Bedoxin® 20mg tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Bedoxin® tableta; 20mg; blister, 2x10kom

  • ATC: A11HA02
  • JKL: 1051354
  • EAN: 8608808100278
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: R
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Bedoxin® tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Bedoxin® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Bedoxin® kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Bedoxin

2. mg, tablete

piridoksin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Bedoxin i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bedoxin

Kako se uzima lek Bedoxin

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Bedoxin

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Bedoxin i čemu je namenjen

Lek Bedoxin sadrži aktivnu supstancu piridoksin-hidrohlorid koja pripada grupi lekova koji se zovu vitaminivitamin B

Ima značajnu ulogu u metabolizmu, prvenstveno aminokiselina, ali i ugljenih hidrata i masti,

kao i u stvaranju hemoglobina.

Lek Bedoxin se koristi kada postoji nedostatak vitamina B

organizmu i za lečenje idiopatske sideroblastne

anemije, stanja u kome se crvena krvna zrnca nepravilno formiraju.

Piridoksin takođe može da se koristi u lečenju oštećenja nerava periferni neuritis izazvanog upotrebom leka izoniazid koji se koristi u lečenju tuberkuloze.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bedoxin

Lek Bedoxin ne smete uzimati:

-ukoliko ste alergični preosetljivi na piridoksin-hidrohlorid ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka navedene u odeljku 6.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Bedoxin.

Lek Bedoxin uzimajte u dozi koju Vam propiše lekar. Dugotrajna upotreba velikih doza može da dovede do neuroloških neželjenih dejstava.

Ovaj lek se ne preporučuje za primenu kod dece.

Drugi lekovi i lek Bedoxin

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i lekove koji se mogu nabavljati bez lekarskog recepta. Istovremeno uzimanje drugih lekova sa lekom Bedoxin može da izmeni njihovo dejstvo, kao i dejstvo leka Bedoxin.

Molimo Vas da proverite sa svojim lekarom da li uzimate neke od sledećih lekova ili bilo koje druge:

Levodopu, lek koji se koristi za lečenje Parkinsonove bolesti

Izoniazid, koji se koristi u lečenju tuberkuloze

Oralne kontraceptive pilule za zaštitu od trudnoće

Penicilamin, koji se koristi u lečenju artritisa i drugih stanja

Velike doze piridoksina mogu da smanje koncentraciju nekih lekova u serumu koji se koriste u lečenju epilepsije fenobarbitona i fenitoina.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Nije poznato da ovaj lek utiče na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Lek Bedoxin sadrži laktozu, monohidrat

slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. Kako se uzima lek Bedoxin

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Vaš lekar će odrediti dozu leka koja je najbolja za Vas. Uvek uzmite lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar i sledite svako posebno uputstvo i upozorenje navedeno na pakovanju. Ukoliko se simptomi Vaše bolesti pogoršavaju ili ne dolazi do poboljšanja, obratite se Vašem lekaru.

Ukoliko Vam se drugačije ne kaže, progutajte tabletu sa čašom vode.

Nedostatak vitamina B

organizmu

Uobičajena doza za odrasle je 20 do 60 mg, do tri puta dnevno.

Idiopatska sideroblastna anemija

Uobičajena doza za odrasle je 100 do 400 mg dnevno, podeljena u nekoliko doza.

Periferni neuritis koji je izazvan upotrebom leka izoniazid

Profilaksa: 20 mg dnevnoUobičajena doza za odrasle je 140-160 mg dnevno podeljeno u tri doze.

Stariji pacijenti

Ako ste stariji, biće Vam potrebne doze poput prethodno navedenih.

Primena kod dece

Ovaj lek se ne preporučuje za primenu kod dece.

Ako ste uzeli više leka Bedoxin nego što treba

Ako ste slučajno uzeli više leka Bedoxin, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu ili idite u najbližu zdravstvenu ustanovu. Uvek ponesite sa sobom kutiju leka sa uputstvom, bez obzira da li je u njoj ostalo još leka ili ne, da biste je pokazali lekaru ili farmaceutu.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Bedoxin

Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka, uzmite je čim se setite. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nemojte uzimati prethodno propuštenu dozu, već nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.

Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Bedoxin

Uzimajte lek onoliko dugo koliko Vam je propisano. Ne prekidajte terapiju bez prethodne konsultacije sa lekarom.Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Lek Bedoxin se dobro podnosi. Neželjena dejstva su izuzetno retka i javljaju se kod malog broja pacijenata.Mogu se javiti mučnina, glavobolja, parestezija osećaj bockanja, trnjenja, mravinjanja u nekom delu tela, somnolencija pospanost, povećane vrednosti aspartat aminotransferase-AST SGOT u serumu i smanjenjekoncentracije folne kiseline u serumu.

Ako uzimate velike doze Bedoxin tableta u dužem vremenskom periodu, kod Vas mogu da nastanu problemi sa nervima periferni neuritis. Simptomi perifernog neuritisa su npr. osećaj bockanja, i utrnulost. Mogu da se jave i preosetljivost na dodir, mišićna slabost i ukočenost, senzorna periferna neuropatija.Neželjena neurološka dejstva mogu da se jave retko i kod pacijenata koji su dugotrajno dobijali i manje doze piridoksina. Nakon prestanka lečenja piridoksinom, dolazi do postepenog poboljšanja neuroloških simptoma, a posle izvesnog vremena i do potpunog oporavka.Moguće su i alergijske reakcije na piridoksin.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i bilo koju neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek Bedoxin

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Bedoxin posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju i blisteru nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Bedoxin

Aktivna supstanca je: piridoksin-hidrohlorid.

Jedna tableta sadrži: piridoksin-hidrohlorida 20 mg

Pomoćne supstance su: laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; magnezijum-stearat; povidon K 25.

Kako izgleda lek Bedoxin i sadržaj pakovanja

Tableta.Okrugle tablete, ravnih površina, bele do skoro bele boje.

Unutrašnje pakovanje je blister PVC/PVdC//Al/PVC sa 10 tableta.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze dva blistera sa po 10 tableta ukupno 20 tableta i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

GALENIKA AD BEOGRAD, Batajnički drum b.b., Beograd, Republika Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Septembar, 2022.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

515-01-04528-21-001 оd 20.09.2022.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji