Aremed® 1mg film tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Aremed® film tableta; 1mg; blister, 2x14kom

  • ATC: L02BG03
  • JKL: 1039720
  • EAN: 5290665005983
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: R
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Aremed® film tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Aremed® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Aremed® kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Aremed

1mg, film tablete

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Aremed i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aremed

Kako se uzima lek Aremed

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Aremed

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Aremed i čemu je namenjen

Lek Aremed sadrži aktivnu supstancu anastrozol koja pripada grupi lekova poznatih pod nazivom “inhibitori aromataze”. Koristi se za lečenje kancera raka dojke kod žena koje su u postmenopauzi klimaksu.

Lek Aremed deluje tako što snižava nivo estrogena, hormona koji prirodno nastaje u Vašem organizmu a svoje dejstvo ostvaruje tako što u organizmu blokira enzim koji se naziva aromataza.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aremed

Lek Aremed ne smete uzimati:

ukoliko ste alergični preosetljivi na anastrozol ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka navedene u odeljku 6;- ako ste trudni ili dojite videti odeljak „

Trudnoća i dojenje

Lek Aremed ne smete uzimati ako se ovo odnosi na Vas. Ako niste sigurni, razgovarajte sa svojim lekaromili farmaceutom pre nego što uzmete lek Aremed.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego uzmete lek Aremed:- ukoliko još uvek imate menstrualne cikluse i niste prošli kroz menopauzu;- ukoliko uzimate lek koji sadrži tamoksifen ili lekove koji sadrže estrogen videti odeljak „

Drugi lekovi i

ukoliko ste imali oboljenje j koje utiče na čvrstinu Vaših kostiju osteoporozu;- ukoliko imate oštećenu funkciju jetre ili bubrega.

Ukoliko niste sigurni da li se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas, razgovarajte sa Vašim lekarom ilifarmaceutom pre nego što počnete da uzimate lek Aremed.

Ako odlazite na bolničko lečenje, obavestite nadležnog lekara ili medicinsko osoblje da uzimate lek Aremed.

Drugi lekovi i lek Aremed

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se izdaju bez lekarskog recepta, kao i biljne lekove, zbog toga što lek Aremed može da utiče na način delovanja nekih lekova i neki lekovi mogu imati uticaja na način delovanja leka Aremed.

Nemojte uzimati lek Aremed ukoliko uzimate neke od sledećih lekova:- lekove za lečenje kancera dojke selektivne modulatore estrogenskih receptora, npr. lekove koji sadržetamoksifen. Ovi lekovi mogu oslabiti dejstvo anastrozola.- lekove koji sadrže estrogen, kao što je hormonska supstituciona terapija HST.Ako se ovo odnosi na Vas, obratite se svom lekaru ili farmaceutu za savet.

Obavestite svog lekara ili farmaceuta: - ukoliko uzimate lekove koji se nazivaju LHRH analozi gonadorelin, buserelin, goserelin, leuprorelin i triptorelin. To su lekovi koji se koriste u lečenju raka dojke, određenih ginekoloških stanja i neplodnosti.

Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete bilo koji lek.

Ne smete da uzimate lek Aremed ako ste trudni ili dojite videti odeljak „ Lek Aremed ne smete uzimati”. Ako zatrudnite, prestanite da uzimate lek Aremed i obratite se Vašem lekaru.

Pre primene bilo kog leka, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek Aremed obično ne utiče na sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama. Ipak, neke osobemogu povremeno osetiti pospanost ili osećaj slabosti dok uzimate lek Aremed. Ukoliko Vam se to dogodi, zatražite savet od Vašeg lekara ili farmaceuta.

Lek Aremed sadrži laktozu, monohidrat

Lek Aremed sadrži laktozu, monohidrat. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. Kako se uzima lek Aremed

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Uobičajena doza je jedna film tableta dnevno.

Potrudite se da tabletu uzmete uvek u isto vreme svakog dana.

Progutajte tabletu celu sa malo vode.

Nije od značaja da li uzimate lek Aremed pre, sa ili posle obroka.

Lek Aremed treba da primenjujete onoliko dugo koliko Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Lečenje lekom Aremed je dugotrajno i može se dogoditi da potraje nekoliko godina. Ako niste sigurni posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Primena kod dece i adolescenata

Lek Aremed ne treba da uzimaju deca i adolescenti.

Ako ste uzeli više leka Aremed nego što treba

Ukoliko ste slučajno uzeli veću dozu leka Aremed nego što bi trebalo, odmah se javite lekaru ili se obratite se najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Ponesite sa sobom pakovanje leka kako bi lekar znao šta ste uzeli.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Aremed

Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka, uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme. Ne uzimajte duplu dozu dve tablete u isto vreme da bi nadoknadili propuštenu dozu.

Ako naglo prestanete da uzimate primate lek Aremed

Ne prekidajte sa uzimanjem Vaših tableta, osim ako Vam to savetuje Vaš lekar.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Prestanite da uzimate lek Aremed i potražite hitno medicinsko lečenje, ako Vam se javi bilo koje odsledećih ozbiljnih ali veoma retkih neželjenih dejstava mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek:

izrazito teška reakcija kože sa plikovima, ranama ili sličnim promenama. Ovo stanje je poznato kao S

tevens-Johnson

-ov sindrom;

alergijske reakcije reakcije preosetljivosti sa oticanjem grla koje mogu uzrokovati poteškoće sa

gutanjem ili disanjem. Ovo stanje je poznato kao angioedem.

Veoma česta neželjena dejstva mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek:

glavobolja;- naleti vrućine;- mučnina;- osip po koži;- bol ili ukočenost zglobova;- zapaljenje zglobova artritis;- osećaj slabosti malaksalost,- gubitak koštanog tkiva osteoporoza.

Česta neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek:

gubitak apetita;- povišen ili visok nivo holesterola u krvi. Ovo se utvrđuje testovima krvi;- pospanost;- sindrom karpalnog tunela osećaj bockanja, bol, hladnoća, slabost određenih delova ruke;- osećaj bockanja ili mravinjanja, utrnulost kože, gubitak ili poremećaj čula ukusa;- dijareja proliv;- povraćanje;- promene u analizama krvi koje ukazuju na promene u radu jetre;- opadanje kose;- alergijske reakcije reakcije preosetljivosti praćene otokom lica, usana ili jezika;- bol u kostima;- suvoća vaginalne sluzokože;- vaginalno krvarenje naročito u toku prvih nekoliko nedelja terapije – ukoliko se ono nastavi, obratite se lekaru;- bol u mišićima.

Povremena neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek:

promene u testovima krvi koje ukazuju na promene u radu jetre gama-gt GGT i bilirubin;- zapaljenje jetre hepatitis;- koprivnjača;- ukočenost prsta stanje u kome se palac ili drugi prst ukoči u savijenom položaju;- povećanje koncentracije kalcijuma u krvi. Ukoliko osetite mučninu, povraćanje ili žeđ, recite svom lekaru ili farmaceutu pošto može biti potrebno da uradite analizu krvi.

Retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek:

retka zapaljenja kože praćena pojavom crvenih fleka ili plikova;- osip na koži usled preosetljivosti usled alergijskih ili anafilaktoidnih reakcija;- zapaljenje malih krvnih sudova koje uzrokujepojavu crvenih ili ljubičastih promena na koži. Veoma retko se mogu javiti simptomi pojave bolova u zglobovima, želucu ili bubrezima; ovo stanje je poznato pod nazivom

Henoch-Schonlein purpura

Uticaj na kosti

Lek Aremed snižava koncentraciju hormona estrogena u organizmu. Na taj način može doći do smanjenja sadržaja minerala u kostima. Usled toga kosti mogu postati slabije i podložnije prelomima. Vaš lekar će proceniti ove rizike u skladu sa preporukama za lečenje ili održavanje zdravlja kostiju kod žena u postmenopauzi. Posavetujte se sa Vašim lekarom o mogućim rizicima u toku lečenja ovim lekom.

Ukoliko bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili ukoliko primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek Aremed

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Aremed posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon „ Važi do: “. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Aremed

Aktivna supstanca je anastrozol. Jedna film tableta sadrži 1 mg anastrozola.

Pomoćne supstance su:

Jezgro tablete:

laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; celuloza, mikrokristalna; natrijum-skrobglikolat

tip A; silicijum-dioksid, koloidni bezvodni; povidon K30; magnezijum-stearat; talk;

Film obloga tablete:

hipromeloza; Makrogol 400; titan-dioksid E171; talk.

Kako izgleda lek Aremed i sadržaj pakovanja

Film tableta.

Bele, okrugle, film tablete, prečnika približno 6,6 mm.

Unutrašnje pakovanje je PVC/Aluminijumski blister koji sadrži 14 film tableta.Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera ukupno 28 film tableta i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

FARMALOGIST D.O.O. BEOGRAD, Mirijevski bulevar 3, Beograd

Proizvođač:

REMEDICA LTD, Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, Limassol, Kipar

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

515-01-01643-20-001 od 12.03.2021.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji