Allegra® 120mg film tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Allegra® film tableta; 120mg; blister, 1x10kom

  • ATC: R06AX26
  • JKL: 1058010
  • EAN: 8600097432016
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: BR
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Allegra® film tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Allegra® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Allegra® kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Allegra

120 mg, film tablete

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 7 dana, morate se obratiti svom lekaru.

ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Allegra i čemu je namenjen2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Allegra3. Kako se uzima lek Allegra4. Moguća neželjena dejstva 5. Kako čuvati lek Allegra6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Allegra i čemu je namenjen

Lek Allegra sadrži aktivnu supstancu feksofenadin-hidrohlorid koja pripada grupi lekova koji se nazivaju antihistaminici.Lek Allegra mogu koristiti odrasli i adolescenti uzrasta od 12 godina i stariji za ublažavanje simptoma polenske groznice sezonskog alergijskog rinitisa kao što su kijanje, svrab, curenje nosa ili zapušen nos i svrab, crvenilo i suzenje očiju.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Allegra

Lek Allegra ne smete uzimati:

ukoliko ste alergični preosetljivi na feksofenadin-hidrohlorid ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka navedene u odeljku 6.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Allegra:

ukoliko imate problema sa jetrom ili bubrezima

ukoliko imate ili ste ikada imali oboljenje srca, pošto ova vrsta lekova može dovesti do ubrzanog ili nepravilnog rada srca

ukoliko ste starijeg životnog doba

Ukoliko se bilo šta od prethodno navedenog odnosi na Vas, ili niste sigurni, obratite se Vašem lekaru pre nego što uzmete lek Allegra.

Drugi lekovi i lek Allegra

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

Uzimanje lekova koji sadrže aluminijum ili magnezijum može uticati na dejstvo leka Allegra tako što smanjuje količinu resorbovanog leka.

Preporučuje se da između uzimanja leka Allegra i antacida lekova za neutralisanje želudačne kiseline prođe otprilike 2 sata.

Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceu za savet pre nego što uzimete ovaj lek.

Nemojte uzimati lek Allegra tokom trudnoće, osim ukoliko to nije neophodno.

Lek Allegra se ne preporučuje tokom dojenja.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Malo je verovatno da će lek Allegra uticati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i rukovanje mašinama. Ipak, pre vožnje ili rukovanja mašinama treba da proverite da Vam ovaj lek ne izazivapospanost ili ošamućenost.

Lek Allegra sadrži natrijum

Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol natrijuma 23 mg po tableti, to jest, suštinski je bez natrijuma.

3. Kako se uzima lek Allegra

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Odrasle osobe, deca uzrasta od 12 godina i starija

Preporučena doza je jedna tableta 120 mg dnevno.

Uzmite tabletu sa vodom, pre jela.

Ovaj lek počinje da ublažava Vaše simptome u roku od 1 sata nakon uzimanja i delovaće 24 sata

Ne uzimati više od preporučene doze.

Ukoliko u roku od 7 dana od početka primene leka ne dođe do poboljšanja simptoma ili se simptomi pogoršaju, neophodno je konsultovati lekara.

Ako ste uzeli više leka Allegra nego što treba

Ukoliko ste uzeli više tableta leka Allegra nego što treba, odmah obavestite svog lekara ili idite do najbliže službe hitne pomoći. Znaci predoziranja su vrtoglavica, pospanost, umor i suva usta.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Allegra

Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme, kako Vam je lekar propisao.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Allegra

Razgovarajte sa svojim lekarom ukoliko želite da prestanete da uzimate ovaj lek pre završetka propisane terapije.Ukoliko prestanete sa upotrebom leka Allegra pre nego što je planirano simptomi se mogu vratiti.Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Odmah se obratite svom lekaru i prestanite da uzimate lek Allegra ukoliko primetite

oticanje lica, usana, jezika ili grla i teškoće pri disanju, jer to mogu biti znakovi ozbiljne alergijske reakcije.

Česta neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek:

glavobolja,

Povremena neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek:

Ostala neželjena dejstva

učestalost nepoznata: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka:

teškoće sa uspavljivanjem insomnija,

poremećaj spavanja,

noćne more,

ubrzan ili nepravilan rad srca,

osip kože i svrab,

koprivnjača,

ozbiljne alergijske reakcije koje mogu da dovedu do oticanja lica, usana, jezika ili grla, crvenila lica, osećaja stezanja u grudima i teškoća pri disanju.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceutaili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite:

www.alims.gov.rs

[email protected]

5. Kako čuvati lek Allegra

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Allegra posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadžaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Allegra

Aktivna supstanca je feksofenadin-hidrohlorid.Jedna film tableta sadrži 120 mg feksofenadin-hidrohlorida, što odgovara 112 mg feksofenadina.

Pomoćne supstance:

Jezgro tablete:

kroskarmeloza-natrijum; skrob, preželatinizovan; celuloza,

mikrokristalna; magnezijum-stearat.

Film obloga tablete:

hipromeloza E-15; hipromeloza E-5; povidon K30; titan-

dioksid E171; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; makrogol 400; gvožđe-oksid, ružičasti E172; gvožđe-oksid, žuti E172.

Kako izgleda lek Allegra i sadržaj pakovanja

Duguljaste film tablete, dimenzija 6,1 x 15,8 mm, boje breskve, sa utisnutom oznakom „012“ na jednoj strani i slovom „e“ na drugoj strani.

Unutrašnje pakovanje je blister PVC/PE/PVDC-aluminijumski sa 10 film tableta.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 1 blister ukupno 10 film tableta i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

SANOFI-AVENTIS D.O.O. BEOGRAD

Španskih boraca 3/VI, Beograd - Novi Beograd

Proizvođač:

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE -TOURS30 - 36, avenue Gustave Eiffel, Tours, Francuska

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Septembar, 2020.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-04830-19-001 оd 29.09.2020.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji