BENGAY® Greaseless 15%+10% krem


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo BENGAY® Greaseless krem; 15%+10%; tuba, 1x50g

  • ATC: M02AX10
  • JKL: 4167183
  • EAN: 8606102804779
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: BR
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

BENGAY® Greaseless krem uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za BENGAY® Greaseless na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za BENGAY® Greaseless kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

BENGAY

Greaseless, 15%+10%, krem

metilsalicilat, mentol

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut ili medicinska sestra.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu ilimedicinskoj sestri. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 10 dana, morate se obratiti svom lekaru.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek BENGAY Greaseless, krem i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što primenite lek BENGAY Greaseless, krem

Kako se primenjuje lek BENGAY Greaseless, krem

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek BENGAY Greaseless, krem

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek BENGAY Greaseless i čemu je namenjen

Lek BENGAY Greaseless krem sadrži aktivne supstance metilsalicilat 15% i mentol 10% koje spadaju u grupu lokalnih nadražajnih sredstava.

Aktivne supstance BENGAY Greaseless, krema poboljšavaju cirkulaciju u koži, dovode do promptnog i perzistentnog osećaja hlađenja tretiranog područja i ublažavaju bol na mestu primene.

Lek BENGAY Greaseless, krem se upotrebljava za smanjenje otklanjanje bola prouzrokovanog zapaljenjem zglobova ili mišića, ili istezanjem mišića, kao i iščašenjem zglobova.

Takođe se upotrebljava za smanjenje otklanjanje bola kod lakših sportskih povreda, kada ne postoje povrede na koži.

2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek BENGAY Greaseless

Lek BENGAY Greaseless ne smete primenjivati:

Ako ste alergični na metilsalicilat i druge salicilate, mentol ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka videti odeljak “Šta sadrži lek BENGAY Greaseless, krem”.

Ako imate otvorenu ranu, povređenu ili nadraženu kožu.

Ako ste mlađi od 12 godina.

Ako ste na terapiji oralnim antikoagulansima varfarin, acenokumarol zbog rizika od krvarenja.

Upozorenja i mere opreza

Pre nego što primenite BENGAY Greaseless, krem potrebno je da se obratite Vašem lekaru ukoliko:-

ste skloni alergijama ili ste već imali neku alergijsku reakciju na lekove, posebno na aspirin

BENGAY Greaseless, krem je namenjen samo za dermalnu upotrebu! Ne sme se nanositi na sluzokožu oka, nosa, usta ili genitalija.Treba oprati ruke odmah posle nanošenja krema.Ne smete sunčati namazano mesto.Ne smete koristiti velike količine krema, niti stavljati zagrejane obloge ili termofor na namazano mesto.BENGAY Greaseless, krem se ne sme nanositi u slučaju pojave iritacije ili bilo kakvog drugog oštećenja kože.BENGAY Greaseless, krem sadrži lanolin koji može izazvati lokalne reakcije na koži kontaktni dermatitis.Primena salicilata povezana je sa Reye sindromom.Potrebno je da se obratite Vašem lekaru, ukoliko ne dođe do ublažavanja bola tokom 10 ili više dana od početka primene BENGAY Greaseless, krema.

Drugi lekovi i BENGAY GreaselessObavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali primenjivali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

Pokazano je značajno produženje INR kod pacijenata koji su istovremeno peroralno uzimali varfarin i na kožu aplikovali preparat koji sadrži metil salicilat.

Istovremena primena sa acetilsalicilnom kiselinom može dovesti do toksičnosti salicilata.

Primena leka BENGAY Greaseless sa hranom, pićima i alkoholom

Nije primenljivo.

Trudnoća i dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

obzirom na to da se metilsalicilat, aktivna supstanca BENGAY Greaseless, krema resorbuje preko kože i da može delovati nadražajno na centralni nervni sistem Vaše bebe, naročito posle nanošenja leka na veće površine tela, BENGAY Greaseless krem ne smete koristiti tokom trudnoće i u periodu dojenja bez konsultacije sa lekarom. Lekar će da proceni da li je korist od primene ovog leka veća od mogućeg rizika po Vašu bebu.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Nema podataka o uticaju leka BENGAY Greaseless na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Lek BENGAY Greaseless sadrži lanolin

Lanolin može izazvati lokalne reakcije na koži kontaktni dermatitis.

3. Kako se primenjuje lek BENGAY Greaseless

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Ukoliko mislite da lek BENGAY Greaseless, krem suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu

BENGAY Greaseless, krem je namenjen samo za spoljašnju upotrebu.

Krem nemojte stavljati u usta ili ga gutati.Ukoliko dođe do slučajnog gutanja krema, odmah kontaktirajte Vašeg lekara.

Ukoliko Vam krem slučajno dospe u oči ili u usta, odmah isperite vodom i kontaktirajte Vašeg lekara.BENGAY Greaseless, krem je namenjen odraslim osobama i adolescentima starijim od 12 godina.Krem se nanosi na kožu obolelog područja blagim utrljavanjem; postupak se može ponoviti posle nekoliko časova uobičajeno 3-4 puta na dan.

Ako primenili više leka BENGAY Greaseless nego što treba

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka BENGAY Greaseless, krem, nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!Oni će preduzeti neophodne mere i dati odgovarajući savet.

Ako ste zaboravili da primenite lek BENGAY Greaseless

Nikada ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu leka!Nastavite sa primenom preparata kada se setite ili budete u prilici za to, ali uz primenu preporučene doze i na preporučeni način.

Ako naglo prestanete da primenjujete lek BENGAY Greaseless

Nije primenljivo.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Neželjena dejstva leka se uglavnom manifestiju na mestu primene kao reakcije na koži npr. plikovi, osećaj pečenja, crvenilo, iritacija, bol, osećaj trnjenja parestezija, svrab i osip se javljaju veoma retko- kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek .Veoma retko kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek se javlja angioedem, kao i otežano disanje.

slučaju primene veće količine BENGAY Greaseless, krema odnosno nanošenja na velike površine kože, mogu se ispoljiti neželjene reakcije slične onima koje se javljaju posle peroralnog unošenja preparata na bazi

mentola: mučnina, bol u trbuhu, povraćanje i simptomi depresije centralnog nervnog sistema vroglavica, teturav hod, pospanost, usporeno disanje i koma.

Prekomerna primena može izazvati neželjene reakcije koje se javljaju prilikom trovanja salicilatima.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestitete svog lekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, ili farmaceuta, ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju naneželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5.Kako čuvati lek BENGAY Greaseless

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek BENGAY Greaseless posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati u originalnom pakovanju.Čuvati na temperaturi do 25°C.Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25°C.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek BENGAY Greaseless

gram krema sadrži: 150 mg metilsalicilata i 100 mg mentola, racemskog.Pomoćne supstance: stearinska kiselina; glicerilmonostearat; lanolin, bezvodni; sorbitantrioleat; sorbitantristearat; trietanolamin; voda, prečišćena.

Kako izgleda lek BENGAY Greaseless i sadržaj pakovanja

Glatki, beo, homogeni krem karakterističnog mirisa.Jedna tuba sa 50 g krema.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole za lek

PREDSTAVNIŠTVO JOHNSON & JOHNSON S.E. INC. BEOGRAD NOVI BEOGRAD Omladinskih brigada 88 bBeograd

Proizvođač

JANSSEN-CILAGDomaine de Maigremont, Val-De-ReuilFrancuska

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Septembar 2017.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-04006-16-001 od 14.09.2017.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji