Aimafix 500i.j./10mL prašak i rastvarač za rastvor za infuziju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Aimafix prašak i rastvarač za rastvor za infuziju; 500i.j./10mL; bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1x10mL

  • ATC: B02BD04
  • JKL: 0066020
  • EAN: 8606108780046
  • Vrsta leka: Biološki lekovi
  • Izdavanje leka: SZR
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Aimafix prašak i rastvarač za rastvor za infuziju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Aimafix na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Aimafix kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Aimafix, 500 i.j./10 mL, prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

humani faktor koagulacije IX

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaruili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju

iste znake bolesti kao i Vi

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaruili farmaceutu . Ovo

uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Aimafix i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što primite lek Aimafix

Kako se primenjuje lek Aimafix

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Aimafix

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Aimafix i čemu je namenjen

Lek Aimafix sadrži aktivnu supstancu humani faktor koagulacije IX, koji se dobija iz humane plazme, i pripada grupi lekova koja se zove antihemoragici lekovi koji zaustavljaju krvarenje.Lek Aimafix se koristi za:

zaustavljanje i prevenciju krvarenja kod pacijenta sa hemofilijom B urođeni nedostatak faktora IX.

stečeni nedostatak faktora koagulacije IX.

Lek Aimafix je namenjen za upotrebu kod odraslih, adolescenata i dece uzrasta iznad 6 godina.

2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Aimafix

Lek Aimafix ne smete primati:

ukoliko ste alergični preosetljivi na humani faktor koagulacije IX ili na bilo koju od pomoćnih supstanci

leka navedene u odeljku 6.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa Vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što primite lek Aimafix.

Kao i kod svakog drugog leka namenjenog za intravensku primenu koji sadrži proteine, moguća je pojava reakcija preosetljivosti alergijskog tipa.

Ovaj lek pored faktora IX sadrži i druge humane proteine u tragovima.

Ako tokom primene ovog leka primetite bilo koji od sledećih simptoma, odmah obustavite primenu leka i obratite se lekaru

jer ovi simptomi mogu biti rani znaci alergijske reakcije:

koprivnjača,

generalizovana urtikarija,

stezanje u grudima,

zviždanje u grudima,

hipotenzija sniženje krvnog pritiska,

anafilaksa teška alergijska reakcija.

slučaju šoka, lekar će primeniti standardnu terapiju za lečenje šoka.

Ako imate kardiovaskularne faktore rizika, primena leka Aimafix može povećati ove faktore rizika.

Ukoliko ste ranije imali alergijske reakcije izazvane heparinom, ne smete koristiti lekove koji sadrže heparin.

Nakon ponovljenog lečenja lekovima koji sadrže faktor koagulacije IX iz humane plazme, Vaš lekar će pratiti vaše stanje zbog razvoja neutrališućih antitela inhibitora.U literaturi je zabeleženo da postoji korelacija između pojave antitela koja neutrališu faktor IX inhibitori i alergijskih reakcija. Zbog toga, ukoliko se kod Vas jave alergijske reakcije, lekar će zatražiti ispitivanja na prisustvo inhibitora. Pacijenti kod kojih se razviju inhibitori faktora IX mogu biti pod povećanim rizikom od anafilakse teške alergijske reakcije koja može ugroziti život pacijenta ukoliko i dalje primaju faktor IX.

Usled rizika od alergijskih reakcija kod primene lekova koji sadrže faktor IX, početak terapije biće sproveden pod medicinskim nadzorom koji omogućava adekvatno zbrinjavanje alergijskih reakcija, ukoliko ordinirajući lekar tako proceni.

TromboembolijaObavestite svog doktora ako imate bolest jetre ili srca ili ako ste nedavno bili podvrgnuti velikim hirurškim intervencijama. Zbog potencijalnog rizika od trombotičkih komplikacija, lekar će inicirati kliničko praćenje ranih znakova trombotičke i potrošne koagulopatije odgovarajućim biološkim testovima kada se lek primenjuje kod pacijenata sa oboljenjima jetre, kod pacijenata nakon hirurške intervencije, ili kod pacijenata

sa rizikom od trombotičkih pojava ili diseminovane intravaskularne koagulacije. U svakoj od navedenih situacija, Vaš lekar će proceniti korist od lečenja lekom Aimafix u odnosu na rizik od ovih komplikacija.

Komplikacije vezane za upotrebu kateteraAko Vam je neophodan centralni venski kateter, Vaš lekar će uzeti u obzir komplikacije povezane sa centralnim venskim kateterom, uključujući lokalne infekcije, bakterijemiju i trombozu na mestu kateterizacije.

Bezbednost od prenosa uzročnika virusnih bolesti

Kod lekova proizvedenih iz humane krvi ili plazme, određene mere se sprovode kako bi se sprečilo prenošenje infekcija na pacijente.Ove mere uključuju:- pažljivu selekciju krvi i donora plazme kako bi bili sigurni da su osobe sa rizikom isključene, - testiranje donirane plazme na specifične znake virusa/infekcije, kao i uvođenje efektivnih mera u procesu proizvodnje za inaktivaciju/uklanjanje virusa.

Uprkos tome, kada se primenjuju lekovi proizvedeni iz humane krvi ili plazme, mogućnost prenosa infektivnih agenasa se ne može u potpunosti isključiti. Ovo takođe važi i za nepoznate viruse, novootkrivene viruse, kao i za ostale patogene.

Preduzete mere se smatraju efektivnim za viruse sa omotačem kao što su virus humane imunodeficijencije HIV, virus hepatitisa B HBV, virus hepatitisa C HCV i za viruse bez omotača kao što je virus hepatitisaA HAV. Mere koje se preduzimaju mogu imati ograničenu efikasnost protiv virusa bez omotača kao što je parvovirus B19. Infekcija parvovirusom B19 može biti ozbiljna kod trudnica fetalna infekcija i za osobe sa imunodeficijencijom ili povećanom eritropoezom npr. hemolitička anemija.

Lekar može savetovati odgovarajuću vakcinaciju hepatitis A i B svim pacijentima koji redovno primaju faktor koagulacije IX proizveden iz humane plazme.

Strogo se preporučuje da se pri svakoj primeni leka Aimafix evidentira naziv i broj serije leka, kako bi se uspostavila povezanost između pacijenta i serijskog broja primljenog leka.

Deca i adolescenti

Nema dovoljno podataka da bi se preporučila primena leka leka Aimafix kod dece mlađe od 6 godina. Posebna upozorenja i mere opreza koje su navedene u ovom odeljku se odnose i na odrasle i na pedijatrijskupopulaciju.

Drugi lekovi i lek Aimafix

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate ili donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

Nisu zabeležene interakcije faktora koagulacije IX iz humane plazme sa drugim lekovima.Aimafix se ne sme mešati sa drugim lekovima.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru, ilifarmaceutu za savet pre nego što primite ovaj lek.Nisu sprovođene studije o uticaju na razmnožavanje na životinjama sa faktorom koagulacije IX.

obzirom na to da se hemofilija B retko javlja kod žena, iskustva u vezi sa upotrebom faktora IX tokom trudnoće i dojenja nisu dostupna. Zbog toga faktor IX treba koristiti tokom trudnoće i dojenja samo ako je to jasno naznačeno.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek Aimafix nema ili ima zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama

Lek Aimafix sadrži natrijum i heparin

Ovaj lek sadrži do 41 mg natrijuma glavni sastojak kuhinjske soli po bočici od 10 mL. To odgovara 2,05% maksimalno preporučenog dnevnog unosa natrijuma za odraslu osobu.Ovaj lek sadrži heparin. Heparin može izazvati alergijske reakcije i smanjenje broja crvenih krvnih ćelija što može uticati na proces zgrušavanja krvi. Pacijenti kod kojih su se javljale alergijske reakcije na heparin ne smeju koristiti lekove koji sadrže heparin.

3. Kako se primenjuje lek Aimafix

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Ukoliko sami primenjujete ovaj lek, uvek se pridržavajte instrukcija navedenih u odeljku “Uputstva za pravilnu upotrebu”.

Prilikom primene leka Aimafix treba koristiti samo injekcioni/infuzioni set priložen u pakovanju leka, jer primena drugih setova može uzrokovati neuspeh terapije usled adsorpcije faktora koagulacije IX na unutrašnje površine drugih infuzionih setova.

Ako imate dodatnih pitanja u vezi primene leka, obratite se Vašem lekaru.

Lečenje ovim lekom biće započeto pod nadzorom lakara koji ima iskustvo u lečenju hemofilije.

Vaš lekar će odrediti odgovarajuću dozu i trajanje terapije u zavisnoti od stepena deficijencije nedostatkafaktora IX, lokalizacije i obima krvarenja i Vašeg kliničkog stanja.

Dozu i učestalost primene leka odrediće Vaš lekar na osnovu Vašeg kliničkog odgovora.

Tokom trajanja lečenja, adekvatno određivanje vrednosti faktora IX se koristi kako bi se određivala doza koja se primenjuje kao i učestalost ponavljanja infuzija. U slučaju obimnih hirurških intervencija, neophodno je precizno praćenje supstitucione terapije faktorom IX putem određivanja koagulacionih parametara aktvnost faktora IX u plazmi.

Pojedini pacijenti mogu da imaju različit odgovor na terapiju faktorom koagulacije IX, što se ispoljava u različitim vrednostima poluvremena eliminacije i

Doziranje kod lečenja krvarenja

Izračunavanje potrebne doze faktora IX se zasniva na empirijskom saznanju da jedna internacionalna jedinica i.j. faktora IX po kilogramu telesne mase povećava aktivnost faktora IX u plazmi za 0,8% u odnosu na normalnu aktivnost. Potrebna doza se izračunava prema sledećoj formuli:

Potreban broj jedinica = telesna masa kg x potrebno povećanje aktivnosti faktora IX % i.j./dL x recipročna vrednost primećenog oporavka

Količina koju je potrebno primeniti i učestalost doziranja treba uvek se određuju prema kliničkoj efektivnosti u individualnom slučaju.

slučaju sledećih hemoragijskih događaja, aktivnost faktora IX ne sme da bude manja od zadatih vrednosti aktivnosti u plazmi u % u odnosu na normalnu aktivnost u odgovarajućem periodu. Sledeća tabela može da se koristi kao smernica za doziranje u epizodama krvarenja i pri hirurškim intervencijama:

Stepen hemoragije/

Vrsta hirurške intervencije

Potrebna vrednost

faktora IX %

i.j./dL

Učestalost doziranja sati/

Trajanje terapije dani

Rana hemartroza, krvarenje u mišićima ili krvarenje u usnu duplju

Ponoviti svakih 24 sata. Najmanje 1 dan, dok se epizode krvarenja ne smire, na šta ukazuje prestanak bola ili dok se ne postigne izlečenje.

Obimnije hemartroze, krvarenje u mišićima ili hematom.

Ponoviti infuziju svakih 24 sata tokom 3–4 dana ili duže dok se ne otkloni bol i akutna nepokretljivost

Hemoragije ugrožavajuće po život

Ponoviti infuziju svakih 8 do 24 sata dok se opasnost ne otkloni.

Hirurške intervencije

Manja hirurška intervencija, uključujući i vađenje zuba

Svakih 24 sata, najmanje 1 dan, dok se ne postigne izlečenje

Veća hirurška intervencija

pre- i post-

Ponoviti infuziju na svakih 8 do 24 sata dok se ne postigne odgovarajuće izlečenje rane, a zatim nastaviti lečenje najmanje narednih sedam dana kako bi se održala aktivnost faktora IX od 30% do 60% i.j./dL.

Prevencija krvarenja

Za dugoročnu prevenciju krvarenja kod pacijenata sa teškom hemofilijom B, uobičajeno doziranje iznosi 20 i.j. do 40 i.j. faktora IX po kilogramu telesne mase, u intervalima od 3 do 4 dana. U nekim slučajevima, posebno kod mlađih pacijenata, može biti potrebno doziranje u kraćim intervalima ili primena većih doza.

Primena kod dece i adolescenataNije potvrđena bezbednost i efikasnost leka Aimafix kod dece mlađe od 6 godina.

Način primene leka Aimafix Intravenska upotreba. Aimafix treba primeniti intravenski, putem injekcije ili spore infuzije.Preporuka je da se ne primenjuje više od 100 i.j./kg telesne mase na dan. Brzinu infuzije treba prilagoditi svakom pacijentu individualno.

Uputstva za pravilnu upotrebu

Rekonstitucija praška sa rastvaračem:

1. Bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem moraju postići sobnu temperaturu nakon vađenja iz

2. Ova temperatura se mora održavati tokom celog procesa rekonstitucije maksimalno 10 minuta;3. Uklonite zaštitnu kapicu sa bočica za prašak i rastvarač;4. Očistite površinu čepa sa obe bočice alkoholom;5. Otvorite pakovanje sa sredstvom za rekonstituciju odvajanjem gornjeg poklopca; voditi računa da se

ne dodirne unutrašnji deo slika A;

6. Nemojte vaditi sredstvo iz pakovanja;7. Obrnite pakovanje sa sredstvom za rekonstituciju i ubacite plastični vrh kroz čep na bočici sa

rastvaračem tako da je plavi deo sredstva povezan sa bočicom sa rastvaračem slika B;

8. Držite ivicu pakovanja sa sredstvom i izvadite sredstvo bez dodirivanja slika C;9. Bočica sa praškom treba da bude postavljena na bezbednu površinu, obrnite sistem na dole tako da je

bočica sa rastvaračem iznad sredstva; pritisnite providni adapter na čepu bočice sa praškom tako da plastični vrh prolazi kroz čep bočice sa praškom; rastvarač će biti aspiriran automatski u bočicu sa praškom slika D;

10. Posle prenosa rastvarača, odvijte plavi deo sistema za prenos za koji je prikačena bočica sa

rastvaračem i uklonite je slika E;

11. Blago protresite bočicu dok se prašak u potpunosti ne rastvori slika F. Ne tresite bočicu energično

kako biste izbegli nastajanje pene.

Neophodno je da prašak bude u potpunosti rastvoren, jer će u suprotnom doći do gubitka aktivnosti leka.

Slika A

Slika B

Slika C

Slika D

Slika E

Slika F

Primena rastvora

Rekonstituisani lek treba vizuelno prekontrolisati na prisustvo čestica ili promenu boje. Rastvor treba da bude bistar ili blago opalescentan. Ne koristite rastvor koji je zamućen ili sadrži talog.

1. Napunite špric vazduhom, povlačenjem klipa, povežite sredstvo i ubacite vazduh u bočicu sa

praškom koja sadrži rekonstituisani rastvor slika G;

2. Držite klip, obrnite sistem tako da bočica sa praškom koja sadrži rekonstituisani rastvor bude na

sredstvu i aspirirajte koncentrat u špric sporim povlačenjem klipa unazad slika H;

3. Odvojite špric okrećući u pravcu suprotnom od kazaljke na satu;4. Vizuelno prekontrolišite rastvor u špricu; treba da bude bistar do blago opalescentan, bez čestica;5. Povežite leptir iglu sa špricem i primenite intravenski infuziju ili sporu injekciju.

Slika G

Slika H

Kad se bočica jednom otvori, sadržaj se mora odmah upotrebiti.Rastvor koji je rekonstituisan i prebačen u špric treba odmah upotrebiti.Sadržaj bočice treba upotrebiti u jednoj primeni.Ne koristiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na nalepnici.Neiskorišćeni proizvod ili otpadni materijal treba odložiti u skladu sa važećim propisima.

Ako ste primili više leka Aimafix nego što treba

Nije bilo prijava predoziranja humanim faktorom koagulacije IX.U slučaju nenamerne ingestije/unošenja prekomerne doze leka Aimafix, odmah kontaktirajte lekara ili najbližu bolnicu.

Ako ste zaboravili da primite lek Aimafix

Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu.

Ako naglo prestanete da primate lek Aimafix

Nemojte prekidati primenu leka bez konsultacije sa Vašim lekarom. Treba da primate lek Aimafix tačno onako kako Vam je Vaš lekar objasnio.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.Neželjene reakcije, vezane za upotrebu faktora koagulacije IX iz humane plazme, mogu se javiti i priprimeni Aimafixa:

Ako primetite bilo koje od sledećih neželjenih dejstava, odmah se obratite svom lekaru ili najbližoj bolnici:

Teške alergijske reakcije preosetljivost: oticanje očnih kapaka, usana, jezika, i grla koje uzrokuje teškoće pri disanju i gutanju angioedem; ovaj neželjeni efekat je uočen retko, a u nekim slučajevim se može razviti ozbiljna i akutna alergijska reakcija anafilaksa uključujući anafilaktički šok koja se manifestuje osipom, oticanjem lica, zviždanjem u grudima, otežanim disanjem, padom krvnog pritiska, dezorijentacijom do gubitka svesti;

Nefrotski sindrom teško oštećenje funkcije bubrega koje karakteriše gubitak protiena urinom sa posledičnim smanjenjem koncentracije proteina u krvi u odnosu na uobičajene vrednosti nakon pokušaja indukcije imunske tolerancije kod pacijenata sa hemofilijom B i inhibitorima faktora IX kao i alergijskom reakcijom u anamnezi.

Kod pacijenata sa hemofilijom B mogu se razviti neutrališuća antitela inhibitori na faktor IX. Prisustvo ovih inhibitora manifestuje se nedovoljnim kliničkim odgovorom. U takvim situacijama, proporučuje se da se kontaktira specijalizovani Centar za hemofiliju.

Postoji potencijalni rizik od tromboembolijskih epizoda prekomerno nastajanje krvnih ugrušaka nakonprimene lekova koji sadrže faktor IX, sa većim rizikom kod primene nisko prečišćenih preparata. Primena nisko prečišćenog faktora IX povezana je sa pojavom srčanog udara, diseminovane intravaskularne koagulacije, venske tromboze pojava krvnih ugrušaka u venama i plućne embolije pojava krvnih ugrušakau plućima. Primena visoko prečišćenog faktora IX retko je povezana sa navedenim neželjenim reakcijama.

Ostala neželjena dejstva

Osećaj peckanja i žarenja na mestu primene infuzije;

Jeza, crvenilo, osip na koži koji može da zahvata celo telo, koprivnjača;

Pad krvnog pritiska, nemir, ubrzan rad srca, stezanje u grudima osećaj nelagodnosti u grudima,zviždanje u grudima vizing;

Mučnina, povraćanje;

Parestezija osećaj mravinjanja ili bockanja na koži

Povišena telesna temperatura.

nekim slučajevima, ove reakcije su se razvile do ozbiljne anafilakse brza i ozbiljna alergijska reakcijauključujući i šok, a njihovo javljanje vremenski se poklapalo sa razvojem inhibitora faktora IX.

Dodatna neželjena desjtva kod dece i adolescenata

Nema specifičnih podataka dostupnih za pedijatrijsku populaciju.

Za informacije o bezbednosti od prenosa uzročnika virusnih bolesti pogledajte odeljak 2 „Šta treba da znate pre nego što primite lek Aimafix”

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ilimedicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju naneželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rs

[email protected]

5. Kako čuvati lek Aimafix

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti ovaj lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju i bočici nakon,,Važi do’’. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati u frižideru, na temperaturi od 2 °C do 8 °C. Ne zamrzavati.Bočicu čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.Nakon rekonstitucije, lek treba upotrebiti odmah.

Kad se bočica jednom otvori, sadržaj se mora odmah upotrebiti. Sadržaj bočice treba iskoristiti za jednu upotrebu.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Aimafix

Aktivna supstanca je humani faktor koagulacije IX.Jedna bočica nominalno sadrži 500 i.j. humanog faktora koagulacije IX.Nakon rekonstitucije lek Aimafix sadrži približno 50 i.j./mL 500 i.j./10 mL humanog faktora koagulacije IX.

Aimafix

5.0 i.j./10 mL

Humani faktor koagulacije IX

500 i.j./bočica

Humani faktor koagulacije IX rekonstituisan vodom za injekcije

500 i.j./10 mL

Zapremina rastvarača

Lek je proizveden iz donacija humane plazme.

Aktivnost i.j. se određuje po Evropskoj farmakopeji korišćenjem koagulacione metode “jedne faze”. Specifična aktivnost leka Aimafix iznosi približno 100 i.j./mg proteina.

Pomoćne supstance su:

prašak za rastvor za infuziju:

natrijum-hlorid, natrijum-citrat, glicin, heparin-natrijum, koncentrat humanog

antitrombina III;

rastvarač za rastvor za infuziju:

voda za injekcije.

Kako izgleda lek Aimafix i sadržaj pakovanja

Prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.

Izgled praška za rastvor za infuziju: liofilizat bele do svetložute boje.Izgled rastvarača za rastvor za infuziju: bistra, bezbojna tečnost bez mirisa.Rekonstituisani rastvor: bistar ili blago opalescentan, bezbojan rastvor.

Unutrašnje pakovanje je za:-

prašak za rastvor za infuziju

bočica od neutralnog stakla tipa I sa čepom od elastomera tipa I koja sadrži

prašak za rastvor za infuziju;-

rastvarač za rastvor za infuziju

bočica od neutralnog stakla tipa I sa čepom od elastomera tipa I koja sadrži

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica sa praškom za rastvor za infuziju, jedna bočica sa rastvaračem, jedan apirogeni, sterilni set za jednokratnu upotrebu koji se sastoji od medicinskog sredstva za rekonstituciju, injekcionog šprica i leptir igle sa PVC cevčicom i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole: MAGNA PHARMACIA D.O.O. BEOGRAD, Milutina Milankovica 7b, Beograd - Novi Beograd

Proizvođač: KEDRION S.P.A., Via Provinciale loc. Bolognana, Gallicano LU, Italija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Decembar, 2022.

Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno lek se može izdavati i uz lekarski recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-01111-22-001 od 19.12.2022.

------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:

Terapijske indikacije

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom B kongenitalna deficijencija faktora koagulacije IX.

Ovaj lek može da se primenjuje i kod pacijenata sa stečenim nedostatkom faktora koagulacije IX.

Lek Aimafix je indikovan kod odraslih, adolescenata i dece uzrasta iznad 6 godina.

Doziranje i način primene

Lečenje treba sprovoditi pod nadzorom lekara sa iskustvom u lečenju hemofilije.

Ranije nelečeni pacijenti

Sigurnost i efikasnost leka Aimafix kod prethodno nelečenih pacijenata još uvek nisu utvrđeni. Podaci nisu dostupni.

Praćenje terapije

Tokom terapije, savetuje se redovno određivanje vrednosti faktora IX kao smernica za određivanje doze koju treba primeniti i učestalosti infuzija. Odgovor na terapiju faktorom IX može varirati kod pacijenata dostižući različite vrednosti u

oporavku i pokazujući različito poluvreme eliminacije. Određivanje doze na

osnovu telesne mase može zahtevati prilagođavanje kod pacijenata sa manjom telesnom masom ili kod gojaznih pacijenata. Posebno, u slučaju većih hirurških intervencija neophodno je precizno praćenje supstitucione terapije putem određivanja koagulacionih parametara aktivnost faktora IX u plazmi.

Kada se koristi jednostepeni test zgrušavanja na osnovu

tromboplastinskog vremena engl.

partial thromboplastin time

aPTT za određivanje aktivnosti faktora IX u uzorcima krvi pacijenata, na

rezultate aktivnosti plazma faktora IX mogu značajno uticati i vrsta aPTT reagensa i referentni standard koji se koristi u testu. Ovo je posebno važno kada se menja laboratorija i / ili reagensi koji se koriste u testu.

Doza i trajanje supstitucione terapije zavisi od stepena deficijencije faktora IX, od lokalizacije i obima krvarenja kao i od kliničkog stanja pacijenta.

Broj primenjenih jedinica faktora IX izražava se u internacionalnim jedinicama i.j., koje se zasnivaju na važećem standardu Svetske zdravstvene organizacije SZO propisanom za proizvode koji sadrže faktor IX. Aktivnost faktora IX u plazmi se izražava u procentima u odnosu na normalnu humanu plazmu ili u internacionalnim jedinicama u odnosu na internacionalni standard za faktor IX u plazmi.

Jedna internacionalna jedinica i.j. aktivnosti faktora IX ekvivalentna je količini faktora IX u jednom mililitru normalne humane plazme.

Doziranje kod lečenja krvarenja

Izračunavanje potrebne doze faktora IX se zasniva na empirijskom saznanju da jedna internacionalna jedinica i.j. faktora IX po kilogramu telesne mase povećava aktivnost faktora IX u plazmi za 0,8% u odnosu na normalnu aktivnost. Potrebna doza se izračunava prema sledećoj formuli:

Potreban broj jedinica = telesna masa kg x potrebno povećanje aktivnosti faktora IX % i.j./dL x recipročna vrednost primećenog oporavka

Količina koju je potrebno primeniti i učestalost doziranja treba uvek se određuju prema kliničkoj efektivnosti u individualnom slučaju.

slučaju sledećih hemoragijskih događaja, aktivnost faktora IX ne sme da bude manja od zadatih vrednosti aktivnosti u plazmi u % u odnosu na normalnu aktivnost u odgovarajućem periodu. Sledeća tabela može da se koristi kao smernica za doziranje u epizodama krvarenja i pri hirurškim intervencijama:

Stepen hemoragije/

Vrsta hirurške intervencije

Potrebna vrednost

faktora IX %

i.j./dL

Učestalost doziranja sati/

Trajanje terapije dani

Rana hemartroza, krvarenje u mišićima ili krvarenje u usnu duplju

Ponoviti svakih 24 sata. Najmanje 1 dan, dok se epizode krvarenja ne smire, na šta ukazuje prestanak bola ili dok se ne postigne izlečenje.

Obimnije hemartroze, krvarenje u mišićima ili hematom.

Ponoviti infuziju svakih 24 sata tokom 3–4 dana ili duže dok se ne otkloni bol i akutna nepokretljivost

Hemoragije ugrožavajuće po život

Ponoviti infuziju svakih 8 do 24 sata dok se opasnost ne otkloni.

Hirurške intervencije

Manja hirurška intervencija, uključujući i vađenje zuba

Svakih 24 sata, najmanje 1 dan, dok se ne postigne izlečenje

Veća hirurška intervencija

pre- i post-

Ponoviti infuziju na svakih 8 do 24 sata dok se ne postigne odgovarajuće izlečenje rane, a zatim nastaviti lečenje najmanje narednih sedam dana kako bi se održala aktivnost faktora IX od 30% do 60% i.j./dL.

Za dugoročnu profilaksu krvarenja kod pacijenata sa teškom hemofilijom B, uobičajeno doziranje iznosi 20 do 40 i.j. faktora IX po kilogramu telesne mase, u intervalima od 3 do 4 dana.

nekim slučajevima, posebno kod mlađih pacijenata, mogu biti neophodni kraći intervali doziranja ili primena većih doza.

Pedijatrijska populacija

Nije utvrđena bezbednost i efikasnost leka Aimafix kod dece mlađe od 6 godina.

Način primeneIntravenska upotreba.Za uputstvo o rekonstituciji leka pre primene videti odeljak „Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka i druga uputstva za rukovanje lekom”.Lek treba primeniti intravenski, putem injekcije ili spore intravenske infuzije.Preporuka je da se ne primenjuje više od 100 i.j./kg telesne mase na dan. Brzinu infuzije treba prilagoditi svakom pacijentu individualno.

Lista pomoćnih supstanci

Prašak za rastvor za infuziju

Natrijum-hlorid;Natrijum-citrat;Glicin;Heparin-natrijum;Koncentrat humanog antitrombina III.

Rastvarač za rastvor za infuziju

Voda za injekcije.

Inkompatibilnost

Kako nema studija kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.

Prilikom primene leka Aimafix treba koristiti samo injekcioni/infuzioni set priložen u pakovanju leka, jer primena drugih setova može uzrokovati neuspeh terapije usled adsorpcije faktora koagulacije IX na unutrašnje površine drugih infuzionih setova.

Rok upotrebe

godine.Nakon rekonstitucije, lek treba upotrebiti odmah.

Posebne mere opreza pri čuvanju

Čuvati u frižideru na temperature od 2 °C do 8 °C. Ne zamrzavati.Bočicu čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.

Priroda i sadržaj pakovanja

Unutrašnje pakovanje je za:

prašak za rastvor za infuziju

bočica od neutralnog stakla tipa I sa čepom od elastomera tipa I koja sadrži

prašak za rastvor za infuziju;-

rastvarač za rastvor za infuziju

bočica od neutralnog stakla tipa I sa čepom od elastomera tipa I koja sadrži

rastvarač;

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica sa praškom za rastvor za infuziju, jedna bočica sa rastvaračem, jedan apirogeni, sterilni set za jednokratnu upotrebu koji se sastoji od medicinskog sredstva za rekonstituciju, injekcionog šprica i leptir igle sa PVC cevčicom i Uputstvo za lek.

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka i druga uputstva za rukovanje lekom

Rekonstitucija praška sa rastvaračem:

1. Bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem moraju postići sobnu temperaturu; 2. Ova temperatura se mora održavati tokom celog procesa rekonstitucije maksimalno 10 minuta;3. Uklonite zaštitnu kapicu sa bočica za prašak i rastvarač;4. Očistite površinu čepa sa obe bočice alkoholom;5. Otvorite pakovanje sa sredstvom za rekonstituciju odvajanjem gornjeg poklopca; voditi računa da se

ne dodirne unutrašnji deo slika A;

6. Nemojte vaditi sredstvo iz pakovanja;7. Obrnite pakovanje sa sredstvom i ubacite plastični vrh kroz čep na bočici sa rastvaračem tako da je

plavi deo sredstva povezan sa bočicom sa rastvaračem slika B;

8. Držite ivicu pakovanja sa sredstvom i izvadite sredstvo bez dodirivanja slika C;9. Bočica sa praškom treba da bude postavljena na bezbednu površinu, obrnite sistem na dole tako da je

bočica sa rastvaračem iznad sredstva; pritisnite providni adapter na čepu bočice sa praškom tako da plastični vrh prolazi kroz čep bočice sa praškom; rastvarač će biti aspiriran automatski u bočicu sapraškom slika D;

10. Posle prenosa rastvarača, odvijte plavi deo sistema za prenos za koji je prikačena bočica sa

rastvaračem i uklonite je slika E;

11. Blago protresite bočicu dok se prašak u potpunosti ne rastvori slika F. Ne tresite bočicu energično

kako biste izbegli nastajanje pene.

Neophodno je da prašak bude u potpunosti rastvoren, jer će u suprotnom doći do gubitka aktivnosti leka.

Slika A

Slika B

Slika C

Slika D

Slika E

Slika F

Primena rastvora

Rekonstituisani lek treba vizuelno prekontrolisati na prisustvo čestica ili promenu boje. Rastvor treba da bude bistar ili blago opalescentan. Ne koristite rastvor koji je zamućen ili sadrži talog.

1. Napunite špric vazduhom, povlačenjem klipa, povežite sredstvo i ubacite vazduh u bočicu sa

praškom koja sadrži rekonstituisani rastvor slika G;

2. Držite klip, obrnite sistem tako da bočica sa praškom koja sadrži rekonstituisani rastvor bude na

sredstvu i aspirirajte koncentrat u špric sporim povlačenjem klipa unazad slika H;

3. Odvojite špric okrećući u pravcu suprotnom od kazaljke na satu;4. Vizuelno prekontrolišite rastvor u špricu; treba da bude bistar do blago opalescentan, bez čestica;5. Povežite leptir iglu sa špricem i primenite intravenski infuziju ili sporu injekciju.

Slika G

Slika H

Kad se bočica jednom otvori, sadržaj se mora odmah upotrebiti.Rastvor koji je rekonstituisan i prebačen u špric treba odmah upotrebiti.Sadržaj bočice treba upotrebiti u jednoj primeni.Ne koristiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na nalepnici.

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji