Biorphen 0.5mg/5mL rastvor za injekciju/infuziju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Biorphen rastvor za injekciju/infuziju; 0.5mg/5mL; ampula, 10x5mL

  • ATC: C01CA06
  • JKL: 0086001
  • EAN: 7680660100024
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: SZ
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Biorphen rastvor za injekciju/infuziju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Biorphen na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Biorphen kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Phenylephrin Sintetica, 0,5mg/5mL, rastvor za injekciju/infuziju

fenilefrin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. - Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu. - Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake

bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu, Ovo uključuje i

bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Phenylephrin Sintetica i čemu je namenjen 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Phenylephrin Sintetica3. Kako se primenjuje lek Phenylephrin Sintetica4. Moguća neželjena dejstva 5. Kako čuvati lek Phenylephrin Sintetica6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Phenylephrin Sintetica i čemu je namenjen

Lek Phenylephrin Sintetica sadrži aktivnu supstancu fenilefrin hidrohlorid, lek koji pripada grupi adrenergičkih srčanih stimulatora. Povećava krvni pritisak kontrakcijom krvnih sudova. Phenylephrin Sintetica se koristi za terapiju niskog krvnog pritiska tokom spinalne i opšte anestezije.

2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Phenylephrin Sintetica

Lek Phenylephrin Sintetica ne smete primati ukoliko:

ste alergični preosetljivi na fenilefrin hidrohlorid ili neki drugi sastojak naveden u odeljku 6

imate povišeni pritisak ili lošu cirkulaciju krvi u perifernim krvnim sudovima

imate hipertireozu povećanu funkciju štitaste žlezde

uzimate inhibitore monoamino oksidaze MAOIs koji se koriste u terapiji depresije kao što su iproniazid, nialamid, ili ste ih uzimali u prethodnih 14 dana

uzimate alfa-simpatomimetičke agense efedrin, midodrin, nafazolin, oksimetazolin, itd.: rizik odvazokonstrikcije ili hipertenzivne krize nagli porast krvnog pritiska.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa lekarom pre primene leka Phenylephrin Sintetica ukoliko imate:

bilo koji problem sa srcem ili bolest, uključujući hronične srčane bolesti perifernu vaskularnu

insuficijenciju slabost, aritmije, tahikardiju ubrzan rad srca ili anginu pektoiris bol u grudima

bolest krvnih sudova, kao što je arteroskleroza očvršćavanje i zadebljanje zidova krvnih sudova

diabetes mellitus šećerna bolest- nekontrolisanu hipertireozu povećanu funkciju štitaste žlezde- bradikardiju usporen rad srca- delimični srčani blok- povećan krvni pritisak- bolest krvnih sudova, kao što je arteroskleroza očvršćavanje i zadebljanje zidova krvnih sudova- oslabljen protok krvi kroz mozak- angularni glaukom glaukom zatvorenog ugla-povišen očni pritisak

Kod pacijenata sa teškom srčanom insuficijencijom, fenilefrin može da pogorša stanje kao posledica konstrikcije sužavanja krvnih sudova.Krvni pritisak u Vašim arterijama mora da se prati tokom terapije. Ukoliko imate bolest srca, biće potrebno dodatno praćenje vitalnih funcija.

Ovaj lek se ne preporučuje kod dece zbog nedovoljno podataka o efikasnosti, bezbednosti i preporučenim dozama.

Drugi lekovi i lek Phenylephrin Sintetica

Kažite Vašem lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Sledeći lekovi mogu posebno da utiču ili da na njih utiče istovremena primena fenilefrina:

određeni antidepresivi iproniazid, nialamid, moklobemid, toloksaton, desipramid, imipramin, minalcipram, venlafaksin

dihidroergotamin, ergotamin, metilergotamin, metilsergid za migrene

linezolid antibiotik

bromokriptin, kabergolin, lizurid, pergolid za Parkinsonovu bolest

lek koji se koristi za inhibiciju sinteze hormona odgovornog za laktaciju kabergolin

lek koji se koristi za supresiju apetita sibutramin

lekovi koji se koriste za terapiju visokog krvnog pritiska guanetidin

lekovi poznati kao alfa blokatori ili beta blokatori kortiste se u terapiji srčanih oboljenja ili za snižavanje krvnog pritiska

lekovi koji se daju oralno i nazalno koji dovode do kontrakcije krvnih sudova etilefrin, midodrin, nafazolin, oksimetazolin, sinefrin, tetrizolin, tuaminoheptan, timazolin

inhalacioni anestetici desfluran, enfluran, halotan, izofluran, metoksifluran, sevofluran

lekovi koji se koriste u terapiji srčane insuficijencije i određenih poremećaja rada srca kardiotonični glikozidi

lek koji se koristi kod poremećaja srčanog ritma hinidin

lek koji se koristi tokom porođaja oksitocin

Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što primite ovaj lek.

Bezbednost fenilefrina tokom trudnoće i dojenja nije utvrđena. Primena fenilefrina u kasnoj trudnoći ili tokom porođaja može da smanji srčani ritam i vrednost kiseonika Vaše nerođene bebe.

2. Kako se primenjuje lek Phenylephrin Sintetica

Lek Phenylephrin Sintetica ćete obično primiti u bolnici ili na kliniciPhenylephrin Sintetica se primenjuje sporom injekcijom ili infuzijom kapaljkom u venu.

Doze za odrasle, uključujući i starije

Kada se primenjuje kao spora injekcija u venu, bolus doza leka Phenylephrin Sintetica 0,1 mg/mL je 50 do 100 mikrograma, uz ponavljanje ukoliko je potrebno.Alternativno, lek Phenylephrin Sintetica može da se primeni kao intravenska infuzija kapaljkom, a doza prilagođena odgovoru na lek može biti između 25 i 180 mikrograma/min.

Primena kod pacijenata sa poremećajima funkcije bubrega:Niže doze fenilefrina su potrebne kod pacijenata sa poremećajima funkcije bubrega.

Primena kod pacijenata sa poremećajima funkcije jetre:Više doze fenilefrina su potrebne kod pacijenata sa poremećajima funkcije jetre.

Primena kod dece

Ovaj lek se ne preporučuje kod dece zbog nedovoljno podataka o efikasnosti, bezbednosti i preporučenim dozama.

Ako ste primili više leka Phenylephrin Sintetica nego što je trebalo

Možete imati sledeće simptome: palpitacija, poremećaj srčanog ritma, tahikardija ubrzan rad srca.Kako ćete lek primati u bolnici ili na klinici, što je malo verovatno.Za sva dodatna pitanja o primeni ovog leka, obratite se lekaru ili medicinskoj sestri.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Neki neželjeni efekti mogu biti ozbiljni. Odmah obavestite svog lekara ili medicinsku sredstvu ukoliko osetite neki od sledećih neželjenih efekata:

aritmija nepravilan rad srca

anginozni bol bol u grudima

palpitacija osećaj lupanja srca u grudima

moždano krvarenje poremećaj govora, vrtoglavica, paraliza jedne strane tela

psihoza gubitak kontakta sa realnošću

Drugi neželjeni efekti nepoznate učestalosti:

reakcije preosetljivosti

prekomerno širenje zenica

povišen pritisak u oku pogoršanje glaukoma

osetljivost prekomerna osetljivost organa ili dela tela

uznemirenost nemir

konfuzija zbunjenost

insomnija teško uspavljivanje ili održavanje sna

drhtavica tremor

osećaj gorenja na koži

osećaj peckanja kože

svrab ili golicanje parestezija

spor ili ubrzan ritam srca

visok krvni pritisak

otežano disanje

voda u plućima

bledilo kože

guščija koža

oštećenje tkiva na mestu injekcije

slabost mišića

poteškoće kod mokrenja ili zadržavanje urina

pojačano lučenje pljuvačke

izmenjen metabolizam, uključujući i metabolizam glukoze

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija website: www.alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Phenylephrin Sintetica

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne čuvati u frižideru i ne zamrzavati.Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Ne koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju i ampuli. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Phenylephrin Sintetica

mL Phenylephrin Sintetica sadrži 0,1 mg fenilefrin-hidrohlorida. Jedna ampula od 5 mL sadrži 0,5 mg aktivne supstance fenilefrin-hidrohlorida.

Pomoćne supstance: natrijum-hlorid, hlorovodonična kiselina 1 N, voda za injekcije.

Kako izgleda lek Phenylephrin Sintetica i sadržaj pakovanja

Phenylephrin Sintetica je bistar i bezbojan rastvor. Unutrašnje pakovanje je jednodelna ampula od providnog, bezbojnog stakla tip I hidrolitičke otpornosti, Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 10 ampula i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

UNI-CHEM DOO BEOGRADCrnotravska 27, Beograd

Proizvođač:

SINTETICA S.A. via Penata 5, Mendrisio, Švajcarska

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Oktobar, 2020.

Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.

Broj i datum dozvole:

515-01-02643-18-002 od 27.10.2020.

------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE

INFORMACIJE

NAMENJENE

ISKLJUČIVO

ZDRAVSTVENIM

STRUČNJACIMA:

Terapijske indikacije

Terapija hipotenzije za vreme spinalne ili opšte anestezije.

Dozoranje i način primene

Način primene

Lek Phenylephrin Sintetica se primenjuje u vidu spore intravenske injekcije ili intravenske infuzije. Lek Phenylephrin Sintetica 0,1 mg/mL treba da primenjuju samo zdravstveni radnici koji su prošli adekvatnu obuku i imaju odgovarajuće iskustvo.

Intravenska bolus injekcija:Uobičajena doza je 50 mikrograma i može se ponavljati dok se ne postigne željeni efekat. Kod teških hipotenzija, doza se može povećati, ali ne sme da pređe 100 mikrograma u bolusu.

Kontinuirana infuzija:Početna doza je 25 do 50 mikrograma/min, pa sve do 180 mikrograma/min. Doze se mogu povećati ili smanjiti kako bi se sistolni krvni pritisak održao blizu normalnih vrednosti. Doze između 25 i 100 mikrograma/min smatraju se efikasnim.

Pacijenti sa oštećenjem funkcije bubrega

Niže doze leka Phenylephrin Sintetica mogu biti potrebne kod pacijenata sa bubrežnim oštećenjima.

Pacijenti sa oštećenjem funkcije jetre

Više doze leka Phenylephrin Sintetica mogu biti potrebne kod pacijenata sa cirozom jetre.

Stariji pacijenti

Terapiju starijih pacijenta treba sprovoditi uz oprez.

Pedijatrijska populacija

Bezbednost i efikasnost fenilefrina kod dece nisu ustanovljeni. Nema dostupnih podataka.

Kontraindikacije

Preosetljivost na aktivnu supstancu ili bilo koju od pomoćnih supstanci iz odeljka

Lista pomoćnih supstanci

Fenilefrin ne treba primenjivati kod pacijenata sa teškom hipertenzijom ili perifernom vaskularnom bolešću. To bi moglo da dovede do ishemije sa rizikom od gangrene i vaskularne tromboze.

Istovremena primena sa indirektnim simpatomimetičkim agensima efedrin, metilfenidat, pseudoefedrin: rizik od vazokonstrikcije i/ili hipertenzivne krize.

Istovremena primena sa alfa-simpatomimetičkim agensima oralnim i/ili nazalnim etilefrin, midodrin, nafazolin, oksimetazolin, sinefrin, tetrizolin, tuaminoheptan, timazolin: rizik od vazokonstrikcije i/ili hipertenzivne krize.

Istovremena primena sa neselektivnim monoamin oksidaza inhibitorima MAO ili tokom 2 nedelje od prestanka terapije ovim lekovima zbog rizika od paroksizmalne hipertenzije i moguće fatalne hipertermije videti odeljak

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija.

Lek Phenylephrin Sintetica ne bi trebalo davati pacijentima sa teškim oblikom hipertiroidizma.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Arterijski krvni pritisak bi trebalo da se prati tokom terapije.

Phenylephrin Sintetica mora oprezno da se primenjuje kod pacijenata sa:

dijabetesom- arterijskom hipertenzijom- aneurizmom- nekontrolisanom hipertireozom- oboljenjima miokarda- koronarnim srčanim oboljenjem i hroničnim srčanim oboljenjem- bradikardijom- parcijalnim srčanim blokom- tahikardijom- aritmijama- anginom pektoris fenilefrin može da izazove ili pogorša anginu pektoris kod pacijenata sa srčanim

oboljenjem ili istorijom angine pektoris

lakše periferne vaskularne insuficijencije- angularnog glaukoma glaukoma zatvorenog ugla

Lek Phenylephrin Sintetica može da dovede do smanjenja minutnog volumena srca. Iz tog razloga bi lek trebalo primenjivati uz izuzetan oprez kod pacijenata sa aterosklerozom, starijih pacijenata i pacijenata sa ograničenom cerebralnom ili koronarnom cirkulacijom.

Kod pacijenata sa teškom srčanom insufucijencijom ili kardiogenim šokom, lek Phenylephrin Sintetica može da izazove pogoršanje srčane insuficijencije usled indukovane vazokonstrukcije povećanje naknadnog opterećenja.

Kod pacijenata sa smanjenim minutnim volumenom srca ili oboljenjem perifernih arterija, vitalne funkcije treba pratiti, a donju granicu sistolnog pritiska trebalo bi smatrati kriterijumom za smanjenje doze ili ukidanje primene Phenylephrin Sintetica.

Injekcija fenilefrina mora da se primenjuje uz posebnu pažnju da bi se izbegla ekstravazacija, pošto ista može da dovede do nekroze tkiva.

Kod pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega mogu biti potrebne niže doze.

Kod pacijenata sa cirozom jetre mogu biti potrebne veće doze.

Usled rizika od vazokonstrikcije i/ili hipertenzivne krize povezane sa njegovim indirektnim simpatomimetičkim dejstvom pogledati odeljak

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija,

ne preporučuje se isotvremena primena Phenylephrin Sintetica i sledećih lekova:

dopaminergičkih bromokriptin, kabergolin, lisurid, pergolid ili vazokonstriktorni alkaloida ražene glavice

dihidroergotamin, ergotamin ili metisergid, metilerometrin,

u kombinaciji sa linezolidom

Treba obratiti pažnju na pacijente koji moraju da se pridržavaju stroge dijete bez soli. Ovaj lek sadrži 3,54 mg natrijuma po mL, što odgovara 0,2% preporučenog dnevnog unosa natrijuma od ukupno 2 g dnevno za odraslu osobu po podacima SZO.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Kombinacije koje su kontraindikovane pogledati odeljak

Kontraindikacije

Neselektivni inhibitori monoamino oksidaze MAOIs iproniazid, nialamid: rizik od paroksizmalne hipertenzije, potencijalno fatalne hipertermije. Zbog dugog vremena dejstva MAOIs, ova interakcija je moguća i do 15 dana nakon prekida terapije MAOIs.

Indirektni simpatomimetički agensi efedrin, metilfenidat, pseudoefedrin: rizik od vazokonstrikcije i/ili hipertenzivne krize

Alfa simpatomimetički agensi oralni i/ili nazalni etilefrin, midodrin, nafazolin, oksimetazolin, sinefrin, tetrizolin, tuaminoheptan, timazolin: rizik od vazokonstrikcije i/ili hipertenzivne krize.

Kombinacije koje se ne preporučuju pogledati odeljak

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi

Dopaminergičkih ergot alkaloida bromokriptin, kabergolin, lizurid i pergolid: rizik od vazokonstrikcije i/ili hipertenzivne krize.

Vazokonstriktorni ergot alkaloidi dihidroergotamin, ergotamin, metilergotamin, metisergid: rizik od vazokonstrikcije i/ili hipertenzivne krize.

Linezolid: rizik od vazokonstrikcije i/ili hipertenzivne krize

Triciklični antidepresivi desipramin, imipramin, nortriptilin: rizik od paroksizmalne hipertenzije sa mogućnošću aritmija inhibicija ulaska adrenalina ili noradrenalina u simpatička vlakna.

Noradrenergičko-serotoninski antidepresivi minalcipram, venlafaksin: rizik od paroksizmalne hipertenzije sa mogućnošću aritmija inhibicija ulaska adrenalina ili noradrenalina u simpatička vlakna.

Selektivni inhibitori monoaminooksidaze tipa A MAOs moklobemid, toloksatan: rizik od vazokonstrikcije i/ili hipertenzivne krize.

Guanetidin i slični lekovi: suštinsko povećanje krvnog pritiska hiperaktivnost povezana sa smanjenjem simpatičkog tonusa i/ili inhibicije ulaska adrenalina ili noradrenalina u simpatička vlakna. Ukoliko je nemoguće izbeći ovu kombinaciju, koristiti uz oprez i smanjene doze simpatomimetičkog agensa.

Kardiotonički glikozidi, hinidin: povećan rizik od aritmija.

Halogeni isparljivi anestetici desfluran, enfluran, halotan, izofluran, metoksifluran, sevofluran: rizik od perioperativne hipertenzivne krize i aritmija.

Kombinacije koje zahtevaju pažnjuOksitocinski agensi: Efekat presorskih simpatomimetičkih amina se potencira. Zbog toga, neki oksitocinski agensi dovode do teške, uporne hipertenzije, pa može doći do moždanog udara tokom post-porođajnog perioda.

Plodnost, trudnoća i dojenje

Plodnost

Ne postoje podaci o plodnosti nakon primene fenilefrina pogledati odeljak

5.3 Sažetka karakteristika leka

Trudnoća

Bezbednost fenilefrina tokom trudnoće nije ustanovljena. Studije na životinjama nisu dovoljne da bi se utvrdio efekat na trudnoću, razvoj embriona i fetusa, porođaj ili postnatalni razvoj. Potencijalni rizik po ljude nije poznat. Fenilefrin ne treba primenjivati tokom trudnoće osim ako je to neophodno.

Dojenje

Male količine fenilefrina luče se u humano mleko. Davanje vazokonstriktora majci dovodi do rizika od kardiovaskularnih i neuroloških efekata na odojče. Fenilefrin ne bi trebalo koristiti tokom dojenja osim ukoliko potencijalni benefit ne prevazilazi potencijalni rizik.

Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja

Nije primenjivo.

Neželjena dejstva

Većina neželjenih efekata fenilefrina su dozno-zavisni i posledica očekivanog farmakodinamskog profila.Najčešći neželjeni efekti su bradikardija, hipertenzivne epizode, mučnina i povraćanje.Hipertenzija je češća kod viših doza.

Lista neželjenih reakcija

Učestalost: nepoznata ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka

Klasa sistema organa

Neželjeni efekat

Poremećaji imunskog sistema

Preosetljivost

Poremećaji metabolizma i ishrane

Abnormalni metabolizam glukoze

Psihijatrijski poremećaji

Euforija, uznemirenost, anksioznost, psihotična

stanja, konzuzija

Poremećaji nervnog sistema

Glavobolja, žmarci, pritisak u glavi, nervoza,

nesanica, parestezija, tremor

Poremećaji oka

Midrijaza, pogoršanje postojećeg angularnog

Kardiološki poremećaji

Refleksna bradikardija, aritmija, tahikardija,

srčani zastoj, anginozni bol, palpitacije, ishemija

Vaskularni poremećaji

Cerebralna hemoragija, hipertenzija, hipotenzija

sa vrtoglavicom, nesvestica, crvenilo u licu,

hladna koža, bledilo

Respiratorni, torakalni i mediastinalni poremećaji Dispneja, plućni edem

Gastrointestinali poremećaji

Povraćanje, hipersalivacija, mučnina

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Diaforeza, ježenje kože, znojenje, bledilo

Poremećaji bubrega i urinarnog sistema

Otežano mokrenje, zadržavanje urina

Opšti poremećaji i stanja na mestu primene

Nekroza usled ekstravazacije na mestu primene

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijafax: +381 011 39 51 131website: www.alims.gov.rse-mail: [email protected]

Predoziranje

Predoziranje može dovesti do ventrikularne ekstrasistole i kratkih napada ventrikularne tahikardije, osećaja težine u glavi i žmarcima u ekstremitetima. Simptomi predoziranja uključuju glavobolju, povraćanje, hipertenziju i refleksnu bradikardiju i druge srčane aritmije.

Ukoliko dođe do prekomernog rasta krvnog pritiska, neophodno je odmah primeniti alfa-adrenergički blokator npr. fentolamin, 5 do 60 mg i.v. tokom 10-30 minuta, ponoviti ukoliko je potrebno. Refleksna bradikardija se može očekivati sa značajnim rastom krvnog pritiska.

Lista pomoćnih supstanci

Natrijum-hlorid, hlorovodonična kiselina 1N, voda za injekcije

Inkompatibilnost

Phenylephrin Sintetica ne treba mešati sa sledećim supstancama: alkalnim rastvorima, solima gvožđa i drugih metala, fenitoin-natrijumom i oksidansima.

Rok upotrebe

Rok upotrebe je 3 godine.

Posebne mere opreza pri čuvanju

Čuvati na temperaturi do 25

C. Ne čuvati u frižideru i ne zamrzavati

Priroda i sadržaj pakovanja

Unutrašnje pakovanje je jednodelna ampula od providnog, bezbojnog stakla tip I hidrolitičke otpornosti, zapremine 5 mL koja sadrži 5 mL rastvora za injekciju/infuziju. Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 10 ampula i Uputstvo za lek.

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka

Razblaživanje pre infuzije Phenylephrin Sintetica nije potrebno.

Za jednokratnu primenu.

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.

Napomena: Ovo Uputstvo za lek je korigovano u skladu sa Rešenjem o ispravci broj: 515-14-00004-2021-8-002 od 03.02.2021.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji