Arnikamed Dolo 24g/100g gel


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Arnikamed Dolo gel; 24g/100g; tuba, 1x50g

  • ATC: /
  • JKL:
  • EAN: 4016369634042
  • Vrsta leka: Tradicionalni biljni lekovii
  • Izdavanje leka: BR
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Arnikamed Dolo gel uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Arnikamed Dolo na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Arnikamed Dolo kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Arnikamed Dolo, 24 g/100 g, gel

arnika

Arnica Montana

L., tinktura cvasti

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 3 – 4 dana, morate se obratiti svom lekaru.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Arnikamed Dolo i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što primenite lek Arnikamed Dolo

Kako se primenjuje lek Arnikamed Dolo

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Arnikamed Dolo

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Arnikamed Dolo i čemu je namenjen

Lek Arnikamed Dolo gel je tradicionalni biljni lek za ublažavanje modrica, uganuća i lokalizovanog bola u mišićima.

Lek Arnikamed Dolo je tradicionalni biljni lek čija se upotreba u navedenim indikacijama zasniva isključivo na dugotrajnoj primeni.

Obavezno se obratite lekaru ako se ne osećate bolje ili ako se osećate lošije nakon 3-4 dana.

2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Arnikamed Dolo

Lek Arnikamed Dolo ne smete primenjivati:

Ako ste alergični preosetljivi na arniku ili druge biljke iz familije

ili na bilo koju

od pomoćnih supstanci ovog leka navedene u odeljku 6.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što primenite lek Arnikamed Dolo.

Izbegavajte kontakt sa oštećenom kožom.

Ukoliko se simptomi pogoršaju tokom primene ovog leka, potrebno je posavetovati se sa lekarom.

Deca i adolescenti

Ne preporučuje se primena kod dece mlađe od 12 godina.

Drugi lekovi i Arnikamed Dolo

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

Nema poznatih interakcija.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Nsu potrebne posebne mere predostrožnosti.

Lek Arnikamed Dolo sadrži makrogolglicerol-hidroksistearat

100 g leka Arnikamed Dolo sadrži 3 g makrogolglicerol-hidroksistearata koji može izazvati kožne reakcije.

3. Kako se primenjuje lek Arnikamed Dolo

Uvek primenjujte ovaj lek tačno kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Preporučena doza je:Ukoliko lekar nije drugačije propisao, nanesite Arnikamed Dolo, gel na obolelo mesto u tankom sloju dva do tri puta na dan.

Primena leka je ograničena na dve nedelje.

Ukoliko su nakon 3 do 4 dana primene leka simptomi i dalje prisutni, potrebno je da se posavetujete sa lekarom.

Primena kod dece i adolescenata

Ne preporučuje se primena kod dece mlađe od 12 godina.

Način primene

Dermalna upotreba primena na kožu.

Ako ste primenili više leka Arnikamed Dolo nego što treba

Nema prijavljenih slučajeva predoziranja.

Ako ste zaboravili da primenite lek Arnikamed Dolo

Nemojte primenjivati duplu dozu da biste nadoknadili zaboravljenu.

Ako imate dodatnih pitanja u vezi sa primenom ovog leka, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Mogu da se jave alergijske reakcije kao što su svrab, crvenilo kože i ekcem. Učestalost nije poznata ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjemneželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcijemožete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek Arnikamed Dolo

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Arnikamed Dolo posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:” Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati na temperaturi do 25 °C.Lek se može koristiti 6 meseci nakon prvog otvaranja.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Arnikamed Dolo

Aktivna supstanca je tinktura cvasti arnike. 100 g gela sadrži 24 g tinkture cvasti arnike

Arnica Montana

1:10; rastvarač za ekstrakciju: etanol 70% V/V.

Pomoćne supstance: etanol 96% V/V; makrogolglicerol hidroksistearat 40; karbomer; amonijak, rastvor 10%; trigliceridi, srednje dužine lanca; voda, prečišćena.

Kako izgleda lek Arnikamed Dolo i sadržaj pakovanja

Žuto-smeđi neproziran gel.

Unutrašnje pakovanje je tuba od aluminijuma sa akrilatnom oblogom, HDPE vratom sa navojem i belom kapicom od polipropilena sa navojem.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna tuba od 50 g ili 100 g i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

DR THEISS DOO BEOGRAD ZEMUNMihajla Bandura 14, Beograd

Proizvođač:

DR. THEISS NATURWAREN GMBHMichelinstrasse 10, Homburg, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

Broj i datum upisa u Registar tradicionalnih biljnih lekova:

Arnikamed Dolo, gel, 1 x 100 g, 24 g/100 g

515-01-01807-17-001 od 30.05.2018.

Arnikamed Dolo, gel, 1 x 50 g, 24 g/100 g

515-01-01809-17-001 od 30.05.2018.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji