Arlevert® 20mg+40mg tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Arlevert® tableta; 20mg+40mg; blister, 2x25kom

  • ATC: N07CA52
  • JKL: 1098050
  • EAN: 8606107770598
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: R
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Arlevert® tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Arlevert® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Arlevert® kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Arlevert

20 mg/40 mg, tablete

cinarizin/ dimenhidrinat

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovouključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Arlevert i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Arlevert

Kako se uzima lek Arlevert

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Arlevert

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Arlevert i čemu je namenjen

Lek Arlevert sadrži dve aktivne supstance. Jedna je cinarizin, a druga je dimenhidrinat. Ove dve supstance pripadaju različitim grupama lekova. Cinarizin pripada grupi lekova koji se nazivaju kalcijumski antagonisti. Dimenhidrinat pripada grupi antihistaminika.Obe supstance deluju tako što smanjuju simptome vrtoglavice i mučnine. Kada se ove dve supstance koriste zajedno, efikasnije su nego kad se svaka koristi samostalno.Lek Arlevert se koristi za lečenje različitih vrsta vrtoglavica kod odraslih. Vrtoglavica može imati različite uzroke. Uzimanje leka Arlevert Vam može pomoći da nastavite sa svakodnevnim aktivnostima koje Vam mogu biti naporne ukoliko imate vrtoglavicu.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Arlevert

Lek Arlevert ne smete uzimati ukoliko:

ste mlađi od 18 godina

ste alergični preosetljivi na cinarizin, dimenhidrinat, difenhidramin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka navedene u odeljku 6

ste alergični na druge antihistaminike kao što su atemizol, hlorfeniramin i terfenadin koji se koriste za lečenje alergija. Ne smete uzimati ovaj lek, osim ako Vam ga je propisaoVaš lekar.

imate glaukom zatvorenog ugla poseban tip bolesti oka

imate epilepsiju

imate povišen pritisak u mozgu npr. zbog prisustva tumora

imate problema sa zloupotrebom alkohola

imate problema sa prostatom koji uzrokuju otežano mokrenje

imate slabost insuficijenciju bubrega ili jetre.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što uzmete lek Arlevertako imate sledeće zdravstvene probleme:

Nizak ili visok krvni pritisak

Povišen očni pritisak

Opstrukciju creva

Uvećanu prostatu

Povećanu aktivnost tiroidne žlezde

Teško oboljenje srca

Parkinsonovu bolest.

Lek Arlevert može pogoršati ova stanja. Lek Arlevert može biti odgovarajući za Vas ali Vaš lekar mora uzeti u razmatranje ova stanja.

Drugi lekovi i lek Arlevert

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.Lek Arlevert može stupiti u interakciju sa drugim lekovima koje uzimate.

Lek Arlevert Vas može učiniti umornim ili pospanim ukoliko se uzima sa lekovima navedenim u nastavku:

barbiturati lekovi koji se često koriste za smirenje

narkotički analgetici jaki lekovi protiv bolova kao što je morfin

trankilizeri lekovi koji se koriste za lečenje depresije i anksioznosti

MAO inhibitori koriste se za lečenje depresije i anksioznosti.

Lek Arlevert može pojačati dejstvo sledećih lekova:

triciklični antidepresivi koriste se za lečenje depresije i anksioznosti

atropin lek koji opušta mišiće i često se koristi pri pregledu oka

efedrin lek koji se korišti za lečenje kašlja ili zapušenog nosa

prokarbazin lek koji se koristi za lečenje nekih oblika raka

lekovi koji se koriste za snižavanje krvnog pritiska.

Aminoglikozidi vrsta antibiotika mogu izazvati oštećenje unutrašnjeg uha. Ako uzimate lek Arlevert možda ne primetite da je došlo do ovog oštećenja.Ne bi trebalo da uzimate lek Arlevert zajedno sa lekovima koji se koriste za regulisanje srčanog ritma antiaritmici. Takođe, Lek Arlevert može izmeniti reakciju Vaše kože na testove za alergiju.

Uzimanje leka Arlevert sa hranom, pićima i alkoholom

Lek Arlevert može uzrokovati probavne tegobe koje se mogu smanjiti uzimanjem tableta nakon obroka.Nemojte konzumirati alkohol tokom uzimanja lek Arlevert jer Vas ova kombinacija može učiniti umornim ili pospanim.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek Arlevert ima mali uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama. Lek Arlevert može izazvati pospanost. Ukoliko se to dogodi i Vama, ne bi trebalo da upravljate vozilima ili rukujete mašinama.

3. Kako se uzima lek Arlevert

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Preporučena doza je jedna tableta tri puta dnevno sa dovoljno tečnosti nakon obroka. Tabletu progutaticelu, ne žvakati.

Lek Arlevert ćete obično uzimati do 4 nedelje. Duža upotreba je moguća samo uz preporuku lekara.

Ako ste uzeli više leka Arlevert nego što treba

Ako ste slučajno uzeli previše tableta ili ukoliko je dete uzelo tablete, odmah se javite lekaru.

Ako ste uzeli previše leka Arlevert možete osećati jak umor, vrtoglavicu i drhtanje. Vaše zenice se mogu proširiti i možete imati i problema sa mokrenjem. Usta mogu biti suva, lice crveno, možete imati ubrzane otkucaje srca, povišenu telesnu temperaturu, znojenje i glavobolju.

Ako ste uzeli veliku količinu leka Arlevert, možete imati epileptične napade, halucinacije, visok krvni pritisak, drhtanje, uzbuđenje i otežano disanje. Može nastupiti koma.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Arlevert

Ukoliko ste zaboravili da uzmete tabletu leka Arlevert, preskočite propuštenu dozu. Sledeću tabletu leka Arlevert uzmite u za to uobičajeno vreme. Nemojte uzeti duplu dozu leka kako biste nadoknadilizaboravljenu tabletu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Arlevert

Nemojte prestati sa uzimanjem leka Arlevert pre nego što Vam lekar to preporuči. Ukoliko lečenje prekinete prebrzo, najverovatnije će Vam se ponovo vratiti simptomi vrtoglavice.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Česta neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek: pospanost,

suva usta, glavobolja, bol u stomaku. Ova neželjena dejstva su obično blaga i nestaju u toku nekoliko dana,čak i kada se nastavi sa uzimanjem leka Arlevert.

Povremena neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek:

znojenje, crvenilo kože, poremećaj varenja, mučnina, proliv dijareja, nervoza, grčevi, zaboravnost, zujanje u ušima tinitus, trnjenje šaka ili stopala, nevoljno drhtanje tremor.

Retka neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek: oštećenje

vida, alergijske reakcije npr. reakcije na koži, osetljivost na svetlost, teškoće sa mokrenjem.

Veoma retka neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek:

smanjen broj belih krvnih ćelija i krvnih pločica trombocita, značajno smanjenje broja crvenih krvnih ćelija može uzrokovati slabost, pojavu modrica ili češćih infekcija. U slučaju pojave infekcije praćene povišenom telesnom temperaturom i ozbiljnim pogoršanjem opšteg stanja, javite se svom lekaru iobavestite ga da uzimate ovaj lek.

Nepoznata učestalost

ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka:

Povećanje telesne težine, otežano pražnjenje creva konstipacija, stezanje u grudima, žutica žuta prebojenost kože i beonjača prouzrokovana poremećajima jetre ili krvi, pogoršanje glaukoma zatvorenog ugla bolest oka sa povišenim pritiskom unutar oka, nekontrolisani pokreti, neobično uzbuđenje i nemir posebno kod dece, teške kožne reakcije.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS.

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu Vojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbija website:

www.alims.gov.rs

[email protected]

5. Kako čuvati lek Arlevert

Čuvati lek van domašaja i vidokruga dece.

Ne smete koristiti lek Arlevert posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Arlevert

Aktivne supstance su: cinarizin i dimenhidrinat. Jedna tableta sadrži 20 mg cinarizina i 40 mg dimenhidrinata.

Pomoćne supstance su: celuloza, mikrokristalna; skorb, kukuruzni; hipromeloza; kroskarmeloza-natrijum; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat; talk

Kako izgleda lek Arlevert i sadržaj pakovanja

Tableta.Okrugle, bikonveksne tablete bele do bledožute boje sa utisnutom oznakom “A” na jednoj strani tablete, prečnika 8 mm.

Arlevert, 20 mg/40 mg, 20 tableta:

Unutrašnje pakovanje je PVC/PVDC-Alu blister koji sadrži 20 tableta.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 blister sa 20 tableta ukupno 20 tableta i Uputstvo za lek.

Arlevert, 20 mg/40 mg, 50 tableta:

Unutrašnje pakovanje je PVC/PVDC-Alu blister koji sadrži 25 tableta.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera sa po 25 tableta ukupno 50 tableta i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole: GOODWILL PHARMA D.O.O. SUBOTICA Matije Gubca 14, Subotica

Proizvođač:HENNIG ARZNEIMITTEL GMBH & CO KGLiebigstrasse 1-2Flörsheim am Main, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

Arlevert, 20 mg/40 mg, 20 tableta

515-01-04927-19-001 od 18.06.2021.

Arlevert, 20 mg/40 mg, 50 tableta

515-01-04926-19-001 od 18.06.2021.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji