BCG vakcina, liofilizovana 1mg/mL prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo BCG vakcina, liofilizovana prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju; 1mg/mL; bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 5x1mL

  • ATC: J07AN01
  • JKL: 0011185
  • EAN: 8605001700281
  • Vrsta leka: Biološki lekovi
  • Izdavanje leka: Z
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

BCG vakcina, liofilizovana prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za BCG vakcina, liofilizovana na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za BCG vakcina, liofilizovana kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

BCG vakcina liofilizovana, 1mg/mL, prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

Vakcina protiv tuberkuloze

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu ili medicinskoj sestri.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu ili medicinskoj sestri. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek BCG vakcina liofilizovana i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što primite lek BCG vakcina liofilizovana

Kako se primenjuje lek BCG vakcina liofilizovana

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek BCG vakcina liofilizovana

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek

vakcina liofilizovana i čemu je namenjen

Vakcina BCG je liofilizovana vakcina koja se sastoji od živih, oslabljenih atenuisanih bacila

Mycobacterium bovis

soj Bacillus Calmette-Guerin.

Vakcinacija BCG vakcinom dovodi do ćelijski posredovane imunske reakcije koja obezbeđuje varijabilan stepen zaštite od tuberkuloze protektivni efekat vakcinacije iznosi 40-70%. Brojne studije efikasnosti

vakcine kod dece pokazuju da ova vakcina ne sprečava infekciju

M. tuberculosis

ali primenjena odmah po

rođenju pruža značajnu zaštitu odojčadi i male dece od tuberkuloznog meningitisa i diseminovanih oblika tuberkuloze. Vakcinacija BCG vakcinom ne sprečava reaktivaciju latentne pulmonalne tuberkuloze. Zaštita indukovana vakcinom vremenom opada.

Vakcinacija BCG vakcinom je namenjena za aktivnu imunizaciju sve novorođenčadi i visokorizične dece u cilju sprečavanja teških kliničkih oblika tuberkuloze tuberkulozni meningitis i diseminovana tuberkuloza, kao i za aktivnu imunizaciju odraslih osoba sa visokim rizikom za razvoj tuberkuloze.

Vakcinacija BCG vakcinom se daje novorođenoj deci prilikom otpuštanja iz porodilišta. Deca koja do navršena dva meseca života nisu primila BCG vakcinu, moraju se vakcinisati u nadležnim zdravstvenim ustanovama do navršenih 12 meseci života. Kalendar imunizacije BCG vakcinom usaglašava se sa nacionalnim programom imunizacije.

Izuzetno BCG vakcina se može primeniti osoblju porodilišta i pedijatrijskih ustanova, kao i drugim zdravstvenim radnicima sa velikim rizikom od izlaganja tuberkulozi, ako do tada nisu primili ovu vakcinu u primarnoj vakcinaciji. Takođe, BCG vakcina se može dati i visokorizičnoj deci koja nisu primila ovu vakcinu u primarnoj vakcinaciji, ukoliko su članovi njihovih porodica imali tuberkulozu ili dolaze iz zemlje sa velikom prevalencom tuberkuloze, ili na zahtev roditelja ako dolaze iz zemlje u kojoj se ne sprovodi vakcinacija BCG vakcinom.

Vakcinaciju BCG vakcinom treba primeniti samo osobama koje nemaju infekciju sa

Mycobacterium

ili kod kojih je tuberkulinska reakcija negativna, a koje nisu vakcinisane BCG vakcinom.

Primena BCG vakcine nema nikakvog značaja u lečenju osoba koji imaju tuberkulozu infekciju sa

Mycobacterium tuberculosis

2. Šta treba da znate pre nego što primite lek BCG vakcina liofilizovana

Lek BCG vakcinu liofilizovanu ne smete primati:

Kontraindikacije za aktivnu imunizaciju BCG vakcinom su sledeće:

ozbiljne alergijske reakcije npr. anafilaksa na pojedine komponente vakcine ili ispoljene pri primeni predhodne doze vakcine;

poznata teška imunodeficijencija, uzrokovana prisustvom hematoloških ili solidnih tumora, hemioterapije, radioterapije ili primena dugotrajne imunosupresivne terapije npr. prednizona ili ekvivalentnog kortikosteroida tokom ≥ 2 nedelje u dozi ≥ 20 mg/dan, smatra se dovoljnom imunosupresivnom dozom koja može dovesti do teške imunodeficijencije, zatim kongenitalna imunodeficijencija npr. hronično granulomatozno oboljenje ili deficit receptora interferona gama, kao i osobe sa HIV infekcijom koje su ozbiljno imunski kompromitovane kod ovih osoba vakcinacija BCG vakcinom povećava rizik od generalizovane BCG infekcije;

trudnoća mada štetni efekti za plod nisu do sada uočeni, primenu BCG vakcine treba odložiti za period nakon porođaja;

aktivna tuberkuloza BCG vakcinu ne treba primenjivati ni pacijentima na terapiji antituberkuloznim lekovima.

slučaju umerenog do teškog akutnog oboljenja sa ili bez povišene telesne temperature, primenu BCGvakcine treba odložiti sve dok se stanje ne stabilizuje.

Nedonoščad ili novorođenčad sa teškim komplikacijama prilikom porođaja intrakranijalna krvarenja, engl.

icterus gravis neonatorum

pemphigus gravis neonatorum

sl., vakcinišu se čim se njihovo stanje

Vakcinaciju treba odložiti kod osoba sa generalizovanom infekcijom kože ili opekotinama. Ekcem nije kontraindikacija, ali mesto vakcinacije ne sme biti zahvaćeno lezijom.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što primite vakcinu BCG vakcina, liofilizovana:

slučaju promene fizičkog izgleda pripremljene BCG vakcine promena boje, prisustvo vidljivih čestica, pojava taloga koji se ne može lako ukloniti vakcina se ne sme primeniti.

Pre primene BCG vakcine potrebno je izvršiti procenu zdravstvenog stanja primaoca vakcine, u cilju utvrđivanja da li su prisutne određene kontraindikacije za primenu BCG vakcine ili postoji potreba za odlaganjem imunizacije dok se stanje sasvim ne razjasni, odnosno ne stabilizuje.

Pre vakcinacije, potrebno je pribaviti sve relevantne informacije o medicinskom stanju primaoca vakcine, kako bi se preduzele odgovarajuće mere opreznosti ukoliko budu potrebne.

Pre imunizacije, neophodno je da se za svakog pacijenta poseduje detaljna anamneza o predhodnim pojavama hipersenzitivnih reakcija. Kod pacijenata koji su alergični na određene lekove ili hranu,ili su skloni reakcijama preosetljivosti nakon kontakta sa različitim agensima, potrebno je preduzeti posebne mere opreza pri primeni BCG vakcine.

Zdravstvena ustanova u kojoj se sprovodi vakcinacija mora omogućiti pružanje odgovarajućeg medicinskog tretmana u slučaju anafilaktičkog šoka. Svi vakcinisani pacijenti treba da budu pod nadzorom lekara najmanje 30 minuta nakon primene vakcine.

Posebna opreznost je neophodna prilikom primene BCG vakcine kod novorođenčadi i dece koja u ličnoj anamnezi imaju podatke o kongenitalnoj imunodeficijenciji ili prisutnim faktorima rizika za razvoj infekcije HIV virusom. Novorođenčad kod koje postoji mogućnost perinatalne izloženosti HIV virusu ne smeju se vakcinisati BCG vakcinom, sve dok se ne potvrdi da nisu inficirana ovim virusom.

Tuberkulin pozitivne osobe se ne vakcinišu, jer primena BCG vakcine ovim osobama može dovesti do burne lokalne reakcije.

Prema preporukama eksperata za infektivne bolesti, revakcinacija BCG vakcinom više se ne preporučuje.

BCG vakcina se ne sme primenjivati intravaskularnim i intramuskularnim putem, zbog čega tokom primene ove vakcine treba obezbediti da igla ne uđe u krvni sud ili u okolno mišićno tkivo. BCGvakcina se ne sme primeniti suviše duboko u potkožno tkivo supkutano, zbog mogućnosti nastanka limfadenitisa i formiranja apscesa.

BCG vakcina se primenjuje isključivo intradermalnim putem!

Drugi lekovi i vakcina BCG vakcina liofilizovana

Vakcina BCG vakcina, liofilizovana može se primeniti istovremeno sa drugim inaktivisanim živimvakcinama, ali na različitim mestima i sa posebnim špricevima.

Vakcine koje se primenjuju istovremeno sa BCG vakcinom ili u naredna tri meseca, ne treba davati u istu levu ruku zbog rizika od regionalnog limfadenitisa.

Vakcina BCG vakcina, liofilizovana se ne sme mešati sa drugim vakcinama i/ili drugim lekovima u istom špricu.

Studije su pokazale da istovremena primena vakcine protiv tuberkuloze i vakcine protiv hepatitisa B odmah po rođenju, nema uticaja na imunogenost i bezbednost bilo koje od ove dve vakcine. Međutim, primena jedne žive vakcine može uticati na efikasnost druge žive vakcine, pa se nakon primene bilo koje žive vakcine ne preporučuje primena BCG vakcine u toku perioda od 4 četiri nedelje.

Trudnoća i dojenje

Predklinička ispitivanja reproduktivne toksičnosti vakcine BCG vakcina, liofilizovane nisu vršena i nije poznato da li ova vakcina primenjena kod trudnice može ispoljiti teratogene efekte i uzrokovati oštećenja ploda. Zbog toga, primenu vakcine BCG vakcina, liofilizovana kod trudnica treba odložiti za period posle porođaja.

Nije poznato da li se vakcina BCG vakcina, liofilizovana izlučuje u majčino mleko. Kako se žive vakcine mogu izlučivati putem mleka, potreban je poseban oprez pri primeni vakcine BCG vakcina liofilizovana kod žena koje doje.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Vakcina BCG vakcina, liofilizovana nema uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

3. Kako se primenjuje lek BCG vakcina liofilizovana

Doziranje:

Doza vakcine BCG vakcina, liofilizovana za novorođenčad, odojčad i decu uzrasta do godinu dana je 0.05 mL rekonstituisane vakcine i sadrži 0.05 mg

BCG 0.8-8.0 x 10

Doza vakcine BCG vakcina liofilizovana za decu uzrasta preko godinu dana i odrasle je 0.1 mLrekonstituisane vakcine i sadrži 0.1 mg

BCG 1.6-16.0 x 10

Način primene:

Vakcinu BCG vakcina, liofilizovana primeniti intradermalno u predelu deltoidnog mišića, na spoju spoljašnje i unutrašnje strane leve nadlaktice. Koristiti sterilni špric od 1.0 mL koji je graduisan po stotim delovima mililitra 1/100 mL i iglu za intradermalnu primenu.

Vakcina se pre upotrebe rekonstituiše. Uvek treba koristiti originalni rastvarač koji je isporučen uz seriju vakcine. Ukoliko se za brisanje zapušača koristi alkohol, potrebno je sačekati da ispari. Vakcina se rekonstituiše tako što se sterilnim špricem i iglom unese sadržaj rastavarača 1 mL u bočicu sa liofilizatom vakcine gumeni zapušač se ne uklanja. Bočica se laganim pokretima protrese nekoliko puta da bi se liofilizat suspendovao. Treba izbeći stvaranje pene, radi pravilnog doziranja vakcine. Suspenzija treba da je homogena i blago zamućena. Ukoliko se višedozno pakovanje rekonstituisane vakcine ne potroši u roku od 4 sata, ostatak treba baciti.

Vakcinu BCG vakcina liofilizovana primenjuje posebno obučeno medicinsko osoblje pod kontrolom iskusnog lekara. Pre izvlačenja svake pojedinačne doze, bočica treba da se lagano okrene. Treba izvući nešto više od jedne doze vakcine, a potom izbaciti eventualno prisutne mehuriće vazduha i višak vakcine. Pre primene vakcine koža mora biti osušena od antiseptičnog sredstva. Koža se rastegne pomoću palca i kažiprsta. Igla treba da bude skoro paralelna sa površinom kože, polako se ubode otvorom naviše, otprilike 2 mm u površinski sloj dermisa. Igla treba da bude vidljiva kroz epidermis tokom primene. Primena vakcine se vrši polako. Uzdignuta, beličasta mala papula veličine 8-10 mm je znak da je primena vakcine BCGvakcina liofilizovana obavljena adekvatno. Na mestu gde je ubrizgana vakcina, injekciona papula ubrzo iščezava i javlja se kratkotrajno crvenilo, a posle tri nedelje specifičan ćelijski infiltrat crvenkaste boje koji kasnije kolikvira i ulceriše. U narednih 2-5 meseci spontano zarasta, ostavljajući ožiljak dijametra 2-10 mm. Ožiljak postaje stabilan, beličaste boje, najčešće lako uvučen ispod nivoa kože.

Napomena:

Preporučene doze za odgovarajući uzrast ne smeju se prekoračiti, jer predoziranje povećava rizik od izraženih lokalnih reakcija i drugih neželjenih komplikacija.

Za svakog primaoca vakcine treba koristiti nov špric i novu intradermalnu iglu za jednokratnu primenu.

Pre primene, vakcinu treba kratko temperirati na sobnoj temperaturi.

Ako ste primili više vakcine BCG vakcina liofilizovana nego što je trebalo

Malo je verovatno da će biti primenjena veća doza vakcine od one koja je potrebna,

obzirom na to da se

prima u zdravstvenoj ustanovi pod stručnim nadzorom.

Ako ste zaboravili da primite vakcinu BCG vakcina liofilizovana

Ukoliko u predviđeno vreme niste primili vakcinu, obratite se lekaru.

Ako naglo prestanete da primenjujete vakcinu BCG vakcina liofilizovana

Nije primenljivo.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Neželjena dejstva se prema učestalosti klasifikuju na sledeći način:Veoma česta neželjena dejstva mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek:Česta neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek:Povremena neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek:Retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek:Veoma retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek:Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.

Očekivana reakcija na uspešnu vakcinaciju BCG vakcinom liofilizovanom uključuje crvenilo na mestu primene, a posle tri nedelje formiranjem infiltrat koji kasnije ulcerira i u narednih 2-5 meseci spontano zarasta, ostavljajući ožiljak dijametra 2-10 mm. Takođe može da uključi i uvećanje regionalnih limfnih čvorova do 1 cm.

Buran odgovor na vakcinu BCG vakcina liofilizovana može nastati usled širenja infiltrata iz formiranog ulkusa i stvaranja nešto većeg postvakcinalnog ožiljka. Razlog tome može biti supkutana vakcinacija umesto intradermalne ili povećana doza. Treba pustiti da se formirani ulkus osuši i izbegavati nošenje odeće od grube tkanine.

Procena učestalosti neželjenih reakcija zasniva se na podacima Svetske Zdravstvene Organizacije.

učestalost

sistem organa

Opšti poremećaji i

reakcije na mestu

groznica-povišena

telesna temperatura

diseminovane BCG

komplikacije osteitis

ili osteomijelitis

diseminovana

BCG infekcija

uvećanje regionalnih

limfnih čvorova

većih od 1 cm

supurativni

limfadenitis, apsces,

keloidni ožiljak

lupoidne kožne

ulceracija sa

pražnjenjem ulcera

na mestu uboda

rane reakcije

Poremećaji

imunskog sistema

alergijske reakcije

osip, svrab,

koprivnjača

anafilaktoidna ili

anafilaktička reakcija

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite nadležnog lekara.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta ilimedicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju naneželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek BCG vakcina, liofilizovana

Rok upotrebe

Čuvati van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti vakcinu BCG vakcina liofilizovana posle isteka roka upotrebe naznačenog naspoljašnjem pakovanju nakon

Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog

Čuvanje

Čuvati u frižideru 2ºC - 8ºC. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

Rok upotrebe nakon rekonstitucije: „do 4 sata u frižideru 2ºC - 8ºC

Ne zamrzavati!

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži vakcina BCG vakcina liofilizovana

Aktivna supstanca:

Jedna bočica rekonstituisane vakcine sadži žive, oslabljene atenuisane bakterije Bacillus Calmette-Guerin

Mycobacterium bovis

BCG 1 mg/mL 1.6 – 16.0 x 10

jedinica formiranja kolonija CFU/mL što odgovara

20 doza od 0.05 mL za novorođenčad i decu do godinu dana starosti ili 10 doza od 0.1 mL za odrasle i decu preko godinu dana starosti.

Pomoćne supstance:

Prašak: želatin, saharoza

Rastvarač: natrijum- hlorid, voda za injekcije

Kako izgleda lek BCG vakcina liofilizovana i sadržaj pakovanja

Izgled praška: liofilizat bele boje u obliku poroznog kolača,

Izgled rastvarača: bistar, bezbojan rastvor,

Nakon rekonstitucije vakcine: suspenzija beličaste boje.

Unutrašnje pakovanje:- prašak: bočica od tamnog stakla amber Tip I Ph. Eur., koja je zatvorena zapušačem od crvene hlorbutil gume i aluminijumskom kapicom sa plavim zaštitnim plastičnim

rastvarač: ampula zapremine 1mL od bezbojnog borosilikatnog stakla Tip I Ph. Eur., sa zasekom i obojenom tačkom iznad OPC, bez obojenog prstena.Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 5 bočica praška za suspenziju za injekciju i 5 ampula rastvarača za suspenziju za injekciju, smeštene u PVC uložak i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME TORLAKVojvode Stepe 458; Beograd; tel:011 3953 700; faks: 011 246 96 54;e-mail:

[email protected]

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi.

Broj i datum dozvole:

Broj dozvole: 515-01-03262-21-001 od 01.06.2022. <

------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM RADNICIMA

Terapijske indikacije

Vakcina BCG vakcina, liofilizovana je namenjena za aktivnu imunizaciju sve novorođenčadi , kao i dece sa visokim rizikom za razvoj tuberkuloze u cilju sprečavanja teških kliničkih oblika tuberkuloze tuberkulozni meningitis i diseminovana tuberkuloza i za aktivnu imunizaciju odraslih osoba sa visokim rizikom za razvoj tuberkuloze.

Vakcinu BCG vakcina, liofilizovana treba dati samo osobama koje nemaju infekciju sa

Mycobacterium

ili kod kojih je tuberkulinska reakcija negativna, a koje nisu vakcinisane BCG vakcinom.

Primena BCG vakcine nema nikakvog značaja u lečenju osoba koje imaju tuberkulozu infekciju sa

Mycobacterium tuberculosis

Doziranje i način primene

Vakcina BCG vakcina se daje novorođenoj deci prilikom otpuštanja iz porodilišta, a deci rođenoj van porodilišta do do navršenih dva meseca života u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi. Ona deca koja nisu mogla biti vakcinisana na napred navedeni način, potrebno je da budu vakcinisana do navršenih 12 meseci života u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi. Kalendar imunizacije BCG vakcinom usaglašava se sa nacionalnim programom imunizacije.

Izuzetno, vakcina BCG vakcina, liofilizovana se može dati osoblju porodilišta i pedijatrijskih ustanova, kao i drugim zdravstvenim radnicima sa visokim rizikom od izlaganja tuberkulozi, ako do tada nisu primili BCG

vakcinu u primarnoj vakcinaciji. Takođe, vakcina BCG vakcina, liofilizovana se može dati i deci sa visokim rizikom za razvoj tuberkuloze koja nisu primila BCG vakcinu u primarnoj vakcinaciji, ukoliko su članovi njihovih porodica imali tuberkulozu ili dolaze iz zemlje sa visokom prevalencom tuberkuloze, ili na zahtev roditelja ako dolaze iz zemlje u kojoj se ne sprovodi BCG vakcinacija.

Doza vakcine BCG vakcina, liofilizovana za novorođenčad, odojčad i decu uzrasta do godinu dana je 0,05mL rekonstituisane vakcine i sadrži 0,05mg

Mycobacterium bovis

BCG 0,8-8,0 x 10

Doza vakcine BCG vakcina, liofilizovana za decu uzrasta preko godinu dana i odrasle je 0,1mLrekonstituisane vakcine i sadrži 0,1mg

Mycobacterium bovis

BCG 1,6-16,0 x 10

Način primene:

Vakcina BCG vakcina, liofilizovana se ubrizgava intradermalno u predelu deltoidnog mišića, na spoju spoljašnje i unutrašnje strane leve nadlaktice. Koristiti sterilni špric od 1,0 mL koji je graduisan po stotim delovima mililitra 1/100 mL i iglu za intradermalnu primenu.

Vakcina se pre upotrebe rekonstituiše. Uvek treba koristiti originalni rastvarač koji je isporučen uz seriju vakcine. Ukoliko se za brisanje zapušača koristi alkohol, potrebno je sačekati da ispari. Vakcina se rekonstituiše tako što se sterilnim špricem i iglom unese sadržaj rastavarača 1mL u bočicu sa liofilizatom vakcine gumeni zapušač se ne uklanja. Bočica se laganim pokretima protrese nekoliko puta da bi se liofilizat suspendovao. Treba izbeći stvaranje pene, radi pravilnog doziranja vakcine. Suspenzija treba da jehomogena i blago zamućena. Ukoliko se višedozno pakovanje rekonstituisane vakcine ne potroši u roku od 4 sata, ostatak treba baciti.

Vakcinu BCG vakcina, liofilizovana primenjuje posebno obučeno medicinsko osoblje pod kontrolom iskusnog lekara. Pre izvlačenja svake pojedinačne doze, bočica treba da se lagano okrene. Treba izvući nešto više od jedne doze vakcine, a potom izbaciti eventualno prisutne mehuriće vazduha i višak vakcine. Pre ubrizgavanja koža mora biti osušena od antiseptičnog sredstva. Koža se rastegne pomoću palca i kažiprsta. Igla treba da bude skoro paralelna sa površinom kože, polako se ubode otvorom naviše, otprilike 2 mm u površinski sloj dermisa. Igla treba da bude vidljiva kroz epidermis tokom ubrizgavanja. Ubrizgavanje vakcine se vrši polako. Uzdignuta, beličasta mala papula veličine 8-10 mm je znak da je BCG vakcina dobro primenjena. Na mestu gde je primenjena vakcina, injekciona papula ubrzo iščezava i javlja se kratkotrajno crvenilo, a posle tri nedelje specifičan ćelijski infiltrat crvenkaste boje koji kasnije kolikvira i ulceriše. U narednih 2-5 meseci spontano zarasta, ostavljajući ožiljak dijametra 2-10 mm. Ožiljak postaje stabilan, beličaste boje, najčešće lako uvučen ispod nivoa kože.

Napomena:

Za svakog primaoca vakcine treba koristiti nov špric i novu intradermalnu iglu za jednokratnu primenu.

Pre ubrizgavanja, vakcinu kratko temperirati na sobnoj temperaturi.

Način i mesto izdavanja:

Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi.

Lista pomoćnih supstanci

Prašak za suspenziju za injekciju:ŽelatinSaharoza

Rastvarač za suspenziju za injekciju:Natrijum-hloridVoda za injekcije

Inkompatibilnost

odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, vakcina BCG vakcina ne sme da se meša sa drugim vakcinama i/ilidrugim lekovima u istom špricu.

Rok upotrebe

Rok upotrebe neotvorenog leka: 1 godina.Rok upotrebe nakon rekonstitucije: do 4 sata, u frižideru 2ºC - 8ºC, radi zaštite od svetlosti.

Vakcinu ne primenjivati posle isteka datuma označenog na spoljašnjem pakovanju.

Posebne mere opreza pri čuvanju

Čuvati lek van domašaja i vidokruga dece.

Lek BCG vakcinu, liofilizovanu čuvati na temperaturi od 2ºC do 8ºC, u frižideru, u originalnom pakovanjuradi zaštite od svetlosti.Za uslove čuvanja nakon rekonstitucije pogledati odeljak „Rok upotrebe”.

Ne zamrzavati!

Priroda i sadržaj pakovanja

Unutrašnje pakovanje:- prašak: bočica od tamnog stakla amber Tip I Ph. Eur., koja je zatvorena zapušačem od crvene hlorbutil gume i aluminijumskom kapicom sa plavim zaštitnim plastičnim

rastvarač: ampula zapremine 1mL od bezbojnog borosilikatnog stakla Tip I Ph. Eur., sa zasekom i obojenom tačkom iznad OPC, bez obojenog prstena.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 5 bočica praška za suspenziju za injekciju i 5 ampula rastvarača za suspenziju za injekciju, smeštene u PVC uložak i Uputstvo za lek.

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka i druga uputstva za rukovanje lekom

Liofilizovana BCG vakcina sadrži žive oslabljene bacile

soj BCG te se pri rukovanju, pripremi

vakcine za upotrebu i odlaganju neupotrebljenog materijala postupa sve vreme kao sa infektivnim agensima.

Prazne bočice od vakcine, bočice koje nisu ispražnjene, ali nisu za dalju upotrebu, upotrebljene špriceve, iglei materijal za dezinfekciju, treba odložiti bezbedno u posebnim polietilenskim kesicama i u namenskim čvrstim kontejnerima za opasan biološki otpad i ukloniti na propisan način.

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji