ALTUXERIN 100mg film tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo ALTUXERIN film tableta; 100mg; blister, 3x10kom

  • ATC: A10BH01
  • JKL: 1341024
  • EAN: 8606010895463
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: R
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

ALTUXERIN film tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za ALTUXERIN na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za ALTUXERIN kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

ALTUXERIN, 100 mg, film tabletesitagliptin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacijekoje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju isteznake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru, ili farmaceutu ilimedicinskoj sestri. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek ALTUXERIN i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ALTUXERIN

Kako se uzima lek ALTUXERIN

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek ALTUXERIN

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek ALTUXERIN i čemu je namenjen

Lek ALTUXERIN sadrži aktivnu supstancu sitagliptin koja pripada grupi lekova koji se nazivaju inhibitori DPP-4 inhibitori dipeptidil peptidaze-4 i smanjuje koncentraciju šećera u krvi kod odraslih pacijenata sa dijabetes melitusom tip 2 šećerna bolest tip 2.

Ovaj lek pomaže da se povećaju vrednosti insulina nakon uzimanja obroka i smanjuje količinu šećera koju stvara Vaš organizam.

Vaš lekar Vam je propisao ovaj lek da bi Vam smanjio koncentraciju šećera u krvi koji je previsok zato što imate dijabetes tip 2. Ovaj lek može da se koristi sam, ili u kombinaciji sa nekim drugim lekovima insulin, metformin, derivatima sulfoniluree, ili glitazoni koji takođe smanjuju koncentarciju šećera u krvi, a koje Vi možda već uzimate za lečenje dijabetesa, zajedno sa primenom režima ishrane i fizičkih vežbi.

Šta je dijabetes tip 2? Dijabetes tip 2 je stanje u kome Vaš organizam ne proizvodi dovoljne količine insulina, a insulin kojiproizvodi Vaš organizam ne deluje kako bi trebalo. Vaš organizam takođe može da proizvodi previše šećera. Kada se ovo desi, šećer glukoza se nagomilava u krvi. Ovo može da dovede do ozbiljnih zdravstvenihproblema, poput bolesti srca, bolesti bubrega, slepila i amputacije.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ALTUXERIN

Lek ALTUXERIN ne smete uzimati:

Ukoliko ste alergični preosetljivi na sitagliptin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka

navedene u odeljku 6.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek ALTUXERIN.

Kod pacijenata koji su uzimali lek ALTUXERIN zabeleženi su slučajevi zapaljenja pankreasa pankreatitis videti odeljak 4.

Ukoliko uočite pojavu plikova na koži to može biti znak za stanje koje se naziva bulozni pemfigoid. Vašdoktor može zahtevati da prestanete sa uzimanjem leka ALTUXERIN.

Obavestite Vašeg lekara ako imate ili ste imali:- oboljenje pankreasa kao što je zapaljenje pankreasa - pankreatitis,- kamen u žuči, zavisnost od alkohola ili veoma visoke vrednosti triglicerida vrsta masti u Vašoj krvi. Ova zdravstvena stanja mogu da povećaju Vašu šansu da dobijete pankreatitis videti odeljak 4,- dijabetes tip 1,- dijabetesnu ketoacidozu to je komplikacija dijabetesa koju karakteriše velika koncentracija šećera u krvi, nagli i brz gubitak telesne mase, mučnina ili povraćanje,- bilo koje postojeće ili ranije postojeće probleme sa bubrezima,- alergijsku reakciju na lek ALTUXERIN videti odeljak 4.

Malo je verovatno da će ovaj lek izazvati previse malu koncentraciju šećera u krvi zato što on nema dejstvo kada je koncentracija šećera u Vašoj krvi mala. Međutim, kada se ovaj lek primenjuje u kombinaciji sa nekim derivatom sulfoniluree ili sa insulinom, može da dođe do prevelikog smanjenja koncentracije šećera u krvi hipoglikemija. Vaš lekar tada može da smanji dozu derivata sulfoniluree ili insulina koji uzimate.

Deca i adolescenti

Deca i adolescenti mlađi od 18 godina ne treba da uzimaju ovaj lek. Lek ALTUXERIN nije efikasan kod dece i adolescenata uzrasta od 10 do 17 godina. Nije poznato da li je lek bezbedan i efikasan kada se koristi kod dece mlađe od 10 godina.

Drugi lekovi i lek ALTUXERIN

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

Obratite se Vašem lekaru naročito ako uzimate digoksin lek koji se koristi za lečenje nepravilnog srčanog ritma i drugih problema sa srcem. Možda je potrebna provera koncentracije digoksina u Vašoj krvi ako se primenjuje istovremeno sa lekom ALTUXERIN.

Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek. Ovaj lek ne trebate da uzimate tokom trudnoće.

Nije poznato da li se ovaj lek izlučuje u majčino mleko. Ne trebate da uzimate ovaj lek tokom dojenja ili ako nameravate da dojite.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek ALTUXERIN nema ili ima zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama. Međutim, tokom uzimanja ovog leka, prijavljeni su slučajevi vrtoglavice i pospanosti koji mogu da utiču na Vašu sposobnost da upravljate vozilima ili rukujete mašinama. Uzimanje ovog leka u kombinaciji sa lekovima koji se zovu derivati sulfoniluree ili u kombinaciji sa insulinom može da dovede do pojave hipoglikemije koja može da utiče na Vašu sposobnost da upravljate vozilima ili rukujete mašinama ili da radite bez sigurnog oslonca.

Lek ALTUXERIN sadrži natrijum

Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol natrijuma 23 mg po tableti, tj. suštinski je ,,bez natrijuma“.

3. Kako se uzima lek ALTUXERIN

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurniproverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Uobičajena preporučena doza je:- jedna film tableta od 100 mg- jednom dnevno- oralno.

Ako imate probleme sa bubrezima, Vaš lekar može da Vam propiše manje doze kao što su doze od 25 mg ili50 mg. Ovaj lek možete da uzimate sa ili bez hrane i pića.

Vaš lekar može da Vam propiše da uzimate ovaj lek sam ili zajedno sa nekim drugim lekovima koji takođe smanjuju koncentraciju šećera u krvi.Primena režima ishrane i fizičkih vežbi može da pomogne Vašem organizmu da bolje iskoristi šećer koji se nalazi u Vašoj krvi. Veoma je važno da se, tokom uzimanja leka ALTUXERIN, i dalje pridržavate režima ishrane i fizičkih vežbi i programa smanjenja telesne mase koje Vam je preporučio Vaš lekar.

Ako ste uzeli više leka ALTUXERIN nego što treba

Ako ste uzeli više od propisane doze ovog leka, odmah se obratite Vašem lekaru.

Ako ste zaboravili da uzmete lek ALTUXERIN

Ukoliko ste propustili da uzmete dozu leka, uzmite je čim se setite. Ako se ne setite da uzmete propuštenu dozu do vremena predviđenog za uzimanje naredne doze, nemojte uzimati propuštenu dozu i nastavite sa uzimanjem leka po uobičajenom rasporedu. Ne uzimajte duplu dozu ovog leka da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek ALTUXERIN

Uzimajte ovaj lek onoliko dugo koliko Vam je to propisao Vaš lekar tako da možete da održavate kontrolu koncentracije šećera u Vašoj krvi. Ne treba da prestanete sa uzimanjem ovog leka pre nego što o tome porazgovarate sa Vašim lekarom.

Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svihpacijenata koji uzimaju ovaj lek.

PRESTANITE sa uzimanjem leka ALTUXERIN i odmah se obratite lekaru ukoliko primetite bilo koji od sledećih ozbiljnih neželjenih reakcija:

Intenzivan i uporan bol u abdomenu predeo stomaka, koji može da se proširi i do Vaših leđa, sa ili bez

mučnine i povraćanja, pošto ovo stanje može biti znak zapaljenja pankreasa pankreatitis.

Ako dobijete ozbiljnu alergijsku reakciju nepoznata učestalost - ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka, uključujući osip na koži, koprivnjaču, plikove na koži/ljuštenje kože i oticanje lica, usana, jezika i grla koje uzrokuje otežano disanje ili gutanje, odmah prestanite da uzimate ovaj lek i nazovite Vašeg lekara. Vaš lekar može da Vam propiše lek za lečenje Vaše alergijske reakcije i neki drugi lek za lečenje Vašeg dijabetesa.

Nakon dodavanja sitagliptina terapiji metforminom, kod nekih pacijenata pojavile su se sledeće neželjene reakcije: Česte mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek: previše mala koncentracija šećera u krvi, mučnina, nadutost, povraćanje. Povremene mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek: bol u stomaku, dijareja, otežano pražnjenje creva, pospanost.

Kod nekih pacijenata zabeležen je osećaj različitih tipova neugodnosti u želucu prilikom započinjanja kombinovane terapije sitagliptinom i metforminom česta neželjena dejstva.

Kod nekih pacijenata zabeležene su sledeće neželjene reakcije tokom uzimanja sitagliptina zajedno sa derivatom sulfoniluree i metforminom: Veoma česte mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek: previse mala koncentracija šećera u krvi. Česte: otežano pražnjenje creva.

Kod nekih pacijenata zabeležene su sledeće neželjene reakcije tokom uzimanja sitagliptina zajedno sa pioglitazonom: Česte: nadutost, oticanje šaka i nogu.

Kod nekih pacijenata zabeležene su sledeće neželjene reakcije tokom uzimanja sitagliptina u kombinaciji sa pioglitazonom i metforminom: Česte: oticanje šaka i nogu.

Kod nekih pacijenata zabeležene su sledeće neželjene reakcije tokom uzimanja sitagliptina u kombinaciji sa insulinom sa ili bez metformina: Česte: grip Povremene: suva usta

Kod nekih pacijenata koji su u kliničkim studijama uzimali samo sitagliptin ili su u periodu nakon stavljanja leka u promet, uzimali sitagliptina sam i/ili u kombinaciji sa drugim lekovima za lečenje dijabetesa, zabeležene su sledeće neželjene reakcije: Česte: previse mala koncentracija šećera u krvi, glavobolja, infekcija u gornjem delu organa za disanje, zapušen nos ili nos koji curi i bolno grlo, osteoartritis, bol u rukama ili nogama. Povremene: vrtoglavica, otežano pražnjenje creva, svrab. Retke: smanjen broj trombocitaNepoznata učestalost: problemi sa bubrezima koji u nekim slučajevima zahtevaju primenu dijalize, povraćanje, bol u zglobovima, bol u mišićima, bol u leđima, zapaljenje pluća intersticijalna bolest pluća, bulozni pemfigoid pojava plikova na koži.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjemneželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcijemožete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite:

www.alims.gov.rs

[email protected]

5. Kako čuvati lek ALTUXIREN

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju nakon “Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljajuneupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sakomunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek ALTUXERIN

Aktivna supstanca je sitagliptin.

Jedna film tableta sadrži 100 mg sitagliptina u obliku sitagliptin-hidrohlorid, monohidrata.

Pomoćne supstance su:

Jezgro tablete:

kalcijum-hidrogenfosfat; celuloza, mikroristalna; kroskarmeloza-natrijum; magnezijum-

stearat; natrijum-stearilfumarat.

Film obloga tablete

hipromeloza; hidroksipropilceluloza može sadržati silicijum-dioksid, makrogol

6000; titan-dioksid E171; gvožđe III-oksid, žuti E172; gvožđe III-oksid, crveni E172; gvožđe III-oksid, crni E172; talk.

Kako izgleda lek ALTUXERIN i sadržaj pakovanja

Svetlobraon, okrugla, bikonveksna film tableta sa utisnutom oznakom “ST 100” na jednoj strani; prečnika 9,7-10,6 mm.

Unutrašnje pakovanje je neprovidni OPA/Al/PVC-Al blister ili PVC/PE/PVDC-Al blister sa 10 film tableta. Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 3 blistera sa po 10 film tableta ukupno 30 film tableta i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole

PREDSTAVNIŠTVO SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. BEOGRADKneginje Zorke 2, Beograd

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

515-01-01051-21-001 od 30.05.2023.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji