B-Complex 4mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0.001mg film tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo B-Complex film tableta; 4mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0.001mg; blister, 2x15kom

  • ATC: A11EA..
  • JKL: 1052170
  • EAN: 3838989623388
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: BR
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

B-Complex film tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za B-Complex na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za B-Complex kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

B-Complex, 4 mg/5 mg/2 mg/25 mg/5 mg/0,001 mg, film tablete

tiamin, riboflavin, piridoksin, nikotinamid, kalcijum-pantotenat, cijanokobalamin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekarili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo

uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije tokom trajanja terapije, morate se obratiti svom lekaru.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek B-Complex i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek B-Complex

Kako se uzima lek B-Complex

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek B-Complex

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek B-Complex i čemu je namenjen

Lek B-Complex sadrži vitamine B grupe tiamin, riboflavin, piridoksin, nikotinamid, kalcijum-pantotenat, cijanokobalamin, koji podstiču metabolizam ugljenih hidrata, masti i belančevina. Nedostatak jednog od ovih vitamina ili njegova povećana potrošnja, povećava takođe potrebu za drugim vitaminima iz ove grupe. Zato, ako se pojave znaci nedostatka bilo kog vitamina iz grupe B, treba uzimati ceo kompleks vitamina B.

Lek B-Complex je namenjen odraslima i deci starijoj od 5 godina:-

za sprečavanje i lečenje delimičnog nedostatka vitamina B hipovitaminoza ili potpunog nedostatka avitaminoza vitamina B,

kada je povećana potrošnja potreba za vitaminom B,

kada postoji poremećaj resorpcije vitamina usled raznih oboljenja želuca, creva ili jetre,

slučaju bolesti koja se naziva beriberi hipovitaminoza uzrokovana nedostatkom tiamina, neuralgijebol usled procesa bolesti u blizini senzornog nerva, polineuritisa zapaljenje više nerava, neurodermatoze bolest nerava kože.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek B-Complex

Lek B-Complex ne smete uzimati:

ako ste alergični preosetljivi na vitamine B grupe ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog lekanavedene u odeljku 6,

ako imate hipervitaminozu nekog od ovih vitamina,

ako ste alergični na kobalt.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete ovaj lek.Tokom uzimanja leka B-Complex mokraća može postati izrazitije žuta zbog sadržaja riboflavina. U izuzetnim slučajevima može se razviti preosetljivost.

Obavestite svog lekara ako imate neku hroničnu bolest ili poremećaj metabolizma.

Drugi lekovi i lek B-Complex

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.Dejstva levodope mogu biti umanjena ako se istovremeno uzima lek B-Complex zbog piridoksin-hidrohlorida.Piridoksin jedna od aktivnih supstanci leka B-Complex smanjuje delotvornost altretamina koristi se za lečenje nekih tipova raka. Neki lekovi, kao što su izoniazid koristi se za lečenje tuberkuloze, penicilaminkoristi se za lečenje reumatskih zapaljenja zglobova i oralni kontraceptivi, povećavaju potrebu za piridoksinom.Dugotrajna upotreba antimikrobnih lekova koji menjaju crevnu floru, a time i resorpciju, iza ziva posledično nedostatak vitamina B grupe.

Uzimanje leka B-Complex sa hranom i pićima

Hrana i piće nemaju uticaja na resorpciju leka B-Complex, film tablete.

Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.Trudnice i žene koje doje dete mogu uzimati lek B-Complex, film tablete.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek B-Complex nema uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Lek B-Complex sadrži laktozu, etanol i natrijum

slučaju intolerancije na pojedine šećere obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.Ovaj lek sadrži manje količine etanola alkohola, manje od 100 mg po dozi jedna film tableta sadrži 0,4-0,6 mg etanola.Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol 23 mg natrijuma po dozi, tj. suštinski je „bez natrijuma“. Jedna film tableta sadrži 0,00706 mg natrijuma.

3. Kako se uzima lek B-Complex

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Preporučena doza za odrasle je jedna do dve film tablete dva do tri puta dnevno.

Upotreba kod dece i adolescenata

Deca uzrasta od 5 do 14 godina bi trebalo da uzimaju jednu film tabletu dnevno.

Celu film tabletu progutati sa malo tečnosti.Ukoliko posumnjate da je uticj ovog leka previše snažan ili oslabljen, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ako ste uzeli više leka B-Complex nego što treba

Ukoliko ste uzeli više leka nego što je preporučeno, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.Dugotrajno unošenje doza koje su mnogo veće od preporučenih može izazvati glavobolju, razdražljivost, nesanicu, trnjenje, mučninu, povraćanje i proliv.

Ako ste zaboravili da uzmete lek B-Complex

Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Veoma retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek:

zamagljen vid,

proliv, povraćanje, mučnina,

zapaljenje kože dermatitis,

reakcije preosetljivosti.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

Nacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite:

www.alims.gov.rs

[email protected]

5. Kako čuvati lek B-Complex

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek B-Complex posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem i unutrašnjempakovanju nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati na temperaturi do 25°C.Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sakomunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek B-Complex

Aktivne supstance su tiamin, riboflavin, piridoksin, nikotinamid, kalcijum-pantotenat, cijanokobalamin.Jedna film tableta sadrži 4 mg tiamin-hidrohlorida, 5 mg riboflavina, 2 mg piridoksin-hidrohlorida, 25 mg nikotinamida, 5 mg kalcijum-pantotenata i 0,001 mg cijanokobalamina.

Pomoćne supstance su:Jezgro film tablete:

povidon K25; laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; talk E553b; magnezijum-

stearat E572; limunska kiselina E330; celuloza, mikrokristalna E460; maltodekstrin i trinatrijum-citrat E331.

Film obloga tablete:

polivinilalkohol; titan-dioksid E171; talk E553b; makrogol 3350; gvožđe-

III-oksid, crni E172; gvožđe-III-oksid, žuti E172 i gvožđe-III-oksid, crveni E172.

Kako izgleda lek B-Complex i sadržaj pakovanja

Tamno braon, okrugle, blago bikonveksne, film tablete sa zakošenim ivicama.

B-Complex, 30 x4 mg/5 mg/2 mg/25 mg/5 mg/0,001 mg, film tablete

Unutrašnje pakovanje je blister PVC/PVDC/PVC//Al sa 15 film tableta.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija sa 2 blistera ukupno 30 film tableta i Uputstvom za lek.

B-Complex, 60 x4 mg/5 mg/2 mg/25 mg/5 mg/0,001 mg, film tablete

Unutrašnje pakovanje je blister PVC/PVDC/PVC//Al sa 15 film tableta.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija sa 4 blistera ukupno 60 film tableta i Uputstvom za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD, Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd

Proizvođač:

KRKA, D.D., NOVO MESTO, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Novembar, 2021.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

B-Complex, 30 x4 mg/5 mg/2 mg/25 mg/5 mg/0,001 mg, film tablete:

515-01-02118-20-001 оd 15.11.2021.

B-Complex, 60 x4 mg/5 mg/2 mg/25 mg/5 mg/0,001 mg, film tablete:

515-01-02119-20-001 оd 15.11.2021.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji