Arixtra® 2.5mg/0.5mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Arixtra® rastvor za injekciju; 2.5mg/0.5mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.5mL

  • ATC: B01AX05
  • JKL: 0062420
  • EAN: 5099151924414
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: SZR
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Arixtra® rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Arixtra® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Arixtra® kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Arixtra

2,5 mg/0,5 mL, rastvor za injekciju

fondaparinuks-natrijum

Pažlјivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadržiinformacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju isteznake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželјeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovouklјučuje i bilo koje neželјeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odelјak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Arixtra i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što primenite lek Arixtra

Kako se primenjuje lek Arixtra

Moguća neželјena dejstva

Kako čuvati lek Arixtra

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Arixtra i čemu je namenjen

Lek Arixtra je lek koji pomaže u sprečavanju nastanka krvnih ugrušaka u krvnim sudovima

lek iz grupe antitrombotika.

Lek Arixtra sadrži sintetičku supstancu koja se zove fondaparinuks-natrijum, koja zaustavlja delovanjefaktora zgrušavanja Xa „deset-A“ u krvi, i na taj način sprečava stvaranje neželjenih krvnih ugrušakatromboza u krvnim sudovima.

Lek Arixtra se koristi za:

sprečavanje stvaranja krvnih ugrušaka u krvnim sudovima nogu ili pluća nakon ortopedske operacijena primer operacija kuka ili kolena ili nakon operacije u trbušnoj duplji;

sprečavanje stvaranja krvnih ugrušaka tokom i neposredno nakon perioda ograničene pokretljivostiusled akutne bolesti;

lečenje nekih oblika srčanog udara i teške angine bola izazvanog sužavanjem arterija srca;

lečenje površinske venske tromboze - krvnih ugrušaka u krvnim sudovima nogu koji se nalaze blizupovršine kože.

2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Arixtra

Lek Arixtra ne smete primenjivati:

ukoliko ste alergični

preosetljivi na fondaparinuks-natrijum ili bilo koju od pomoćnih supstanci

ovog leka navedene u odeljku 6.

ukoliko prekomerno krvarite

ukoliko imate bakterijsku infekciju srca

ukoliko imate veoma teško oboljenje bubrega

Obavestite Vašeg lekara

ukoliko mislite da se bilo šta od navedenog odnosi na Vas. U tom slučaju

smete

primenjivati lek Arixtra.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom pre nego što primenite lek Arixtra:

ako imate povećani rizik od nekontrolisanog krvarenja

uključujući:

čir na želucu

poremećaj zgrušavanja krvi

krvarenje u mozgu

intrakranijalna hemoragija

nedavnu operaciju na

mozgu, kičmi ili oku

ako imate teško oboljenje jetre

ako imate oboljenje bubrega

ako imate 75 ili više godina

ako Vam je telesna masa manja od 50 kg.

Obavestite Vašeg lekara

ukoliko se bilo šta od navedenog odnosi na Vas.

Deca i adolescenti

Lek Arixtra nije ispitivan kod dece i adolescenata mlađih od 17 godina.

Drugi lekovi i Arixtra

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i lekove koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta. Neki lekovi moguuticati na način na koji lek Arixtra deluje, ili lek Arixtra može uticati na njihovo dejstvo.

Trudnoća i dojenje

Lek Arixtra se ne sme propisivati trudnicama osim ukoliko nije sasvim jasno da je to neophodno. Dojenje sene preporučuje dok traje terapija lekom Arixtra.Ukoliko ste

trudni

dojite

mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili

farmaceutu pre nego što uzmete ovaj lek.

Lek Arixtra sadrži natrijum

Ovaj lek sadrži manje od 23 mg natrijuma po dozi, tj. suštinski je bez natrijuma.

Špric leka Arixtra može sadržati lateks

Zaštitni deo igle na špricu može sadržati lateks koji potencijalno može da izazove alergijsku reakciju kod osoba koje su osetljive na lateks.

Obavestite Vašeg lekara

ukoliko ste alergični na lateks pre nego primenite lek Arixtra.

3. Kako se primenjuje lek Arixtra

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Preporučena doza leka je 2,5 mg jednom dnevno, a treba je primeniti otprilike u isto vreme svakog dana.

Ukoliko imate oboljenje bubrega, propisana doza može biti smanjena na 1,5 mg jednom dnevno.

Način primene leka Arixtra

Lek Arixtra se primenjuje ubrizgavanjem pod kožu

nabor kože donjeg dela trbuha.

Špricevi su napunjeni tačnom dozom leka koja Vam je potrebna.

„Uputstvo za upotrebu po

koracima“ se nalazi na poleđini ovog uputstva

Za lečenje nekih oblika srčanog udara,

medicinsko osoblje može dati prvu dozu leka u venu

Nemojte

ubrizgavati lek Arixtra u u mišić

Koliko dugo je potrebno koristiti lek Arixtra

Lečenje lekom Arixtra bi trebalo nastaviti onoliko dugo koliko Vam je preporučio lekar, jer lek Arixtrasprečava razvoj ozbiljnijih komplikacija.

Ako ste primenili više leka Arixtra nego što treba

Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu što je pre moguće, zbog povećanog rizika od krvarenja.

Ako ste zaboravili da primenite lek Arixtra

Uzmite dozu leka čim se setite. Ne primenjujte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu.

Ukoliko niste sigurni šta da radite

pitajte svog lekara ili farmaceuta.

Ako naglo prestanete da primenjujete lek Arixtra

Ukoliko prestanete sa primenom leka Arixtra pre nego što Vam lekar to preporuči, imaćete veći rizik od nastanka krvnog ugruška u venama nogu ili pluća.

Pre prestanka primene leka obratite se Vašem lekaru

ili farmaceutu

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželјena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželјena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svihpacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Stanja na koja morate da obratite pažnju

Teške alergijske reakcije anafilaksa -veoma retka neželјena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na

10000 pacijenata koji uzimaju lek, a što može uključivati:

oticanje, ponekad lica ili usta angioedem, što dovodi do otežanog gutanja ili disanja

Odmah se obratite Vašem lekaru

ukoliko primetite ove simptome.

Prestanite sa primenom leka Arixtra.

Česta neželјena dejstva

mogu da se jave

kod najviše 1 na 10 pacijenata

koji uzimaju lek:

krvarenje

na primer na mestu hirurškog reza, iz postojećeg čira na želucu, krvarenje iz nosa ili

anemija

smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca.

Povremena neželјena dejstva

mogu da se jave

kod najviše 1 na 100 pacijenata

koji uzimaju lek:

modrica ili otoci

mučnina ili povraćanje

bol u grudima

otežano disanje

osip i svrab kože

curenje na mestu hirurške rane

smanjenje ili povećanje broja krvnih pločica

– ćelija krvi neophodnih za zgrušavanje

povećanje nivoa nekih supstanci

koje proizvodi jetra.

Retka neželјena dejstva

mogu da se jave

kod najviše 1 na 1000 pacijenata

koji uzimaju lek:

alergijska reakcija uključujući svrab, oticanje, osip

unutrašnje krvarenje u mozgu ili trbuhu

uznemirenost ili zbunjenost

nesvestica ili ošamućenost, nizak krvni pritisak

pospanost ili umor

bol u nogama ili stomaku

proliv ili zatvor

otežano varenje

infekcija rane

povećanje bilirubina supstance koju proizvodi jetra u krvi

sniženje nivoa kalijuma u krvi.

Prijavlјivanje neželјenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolјi bilo koja neželјena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uklјučuje i svaku moguću neželјenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavlјivanjem neželјenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju naneželјene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite:

www.alims.gov.rs

[email protected]

5. Kako čuvati lek Arixtra

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.Čuvati na temperaturi do 25

C. Ne zamrzavati.

Ne morate čuvati lek Arixtra u frižideru.

Ne smete koristiti lek Arixtra posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji ili špricu nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Nemojte koristiti ovaj lek ako primetite da u rastvoru postoje čestice ili promenu boje ili da je špric oštećen. Nemojte koristiti ovaj lek ako ste otvorili špric i ne upotrebite ga odmah.

Neupotreblјivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikuplјajuneupotreblјivi lekovi od građana. Neupotreblјivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sakomunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Arixtra

Jedan napunjeni injekcioni špric 0,5mL sadrži 2,5 mg fondaparinuks-natrijuma.

Pomoćne supstance:

natrijum-hlorid, voda za injekcije i hlorovodonična kiselina i/ili natrijum-hidroksid za podešavanje pH.

Lek Arixtra ne sadrži proizvode životinjskog porekla.

Kako izgleda lek Arixtra i sadržaj pakovanja

Rastvor za injekciju.Bistar do skoro bistar, bezbojan rastvor.

Unutrašnje pakovanje leka je napunjen injekcioni špric 1 mL, staklo tip I sa gumenim klipom bromobutil ili hlorobutil guma i pričvršćenom injekcionom iglom G27 x 12,7 mm.

poljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 plastična nosača sa po 5

napunjenih injekcionih špriceva i Uputstvo za lek.

Lek Arixtra je dostupan u pakovanju od 10 napunjenih špriceva sa plavim klipom i automatskim sigurnosnim sistemom za iglu.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

CLINRES FARMACIJA D.O.O. BEOGRADPariske komune 11/13, Beograd – Novi Beograd

Proizvođač:

ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE1, rue de l´Abbaye, Notre Dame de Bondeville, Francuska

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:

Novembar,2018.

Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdavati i uzlekarski recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini lekarskogrecepta .

Broj i datum dozvole:

515-01-00179-18-002 оd 26.11.2018.

NAČIN UPOTREBE

Delovi šprica sa automatskim sistemom zaštite igle su:

1. Kruti štitnik igle2. Klip3. Prstohvat4. Sigurnosna navlaka

UPUTSTVO ZA UPOTREBU PO KORACIMA

1. Dobro operite ruke

sapunom i vodom i obrišite ih peškirom.

2. Izvadite špric iz kartonskog pakovanja i proverite:

da nije prošao rok upotreb

da li je rastvor bistar i bezbojan i ne sadrži čestice

da špric nije otvaran ni oštećen.

3. Sedite ili lezite u udoban položaj.

Nađite tačku na donjem delu abdomena stomaka, udaljenunajmanje 5 cm ispod pupka slika

Prilikom primene svake injekcije

menjajte levu i desnu

stranu

donjeg dela stomaka. Navedena mera će Vam pomoći

da smanjite nelagodnost na mestu primene leka.Ukoliko je nemoguće ubrizgavanje u donji deo stomaka, pitajte svoju medicinsku sestru ili lekara za uputstvo.

4. Dezinfikujte mesto davanja injekcije alkoholom i vatom.

5. Skinite štitnik igle prvo okretanjem Slika B1, a zatim pravolinijskim povlačenjem sa tela šprica Slika B2.

Bacite štitnik igle.

Važna napomena

Ne dodirujte iglu

pazite da igla ne dođe u kontakt

sa bilo kakvom površinom pre davanja injekcije.

Prisustvo malog mehurića vazduha u špricu je normalno.

Ne pokušavajte da uklonite mehurić

pre davanja injekcije

jer u tom slučaju možete

izgubiti i deo leka.

6. Nežno uštinite očišćenu kožu i napravite nabor.

nabor između palca i kažiprsta sve vreme tokom davanjainjekcije Slika

7. Držite špric čvrsto za prstohvat.

Uvedite iglu celom

dužinom vertikalno pod uglom od 90° u nabor kože Slika

8. Ubrizgajte SAV sadržaj šprica pritiskom na klip do kraja. To će aktivirati sistem automatske zaštite od povrede iglom

9. Oslobodite klip,

igla će se automatski izvući iz kože i

vratiti u sigurnosnu navlaku gde će biti trajno zaključanaSlika

Upotrebljen špric ne bacajte u kućni otpad

Pri odlaganju šprica rukovodite se uputstvima Vašeg lekara

ili farmaceuta.

<------------------------------------------------------------------------------------------>

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:

KLINIČKI PODACI

Terapijske indikacije

Prevencija venskih tromboembolijskih događaja VTE kod odraslih osoba koje se podvrgavaju većem ortopedskom hirurškom zahvatu na donjim ekstremitetima, kao što je fraktura kuka, veća hirurška intervencija na kolenu ili operacija zamene kuka.

Prevencija venskih tromboembolijskih događaja VTE kod odraslih osoba koje se podvrgavaju operaciji abdomena za koje se procenjuje da su izloženi visokom riziku od tromboembolijskih komplikacija, kao što su pacijenti koji se podvrgavaju operaciji abodominalnog kancera videti odeljak

Farmakodinamski podaci

Sažetka karakteristika leka

Prevencija venskih tromboembolijskih događaja VTE kod odraslih internističkih pacijenata za koje seprocenjuje da su izloženi visokom riziku od VTE i koji su nepokretni usled akutnog oboljenja kao što je srčana insuficijencija i/ili akutni respiratorni poremećaji, i/ili akutna infektivna ili inflamatorna oboljenja.

Terapija nestabilne angine ili infarkta miokarda bez elevacije ST segmenta UA/NSTEMI kod pacijenata kod kojih nije indikovano urgentno < 120 minuta invazivno lečenje PCI videti odeljke

upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Farmakodinamski podaci Sažetka karakteristika leka

Terapija infarkta miokarda sa elevacijom ST segmenta STEMI kod odraslih koji se leče tromboliticima ili koji u početku neće dobiti nijedan drugi oblik reperfuzivne terapije.

Terapija akutne spontane i simptomatske površinske venske tromboze donjih ekstremiteta koja nije udružena sa dubokom venskom trombozom, kod odraslih videti odeljke

Doziranje i način primene

Farmakodinamski podaci Sažetka karakteristika leka

Doziranje i način primene

Pacijenti koji se podvrgavaju većem ortopedskom ili abdominalnom hirurškom zahvatu.

Preporučena doza fondaparinuksa je 2,5 mg jednom dnevno primenjena postoperativno, supkutanom injekcijom.

Početnu dozu treba dati 6 sati nakon hirurškog zatvaranja operativnog polja pod uslovom da je uspostavljena hemostaza.

Terapiju treba nastaviti do smanjenja rizika od venske tromboembolije, obično dok pacijent ponovo ne postane pokretan, a najmanje 5 do 9 dana nakon operacije. Iskustvo pokazuje da se kod pacijenata koji se podvrgavaju operaciji frakture kuka rizik od VTE nastavlja i nakon proteklih 9 dana od operacije. Kod ovih pacijenata potrebno je razmotriti primenu produžene profilakse fondaparinuksom u trajanju do 24 dodatnih dana videti odeljak

Farmakodinamski podaci Sažetka karakteristika leka

Internistički pacijenti koji su izloženi visokom riziku od tromboembolijskih komplikacija na osnovu individualne procene rizika

Preporučena doza fondaparinuksa je 2,5 mg jednom dnevno, primenjena supkutanom injekcijom. Trajanje terapije od 6-14 dana klinički je ispitivano na pacijentima videti odeljak

Farmakodinamski podaci Sažetka

karakteristika leka

Terapija nestabilne angine/infarkta miokarta bez elevacije ST segmenta UA/NSTEMI

Preporučena doza fondaparinuksa je 2,5 mg jednom dnevno, primenjena supkutanom injekcijom. Terapiju bi trebalo započeti što je pre moguće nakon postavljanja dijagnoze i nastaviti do najviše 8 dana ili do otpuštanja iz bolnice ukoliko do toga dođe ranije.

Ukoliko se pacijent podvrgava perkutanoj koronarnoj intervenciji PCI, tokom zahvata bi u skladu sa lokalnom praksom trebalo dati nefrakcionisani heparin NFH, vodeći pritom računa o pacijentovom potencijalnom riziku od krvarenja, uključujući i vreme od poslednje doze fondaparinuksa videti odeljak

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Vreme ponovnog započinjanja supkutane primene

fondaparinuksa nakon uklanjanja uvodnika treba da se zasniva na kliničkoj proceni. U pivotalnom kliničkom ispitivanju UA/NSTEMI terapija fondapari-nuksom je ponovo započeta najranije 2 sata nakon uklanjanja uvodnika.

Terapija infarkta miokarda sa elevacijom ST segmenta STEMI

Preporučena doza fondaparinuksa je 2,5 mg jednom dnevno. Prva doza fondaparinuksa se primenjuje intravenski, a naredne doze se primenjuju supkutanom injekcijom. Terapiju bi trebalo započeti što je pre moguće nakon postavljanja dijagnoze i nastaviti do najviše 8 dana ili do otpuštanja iz bolnice ukoliko do toga dođe ranije.

Ukoliko se pacijent podvrgava neprimarnoj PCI, tokom zahvata bi u skladu sa lokalnom praksom trebalo dati nefrakcionisani heparin NFH, vodeći pritom računa o pacijentovom potencijalnom riziku od krvarenja, uključujući i vreme od poslednje doze fondaparinuksa videti odeljak

Posebna upozorenja i mere opreza pri

upotrebi leka

Vreme ponovnog započinjanja supkutane primene fondaparinuksa nakon uklanjanja uvodnika

treba da se zasniva na kliničkoj proceni. U pivotalnom kliničkom ispitivanju UA/NSTEMI terapija fondaparinuksom je ponovo započeta najranije 3 sata nakon uklanjanja uvodnika.

Pacijenti koji se podvrgavaju bajpasu koronarne arterije graftom CABG

Kod pacijenata sa STEMI ili UA/NSTEMI koji se podvrgavaju bajpasu koronarne arterije graftom CABG fondaparinuks ne bi trebalo primenjivati, tamo gde je to moguće, tokom 24 časa pre operacije, a terapija se može ponovo započeti 48 časova posle operacije.

Terapija površinske venske tromboze

Preporučena doza fondaparinuksa je 2,5 mg jednom dnevno, primenjena supkutanom injekcijom. Da bi

terapija primenom 2,5 mg fondaparinuksa bila adekvatna, kod pacijenta bi trebalo da postoji: akutna simptomatska izolovana, spontana površinska venska tromboza donjih ekstremiteta, dužine najmanje 5 cm i dokumentovana ultrazvučnim ispitivanjem ili drugom objektivnom metodom. Terapiju bi trebalo započeti što je pre moguće nakon postavljanja dijagnoze i nakon što je isključena udružena DVT ili površna venska tromboza koja se nalazi na 3 cm rastojanja ili manje od safeno-femoralnog spoja. Terapiju bi trebalo nastaviti najmanje 30, a najviše do 45 dana kod pacijenata koji su izloženi visokom riziku od tromboembolijskih komplikacija

videti odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i

Farmakodinamski podaci Sažetka karakteristika leka.

Pacijentu se može preporučiti da samostalno

primenjuje injekciju ukoliko se proceni da je za to sposoban i voljan. Lekar bi trebalo da pruži pacijentu jasne instrukcije kako da samostalno primeni injekciju.

Pacijenti koji se podvrgavaju operaciji ili drugom invazivnom zahvatu

Kod pacijenata sa površinskom venskom trombozom koji se podvrgavaju operaciji ili drugom invazivnom zahvatu, fondaparinuks ne bi trebalo primenjivati, tamo gde je to moguće, tokom 24 časa pre operacije, a terapija se može ponovo započeti najmanje 6 časova posle operacije ukoliko je uspostavljena hemostaza.

Posebne populacije

Prevencija VTE nakon hirurgije

Kod pacijenata koji se podvrgavaju operaciji, potrebno je strogo se pridržavati vremena primene prve injekcije fondaparinuksa ukoliko pacijent ima ≥75 godina života i/ili telesnu masu ispod 50 kg i/ili oštećenje bubrežne funkcije sa klirensom kreatinina u rasponu 20-50 mL/min.

Prva injekcija fondaparinuksa ne sme biti primenjena pre nego što prođe 6 sati od hirurškog zatvaranja operativnog polja. Injekcija se ne sme primeniti ukoliko nije uspostavljena hemostaza videti odeljak

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Oštećenje funkcije bubrega

Profilaksa VTE

– Fondaparinuks se ne sme primenjivati kod pacijenata sa klirensom kreatinina <

20 mL/min videti odeljak

Kontraindikacije

Kod pacijenata sa klirensom kreatinina u rasponu 20-

50 mL/min potrebno je smanjiti dozu fondaparinuksa na 1,5 mg dnevno videti odeljke

upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Farmakokinetički podaci Sažetka karakteristika leka

Kod pacijenata sa blagim oštećenjem funkcije bubrega kada je klirens kreatinina >50mL/min nije potrebno smanjenje doze.

Terapija UA/NSTEMI i STEMI

– Fondaparinuks ne treba koristiti kod pacijenata sa klirensom

kreatinina < 20 mL/min videti odeljak

Kontraindikacije

Kod pacijenata sa klirensom kreatinina >

20 mL/min nije potrebno smanjenje doze.

Terapija površinske venske tromboze

– Fondaparinuks se ne sme primenjivati kod pacijenata sa

klirensom kreatinina < 20 mL/min videti odeljak

Kontraindikacije

Kod pacijenata sa klirensom

kreatinina u rasponu 20-50mL/min potrebno je smanjiti dozu fondaparinuksa na 1,5 mg dnevno videti odeljke

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Farmakokinetički podaci

Sažetka karakteristika leka

Kod pacijenata sa blagim oštećenjem funkcije bubrega kada je klirens

kreatinina >50 mL/min nije potrebno smanjenje doze. Bezbednost i efikasnost primene doze od 1,5 mg nisu ispitivane videti odeljak

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Oštećenje funkcije jetre

Prevencija VTE i terapija UA/NSTEMI i STEMI

– Nije neophodno korigovati dozu kod pacijenata

sa blagim do umerenim oštećenjem funkcije jetre. Kod pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije jetre fondaparinuks treba primenjivati uz oprez, s obzirom na to da nije bilo ispitivanja koja se odnose na ovu populaciju pacijenata videti odeljke

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi

Farmakokinetički podaci Sažetka karakteristika leka

Terapija površinske venske tromboze

– Bezbednost i efikasnost primene fondaparinuksa kod

pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije jetre nisu ispitivane, zato se primena fondaparinuksa u terapiji površinske venske tromboze kod ovih pacijenata ne preporučuje videti odeljak

upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Pedijatrijska populacija

Primena fondaparinuksa se ne preporučuje kod dece uzrasta mlađeg od 17 godina zbog nepostojanja podataka o bezbednosti i efikasnosti.

Niska telesna masa

Prevencija VTE i terapija UA/NSTEMI i STEMI

– Kod pacijenata sa telesnom masom <50 kg

postoji povećan rizik od nastanka krvarenja. Eliminacija fondaparinuksa opada u skladu sa telesnom masom. Kod ovih pacijenata fondaparinuks treba primenjivati uz oprez videti odeljak

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Terapija površinske venske tromboze

– Bezbednost i efikasnost primene fondaparinuksa kod

pacijenata sa telesnom masom ispod 50 kg nisu ispitivane, zato se primena fondaparinuksa kod ovih pacijenata ne preporučuje videti odeljak

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi

Način primene

Supkutana primena

Fondaparinuks se primenjuje dubokom supkutanom injekcijom dok pacijent leži. Injekciju bi trebalo naizmenično primenjivati u levi i desni anterolateralni i levi i desni posterolateralni zid abdomena. Da bi se izbegao gubitak leka, kod primene leka u napunjenom špricu, ne izbacivati mehurić vazduha iz šprica pre injekcije. Iglu čitavom dužinom treba uvesti pod pravim uglom u nabor kože koji se drži između palca i kažiprsta; nabor treba držati dok se daje injekcija.

Intravenska primena samo prva doza kod pacijenata sa STEMI

Intravensku primenu treba izvršiti preko postojeće intravenske linije i to direktno ili pomoću kese male zapremine 25 do 50 mL 0,9 % fiziološkog rastvora. Da bi se izbegao gubitak leka, kod primene leka u napunjenom špricu, ne izbacivati mehurić vazduha iz šprica pre injekcije. Nakon injekcije, potrebno je

sistem za intravensku primenu dobro isprati fiziološkim rastvorom, da bi se osigurala primena doze leka u celini. Ukoliko se primenjuje pomoću kese male zapremine sa rastvorom, infuziju treba davati u trajanju 1 do 2 minuta.

Za dodatna uputstva za upotrebu, rukovanje i odlaganje videti odeljak

Posebne mere opreza pri odlaganju

materijala koji treba odbaciti nakon primene leka i druga uputstva za rukovanje lekom

Kontraindikacije

preosetljivost na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku

Lista pomoćnih supstanci

klinički značajno krvarenje;

akutni bakterijski endokarditis;

teško oštećenje bubrežne funkcije klirens kreatinina < 20 mL/min.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Fondaparinuks se ne sme primenjivati intramuskularno.

Fondaparinuks treba koristiti uz oprez kod pacijenata koji imaju povećan rizik od krvarenja, kao što su pacijenti sa urođenim ili stečenim poremećajima krvarenja npr. broj trombocita <50000/mm

aktivnim

ulcerativnim gastrointestinalnim oboljenjem, nedavnim intrakranijalnim krvavljenjem ili ubrzo nakon operacije na mozgu, kičmi ili oftalmološke operacije kao i kod dole navedenih posebnih grupa pacijenata.

Za prevenciju VTE

– Lekove koji mogu povećati rizik od krvarenja ne bi trebalo primenjivati istovremeno sa

fondaparinuksom. Ovi lekovi obuhvataju desirudin, fibrinolitike, antagoniste GP IIb/IIIa receptora, heparin, heparinoide, ili heparin male molekulske mase

eng. Low Molecular Weight Heparin,

LMWH. Kada je

potrebno, može se davati istovremena terapija sa antagonistima vitamina K u skladu sa podacima iz odeljka

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

. Ostale antiagregacione lekove acetilsalicilna

kiselina, dipiridamol, sulfinpirazon, tiklopidin ili klopidogrel i NSAIL treba koristiti uz oprez. Ukoliko je neophodna istovremena primena, potrebno je pažljivo pratiti pacijenta.

Za terapiju UA/NSTEMI i STEMI

– Fondaparinuks bi trebalo primenjivati uz oprez kod pacijenata koji se

istovremeno leče drugim lekovima koji povećavaju rizik od krvarenja kao što su inhibitori GPIIb/IIIa receptora ili trombolitici.

Za terapiju površinske venske tromboze

Fondaparinuks bi trebalo primenjivati uz oprez kod pacijenata koji

se istovremeno leče drugim lekovima koji povećavaju rizik od krvarenja.

PCI i rizik od tromba uvodnog katetera

Kod pacijenata sa STEMI koji se podvrgavaju primarnoj PCI ne preporučuje se primena fondaparinuksa pre i tokom PCI. Slično se, kod pacijenata sa UA/NSTEMI u stanjima opasnim po život koja zahtevaju hitnu revaskularizaciju ne preporučuje korišćenje fondaparinuksa pre i tokom PCI. To su pacijenti sa refraktarnom ili rekurentnom anginom koja je povezana sa devijacijom dinamičkog ST segmenta, srčanom insuficijencijom, aritmijama opasnim po život ili hemodinamskom nestabilnošću.

Kod pacijenata sa UA/NSTEMI i STEMI koji se podvrgavaju neprimarnoj PCI ne preporučuje se korišćenje fondaparinuksa kao jedinog antikoagulansa u toku PCI, usled povećanog rizika za nastanak tromba uvodnog katetera videti klinička ispitivanja u odeljku

Farmakodinamski podaci Sažetka karakteristika leka

tome tokom neprimarne PCI treba koristiti dopunski nefrakcionisani heparin NFH u skladu sa lokalnom praksom videti doziranje u odeljku

Doziranje i način primene.

Pacijenti sa površinskom venskom trombozom

Pre započinjanja terapije fondaparinuksom potrebno je potvrditi prisustvo površinske venske tromboze, udaljene više od 3 cm od safeno-femoralnog spoja, kao i isključiti prisustvo udružene DVT pomoću ultrazvuka uz kompresiju ili drugih objektivnih metoda. Ne postoje podaci o primeni 2,5 mg fondaparinuksa kod pacijenata sa površnom venskom trombozom, uz istovremenu DVT ili kod pacijenata sa površinskom venskom trombozom koja se nalazi unutar 3 cm rastojanja od safeno-femoralnog spoja videti odeljke

Doziranje i način primene

Farmakodinamski podaci Sažetka karakteristika leka

Bezbednost i efikasnost primene fondaparinuksa od 2,5 mg nije ispitivana kod sledećih grupa pacijenata: pacijenti sa površinskom venskom trombozom nakon skleroterapije ili nastalom kao komplikacija intravenske linije, pacijenti koji u istoriji bolesti imaju površinsku vensku trombozu tokom prethodna 3 meseca, pacijenti koji u istoriji bolesti imaju vensku tromboembolijsku bolest tokom prethodnih 6 meseci, pacijenti koji imaju kancer videti odeljke

Doziranje i način primene

Farmakodinamski podaci Sažetka

karakteristika leka

Spinalna/epiduralna anestezija

Kod pacijenata koji se podvrgavaju većoj ortopedskoj hirurškoj intervenciji, pri istovremenoj primeni fondaparinuksa i spinalne/epiduralne anestezije ili spinalne punkcije, nije moguće isključiti mogućnostnastanka epiduralnih ili spinalnih hematoma, koji mogu dovesti do dugotrajne ili trajne paralize. Rizik od nastanka ovih retkih događaja može biti veći kod postoperativne primene trajnih epiduralnih katetera ili istovremene upotrebe drugih lekova koji utiču na hemostazu.

Stariji pacijenti

Starija populacija je izložena povećanom riziku od krvarenja. Pošto funkcija bubrega uopšteno opada sa godinama, stariji pacijenti mogu imati smanjenu eliminaciju i povećanu izloženost fondaparinuksu videti odeljak

Farmakokinetički podaci Sažetka karakteristika leka

Fondaparinuks treba primenjivati uz oprez

kod starijih pacijenata videti odeljak

Doziranje i način primene

Niska telesna masa

Prevencija VTE i terapija UA/NSTEMI i STEMI

– Kod pacijenata sa telesnom

masom <50 kg postoji povećan rizik od krvarenja. Eliminacija fondaparinuksa opada srazmerno sa telesnom masom. Kod ovih pacijenata fondaparinuks treba primenjivati uz oprez videti odeljak

Doziranje i način

Terapija površinske venske tromboze

– Ne postoje klinički podaci o primeni

fondaparinuksa u terapiji površinske venske tromboze kod pacijenata sa telesnom masom manjom od 50 kg. Zato se primena fondaparinuksa u terapiji površinske venske tromboze kod ovih pacijenata ne preporučuje videti odeljak

Doziranje i način primene

štećenje funkcije bubrega

Poznato je da se fondaparinuks najvećim delom izlučuje putem bubrega.

Profilaksa VTE

– Kod pacijenata sa klirensom kreatinina <50 mL/min postoji povećan rizik od

krvarenja i VTE i potrebno ih je lečiti ih uz oprez videti odeljke

Doziranje i način primene

Kontraindikacije

Farmakokinetički podaci Sažetka karakteristika leka

Dostupni su ograničeni

klinički podaci kod pacijenata kod kojih je klirens kreatinina < 30 mL/min.

Terapija UA/NSTEMI i STEMI

– Za terapiju UA/NSTEMI i STEMI dostupni su ograničeni klinički

podaci o primeni fondaparinuksa u dozi 2,5 mg jednom dnevno kod pacijenata sa klirensom kreatinina između 20–30 mL/min. Zato je potrebno da lekar odluči da li je korist od terapije veća odrizika videti odeljke

Doziranje i način primene

Kontraindikacije

Terapija površinske venske tromboze

– Fondaparinuks se ne sme primenjivati kod pacijenata sa

klirensom kreatinina < 20 mL/min videti odeljak

Kontraindikacije

Kod pacijenata sa klirensom

kreatinina u rasponu 20–50 mL/min potrebno je smanjiti dozu fondaparinuksa na 1,5 mg jednom dnevno videti odeljke

Doziranje i način primene

Farmakokinetički podaci Sažetka karakteristika

Bezbednost i efikasnost primene doze od 1,5 mg nisu ispitivane.

Teško oštećenje funkcije jetre

Prevencija VTE i terapija UA/NSTEMI i STEMI

– Nije neophodno korigovati dozu fondaparinuksa.

Međutim, potrebno je sa oprezom razmotriti primenu fondaparinuksa, zbog povećanog rizika od krvarenja usled nedostatka faktora koagulacije kod pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije jetre videti odeljak

Doziranje i način primene

Terapija površinske venske tromboze

– Ne postoje klinički podaci o primeni fondaparinuksa u

terapiji površinske venske tromboze kod pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije jetre. Zato se primena fondaparinuksa u terapiji površinske venske tromboze kod ovih pacijenata ne preporučuje videti odeljak

Doziranje i način primene

Pacijenti sa trombocitopenijom izazvanom heparinom HIT

Fondaparinuks bi trebalo sa oprezom primenjivati kod pacijenata koji u istoriji bolesti imaju HIT. Efkasnost i bezbednost primene fondaparinuksa nije bila formalno ispitivana kod pacijenata sa HIT-om tipa II. Fondaparinuks se ne vezuje za trombocitni faktor 4 i ne pokazuje ukrštenu reakciju sa serumima pacijenata sa trombocitopenijom izazvanom heparinom HIT tipa II. Međutim prijavljeni su retki spontani slučajevi pojave HIT-a kod pacijenata lečenih fondaparinuksom. Do sada nije utvrđena uzročno-posledična veza između primene fondaparinuksa i pojave HIT-a.

Alergija na lateks

Štitnik igle napunjenog injekcionog šprica može da sadrži suvu prirodnu lateks gumu koja može izazvati alergijske reakcije kod osoba osetljivih na lateks.

Ovaj lek sadrži manje od 1mmol 23mg natrijuma po dozi, tj.suštinski je bez natrijuma.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Rizik od krvarenja je povećan kod istovremene primene fondaparinuksa i lekova koji mogu povećati rizik od krvarenja videti odeljak

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Oralni antikoagulansi varfarin, inhibitori agregacije trombocita acetilsalicilna kiselina, NSAIL piroksikam i digoksin nisu imali uticaja na farmakokinetiku fondaparinuksa. U ispitivanjima interakcije, primenjena doza fondaparinuksa 10mg je bila veća od doza preporučenih za postojeće indikacije. Fondaparinuks nije uticao na INR aktivnost varfarina, ni na vreme krvarenja tokom terapije acetilsalicilnom kiselinom ili piroksikamom, ni na farmakokinetiku digoksina u stanju ravnoteže.

Nastavak lečenja drugim antikoagulansima

Ukoliko je potrebno dalje lečenje nastaviti heparinom ili niskomolekularnim heparinom LMWH, opšte pravilo je da bi prvu injekciju trebalo dati jedan dan posle poslednje injekcije fondaparinuksa.

Ukoliko je potreban nastavak lečenja antagonistom vitamina K, terapiju fondaparinuksom treba nastaviti dok se ne dostigne ciljna vrednost INR.

Plodnost, trudnoća i dojenje

Ne postoje odgovarajući podaci o primeni fondaparinuksa za vreme trudnoće. Zbog ograničene izloženosti, rezultati ispitivanja na životinjama su nedovoljni u pogledu dejstva na trudnoću, embrio/fetalni razvoj, porođaj i postnatalni razvoj. Fondaparinuks ne treba propisivati trudnicama ukoliko to nije zaista neophodno.

Fondaparinuks se izlučuje u mleko pacova, ali nije poznato da li se izlučuje u humano mleko. U toku lečenja fondaparinuksom ne preporučuje se dojenje. Međutim, malo je verovatno da bi kod dece moglo doći do oralne resporpcija.

Nema raspoloživih podataka o efektu fondaparinuksa na fertilnost. Ispitivanja na životinjama nisu pokazala bilo kakav uticaj na fertilnost.

Uticaj leka na sposobnost upravlјanja vozilima i rukovanja mašinama

Nisu rađene studije ispitivanja uticaja na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Neželјena dejstva

Najčešće prijavljena neželjena dejstva kod primene fondaprinuksa su komplikacije u vezi sa krvarenjem na različitim mestima, uključujući i retke slučajeve intrakranijalnih/intracerebralnih i retroperitonealnih krvarenja i anemija. Fondaparinuks bi sa oprezom trebalo primenjivati kod pacijenata sa povećanim rizikom od krvarenja videti odeljak

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Bezbednost fondaparinuksa od 2,5 mg procenjivana je kod:

3595 pacijenata koji su bili podvrgnuti većim ortopedskim operacijama donjih ekstremiteta, lečenih do 9 dana;

327 pacijenata koji su bili podvrgnuti operaciji preloma kuka, koji su nakon početne jednonedeljne profilakse lečeni tokom 3 nedelje;

1407 pacijenata koji su bili podvrgnuti hirurškom zahvatu na abdomenu, lečenih do 9 dana;

425 internističkih pacijenata sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija, lečenih do 14 dana;

10057 pacijenata koji su bili podvrgnuti lečenju UA ili NSTEMI akutnog koronarnog sindroma;

6036 pacijenata koji su bili podvrgnuti terapiji STEMI akutnog koronarnog sindroma.

Kod prevencije VTE neželjena dejstva koja su ispitivači prijavili kao barem moguće povezane sa fondaparinuksom, navedene su u grupama, prema učestalosti definisane kao: veoma česta ≥1/10; često ≥1/100 do <1/10; povremeno ≥1/1 000 do ≤1/100; retko ≥1/10 000 do ≤1/1 000; veoma retko <1/10

000 i klasi sistema organa, po opadajućem nizu prema ozbiljnosti neželjenog dejstva; ova neželjena dejstva treba tumačiti u hirurškom i medicinskom kontekstu.

Klasa sistema organa

Neželjena dejstva kod pacijenata koji se podvrgavaju većim ortopedskim

operacijama donjih ekstremiteta i/ili hirurškom zahvatu na abdomenu

Neželjena dejstva kod internističkih pacijenata

Infekcije i infestacije

postoperativna infekcija rane

Poremećaji krvi i limfnog sistema

postoperativno krvarenje, anemija

krvarenje epistaksa,

gastrointestinalno krvarenje, hemoptiza, hematurija, hematom trombocitopenija, purpura, trombocitemija, poremećaji trombocita, poremećaj koagulacije

krvarenje hematom,

hematurija, hemoptiza, krvarenje desni

Poremećaji imunskog sistema

alergijska reakcija uključujući vrlo

retka prijavljivanja angioedema, anafilaktoidne/anafilaktičke reakcije

alergijska reakcija uključujući

vrlo retka prijavljivanja angioedema, anafilaktoidne/anafilaktičke reakcije

Poremećaji metabolizma i ishrane

hipokalijemija

Poremećaji nervnog sistema

anksioznost, pospanost,

vrtoglavica, nesvestica, glavobolja, konfuzija

Vaskularni poremećaji

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

dispneja, kašalj

Gastrointestinalni poremećaji

mučnina, povraćanje

bol u abdomenu, dispepsija,

gastritis, konstipacija, proliv

Hepatobilijarni poremećaji

povećanje nivoa enzima

jetre, poremećaj funkcija jetre

bilirubinemija

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

osip, pruritus

osip, pruritus

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

edem, periferni edem,

groznica, sekrecija rane

bol u grudima

drugim ispitivanjima ili iskustvima u primeni leka po dobijanju dozvole za stavljanje leka u promet, prijavljeni su retki slučajevi intrakranijalnih/intracerebralnih i retroperitonealnih krvarenja.

Profil neželjenih događaja prijavljen u programu lečenja akutnog koronarnog sindroma se podudara sa neželjenim dejstvima leka uočenih kod profilakse VTE.

Krvarenje je bilo često prijavljivan događaj kod pacijenata sa UA/NSTEMI i STEMI. Incidenca potvrđenih većih krvarenja bila je 2,1% za fondaparinuks u poređenju sa 4,1% za enoksaparin, zaključno sa danom 9 u UA/NSTEMI studiji faze III, a incidenca događaja procenjenih kao teško krvarenje po modifikovanim TIMI kriterijumima bila je 1,1% za fondaparinuks u poređenju sa 1,4% za kontrolni lek NFH/placebo, zaključno sa danom 9 u studiji STEMI faze III.

Najčešće prijavljivana neželjena dejstva bez krvarenja u studiji UA/NSTEMI faze III prijavljena kod najmanje 1% ispitanika na fondaparinuksu bila su glavobolja, bol u grudima, atrijalna fibrilacija.

studiji faze III kod pacijenata sa STEMI, najčešće prijavljivana neželjena dejstva bez krvarenja prijavljena kod najmanje 1% ispitanika na fondaparinuksu bila su atrijalna fibrilacija, pireksija, bol u grudima, glavobolja, ventrikularna tahikardija, povraćanje i hipotenzija.

Prijavlјivanje neželјenih reakcija

Prijavlјivanje sumnji na neželјene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželјene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

Republika Srbija

faks: +381 011 39 51 131

www.alims.gov.rs

[email protected]

Primena fondaparinuksa u dozama većim od preporučenih može dovesti do povećanog rizika od krvarenja. Nema poznatog antidota za fondaparinuks.

Predoziranje udruženo sa komplikacijama krvarenja zahteva prekid lečenja i potragu za primarnim uzrokom. Potrebno je razmotriti otpočinjanje adekvatne terapije kao što je hirurška hemostaza, nadoknada krvi, transfuzija sveže plazme, plazmafereza.

FARMACEUTSKI PODACI

Lista pomoćnih supstanci

natrijum-hlorid

voda za injekcije

hlorovodonična kiselina

natrijum-hidroksid

Inkompatibilnost

nedostatku studija kompatibilnosti ovaj lek se ne sme mešati sa drugim medicinskim proizvodima.

Ukoliko se fondaparinuks-natrijum doda u 0,9% fiziološki rastvor u kesi male zapremine, najbolje bi bilo da se odmah primeni kao infuzija, ali se može čuvati na sobnoj temperaturi do najviše 24 časa.

Posebne mere opreza pri čuvanju

Čuvati na temperaturi do 25°C. Ne zamrzavati.

Za uslove čuvanja nakon razblaživanja, videti odeljak

Priroda i sadržaj pakovanja i posebne opreme za upotrebu, primenu ili implantaciju leka

Unutrašnje pakovanje je napunjen injekcioni špric 1 mL, staklo tip I sa gumenim klipom bromobutil ili hlorobutil guma i pričvršćenom injekcionom iglom G27 x 12,7 mm.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 plastična nosača sa po 5

napunjenih injekcionih špriceva i Uputstvo za lek.

Lek Arixtra je dostupan u pakovanju od 10 napunjenih špriceva sa plavim klipom i automatskim sigurnosnim sistemom za iglu.

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka i druga uputstva za rukovanje lekom

Supkutana injekcija se daje na isti način kao i kod klasičnog šprica. Intravensku primenu treba vršiti preko postojeće intravenske linije, ili direktno ili pomoću mini-vrećice 0,9% fiziološkog rastvora male zapremine od 25 do 50 mL.

Rastvore za parenteralnu primenu pre davanja treba vizuelno proveriti na prisustvo čestica i promenu boje. Uputstvo za pacijenta sadrži uputstvo za samostalnu primenu supkutane injekcije.

Zaštitni sistem igle na špricu napunjenom lekom Arixtra ima automatski sigurnosni sistem za zaštitu od povreda iglom nakon primene injekcije.

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji