezomib izazvao neuropatski bol i/ili perifernu neuropatiju treba lečiti prema uputstvima u Tabeli 1 videti odeljak “Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”. Pacijenti sa već postojećom teškom neuropatijom mogu se lečiti bortezomibom samo posle pažljive procene odnosa koristi i rizika lečenja.

Preporučeno* prilagođavanje doze u slučaju neuropatije izazvane bortezomibom

Težina neuropatije

Prilagođavanje doziranja

Stepen 1 asimptomatski; gubitak dubokih tetivnih refleksa ili parestezija bez bola ili gubitka funkcije

Stepen 1 sa bolom ili stepen 2 umereni simptomi; ograničavaju instrumentalne aktivnosti svakodnevnog života ADL - engl.

Activities of Daily

Smanjiti dozu bortezomiba na 1,0 mg/m

ili promeniti terapijski režim primene leka BortezomibSandoz na 1,3 mg/m

jednom nedeljno

Stepen 2 sa bolom ili stepen 3 teški simptomi; ograničavaju aktivnosti brige o samom sebi u

Prekinuti terapiju lekom Bortezomib Sandoz dok se ne povuku simptomi toksičnosti. Kada se toksičnost

svakodnevnom životu, ADL***

povuče, započeti ponovo terapiju lekom Bortezomib Sandoz, ali smanjiti dozu na 0,7 mg/m

primeniti jednom nedeljno

Stepen 4 životno ugrožavajuće posledice; indikovana hitna intervencija i/ili teška autonomna neuropatija

Prekinuti primenu leka Bortezomib Sandoz

Na osnovu prilagođavanja doze u ispitivanjima lečenja multiplog mijeloma u kliničkim ispitivanjima faze II i III kod multiplog mijeloma kao i prilikom postmarketinškog praćenja. Stepenovanje je zasnovano prema Zajedničkim kriterijumima toksičnosti Nacionalnog instituta za rak engl. NCI

Common Toxicity Criteria

CTCAE v 4.0. **

Instrumentalni ADL Dnevne aktivnosti u svakodnevnom životu:

odnosi se na spremanje obroka,

kupovinu namirnica ili odeće, upotrebu telefona, rukovanje novcem, itd. *** Aktivnosti brige o samom sebi u svakodnevnom životu

odnosi se na kupanje, oblačenje i

svlačenje, samostalno hranjenje, upotrebu toaleta, uzimanje lekova i ne odnosi se na pacijente koji leže nepokretni u krevetu.

Kombinovana terapija sa pegilovanim lipozomalnim doksorubicinom

Lek Bortezomib Sandoz, 3,5 mg, prašak za rastvor za injekciju, se primenjuje putem intravenske ili supkutane injekcije u preporučenoj dozi od 1,3 mg/m

telesne površine, dva puta nedeljno tokom dve

nedelje, odnosno 1, 4, 8. i 11. dana u terapijskom ciklusu koji traje 21 dan. Ovaj period od 3 nedelje se smatra jednim terapijskim ciklusom. Između dve uzastopne doze bortezomiba mora da prođe najmanje 72 sata.

Pegilovani lipozomalni doksorubicin

se primenjuje u dozi od 30 mg/m

4. dana terapijskog ciklusa

bortezomibom putem intravenske infuzije u trajanju od 1 sata nakon primenjene injekcije bortezomiba.Moguće je primeniti 8 ovakvih terapijskih ciklusa sve dok pacijenti podnose terapiju i dok ne dođe do progresije bolesti. Pacijenti koji postignu potpuni odgovor mogu nastaviti sa terapijom u najmanje dva ciklusa nakon prvog dokaza potpunog odgovora, čak i ukoliko to zahteva terapiju u više od 8 ciklusa. Pacijenti kod kojih koncentracije paraproteina nastavljaju da se smanjuju i nakon 8 terapijskih ciklusa, takođe mogu da nastave sa terapijom sve dok ga podnose i dok je prisutan odgovor na lečenje.

Za dodatne informacije koje se tiču pegilovanog lipozomalnog doksorubicina, pogledati odgovarajući Sažetak karakteristika leka.

Kombinacija sa deksametazonom

Lek Bortezomib Sandoz, 3,5 mg, prašak za rastvor za injekciju, se primenjuje putem intravenske ili supkutane injekcije u preporučenoj dozi od 1,3 mg/m

telesne površine dva puta nedeljno u toku dve nedelje,

1, 4, 8. i 11. dana tokom terapijskog ciklusa koji traje 21 dan. Ovaj period od 3 nedelje smatra se jednim terapijskim ciklusom lečenja. Između dve uzastopne doze bortezomibom, potrebno je da prođe najmanje 72 sata.Deksametazon se primenjuje oralno u dozi od 20 mg, 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11. i 12. dana u terapijskom ciklusu bortezomibom.Pacijenti kod kojih je postignut odgovor na lečenje ili je bolest stabilizovana nakon 4 terapijska ciklusa ovog kombinovanog lečenja, mogu nastaviti primenu iste kombinovane terapije tokom najviše 4 dodatna ciklusa.Za dodatne informacije koje se tiču deksametazona, videti odgovarajući Sažetak karakteristika leka.

Prilagođavanje doze u kombinovanoj terapiji kod pacijenata sa progresivnim multiplim mijelomom

Za prilagođavanje doze leka bortezomib u kombinovanoj terapiji treba pratiti smernice o izmeni doze opisane u delu o monoterapiji.

Doziranje kod pacijenata sa prethodno nelečenim multiplim mijelomom koji ne ispunjavaju kriterijume za transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze

Kombinovana terapija sa melfalanom i prednizonom

Lek Bortezomib Sandoz, 3,5 mg, prašak za rastvor za injekciju, se primenjuje putem intravenske ili supkutane injekcije u kombinaciji sa oralnim melfalanom i oralnim prednizonom, kako je prikazano u Tabeli 2. Period od 6 nedelja se smatra terapijskim ciklusom. Tokom 1. – 4. ciklusa, bortezomib se primenjuje dva puta nedeljno, 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29. i 32. dana. U periodu 5. – 9. ciklusa, bortezomib se primenjuje jednom nedeljno, 1, 8, 22. i 29. dana. Između dve uzastopne doze leka bortezomib treba da prođe najmanje 72 sata.

Melfalan i prednizon treba primeniti oralno 1, 2, 3. i 4. dana prve nedelje svakog terapijskog ciklusa bortezomibom. Primenjuje se devet terapijskih ciklusa sa ovom kombinacijom lekova.

Preporučeno doziranje bortezomiba u kombinaciji sa melfalanom i prednizonom

Bortezomib dva puta nedeljno 1.-4. ciklus

Nedelja

Dan -- -- Dan 1 4

Dan Dan 8 11

period odmora

Dan Dan 22 25

Dan Dan 29 32

period odmora

9 mg/m

Dan Dan Dan Dan 1 2 3 4

-- --

period odmora

-- --

-- --

period odmora

Bortezomib jednom nedeljno 5.-9. ciklus

Nedelja

Dan -- -- --1

period odmora

period odmora

9 mg/m

Dan Dan Dan Dan 1 2 3 4

period odmora

period odmora

= bortezomib , M = melfalan, P= prednizon

Preporuka za podešavanje doza prilikom terapije i ponovnog započinjanja kombinovane terapije samelfalanom i prednizonom

Pre početka novog terapijskog ciklusa lečenja:

Broj trombocita treba da bude ≥ 70 x 10

/L, a apsolutni broj neutrofila treba da bude ≥1,0 x 10

Nehematološka toksičnost mora biti svedena do 1. stepena ili osnovnog nivoa

Prilagođavanje doze u toku narednih ciklusa bortezomibom u kombinaciji sa melfalanom i prednizonom

Toksičnost

Podešavanje doze ili odlaganje

Hematološka toksičnost u toku ciklusa

Ukoliko je u toku prethodnog ciklusa zapažena

produžena neutropenija 4stepena ili trombocitopenija, ili trombocitopenija sa krvarenjem.

Razmotriti smanjenje doze melfalana za 25% u sledećem ciklusu.

Ukoliko je broj trombocita ≤ 30 x 10

apsolutni broj neutrofila ANC ≤ 0,75 x 10

na dan primene bortezomiba izuzev dana 1

Terapiju bortezomidom treba obustaviti

Ukoliko se prekine primena nekoliko doza

bortezomiba u ciklusu ≥ 3 doze u toku dvonedeljne primene ili ≥ 2 doze u toku jednonedeljne primene

Dozu bortezomiba treba smanjiti za 1 dozni nivo od 1,3 mg/m

ili od 1 mg/m

Stepen ≥ 3 nehematološke toksičnosti

Terapiju bortezomibom treba obustaviti sve dok se simptomi toksičnosti ne svedu do 1. stepena ili osnovnog

nivoa. Nakon čega se terapija

bortezomibom može ponovo započeti sa dozom smanjenom za jedan dozni nivo od 1,3 mg/m

ili od 1 mg/m

na 0,7 mg/m

U slučaju

neuropatskog bola izazvanog bortezomibom i/ili periferne neuropatije, pričekati sa primenom i/ili prilagođavati dozu bortezomiba kako je navedeno u Tabeli 1.

Za dodatne informacije o melfalanu i prednizonu videti odgovarajući Sažetak karakteristika leka koji je odobren nosiocu dozvole za stavljanje leka u promet.

Doziranje kod pacijenata sa prethodno nelečenim multiplim mijelomom koji ispunjavaju kriterijume za transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze indukciona terapija

Kombinovana terapija sa deksametazonom

Lek Bortezomib Sandoz, 3,5 mg, prašak za rastvor za injekciju se primenjuje intravenskom ili supkutanom injekcijom u preporučenoj dozi bortezomiba od 1,3 mg/m

telesne površine dva puta nedeljno tokom dve

nedelje 1, 4, 8. i 11. dana tokom terapijskog ciklusa koji traje 21 dan. Ovaj period od 3 nedelje smatra se terapijskim ciklusom. Između dveju uzastopnih doza bortezomiba mora da prođe najmanje 72 sata.Deksametazon u dozi 40 mg se primenjuje oralno 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. i 11. dana terapijskog ciklusa bortezomibom.Primenjuju se četiri terapijska ciklusa ove kombinovane terapije.

Kombinovana terapija sa deksametazonom i talidomidom

Lek Bortezomib Sandoz, 1 mg, prašak za rastvor za injekciju se primenjuje intravenskom ili supkutanominjekcijom u preporučenoj dozi bortezomiba od 1,3 mg/m

telesne površine dva puta nedeljno tokom dve

nedelje, 1, 4, 8. i 11. dana, tokom terapijskog ciklusa koji traje 28 dana. Ovaj period od 4 nedelje 28 dana smatra se jednim terapijskim ciklusom. Između dveju uzastopnih doza bortezomiba mora da prođe najmanje 72 sata.Deksametazon u dozi od 40 mg se primenjuje oralno, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. i 11. dana terapijskog ciklusa bortezomibom.Talidomid se primenjuje oralno u dozi od 50 mg dnevno od 1. do 14. dana i ukoliko se doza dobro podnosi, nakon toga se može povećati na 100 mg od 15. do 28. dana, i nakon toga se može dalje povećati na 200 mg dnevno počev od drugog ciklusa videti Tabelu 4.Primenjuju se 4 terapijska ciklusa sa ovom kombinacijom lekova. Preporučuje se da pacijenti koji su dostigli najmanje parcijalan odgovor prime dodatna 2 ciklusa.

Doziranje bortezomiba u kombinovanoj terapiji kod pacijenata sa prethodno nelečenim multiplim mijelomom koji su podobni za transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze

+ Dx

1. do 4. ciklusNedelja

Period odmora

Dan 1, 2, 3, 4

Dan 8, 9, 10, 11

+ Dx+T

1. ciklus Nedelja

Period odmora

Period odmora

Dan 1, 2, 3, 4

Dan 8, 9, 10, 11

2. do 4.

ciklus

Period odmora

Period odmora

Dan 1, 2, 3, 4

Dan 8, 9, 10, 11

B=bortezomib; Dx=deksametazon; T=talidomid

Doza talidomida se može povećati na 100 mg od 3. nedelje 1. ciklusa samo ukoliko se dobro podnosi doza 50 mg i na 200 mg počev od 2. ciklusa ako se 100 mg dobro podnosi.

Pacijenti koji nakon 4. ciklusa postignu najmanje parcijalan odgovor, može se dati do 6 ciklusa.

Prilagođavanje doze kod pacijenata koji ispunjavaju kriterijume za transplantaciju

Za prilagođavanje doziranja bortezomiba potrebno je slediti smernice za promenu doze opisane u delu ”Monoterapija”. Dodatno, kada se bortezomib primenjuje u kombinaciji sa drugim hemioterapeuticima, treba razmotriti adekvatno smanjenje doze ovih lekova u slučaju pojave toksičnosti, a u skladu sa preporukama iz Sažetka karakteristika leka.

Doziranje kod pacijenata sa prethodno nelečenim limfomom mantle ćelija MCL, od engl.

mantle cell

Kombinovana terapija sa rituksimabom, ciklofosfamidom, doksorubicinom i prednizonom BR-CAP

Lek Bortezomib Sandoz, 3,5 mg, prašak za rastvor za injekciju se primenjuje intravenskom ili supkutanom injekcijom u preporučenoj dozi bortezomiba od 1,3 mg/m

telesne površine dva puta nedeljno tokom dve

nedelje, 1, 4, 8. i 11. dana, a zatim sledi 10-dnevni period bez primene leka od 12 -21. dana. Ovaj period od 3 nedelje se smatra jednim terapijskim ciklusom. Preporučuje se davanje bortezomiba u 6 ciklusa, iako se kod pacijenata čiji je prvi terapijski odgovor dokumentovan tek u 6. ciklusu, mogu primeniti dva dodatna terapijska ciklusa bortezomibom. Između dve uzastopne doze bortezomibom mora proteći najmanje 72 sata.

Sledeći lekovi se mogu primenjivati 1. dana svakog tronedeljnog terapijskog ciklusa kao intravenska infuzija: rituksimab u dozi od 375 mg/m

ciklofosfamid u dozi od 750 mg/m

doksorubicin u dozi od 50

Prednizon se primenjuje oralno u dozi od 100 mg/m

1, 2, 3, 4. i 5. dana svakog terapijskog ciklusa

bortezomibom.

Prilagođavanje doze tokom terapije kod pacijenata sa prethodno

nelečenim limfomom mantle ćelija

Pre započinjanja novog terapijskog ciklusa:

Broj trombocita treba da bude ≥ 100000 ćelija/mikrolitru, a apsolutni broj neutrofila ANC – eng.

absolute neutrophils count

treba da bude ≥1500 ćelija/mikrolitru

Broj trombocita treba da bude ≥ 75000 ćelija /mikrolitru, kod pacijenata sa infiltracijom koštane srži ili

sekvestriranom slezinom

Hemoglobin mora biti u vrednostima ≥ 8g/dL

Nehematološka toksičnost mora biti svedena do 1. stepena ili osnovnog nivoa

Terapija bortezomibom se mora obustaviti u slučaju pojave nehematološke toksičnosti povezane sa bortezomibom, stepena ≥ 3 isključujući neuropatiju ili hematološke toksičnosti stepena ≥ 3 videti takođe odeljak “Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”. Za prilagođavanje doze, pogledati Tabelu 5 u daljem tekstu.Faktori stimulacije kolonija granulocita se mogu primeniti u slučaju hematološke toksičnosti, u skladu sa standardnom lokalnom praksom. Profilaktičku primenu faktora stimulacije granulocitnih kolonija treba razmotriti u slučaju ponavljanog kašnjenja u primeni ciklične terapije. Transfuziju trombocita za lečenje trombocitopenije, treba razmotriti kada je to klinički opravdano.

Prilagođavanje doze tokom terapije kod pacijenata sa prethodno nelečenim limfomom mantle

Toksičnost

Podešavanje doze ili odlaganje terapije

Hematološka toksičnost

Neutropenija stepena ≥ 3 sa povišenom telesnom temperaturom, neutropenija 4. stepena u trajanju dužem od 7 dana, broj trombocita < 10000 ćelija/mikrolitru

Primena bortezomiba mora biti prekinuta na 2 nedelje, dok pacijent ne dostigne apsolutni broj neutrofila ANC od ≥ 750 ćelija/mikrolitru, i broj trombocita ≥ 25000 ćelija/mikrolitru.

Ukoliko se nakon obustave terapije bortezomibom, toksičnost ne povuče do gore definisanih vrednosti, terapija bortezomibomse mora potpuno obustaviti.

Ukoliko se toksičnost povuče, tj. kod pacijenta se dostignu vrednosti apsolutnog broja neutrofila ANC ≥ 750 ćelija/mikrolitru i broj trombocita ≥ 25000 ćelija/mikrolitru, bortezomib se može ponovo uvesti u terapiju, u dozi umanjenoj za jedan dozni interval od 1,3 mg/m

ili od 1 mg/m

Ukoliko je broj trombocita < 25000

ćelija/mikrolitru ili je vrednost apsolutnog broja neutrofila ANC < 750 ćelija/mikrolitru na dan primene bortezomiba pod uslovom da nije 1. dan svakog ciklusa

Terapija bortezomibom se mora obustaviti

Stepen ≥ 3 nehematološke toksičnosti, za koju se smatra da je povezana sa primenom bortezomiba

Terapija bortezomibom mora se obustaviti dok se simptomi toksičnosti ne vrate bar do 2. nivoa, ili manjeg. Nakon toga se terapija bortezomibom može nastaviti sa dozom umanjenom za jedan dozni interval od 1,3 mg/m

ili od 1 mg/m

Kod neuropatskog bola povezanog sa

terapijom bortezomibom, i/ili periferne neuropatije, treba pričekati sa primenom i/ili izmeniti dozu bortezomiba, kako je to navedeno u Tabeli 1.

Dodatno, kada se bortezomib primenjuje u kombinaciji sa drugim hemioterapeuticima, treba razmotriti odgovarajuće smanjenje doze imajući u vidu rizik od toksičnosti, u skladu sa preporukama iz odgovarajućeg Sažetka karakteristika leka drugih primenjenih lekova.

Posebne populacije

Stariji pacijenti

Nema podataka koji bi ukazivali da je prilagođavanje doze neophodno kod pacijenta starijih od 65 godina, sa multiplim mijelomom ili limfomom mantle ćelija. Nema kliničkih ispitivanja o upotrebi bortezomiba kod starijih pacijenata sa prethodno nelečenim multiplim mijelomom koji ispunjavaju uslove za primenu velikih doza hemioterapije uz transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze, stoga se ne mogu dati preporuke o doziranju u ovoj populaciji.

studiji sa pacijentima prethodno nelečenim od limfoma mantle ćelija, 42,9% i 10,4% pacijenata pacijenata koji su dobijali bortezomib je bilo staro između 65-74 godine, odnosno ≥ 75 godina. Kod pacijenata starih ≥ 75 godina, oba terapijska režima BR-CAP, kao i R-CHOP, su bila slabije tolerisana videti odeljak “Neželjena dejstva”.

Oštećenje funkcije jetre

Kod pacijenata sa blagim oštećenjem funkcije jetre ne zahteva se prilagođavanje doze i treba primenjivati preporučeno doziranje. Kod pacijenata sa umerenim ili teškim poremećajem funkcije jetre terapiju treba započeti sa manjom dozom bortezomiba koja iznosi 0,7 mg/m

po injekciji tokom prvog ciklusa, a nakon

toga može se razmotriti povećanje doze do 1,0 mg/m

ili dalje smanjenje doze do 0,5 mg/m

na osnovu toga

kako pacijent podnosi terapiju videti Tabelu 6 i odeljke “Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” i “Farmakokinetički podaci”.

Preporučena korekcija početne doze bortezomiba kod pacijenata sa oštećenjem funkcije jetre

Stepen oštećenja funkcije jetre*

Koncentracija bilirubina

Koncentracije

SGOT AST

Prilagođavanje početne doze

≤ 1,0 x ULN

> 1,0 x-1,5 x ULN

bilo koje vrednosti

> 1,5 x-3 x ULN

bilo koje vrednosti

Smanjiti dozu bortezomiba na 0,7 mg/m

tokom prvog terapijskog ciklusa. Razmotriti povećanje doze do 1,0 mg/m

smanjenje doze do 0,5 mg/m

narednih ciklusa, na osnovu toga kako pacijent podnosi terapiju.

> 3 x ULN

bilo koje vrednost

Skraćenice: SGOT –

serum glutamic oxaloacetic transaminase

serumska glutamat-oksaloacetatna transaminaza

aspartate aminotransferase

aspartat aminotransferaza

upper limit of the normal range

gornja granica normalnog opsega

Zasnovano na klasifikaciji Radne grupe za poremećaj funkcije organa Nacionalnog instituta za kancer

NCI Organ Dysfunction Working Group

za hemioterapiju oštećenja funkcije jetre blago, umereno, teško

Oštećenje funkcije bubrega

Farmakokinetika bortezomiba se ne menja kod pacijenata sa blagim do umerenim oštećenjem funkcijebubrega klirens kreatinina [CrCL] > 20 mL/min/1,73 m

Zato, kod ovih pacijenata, nije potrebno

prilagođavati dozu. Nije poznato da li je farmakokinetika bortezomiba izmenjena kod pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije bubrega CrCL < 20 mL/min/1,73 m

koji nisu na dijalizi. S obzirom na to da se

koncentracija bortezomiba može smanjiti tokom dijalize, lek treba primeniti nakon završene dijalize videti odeljak “Farmakokinetički podaci”.

Pedijatrijski pacijenti

Bezbednost i efikasnost bortezomiba kod dece mlađe od 18 godina nisu ustanovljeni videti odeljke “Farmakodinamski podaci” i “Farmakokinetički podaci”. Trenutno dostupni podaci opisani su u odeljku “Farmakodinamski podaci”, ali ne mogu se dati preporuke za doziranje.

Način primeneLek Bortezomib Sandoz, 3,5 mg, prašak za rastvor za injekciju je namenjen za intravensku ili supkutanuprimenu.Lek Bortezomib Sandoz ne treba primenjivati na drugi način. Intratekalna primena bortezomiba je dovela do smrti.

Intravenska injekcija

Rekonstituisani rastvor praška leka Bortezomib Sandoz, 3,5 mg se primenjuje kao intravenska bolus injekcija u trajanju od 3-5 sekundi kroz periferni ili centralni venski kateter, nakon čega se kateter mora isprati 9 mg/mL 0,9% rastvorom natrijum-hlorida za injekcije. Između dve uzastopne doze leka Bortezomib Sandoz mora da prođe najmanje 72 sata.

Supkutana injekcija

Rekonstituisani rastvor leka Bortezomib Sandoz, 3,5 mg se primenjuje supkutano, u butinu levu ili desnu ili abdomen sa leve ili desne strane. Rastvor treba injektovati supkutano, pod uglom od 45 - 90º. Mesto injektovanja treba sukcesivno rotirati pri svakoj narednoj primeni leka.Ukoliko nakon primene supkutane injekcije leka Bortezomib Sandoz dođe do pojave reakcije na mestu primene, preporučuje se da se smanji koncentracija leka Bortezomib Sandoz u rastvoru prilikom davanja leka supkutano Bortezomib Sandoz 3,5 mg rekonstituisati da sadrži 1 mg/mL umesto 2,5 mg/mL ili se preporučuje prelazak na intravensku primenu.

Kada se lek Bortezomib Sandoz primenjuje u kombinaciji sa drugim lekovima, potražite odgovarajuće informacije u Sažetku karakteristika tih lekova.

Za uputstvo o rekonstituciji leka pre primene videti odeljak “Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”.

FARMACEUTSKI PODACI

Lista pomoćnih supstanci

Manitol E 421

Inkompatibilnost

Ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima, osim sa onima koji su navedeni u odeljku 6.6 “Sažetka karakteristika leka”.

Rok upotrebe

Rok upotrebe neotvorenog leka:

Rok upotrebe rekonstituisanog rastvora:

Dokazana je fizička i hemijska stabilnost u toku 8 sati na 25 °C na tamnom mestu u bočici i u polipropilenskom špricu.

Sa mikrobiološke tačke gledišta, osim ukoliko metod rekonstituisanja/razblaživanja isključuje rizik od mikrobiološke kontaminacije, rastvor treba odmah primeniti. Ako se odmah ne upotrebi, odgovornost za vreme i uslove čuvanja pre upotrebe preuzima korisnik.

Posebne mere opreza pri čuvanju

Čuvati bočicu u spoljašnjem pakovanju, radi zaštite od svetlosti.Ovaj lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja. Za uslove čuvanja rekonstituisanog leka, videti odeljak “Rok upotrebe”.

Priroda i sadržaj pakovanja

Unutrašnje pakovanje je bočica od bezbojnog stakla tip I, 10R nominalne zapremine 10 mL sa brombutilnim gumenim čepom, aluminijumskom kapicom i plastičnim poklopcem plave boje „

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija, u kojoj se nalazi 1 bočica od bezbojnog stakla i Uputstvo za lek.

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka i druga uputstva za rukovanje lekom

Opšte mere oprezaBortezomib je citotoksičan lek. Zbog toga je potreban oprez prilikom rukovanja i pripreme leka Bortezomib Sandoz. Preporučuje se nošenje rukavica i druge zaštitne odeće da bi se sprečio kontakt sa kožom.

Aseptična tehnika

se mora strogo poštovati tokom celog postupka rukovanja lekom Bortezomib Sandoz, jer

lek ne sadrži konzervans.

Zabeleženi su smrtni slučajevi nakon nenamerne intratekalne primene bortezomiba. Lek Bortezomib Sandoz, 1 mg, prašak za rastvor za injekciju namenjen je isključivo za intravensku primenu, dok je lek Bortezomib Sandoz, 3,5mg, prašak za rastvor za injekciju, namenjen za intravensku ili supkutanu primenu. Lek Bortezomib Sandoz se ne sme primenjivati intratekalno.

Uputstvo za rekonstituciju Lek Bortezomib Sandoz mora rekonstituisati zdravstveni radnik.

Intravenska injekcija

Jedna 10R nominalna zapremina 10 mL bočica leka Bortezomib Sandoz mora se pažljivo rekonstituisati sa 3,5 mL 0,9%-tnog rastvora natrijum-hlorida za infuziju 9 mg/mL, pomoću šprica odgovarajuće veličine, bez uklanjanja čepa bočice. Rastvaranje liofiliziranog praška gotovo je za manje od 2 minuta. Nakon rekonstitucije, 1 mL rastvora sadrži 1 mg bortezomiba. Rekonstituisani rastvor je bistar do bezbojan, sa krajnjom vrednošću pH od 4 do 7. Rekonstituisani rastvor treba pregledati vizuelno pre primene, da se vidi da li sadrži čestice i da li je došlo do promene boje. Ukoliko se zapaze čestice u rastvoru ili promena boje, rastvor se mora odbaciti.

Supkutana injekcija

Jedna 10R nominalna zapremina 10 mL bočica bortezomiba mora se pažljivo rekonstituisati sa 1,4 mL 0,9%-tnog rastvora natrijum-hlorida za injekciju 9 mg/mL, pomoću šprica odgovarajuće veličine, bez uklanjanja čepa bočice. Rastvaranje liofiliziranog praška gotovo je za manje od 2 minuta. Nakon rekonstitucije, 1 mL rastvora sadrži 2,5 mg bortezomiba. Rekonstituisani rastvor je bistar do bezbojan, sa krajnjom vrednošću pH od 4 do 7. Rekonstituisani rastvor treba pregledati vizuelno pre primene, da se vidi da li sadrži čestice i da li je došlo do promene boje. Ukoliko se zapaze čestice u rastvoru ili promena boje, rastvor se mora odbaciti.

Postupak odlaganja Bortezomib Sandoz je samo za jednokratnu upotrebu. Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji