Beriate® 250i.j./2.5mL prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Beriate® prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju; 250i.j./2.5mL; bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1x2.5mL

  • ATC: B02BD02
  • JKL: 0066610
  • EAN: 8606007083675
  • Vrsta leka: Biološki lekovi
  • Izdavanje leka: SZR
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Beriate® prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Beriate® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Beriate® kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Beriate

250 i.j./2,5 mL, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

Beriate

500 i.j./5 mL, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

Beriate

1000 i.j./10 mL, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

humani faktor koagulacije VIII

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Beriate i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što primenite lek Beriate

Kako se primenjuje lek Beriate

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Beriate

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Beriate i čemu je namenjen

Lek Beriate sadrži humani faktor koagulacije VIII koji se dobija iz humane plazme to je tečni deo krvi.Koristi se za zaustavljanje i sprečavanje krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom A urođeni nedostatak faktora VIII. Takođe se može koristiti i u lečenju stečenog nedostatka faktora VIII.

Faktor VIII učestvuje u procesu zgrušavanja koagulacije krvi. Nedostatak faktora VIII znači da krv ne može da se zgruša dovoljno brzo i da postoji povećana sklonost ka krvarenju. Nadoknada faktora VIII lekom Beriate će privremeno poboljšati mehanizme zgrušavanja krvi.

2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Beriate

Sledeći odeljci sadrže informacije koje Vi i Vaš lekar morate da razmotrite pre nego što počnete sa primenom leka Beriate.

Lek Beriate ne smete primenjivati:

• ukoliko ste alergični preosetljivi na humani faktor koagulacije VIII ili na bilo koju od pomoćnih supstanci

ovog leka navedene u odeljku 6.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što primenite lek Beriate.

Reakcije preosetljivosti alergijskog tipa su moguće. Vaš lekar će Vas upoznati

sa ranim znacima

reakcija preosetljivosti

koje uključuju: koprivnjaču, generalizovani osip na koži, stezanje u grudima,

zviždanje u grudima, pad krvnog pritiska i anafilaksu teška alergijska reakcija koja dovodi do otežanog disanja ili vrtoglavice.

Ako se ovakvi simptomi jave, treba odmah prekinuti primenu leka i hitno se

obratiti svom lekaru

inhibitora

antitela je poznata komplikacija koja se može javiti u toku lečenja lekovima koji

sadrže faktor VIII. Ovi inhibitori, posebno pri visokim nivoima, zaustavljaju pravilan tok lečenja i s tim u vezi, kod Vas ili Vašeg deteta će se pažljivo pratiti nastanak ovih inhibitora. Ukoliko se krvarenje kod Vas ili Vašeg deteta ne može kontrolisati primenom leka Beriate, odmah obavestite lekara o tome.

Ukoliko imate bolest srca ili kod vas postoji rizik od nastanka bolesti srca, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ukoliko će radi primene leka Beriate biti potrebno da Vam se postavi centralni venski kateter, Vaš lekar treba da uzme u obzir mogućnost rizika od nastanka komplikacija povezanih sa primenom centralnog venskog katetera, koje uključuju lokalne infekcije, prisustvo bakterija u krvi bakterijemija i stvaranje krvnog ugruška u krvnom sudu tromboza na mestu primene katetera.

Vaš lekar će pažljivo razmotriti koristi terapije lekom Beriate u odnosu na rizike od ovih komplikacija.

Zaštita od prenosa virusa

Kada se lekovi proizvode iz humane krvi ili plazme preduzimaju se određene mere kako bi se sprečio prenos infekcija na pacijenta. Te mere uključuju pažljiv odabir davaoca krvi i plazme, kako bi se isključili oni koji imaju rizik od prenošenja infekcija, ispitivanje svake donacije i pulova plazme na prisustvo virusa/infekcija. Proizvođači ovih lekova takođe u proizvodni proces uključuju postupke za inaktivaciju ili uklanjanje virusa ili drugih patogena. Uprkos ovome, kada se primenjuju lekovi poreklom iz humane krvi ili plazme,mogućnost prenosa infekcije ne može se u potpunosti isključiti. Ovo se takođe odnosi na nepoznate ili novootkrivene viruse ili druge vrste infekcija.

Smatra se da su preduzete mere efektivne u uklanjanju virusa sa omotačem kao što su virus humane imunodeficijencije HIV, virus hepatitisa B i virus hepatitisa C , kao i virusa bez omotača kao što su virus hepatitisa A i parvovirus B19.

Vaš lekar Vam može preporučiti da se vakcinišete protiv hepatitisa A i B, ako redovno ili više puta primate faktor VIII proizveden iz humane plazme.

Strogo se preporučuje da pri svakoj primeni leka Beriate zabeleži ime leka i broj serije leka, kako bi se vodila evidencija o povezanosti između pacijenta i serije leka.

Deca i adolescenti

Navedena upozorenja i mere opreza odnose se i na odrasle i na decu.

Drugi lekovi i Beriate

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

Nisu prijavljene interakcije između leka Beriate i drugih lekova.

Lek Beriate se ne sme mešati sa drugim lekovima, rastvaračima i razblaživačima osim sa onima koje preporučuje proizvođač videti odeljak 6.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što primenite ovaj lek.

Tokom trudnoće i dojenja, lek Beriate se sme primeniti samo ukoliko je to jasno indikovano.

Nema dostupnih podataka o uticaju leka na plodnost.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek Beriate nema uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Lek Beriate sadrži natrijum

Lek Beriate sadrži do 2,75 mg 0,12 mmoL natrijuma po 1 mL. Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod pacijenata koji su na dijeti u kojoj se kontroliše unos natrijuma.

3. Kako se primenjuje lek Beriate

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Lečenje hemofilije A treba da započne i nadgleda lekar sa iskustvom u lečenju ove vrste poremećaja.

Doziranje

Količina faktora VIII koja Vam je potrebna i dužina lečenja zavise od nekoliko faktora, kao što su Vaša telesna masa, težina Vaše bolesti, od mesta i intenziteta krvarenja ili potrebe za sprečavanjem krvarenja tokom operacije ili ispitivanja.Ukoliko Vam je lek Beriate propisan za upotrebu u kućnim uslovima, Vaš lekar se mora uveriti da Vam je objašnjeno kako da ga injektujete i koju količinu da primenite.

Sledite uputstva koja ste dobili od Vašeg lekara ili centra za hemofiliju.

Primena kod dece i adolescenata

Doziranje se zasniva na telesnoj masi i određuje se na isti način kao i kod odraslih.

Način primene leka

Lek Beriate je namenjen za intravensku upotrebu.

Rekonstitucija i primena

Opšte instrukcije:

Prašak se mora pomešati rekonstituisati sa rastvaračem tečnost i izvući iz bočice pod aseptičnim uslovima.

Pripremljeni rastvor treba da bude bistar ili slabo opalescentan, može biti i svetlucav kad se okrene prema svetlu, ali ne sme da sadrži bilo kakve vidljive čestice. Nakon filtriranja/izvlačenja videti u

nastavku pripremljeni rastvor pre primene treba vizuelno proveriti na prisustvo čestica i promenu boje. Ne koristiti rastvore koji su zamućeni ili sadrže pahuljice ili čestice.

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima i u skladu sa instrukcijama Vašeg lekara.

Rekonstitucija

Bez otvaranja, bočice sa rastvaračem i praškom zagrejati na sobnu ili temperaturu tela. Ovo se može postići ostavljanjem bočica na sobnoj temperaturi oko sat vremena ili držanjem u rukama nekoliko minuta.NEMOJTE izlagati bočice direktnom izvoru toplote. Bočice ne smeju biti zagrejane iznad telesne temperature 37 °C.

Pažljivo uklonite zaštitne čepove sa bočice sa praškom i bočice sa rastvaračem i alkoholom očistite gumene čepove obe bočice. Ostaviti ih da se osuše pre otvaranja pakovanja transfer seta „Mix2Vial” i sledite dolenavedena uputstva.

1. Otvorite Mix2Vial pakovanje uklanjanjem zaštitne folije.

Ne vadite

Mix2Vial iz blister pakovanja!

bočicu sa rastvaračem

na ravnu, čistu površinu, i

čvrsto držite bočicu. Uzmite Mix2Vial u blister pakovanju i gurnite oštar vrh na kraju plavog adaptera

pravo nadole

kroz čep bočice sa rastvaračem.

3. Pažljivo uklonite blister pakovanje sa Mix2Vial seta držeći za obod, povlačeći

vertikalno

naviše. Uverite se da

je uklonjeno samo blister pakovanje, a ne i Mix2Vial set.

4. Postavite bočicu sa lekom na ravnu i čvrstu površinu. Okrenite bočicu sa rastvaračem na koju je dodat Mix2Vial set i gurnite oštar vrh na kraju providnog adaptera

pravo

nadole

kroz čep bočice sa lekom. Rastvarač će se

automatski izliti u bočicu sa lekom.

5. Jednom rukom držite stranu Mix2Vial seta na kojoj je bočica sa lekom, a drugom rukom držite stranu bočice sa rastvaračem i pažljivo, odvrtanjem u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu, razdvojite set na dva dela. Odbacite bočicu sa rastvaračem na koju je dodat plavi Mix2Vial adapter.

6. Laganim, kružnim pokretima bočice sa praškom izvršitepotpuno rastvaranje praška u bočici na koju je dodat providni adapter. Ne mućkajte.

7. Uvucite vazduh u prazan, sterilan špric. Držeći bočicu sa praškom uspravno, povežite špric sa Mix2Vial Luer Lock konektorom zavrtanjem u pravcu kazaljke na satu. Ubacitevazduh u bočicu sa praškom.

Izvlačenje i primena:

Držeći pritisnut klip šprica, okrenite sistem za 180 stepeni i

uvucite rastvor u špric pritiskanjem klipa polako unazad.

9. Sada kada je rastvor prebačen u špric, čvrsto držite telo šprica tako da klip šprica bude okrenut nadole i razdvojiteMix2Vial providni adapter od šprica odvrtanjem u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu .

Primenite pripremljeni rastvor sporo intravenski

sledeći uputstva Vašeg lekara

Brzina injekcije/infuzije

ne sme da pređe 2 mL po minutu. Vodite računa da krv ne uđe u napunjeni injekcioni špric.

slučaju kada su neophodne veće količine faktora, lek se može dati putem infuzije. Tada rekonstituisani lektreba preneti u odgovarajući infuzioni sistem. Infuziju treba sprovesti prema uputstvu lekara.

Obratite pažnju na bilo koju iznenadnu reakciju. Primenu injekcije ili infuzije treba prekinuti ukoliko se pojavi bilo koja reakcija koja bi se mogla dovesti u vezu sa primenom leka Beriate videti odeljak 2.

Ako ste primenili više leka Beriate nego što treba

Nisu poznati simptomi predoziranja humanim faktorom koagulacije VIII.

Ako ste zaboravili da primenite lek Beriate

Odmah primenite sledeću dozu i nastavite primenu leka u redovnim intervalima kako Vam je savetovao Vaš lekar. Ne primenjujte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Ukoliko se javi bilo koja od sledećih neželjenih reakcija, odmah obavestite Vašeg lekara ili idite u najbližu službu hitne pomoći ili Centar za hemofiliju najbliže bolnice:

Simptomi angioedema kao što su:

otok lica, jezika ili grkljana

teškoće u gutanju

osip i teškoće pri disanju.

Ova neželjena dejstva su uočena veoma retko mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek, a u nekim slučajevima mogu napredovati do teških alergijskih reakcija anafilakse uključujući i šok.

Gubitak dejstva neprekidno krvarenje. Kod dece koja nisu prethodno lečena faktorom VIII, inhibitorna antitela videti odeljak 2 se mogu formirati veoma često mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenatakoji uzimaju lek; dok se kod pacijenata koji su prethodno lečeni faktorom VIII duže od 150 dana terapije ova pojava javlja povremeno mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek. Ukoliko se to desi, lek koji koristite Vi ili Vaše dete možda više neće imati odgovarajuće dejstvo, a krvarenje kod Vas ili Vašeg deteta može da traje neprekidno. Ukoliko se to dogodi, odmah se obratite svom lekaru.

Ostala neželjena dejstva su:

Alergijske reakcije reakcije preosetljivosti koje mogu uključiti:

Osećaj pečenja ili žarenja na mestu primene injekcije ili infuzije

jezu, nalete crvenila praćene osećajem vrućine, generalizovanu urtikariju, osip

pad krvnog pritiska, nemir, ubrzani rad srca, stezanje u grudima, zviždanje u grudima

bezvoljnost letargiju

mučninu, povraćanje

Ova neželjena dejstva su uočena veoma retko i u nekim slučajevima se mogu razviti do teškihalergijskih reakcija anafilakse uključujući i šok.

Veoma retko je prijavljena groznica.

Neželjena dejstva kod dece i adolescenata

Očekuje se da će učestalost, tip i težina neželjenih reakcija kod dece biti iste kao kod odraslih.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, medicinsku sestru ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek Beriate

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Beriate posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati u frižideru na temperaturi od 2°C do 8°C.

Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.

okviru roka upotrebe, lek Beriate se može čuvati na temperaturi do 25 ºC, imajući u vidu da ukupni period čuvanja na temperaturi do 25 °C ne bude duži od mesec dana. Pojedinačni periodi čuvanja na sobnoj temperaturi treba da budu dokumentovani, a ukupni period čuvanja leka na temperaturi do 25 °C ne sme da bude duži od jednog meseca.

Ne izlagati bočice toploti direktno. Bočice se ne smeju zagrevati iznad temperature tela 37 ºC.

Rok upotrebe nakon rekonstitucije:Ukoliko se rekonstituisani lek ne primeni odmah, čuvanje ne sme biti duže od 8 h na temperaturi do 25 °C.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Beriate

Aktivna supstanca je: humani faktor koagulacije VIII.

Beriate, 250 i.j./2,5 mL:

Jedna bočica nominalno sadrži 250 i.j humanog faktora koagulacije VIII.Nakon rekonstitucije sa 2,5 mL vode za injekcije, lek Beriate sadrži 100 i.j./mL humanog faktora koagulacije VIII.

Beriate, 500 i.j./5 mL:

Jedna bočica nominalno sadrži 500 i.j humanog faktora koagulacije VIII.Nakon rekonstitucije sa 5 mL vode za injekcije, lek Beriate sadrži 100 i.j./mL humanog faktora koagulacije VIII.

Beriate, 1000 i.j./10 mL:

Jedna bočica nominalno sadrži 1000 i.j humanog faktora koagulacije VIII.Nakon rekonstitucije sa 10 mL vode za injekcije, lek Beriate sadrži 100 i.j./mL humanog faktora koagulacije VIII.

Pomoćne supstance su: glicin; kalcijum-hlorid; natrijum-hidroksid u malim količinama za podešavanje

pH; saharoza; natrijum-hlorid.

rastvarač: voda za injekcije.

Kako izgleda lek Beriate i sadržaj pakovanja

Lek Beriate je prašak bele boje uz koji je priložen bistar, bezbojan rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. Dodatkom rastvarača dobija se bezbojan, bistar do slabo opalescentan rastvor, koji se može presijavati na svetlosti, ali ne sme da sadrži bilo kakve vidljive čestice.

Unutrašnje pakovanje

Bočica je od bezbojnog stakla 250 i.j. i 500 i.j.: staklo tipa I; 1000 i.j.: staklo tipa II, zatvorena pod vakuumom sa bromobutilnim gumenim čepom, aluminijumskim prstenom i plastičnim

polipropilen.

Spoljašnje pakovanje

Pakovanje leka Beriate, 250 i.j. sadrži

bočicu sa praškom 1 bočicu sa 2,5 mL vode za injekcije1 filter transfer set 20/20

Pakovanje leka Beriate, 500 i.j. sadrži:

bočicu sa praškom

bočicu sa 5mL vode za injekcije1 filter transfer set 20/20

Pakovanje leka Beriate, 1000 i.j. sadrži

bočicu sa praškom1 bočicu sa 10mL vode za injekcije1 filter transfer set 20/20

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

PHARMASWISS D.O.O., BEOGRADBatajnički drum 5 ABeograd

Proizvođač:

CSL BEHRING GMBHEmil-von-Behring-Straße 76MarburgNemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Avgust, 2018.

Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno lek se može izdavati i uz lekarski recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini recepta.

Broj i datum dozvole:

Beriate, 250 i.j./2,5 mL, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju:

515-01-03642-17-001 od 30.08.2018.

Beriate, 500 i.j./5 mL, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju:

515-01-03643-17-001 od 30.08.2018.

Beriate, 1000 i.j./10 mL, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju:

515-01-03644-17-001 od 30.08.2018.

------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:

Terapijske indikacije

Terapija i prevencija krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom A kongenitalna deficijencija faktora VIII.

Ovaj lek se može koristiti i u terapiji stečene deficijencije faktora VIII.

Doziranje i način primene

Terapiju treba započeti pod nadzorom lekara sa iskustvom u lečenju hemofilije.

Pacijenti koji nisu ranije lečeniBezbednost i efikasnost leka Beriate kod pacijenata koji nisu prethodno lečeni još uvek nije utvrđena. Nema dostupnih podataka.

Praćenje terapijeTokom trajanja terapije, savetuje se adekvatno određivanje nivoa faktora VIII kako bi se pravilno odredila doza koju treba primeniti i učestalost ponavljanja infuzija. Kod svakog pacijenta može se razlikovati terapijski odgovor na faktor VIII, kao i dostignute vrednosti poluvremena eliminacije i

Može biti potrebno prilagođavanje doze izračunate na osnovu telesne mase kod pacijenata sa premalom ili prekomernom telesnom masom. Naročito u slučaju velikih hirurških intervencija, nezamenljivo je precizno praćenje supstitucione terapije putem analize koagulacije aktivnost faktora VIII u plazmi.Pacijente treba pratiti da li je došlo do stvaranja inhibitora faktora VIII. Videti takođe odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.

Doziranje

Doza i dužina supstitucione terapije zavise od stepena deficijencije faktora VIII, od lokalizacije i obimakrvarenja i kliničkog stanja pacijenta.

Broj primenjenih jedinica faktora VIII se izražava u internacionalnim jedinicama i.j. prema trenutnom standardu Svetske zdravstvene organizacije za proizvode koji sadrže faktor VIII. Aktivnost faktora VIII u plazmi se izražava ili u procentima u odnosu na normalne vrednosti u humanoj plazmi ili u internacionalnim jedinicama prema Internacionalnom Standardu za faktor VIII u plazmi.

Aktivnost 1 i.j. faktora VIII je ekvivalentna količini faktora VIII u 1 mL normalne humane plazme.

Terapija po potrebiIzračunavanje potrebne doze faktora VIII se bazira na empirijski utvrđenoj činjenici da 1 i.j. faktora VIII po kg telesne mase povećava aktivnost faktora VIII u plazmi za oko 2% 2 i.j./dL od normalne aktivnosti. Potrebna doza se određuje pomoću sledeće formule:

Potreban broj jedinica = telesna masa kg x željeno povećanje aktivnosti faktora VIII [% ili i.j./dL] x 0,5

Doza koju treba primeniti i učestalost primene uvek treba da budu usmereni ka postizanju kliničke efikasnosti za svaki pojedinačni slučaj.

slučaju sledećih hemoragijskih događaja, aktivnost faktora VIII ne sme da padne ispod datog nivoa aktivnosti u plazmi izraženog u % od normalne aktivnosti ili i.j./dL tokom odgovarajućeg perioda primene leka.

Sledeća tabela služi kao vodič za doziranje tokom epizoda krvarenja i operacija:

Stepen krvarenja/Vrsta operativnog

zahvata

Potreban nivo

aktivnosti

faktora VIII

ili i.j./dL

Učestalost doziranja sati/trajanje terapije

dani

Krvarenja

Rane hemartroze,

krvarenje u mišićima ili krvarenje u usnoj duplji

Ponoviti na svakih 12 do 24 sata. Najmanje 1

dan sve do povlačenja epizode krvarenja

praćene bolom ili do izlečenja.

Obimnija hemartroza,

krvarenja u mišićima ili

Ponoviti infuziju na svakih 12 do 24 sata

tokom 3 do 4 dana ili duže, do povlačenja bola

akutnog stanja.

Krvarenja opasna po

Ponoviti infuziju na svakih 8 do 24 sata do

stabilizovanja stanja.

Operacija

Manje operacije,

uključujući vađenje

Svaka 24 sata, najmanje 1 dan, do izlečenja.

Velike operacije

pre- i post-

Ponoviti infuziju svakih 8 - 24 sata do

adekvatnog zarastanja rane, zatim nastaviti

lečenje najmanje još 7 dana kako bi se održala

aktivnost faktora VIII na 30% - 60% i.j./dL.

ProfilaksaZa dugotrajnu profilaksu krvarenja kod pacijenata sa teškim oblikom hemofilije A, uobičajene doze iznose20 do 40 i.j. faktora VIII po kg telesne mase primenjeno u intervalima od 2 do 3 dana. U nekim slučajevima, posebno kod mlađih pacijenata, može biti neophodna primena u kraćim vremenskim intervalima ili primenavećih doza.

Pedijatrijska populacijaDoziranje kod dece se određuje u odnosu na telesnu masu, na isti način kao i kod odraslih. Učestalost primene se uvek određuje prema kliničkoj efikasnosti za svakog pacijenta posebno. Postoji određeno iskustvo u terapiji dece mlađe od 6 godina videti odeljak 5.1 u Sažetku karakteristika leka.

Način primene

Za intravensku upotrebu.Za uputstvo o rekonstituciji leka pre primene, videti odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka i druga uputstva za rukovanje lekom.

Preparat treba zagrejati do sobne temperature ili temperature tela pre primene. Primeniti putem injekcije ili infuzije sporo, intravenski, brzinom koja odgovara pacijentu. Brzina injekcije ili infuzije ne treba da bude veća od 2 mL po minutu.

Posmatrati pacijenta tokom primene. Ukoliko dođe do bilo kakve reakcije u vezi sa primenom leka Beriate, smanjiti brzinu infuzije ili prekinuti infuziju ukoliko to zahteva kliničko stanje pacijenta videti takođe odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.

Kontraindikacije

Preosetljivost na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku Lista pomoćnih supstanci.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

PreosetljivostMoguće su reakcije preosetljivosti alergijskog tipa. Ukoliko se pojave simptomi preosetljivosti, pacijentetreba savetovati da odmah prekinu primenu leka i da se obrati svom lekaru. Pacijenta treba upoznati sa ranim znacima reakcija preosetljivosti uključujući i urtikariju, generalizovanu urtikariju, stezanje u grudima, zviždanje u grudima engl.

hipotenziju i anafilaksu.

slučaju šoka, treba sprovesti važeće standardne preporuke za terapiju šoka.

InhibitoriFormiranje neutrališućih antitela inhibitora na faktor VIII je poznata komplikacija u terapiji hemofilije A. Ovi inhibitori su obično IgG imunoglobulini usmereni protiv prokoagulantne aktivnosti faktora VIII i izražavaju se u Bethesda jedinicama BU po mL plazme korišćenjem modifikovanog testa. Rizik od razvoja inhibitora je u korelaciji sa težinom bolesti kao i sa izloženošću faktoru VIII, a najveći je u prvih 20 danaizloženosti. Retko se inhibitori mogu razviti nakon prvih 100 dana izloženosti.

Slučajevi ponovne pojave inhibitora u niskom titru su primećeni nakon zamene jednog leka koji sadrži faktor VIII drugim, kod prethodno lečenih pacijenata sa duže od 100 dana izloženosti, a koji u svojoj istoriji bolesti imaju podatak o stvaranju inhibitora. Zbog toga se preporučuje pažljivo praćenje pojave inhibitora kod svih pacijenata kod kojih je izvršena promena leka.

Klinički značaj razvoja inhibitora će zavisiti od titra inhibitora, pri čemu inhibitori sa niskim titrom koji su prolazno prisutni ili ostaju konstantno niskog titra, predstavljaju manji rizik za pojavu nedovoljnog kliničkog odgovora u odnosu na inhibitore sa visokim titrom.

Generalno, kod svih pacijenata lečenih lekovima koji sadrže faktor koagulacije VIII potrebno je pažljivo pratiti pojavu inhibitora i to klinički, i odgovarajućim laboratorijskim testovima. Ako se ne postignu očekivani nivoi faktora VIII u plazmi, ili ako odgovarajućom dozom nije moguće kontrolisati krvarenje, mora se sprovesti testiranje da bi se otkrili inhibitori faktora VIII. Kod pacijenata koji imaju visok nivo inhibitora, terapija faktorom VIII može biti bezuspešna pa treba razmotriti druge terapijske opcije. Lečenje ovih pacijenata treba prepustiti lekarima koji imaju iskustvo u lečenju hemofilije i inhibitora faktora VIII.

Kardiovaskularni događajiKod pacijenata sa utvrđenim kardiovaskularnim faktorima rizika, supstituciona terapija sa faktorom VIII može povećati kardiovaskularni rizik.

Komplikacije povezane sa kateteromAko je potreban centralni venski kateter engl.

central venous access device

CVAD, treba uzeti u obzir

rizik od komplikacija povezanih sa centralnim venskim kateterom, koje uključuju lokalne infekcije, bakterijemiju i trombozu na mestu primene katetera.

Virusološka bezbednostStandardne mere za prevenciju infekcija usled primene lekova koji su dobijeni iz humane krvi ili plazme uključuju selekciju donora, skrining pojedinačnih donacija i pulova engl.

plazme na specifične

markere infekcije i uvođenje efektivnih proizvodnih postupaka za inaktivaciju/uklanjanje virusa. Uprkos ovome, kada se primenjuju lekovi poreklom iz humane krvi ili plazme, verovatnoća transmisije infektivnih agenasa ne može se u potpunosti isključiti. Ovo se takođe odnosi na nepoznate ili novootkrivene viruse i druge patogene.

Mere koje se sprovode su efektivne u uklanjanju virusa sa omotačem kao što su virus humane imunodeficijencije HIV, virus hepatitisa B HBV i virus hepatitisa C HCV, kao i virusa bez omotača kao što su virus hepatitisa A HAV i parvovirus B19.

Kod pacijenata koji redovno/ponovljeno primaju humani faktor koagulacije VIII proizveden iz plazme, treba razmotriti odgovarajuću vakcinaciju hepatitis A i B.

Strogo se preporučuje da se pri svakoj primeni leka Beriate, zabeleži ime pacijenta i broj serije leka, kako bi se održala veza između pacijenta i serije leka.

Pedijatrijska populacijaNavedena upozorenja i mere opreza odnose se i na odrasle i na decu.

Sadržaj natrijumaLek Beriate sadrži do 2,75 mg 0,12 mmol natrijuma po 1 mL. Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod pacijenata koji su na dijeti u kojoj se kontroliše unos natrijuma.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Nisu prijavljene interakcije između lekova koji sadrže faktor VIII i drugih lekova.

Plodnost, trudnoća i dojenje

Reproduktivne studije na životinjama nisu sprovedene sa faktorom VIII.

Trudnoća i dojenjeBudući da se hemofilija A retko javlja kod žena, iskustva o primeni faktora VIII tokom trudnoće i dojenjanisu dostupna.Stoga, faktor VIII treba koristiti tokom trudnoće i dojenja samo ukoliko je strogo indikovano.

PlodnostNema dostupnih podataka o uticaju leka na plodnost.

Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama

Lek Beriate nema uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Neželjena dejstva

Sažetak bezbednosnog profilaReakcije preosetljivosti ili alergijske reakcije koje mogu da uključe angioedem, osećaj pečenja i žarenje na mestu primene infuzije, jezu, nalete crvenila praćene osećajem vrućine, generalizovanu urtikariju, glavobolju, osip, hipotenziju, letargiju, mučninu, nemir, tahikardiju, stezanje u grudima, trnjenje, povraćanje, zviždanje u grudima su veoma retko primećene i mogu u nekim slučajevima napredovati do teške anafilakse uključujući šok.Do razvoja neutrališućih antitela inhibitora može doći kod pacijenata sa hemofilijom A koji su lečeni faktorom VIII, uključujući lek Beriate. Ako se pojave takvi inhibitori, stanje će se manifestovati kao nedovoljan klinički odgovor. U takvim slučajevima, preporučuje se da se kontaktira specijalizovani centar za hemofiliju.Tabelarni prikaz neželjenih reakcijaSledeće neželjene reakcije su navedene u ovom odeljku zasnovane na postmarketinškom iskustvu, kao i naučnoj literaturi.

Tabela u nastavku je u skladu sa MedDRA klasifikacijom sistema organa.

Učestalost je definisana na osnovu sledeće konvencije:veoma česta ≥1/10; česta ≥1/100 do <1/10; povremena ≥1/1000 do <1/100; retka ≥1/10000 do <1/1000; veoma retka <1/10000, nepoznata ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.

MedDRA SOC

Neželjena reakcija

Učestalost

Poremećaji krvi i limfnog sistema

Inhibicija FVIII

Povremeno PTPs

Veoma često PUPs

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Poremećaji imunskog sistema

Preosetljivost alergijske reakcije

*Učestalost se zasniva na studijama sprovedenim na svim lekovima koji sadrže FVIII koje obuhvataju pacijente sa teškom hemofilijom A. PTPs = pacijenti koji su ranije lečeni engl.

previously-treated patients

PUPs = pacijenti koji nisu ranije lečeni engl.

previously-untreated patients

Za podatke o virusološkoj bezbednosti pogledati odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.

Pedijatrijska populacija Očekuje se da su učestalost, tip i težina neželjenih reakcija iste kao kod odraslih.

Prijavljivanje neželjenih reakcijaPrijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijafax: +381 011 39 51 131website: www.alims.gov.rse-mail: [email protected]

Predoziranje

Nisu poznati simptomi predoziranja humanim faktorom koagulacije VIII.

Lista pomoćnih supstanci

Prašak:glicinkalcijum-hloridnatrijum-hidroksid u malim količinama za podešavanje pHsaharozanatrijum-hlorid

Priloženi rastvarač: voda za injekcije

Inkompatibilnost

Ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima, rastvaračima i razblaživačima, osim sa onima koji su navedeni u odeljku Lista pomoćnih supstanci.

Rok upotrebe

Rok upotrebe nakon rekonstitucije:Hemijska i fizička stabilnost rekonstituisanog leka je dokazana u toku 8 sati na 25 °C. Sa mikrobiološkog aspekta, lek treba upotrebiti odmah. Ukoliko se ne primeni odmah, čuvati ga do 8 sati na temperaturi do 25 °C.

Posebne mere opreza pri čuvanju

Čuvati u frižideru na temperaturi od 2 °C do 8 °C. Ne zamrzavati. Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.

okviru roka upotrebe, lek Beriate se može čuvati na temperaturi do 25 °C, imajući u vidu da ukupni period čuvanja na temperaturi do 25 °C ne bude duži od mesec dana. Pojedinačni periodi čuvanja na sobnoj temperaturi treba da budu dokumentovani, a ukupni period čuvanja leka na temperaturi do 25 °C ne sme da bude duži od jednog meseca. NEMOJTE IZLAGATI bočice toploti direktno. Bočice se ne smeju zagrevati iznad temperature tela 37 ºC.

Za uslove čuvanja nakon rekonstitucije leka, videti odeljak Rok upotrebe.

Priroda i sadržaj pakovanja

Unutrašnje pakovanje

Bočica je od bezbojnog stakla 250 i.j. i 500 i.j.: staklo tipa I; 1000 i.j.: staklo tipa II, zatvorena pod vakuumom sa bromobutilnim gumenim čepom, aluminijumskim prstenom i plastičnim

polipropilen.

Spoljašnje pakovanje

Pakovanje leka Beriate, 250 i.j. sadrži

bočicu sa praškom 1 bočicu sa 2,5 mL vode za injekcije1 filter transfer set 20/20

Pakovanje leka Beriate, 500 i.j. sadrži:

bočicu sa praškom1 bočicu sa 5mL vode za injekcije1 filter transfer set 20/20

Pakovanje leka Beriate, 1000 i.j. sadrži

bočicu sa praškom1 bočicu sa 10mL vode za injekcije1 filter transfer set 20/20

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka i druga uputstva za rukovanje lekom

Način primene

Opšte instrukcije

Rastvor treba da bude bistar ili slabo opalescentan. Nakon filtriranja/izvlačenja videti u nastavku potrebno je da se rekonstituisani proizvod proveri vizuelno na prisustvo čestica i promenu boje pre primene. Ne koristiti rastvore koji su zamućeni ili sadrže ostatke talog, čestice.

Rekonstitucija i izvlačenje se moraju izvoditi pod aseptičnim uslovima.

Rekonstitucija

Rastvarač izneti na sobnu temperaturu. Uveriti se da su zaštitni čepovi sa bočice sa praškom i bočice sa rastvaračem uklonjeni, očišćeni rastvorom antiseptika i osušeni pre otvaranja pakovanja transfer seta „Mix2Vial”.

1. Otvoriti Mix2Vial pakovanje uklanjanjem zaštitne

Ne vaditi

Mix2Vial iz blister pakovanja!

bočicu sa rastvaračem

na ravnu, čistu površinu, i

čvrsto držati bočicu. Uzeti Mix2Vial u blister pakovanju i gurnuti oštar vrh na kraju plavog adaptera

pravo nadole

kroz čep bočice sa rastvaračem.

3. Pažljivo ukloniti blister pakovanje sa Mix2Vial seta držeći za obod, povlačeći

vertikalno

naviše. Uverite se da

je uklonjeno samo blister pakovanje, a ne i Mix2Vial set.

4. Postaviti bočicu sa lekom na ravnu i čvrstu površinu. Okrenuti bočicu sa rastvaračem na koju je dodat Mix2Vial set i gurnuti oštar vrh na kraju providnog adaptera

pravo

nadole

kroz čep bočice sa lekom. Rastvarač će se

automatski izliti u bočicu sa lekom.

5. Jednom rukom držati stranu Mix2Vial seta na kojoj je bočica sa lekom, a drugom rukom držati stranu bočice sa rastvaračem i pažljivo, odvrtanjem u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu, razdvojiti set na dva dela. Odbaciti bočicu sa rastvaračem na koju je dodat plavi Mix2Vial adapter.

6. Laganim, kružnim pokretima bočice sa praškom izvršiti potpuno rastvaranje praška u bočici na koju je dodat providni adapter. Ne mućkati.

7. Uvući vazduh u prazan, sterilan špric. Držeći bočicu sa praškom uspravno, povezati špric sa Mix2Vial Luer Lock konektorom zavrtanjem u pravcu kazaljke na satu. Ubaciti vazduh u bočicu sa praškom.

Izvlačenje i primena:

Držeći pritisnut klip šprica, okrenuti sistem za 180 stepeni

uvući rastvor u špric pritiskanjem klipa polako unazad.

9. Sada kada je rastvor prebačen u špric, čvrsto držati telo šprica tako da klip šprica bude okrenut nadole i razdvojiti Mix2Vial providni adapter od šprica odvrtanjem u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.

Za injekciju leka Beriate preporučljiva je primena plastičnih raspoloživih špriceva jer rastvori ovog tipa imaju tendenciju prijanjanja za brušene staklene površine svih staklenih špriceva.Rastvor primeniti sporo intravenski videti odeljak Doziranje i način primene, vodeći računa da krv ne ulazi u špric ispunjen lekom.Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji