Aimafix 500i.j./10mL prašak i rastvarač za rastvor za infuziju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Aimafix prašak i rastvarač za rastvor za infuziju; 500i.j./10mL; bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1x10mL

  • ATC: B02BD04
  • JKL: 0066020
  • EAN: 8606108780046
  • Vrsta leka: Biološki lekovi
  • Izdavanje leka: SZR
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Aimafix prašak i rastvarač za rastvor za infuziju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Aimafix na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Aimafix kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Human Coagulation Factor IX Kedrion, 500 i.j./10 mL, prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

humani faktor koagulacije IX

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju

iste znake bolesti kao i Vi

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru, farmaceutu ili medicinskoj

sestri. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Human Coagulation Factor IX Kedrion i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što primite lek Human Coagulation Factor IX Kedrion

Kako se primenjuje lek Human Coagulation Factor IX Kedrion

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Human Coagulation Factor IX Kedrion

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Human Coagulation Factor IX Kedrion i čemu je namenjen

Lek Human Coagulation Factor IX Kedrion sadrži aktivnu supstancu humani faktor koagulacije IX, koji se dobija iz humane plazme, i spada u grupu lekova koja se zove antihemoragici.

Human Coagulation Factor IX Kedrion se koristi za lečenje i prevenciju krvarenja kod pacijenta sa hemofilijom B urođeni nedostatak faktora IX.Ovaj lek se primenjuje i kod pacijenata sa stečenim nedostatkom faktora koagulacije IX.

2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Human Coagulation Factor IX Kedrion

Lek Human Coagulation Factor IX Kedrion ne smete primati:

ukoliko ste alergični preosetljivi na humani faktor koagulacije IX ili na bilo koju od pomoćnih supstanci

leka navedene u odeljku 6.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa Vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što primite lek Human Coagulation Factor IX Kedrion.

Kao i kod svakog drugog leka namenjenog za intravensku primenu koji sadrži proteine, moguća je pojava reakcija preosetljivosti alergijskog tipa.

Ovaj lek pored faktora IX sadrži i druge humane proteine u tragovima.

Ako tokom primene ovog leka primetite bilo koji od navedenih simptoma u nastavku, odmah obustavite primenu leka i obratite se lekaru

jer ovi simptomi mogu biti rani znaci alergijske reakcije.

Mogu se javiti sledeći simptomi:

koprivnjača,

generalizovana urtikarija koprivnjača koja zahvata celo telo,

stezanje u grudima,

zviždanje prilikom disanja vizing,

hipotenzija pad krvnog pritiska.

slučaju šoka, lekar će primeniti standardnu terapiju za lečenje šoka.

Ukoliko ste ranije imali alergijske reakcije izazvane heparinom, ne smete koristiti lekove koji sadrže heparin.

Nakon ponovljenog lečenja lekovima koji sadrže faktor koagulacije IX iz humane plazme, pacijente treba pratiti zbog razvoja neutrališućih antitela inhibitora.U literaturi je zabeleženo da postoji korelacija između pojave antitela koja neutrališu faktor IX inhibitori i alergijskih reakcija. Stoga, ukoliko se kod Vas jave alergijske reakcije, lekar će zatražiti ispitivanja na prisustvo inhibitora. Pacijenti sa inhibitorima faktora IX mogu biti pod povećanim rizikom od anafilakse teške alergijske reakcije koja može ugroziti život pacijenta ukoliko i dalje primaju faktor IX.

Usled rizika od alergijskih reakcija kod primene koncentrata faktora IX, početak terapije biće sproveden pod medicinskim nadzorom koji omogućava adekvatno zbrinjavanje alergijskih reakcija, ukoliko ordinirajući lekar tako proceni.

TromboembolijaPošto je primena koncentrata faktora IX bila povezana sa razvojem tromboembolijskih komplikacijakomplikacije koje nastaju usled nagomilavanja krvnih ugrušaka, sa većim rizikom ukoliko se primenjuju nisko prečišćeni preparati, primena lekova koji sadrže faktor IX može da bude potencijalno opasna kod

pacijenata sa znacima fibrinolize abnormalno rastvaranje firbrinskih ugrušaka koje može izazvati krvarenje i kod pacijenata sa diseminovanom intravaskularnom koagulacijom opšti poremećaj koagulacije krvi. Zbog potencijalnog rizika od trombotičkih komplikacija, lekar će inicirati kliničko praćenje ranih znakova trombotičke i potrošne koagulopatije odgovarajućim biološkim testovima kada se lek primenjuje kod pacijenata sa oboljenjima jetre, kod pacijenata nakon operacije, ili kod pacijenata sa rizikom od trombotičkihpojava ili diseminovane intravaskularne koagulacije. U svakoj od navedenih situacija, treba proceniti korist od lečenja lekom Human Coagulation Factor IX Kedrion u odnosu na rizik od ovih komplikacija.

Kardiovaskularni događaji Kod pacijenata sa postojećim kardiovaskularnim faktorima rizika, supstituciona terapija faktorom IX može povećati kardiovaskularni rizik.

Bezbednost od prenosa uzročnika virusnih bolestiStandardne mere za sprečavanje infekcija koje mogu da nastanu primenom lekova proizvedenih iz humane krvi ili plazme uključuju selekciju davalaca, skrining individualnih donacija i pulova plazme na specifične markere infekcije, kao i uvođenje efektivnih proizvodnih mera za inaktivaciju/uklanjanje virusa.

Uprkos tome, kada se primenjuju lekovi proizvedeni iz humane krvi ili plazme, mogućnost prenosa infektivnih agenasa se ne može u potpunosti isključiti. Ovo takođe važi i za nepoznate viruse, novootkrivene viruse, kao i za ostale patogene.

Preduzete mere se smatraju efektivnim za viruse sa omotačem kao što su virus humane imunodeficijencije HIV, virus hepatitisa B HBV, virus hepatitisa C HCV i za viruse bez omotača kao što je virus hepatitisaA HAV. Mere koje se preduzimaju mogu biti ograničene efikasnosti protiv virusa bez omotača kao što je parvovirus B19. Infekcija parvovirusom B19 može biti ozbiljna kod trudnica fetalna infekcija i za osobe sa imunodeficijencijom ili povećanom eritropoezom npr. hemolitička anemija.

Lekar će savetovati odgovarajuću vakcinaciju hepatitis A i B svim pacijentima koji redovno primaju faktor koagulacije IX proizveden iz humane plazme.

Strogo se preporučuje da se pri svakoj primeni leka Human Coagulation Factor IX Kedrion zabeleži naziv i broj serije leka, kako bi se uspostavila povezanost između pacijenta i serijskog broja primljenog leka.

Deca i adolescenti

Nema dovoljno podataka da bi se preporučila primena leka leka Human Coagulation Factor IX Kedrion kod dece mlađe od 6 godina. Posebna upozorenja i mere opreza koje su navedene u ovom odeljku se odnose i na odrasle i na pedijatrijsku populaciju.

Drugi lekovi i lek Human Coagulation Factor IX Kedrion

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate ili donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

Nisu zabeležene interakcije sa drugim lekovima.Human Coagulation Factor IX Kedrion se ne sme mešati sa drugim lekovima.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru, ilifarmaceutu za savet pre nego što primate ovaj lek.

Vaš lekar će nakon pažljive procene odlučiti da li smete da primate lek Human Coagulation Factor IX Kedrion u periodu trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek Human Coagulation Factor IX Kedrion nema ili ima zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Lek Human Coagulation Factor IX Kedrion sadrži natrijum i heparin

Human Coagulation Factor IX Kedrion 500 i.j./10 mL sadrži 41 mg natrijuma. To treba uzeti u obzir kod pacijenata na dijeti sa kontrolisanim unosom natrijuma.

Heparin može izazvati alergijske reakcije i smanjenje broja crvenih krvnih ćelija što utiče na proceskoagulacije krvi. Pacijenti kod kojih su se javile alergijske reakcije na heparin ne smeju koristiti lekove koji sadrže heparin.

3. Kako se primenjuje lek Human Coagulation Factor IX Kedrion

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Ukoliko sami primenjujete ovaj lek, uvek se pridržavajte instrukcija navedenih u odeljku “Uputstva za pravilnu upotrebu”.

Prilikom primene leka Human Coagulation Factor IX Kedrion treba koristiti samo injekcioni/infuzioni set priložen u pakovanju leka, jer primena drugih setova može uzrokovati neuspeh terapije usled adsorpcije faktora koagulacije VIII na unutrašnje površine drugih infuzionih setova.

Ako imate dodatnih pitanja u vezi primene leka, obratite se Vašem lekaru.

Lečenje ovim lekom biće započeto pod nadzorom lakara koji ima iskustvo u lečenju hemofilije.

Vaš lekar će odrediti odgovarajuću dozu i trajanje terapije u zavisnoti od stepena deficijencije nedostatkafaktora IX, lokalizacije i obima krvarenja i Vašeg kliničkog stanja.

Dozu i učestalost primene leka odrediće Vaš lekar na osnovu Vašeg kliničkog odgovora.

Lekovi koji sadrže faktor IX retko moraju da se daju više od jednom dnevno.

Tokom trajanja lečenja, lekar će zatražiti redovno određivanje nivoa faktora IX kako bi se utvrdila doza koju treba da primite i učestalost ponavljanja infuzije. U slučaju obimnih hirurških intervencija, neophodno je precizno praćenje supstitucione terapije putem određivanja koagulacionih parametara aktvnost faktora IX u plazmi.

Pojedini pacijenti mogu da imaju različit odgovor na terapiju faktorom koagulacije IX, što se ispoljava u različitim vrednostima biološkog poluvremena eliminacije i različitom oporavku.

Detaljne inforamcije o doziranju i trajanju terapije navedene su na kraju ovog Uputstva za lek, u odeljku

“SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM

STRUČNJACIMA”.

Prevencija krvarenja

Za dugoročnu prevenciju krvarenja kod pacijenata sa teškom hemofilijom B, uobičajeno doziranje iznosi 20 i.j. do 40 i.j. faktora IX po kilogramu telesne mase, u intervalima od 3 do 4 dana. U nekim slučajevima, posebno kod mlađih pacijenata, može biti potrebno doziranje u kraćim intervalima ili primena većih doza.

Primena kod deceNije potvrđena bezbednost i efikasnost leka Human Coagulation Factor IX Kedrion kod dece mlađe od 6 godina.

Vaš lekar će Vas pažljivo pratiti zbog mogućeg razvoja inhibitora faktora IX, sprovođenjem odgovarajuće kliničke procene i laboratorijskih testova.Ako se očekivana aktivnost faktora IX u plazmi ne postigne ili ako se krvarenje ne može kontrolisati primenom adekvatne doze, Vaš lekar će zatražiti da se urade testovi na prisustvo inhibitora faktora IX. Kod pacijenata sa visokim nivoima inhibitora, terapija faktorom IX može biti neefikasna i lekar će razmotriti druge terapijske mogućnosti. Lečenje ovih pacijenata sprovodiće lekar sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hemofilijom i inhibitorima faktora IX.

Način primene leka Human Coagulation Factor IX KedrionIntravenska upotreba. Human Coagulation Factor IX Kedrion treba primeniti intravenski, putem injekcije ili spore infuzije.Preporuka je da se ne primenjuje više od 100 i.j./kg telesne mase na dan. Brzinu infuzije treba prilagoditi svakom pacijentu individualno.

Uputstva za pravilnu upotrebu

Rekonstitucija praška sa rastvaračem:

1. Bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem moraju postići sobnu temperaturu nakon vađenja iz

2. Ova temperatura se mora održavati tokom celog procesa rekonstitucije maksimalno 10 minuta;3. Ukonite zaštitnu kapicu sa bočica za prašak i rastvarač;4. Očistite površinu čepa sa obe bočice alkoholom;5. Otvorite pakovanje sredstva odvajanjem gornjeg poklopca; voditi računa da se ne dodirne unutrašnji

deo slika A;

6. Nemojte vaditi sredstvo iz pakovanja;7. Obrnite kutiju sa sredstvom i ubacite plastični vrh kroz čep na bočici sa rastvaračem tako da je plavi

deo sredstva povezan sa bočicom sa rastvaračem slika B;

8. Držite ivicu kutije sa sredstvom i izvadite sredstvo bez dodirvanja slika C;9. Bočica sa praškom treba da bude postavljena na bezbednu površinu, obrnite sistem na dole tako da je

bočica sa rastvaračem na vrhu sredstva; pritisnite providni adapter na čepu bočice sa praškom tako da plastični vrh prolazi kroz čep bočice sa praškom; rastvarač će biti aspiriran automatski u bočicu sa praškom slika D;

10. Posle prenosa rastvarača, odvijte plavi deo sistema za prenos za koji je prikačena bočica sa

rastvaračem i uklonite je slika E;

11. Blago protresite bočicu dok se prašak u potpunosti ne rastvori slika F. Ne tresite bočicu energično

kako biste izbegli nastajanje pene.

Neophodno je da prašak bude u potpunosti rastvoren, jer će u suprotnom doći do gubitka aktivnosti leka.

Slika A

Slika B

Slika C

Slika D

Slika E

Slika F

Primena rastvora

Rekonsituisani lek treba vizuelno prekontrolisati na prisustvo čestica ili promenu boje. Rastvor treba da bude bistar ili blago opalescentan. Ne koristite rastvor koji je zamućen ili sadrži talog.

1. Napunite špric vazduhom, povlačenjem klipa, povežite sredstvo i ubacite vazduh u bočicu sa

praškom koja sadrži rekonstituisani rastvor slika G;

2. Držite klip, obrnite sistem tako da bočica sa praškom sadrži rekonstituisani rastvor na vrhu sredstva i

aspirirajte koncentrat u špric sporim povlačenjem klipa unazad slika H;

3. Odvojite špric okrećući u pravcu suprotnom od kazaljke na satu;4. Vizuelno prekontrolišite rastvor u špricu; treba da bude bistar do blago opalescentan, bez čestica;5. Povežite leptir iglu sa špricem i dajte infuziju ili sporu intravensku injekciju.

Slika G

Slika H

Kad se bočica jednom otvori, sadržaj se mora odmah upotrebiti.Rastvor koji je rekonstituisan i prebačen u špric treba odmah upotrebiti.Sadržaj bočice treba upotrebiti u jednoj primeni.Ne koristiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na nalepnici.

Ako ste primili više leka Human Coagulation Factor IX Kedrion nego što treba

Nije bilo prijava predoziranja humanim faktorom koagulacije IX.

slučaju nenamerne ingestije/unošenja prekomerne doze leka Human Coagulation Factor IX Kedrion, odmah kontaktirajte lekara ili najbližu bolnicu.

Ako imate bilo kakvih nedoumica o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.Neželjene reakcije, vezane za upotrebu faktora koagulacije IX iz humane plazme, mogu se javiti i priprimeni Human Coagulation Factor IX Kedrion:

Ako primetite bilo koje od ovih sledećih neželjenih dejstava, odmah se obratite svom lekaru ili najbližoj bolnici:

Teške alergijske reakcije: angioedem alergijska reakcija praćena oticanjem očnih kapaka, usana, jezika, i grla koje uzrokuje teškoće pri disanju i gutanju je uočen retko, a u nekim slučajevim se može razviti ozbiljna i životno ugrožavajuća alergijska reakcija anafilaksa koja se manifestuje osipom, oticanjem lica, zviždanjem u grudima, otežanim disanjem, padom krvnog pritiska, dezorijentacijom do gubitka svesti anafilaktički šok;

Nefrotski sindrom teško oštećenje funkcije bubrega koje karakteriše gubitak protiena urinom sa posledičnim smanjenjem normalnih vrednosti proteina u krvi nakon pokušaja indukcije imunske tolerancije kod pacijenata sa hemofilijom B i inhibitorima faktora IX kao i alergijskom reakcijom u anamnezi.

Kod pacijenata sa hemofilijom B mogu se razviti neutrališuća antitela inhibitori na faktor IX.Prisustvo ovih inhibitora manifestuje se nedovoljnim kliničkim odgovorom. U takvim situacijama, proporučuje se da se kontaktira specijalizovani Centar za hemofiliju.

Postoji potencijalni rizik od tromboembolijskih epizoda abnormalno nastajanje krvnih ugrušakanakon primene lekova koji sadrže faktor IX, sa većim rizikom kod primene nisko prečišćenih preparata. Primena nisko prečišćenog faktora IX povezana je sa pojavom srčanog udara, diseminovane intravaskularne koagulacije, venske tromboze pojava krvnih ugrušaka u venama i plućne embolije pojava krvnih ugrušaka u plućima. Primena visoko prečišćenog faktora IX retko jepovezana sa navedenim neželjenim dejstvima.

Ostala neželjena dejstva:

Osećaj pečenja i žarenja na mestu primene infuzije;

Jeza, crvenilo, osip na koži koji može da zahvata celo telo, koprivnjača;

Pad krvnog pritiska, nemir, ubrzan rad srca, stezanje u grudima osećaj nelagodnosti u grudima,zviždanje prilikom disanja vizing;

Mučnina, povraćanje;

Parestezija osećaj utrnulosti ili bockanja

Povišena telesna temperatura.

Ova neželjena dejstva se retko javljaju i mogu se u nekim slučajevima razviti u anafilaksu, uključujući i šok, a njihovo javljanje vremenski se poklapalo sa razvojem inhibitora faktora IX .

Neželjena desjtva kod dece i adolescenata

Nema specifičnih podataka dostupnih za pedijatrijsku populaciju.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ilimedicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju naneželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek Human Coagulation Factor IX Kedrion

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Human Coagulation Factor IX Kedrion posle isteka roka upotrebe naznačenog na bočici i spoljašnjem pakovanju nakon ,,Važi do’’. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati u frižideru, na temperaturi od +2 °C do + 8 °C. Ne zamrzavati.Bočicu čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.Nakon rekonstitucije, lek treba upotrebiti odmah.

Kad se bočica jednom otvori, sadržaj se mora odmah upotrebiti. Sadržaj bočice treba iskoristiti za jednu upotrebu.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Human Coagulation Factor IX Kedrion

Aktivna supstanca je humani faktor koagulacije IX.Lek Human Coagulation Factor IX Kedrion predstavlja prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.

Human Coagulation Factor IX Kedrion,

5.0 i.j./10 mL

Humani faktor koagulacije IX

500 i.j./bočica

Humani faktor koagulacije IX rekonstituisan vodom za injekcije

500 i.j./10 mL

Zapremina rastvarača

Jedna bočica nominalno sadrži 500 i.j. humanog faktora koagulacije IX.

Human Coagulation Factor IX Kedrion sadrži približno 50 i.j./mL 500 i.j./10 mL humanog faktora koagulacije IX, nakon rekonstitucije.

Lek je proizveden iz donacija humane plazme.

Aktivnost i.j. se određuje korišćenjem koagulacione metode po Evropskoj farmakopeji. Specifična aktivnost Human Coagulation Factor IX Kedrion iznosi približno 100 i.j./mg proteina.

Pomoćne supstance:

Bočica sa praškom

natrijum-hlorid, natrijum-citrat, glicin, heparin-natrijum, koncentrat humanog

antitrombina III.

Bočica sa rastvaračem:

voda za injekcije.

Kako izgleda lek Human Coagulation Factor IX Kedrion i sadržaj pakovanja

Prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.

Izgled praška za rastvor za infuziju: liofilizat bele do svetložute boje. Rekonstituisani rastvor: bistar ili blago opalescentan, bezbojan rastvor.

Pre upotrebe rekonsituisani lek treba vizuelno prekontrolisati na prisustvo čestica ili promenu boje.Ne koristite rastvor koji je zamućen ili sadrži talog.

Unutrašnje pakovanje: - jedna bočica od neutralnog stakla tip I sa čepom od elastomera tip I koja sadrži prašak za rastvor za infuziju;- jedna bočica od neutralnog stakla tip I sa čepom od elastomera tip I koja sadrži rastvarač; - apirogeni, sterilni set za jednokratnu upotrebu koji se sastoji od medicinskog sredstva za rekonstituciju, injekcionog šprica i leptir igle sa PVC cevčicom.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica sa praškom za rastvor za infuziju, jedna bočica sa rastvaračem, set za rekonstituciju i primenu i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole: MAGNA MEDICA DOO, Milutina Milankovica 7b, Novi Beograd

Proizvođač: KEDRION S.P.A., Via Provinciale loc. Bolognana, Gallicano LU, Italija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Septembar, 2017.

Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno lek se može izdavati i uz recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-02288-17-001 od 12.09.2017.

------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:

Terapijske indikacije

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom B kongenitalna deficijencija faktora koagulacije IX.

Ovaj lek može da se primenjuje i kod pacijenata sa stečenim nedostatkom faktora koagulacije IX.

Doziranje i način primene

Lečenje treba sprovoditi pod nadzorom lekara sa iskustvom u lečenju hemofilije.

Praćenje terapije

Tokom terapije, savetuje se redovno određivanje nivoa faktora IX kao smernica za određivanje doze koju treba primeniti i učestalosti ponavljanja infuzija. Odgovor pacijenata na terapiju faktorom IX može biti različit što se ispoljava u različitim vrednostima biološkog poluvremena eliminacije i različitom oporavku. Određivanje doze na osnovu telesne mase može zahtevati prilagođavanje kod pacijenata sa manjom telesnommasom ili kod gojaznih pacijenata. U slučaju većih operativnih zahvata neophodno je precizno praćenje supstitucione terapije putem određivanja koagulacionih parametara aktivnost faktora IX u plazmi.

Doziranje i trajanje supstitucione terapije zavisi od stepena deficijencije faktora IX, od lokalizacije i obima krvarenja kao i od kliničkog stanja pacijenta.

Broj primenjenih jedinica faktora IX izražava se u internacionalnim jedinicama i.j., koje se zasnivaju na važećim standardom Svetske zdravstvene organizacije SZO propisanim za proizvode koji sadrže faktor IX. Aktivnost faktora IX u plazmi se izražava u procentima u odnosu na normalnu humanu plazmu ili u internacionalnim jedinicama u odnosu na internacionalni standard za faktor IX u plazmi.

Jedna internacionalna jedinica i.j. aktivnosti faktora IX ekvivalentna je količini faktora IX u jednom mililitru normalne humane plazme.

Doziranje kod lečenja krvarenja

Izračunavanje potrebne doze faktora IX se zasniva na empirijskom saznanju da jedna internacionalna jedinica i.j. faktora IX po kilogramu telesne mase povećava aktivnost faktora IX u plazmi za 0,8% u odnosu na normalnu aktivnost. Potrebna doza se izračunava prema sledećoj formuli:

Potreban broj jedinica = telesna masa kg x potrebno povećanje aktivnosti faktora IX % i.j./dL x recipročna vrednost primećenog oporavka

Količina koju je potrebno primeniti i učestalost doziranja treba uvek se određuju prema kliničkoj efektivnosti u individualnom slučaju. Lekovi koji sadrže faktor IX retko se moraju primenjivati više od jednom dnevno.

slučaju sledećih hemoragijskih događaja, aktivnost faktora IX ne sme da padne ispod zadatih vrednosti aktivnosti u plazmi u % u odnosu na normalnu aktivnost u odgovarajućem periodu. Sledeća tabela može da se koristi kao smernica za doziranje u epizodama krvarenja i pri operacijama:

Stepen hemoragije/

Vrsta operativnog zahvata

Potreban nivo

faktora IX %

i.j./dL

Učestalost doziranja sati/

Trajanje terapije dani

Rana hemartroza, krvarenje u mišićima ili krvarenje u usnu duplju

Ponoviti svakih 24 sata. Najmanje 1 dan, dok se epizode krvarenja ne smire, na šta ukazuje prestanak bola ili dok se ne postigne izlečenje.

Obimnije hemartroze, krvarenje u mišićima ili hematom.

Ponoviti infuziju svakih 24 sata tokom 3–4 dana ili duže dok se ne otkloni bol i akutna nepokretljivost.

Hemoragije opasne po život

Ponoviti infuziju svakih 8 do 24 sata dok se opasnost ne otkloni.

Operativni zahvat

Manji operativni zahvat, uključujući i vađenje zuba

Svakih 24 sata, najmanje 1 dan, dok se ne postigne izlečenje.

Veći operativni zahvat

pre- i post-

Ponoviti infuziju na svakih 8 do 24 sata dok se ne postigne odgovarajuće izlečenje rane, a zatim nastaviti lečenje najmanje narednih sedam dana kako bi se održala aktivnost faktora IX od 30% do 60% i.j./dL.

Za dugoročnu profilaksu krvarenja kod pacijenata sa teškom hemofilijom B, uobičajeno doziranje iznosi 20 do 40 i.j. faktora IX po kilogramu telesne mase, u intervalima od 3 do 4 dana.

nekim slučajevima, posebno kod mlađih pacijenata, mogu biti neophodni kraći intervali doziranja ili primena većih doza.

Pacijente treba pratiti da bi se uočio razvoj inhibitora faktora IX. Ukoliko se ne postignu očekivani nivoi aktivnosti faktora IX u plazmi, ili ukoliko krvarenje ne može da se kontroliše odgovarajućom dozom, treba sprovesti testiranje na prisustvo inhibitora faktora IX. Kod pacijenata sa visokim nivoima inhibitora, lečenje faktorom IX može da bude neefikasno, pa treba razmotriti druge opcije lečenja. Terapiju kod ovakvih pacijenata treba da vode lekari sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hemofilijom.

Videti takođe odeljak

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Pedijatrijska populacijaNije utvrđena bezbednost i efikasnost leka Human Coagulation Factor IX Kedrion kod dece mlađe od 6 godina.

Način primeneIntravenska upotreba.Za uputstvo o rekonstituciji leka pre primene videti odeljak

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala

koji treba odbaciti nakon primene leka i druga uputstva za rukovanje lekom

Lek treba primeniti intravenski, putem injekcije ili spore intravenske infuzije.Preporuka je da se ne primenjuje više od 100 i.j./kg telesne mase na dan. Brzinu infuzije treba prilagoditi svakom pacijentu individualno.

Kontraindikacije

Preosetljivost na aktivnu supstancu ili na bilo koju pomoćnu supstancu navedenu u odeljku

Lista pomoćnih

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Preosetljivost

Moguća je pojava reakcija preosetljivosti alergijskog tipa pri upotrebi leka Human Coagulation Factor IX Kedrion.

Ovaj lek pored faktora IX sadrži i druge humane proteine u tragovima. Pacijente treba informisati o ranim znacima reakcija peosetljivosti uključujući koprivnjaču, generalizovanu urtikariju, stezanje u grudima, zviždanje prilikom disanja engl.

hipotenziju i anafilaksu. Ukoliko se ovi simptomi pojave,

pacijente treba savetovati da odmah obustave upotrebu leka i da se obrate svom lekaru.

slučaju šoka, potrebno je primeniti standardnu terapiju za lečenje šoka.

Nakon ponovljenog lečenja lekovima koji sadrže faktor koagulacije IX iz humane plazme, pacijente treba pratiti zbog razvoja neutrališućih antitela inhibitora, koji se kvantifikuju u Bethesda jedinicama BU, pomoću odgovarajućeg biološkog testiranja.

literaturi je zabeleženo da postoji korelacija između pojave inhibitora faktora IX i alergijskih reakcija. Stoga, pacijente kod kojih se jave alergijske reakcije treba ispitati na prisustvo inhibitora. Treba imati u vidu da pacijenti sa inhibitorima faktora IX mogu biti pod povećanim rizikom od anafilakse ukoliko i dalje primaju faktor IX.

Usled rizika od alergijskih reakcija kod primene koncentrata faktora IX, početna primena faktora treba da bude pod medicinskim nadzorom koji omogućava adekvatno zbrinjavanje alergijskih reakcija, ukoliko ordinirajući lekar tako proceni.

Tromboembolija

Pošto je primena koncentrata faktora IX bila povezana sa razvojem tromboembolijskih komplikacija, sa većim rizikom ukoliko se primenjuju nisko prečišćeni preparati, primena lekova koji sadrže faktor IX može da bude potencijalno opasna kod pacijenata sa znacima fibrinolize i kod pacijenata sa diseminovanom intravaskularnom koagulacijom DIK. Zbog potencijalnog rizika od trombotičkih komplikacija, mora se inicirati kliničko praćenje ranih znakova trombotičke i potrošne koagulopatije odgovarajućim biološkim testovima kada se lek primenjuje kod pacijenata sa oboljenjima jetre, kod pacijenata nakon operacije, ili kod pacijenata sa rizikom od trombotičkih pojava ili DIK. U svakoj od navedenih situacija, treba proceniti korist od lečenja lekom Human Coagulation Factor IX Kedrion u odnosu na rizik od ovih komplikacija.

Kardiovaskularni događaji

Kod pacijenata sa postojećim kardiovaskularnim faktorima rizika, supstituciona terapija faktorom IX može povećati kardiovaskularni rizik.

Bezbednost od prenosa uzročnika virusnih bolesti

Standardne mere za sprečavanje infekcija koje mogu da nastanu primenom lekova proizvedenih iz humane krvi ili plazme uključuju selekciju davalaca, skrining individualnih donacija i pulova engl.

plazme na

specifične markere infekcije kao i uvođenje efektivnih proizvodnih mera za inaktivaciju/uklanjanje virusa.

Uprkos tome, kada se primenjuju lekovi proizvedeni iz humane krvi ili plazme, mogućnost prenosa infektivnih agenasa se ne može u potpunosti isključiti. Ovo takođe važi i za nepoznate viruse, novootkrivene viruse, kao i za ostale patogene.

Preduzete mere se smatraju efektivnim za viruse sa omotačem kao što su virus humane imunodeficijencije HIV, virus hepatitisa B HBV, virus hepatitisa C HCV i za viruse bez omotača kao što je virus hepatitisa A HAV. Mere koje se preduzimaju mogu biti ograničene efikasnosti protiv virusa bez omotača kao što je parvovirus B19. Infekcija parvovirusom B19 može biti ozbiljna kod trudnica fetalna infekcija i za osobe sa imunodeficijencijom ili povećanom eritropoezom npr. hemolitička anemija.

Odgovarajuća vakcinacija hepatitis A i B savetuje se za sve pacijente koji redovno primaju koagulacioni faktor IX proizveden iz humane plazme.

Strogo se preporučuje da se pri svakoj primeni leka Human Coagulation Factor IX Kedrion zabeleži naziv i broj serije leka, kako bi se uspostavila povezanost između pacijenta i serijskog broja primljenog leka.

Pedijatrijska populacija

Nema dovoljno podataka da bi se preporučila primena leka leka Human Coagulation Factor IX Kedrion kod dece mlađe od 6 godina. Posebna upozorenja i mere opreza koje navedene u ovom poglavlju se odnose i na odrasle i na pedijatrijsku populaciju.

Upozorenja koja se odnose na pomoćne supstance leka Human Coagulation Factor IX Kedrion

Ovaj lek sadrži do 0,18 mmol ili 4,1 mg natrijuma po mililitru rekonstituisanog rastvora što odgovara 1,8 mmol ili 41 mg natrijuma po bočici od 10 mL. To treba uzeti u obzir kod pacijenata na dijeti sa kontrolisanim unosom natrijuma.

Ovaj lek sadrži do 10 i.j./mL heparina. Heparin može izazvati alergijske reakcije i smanjenje broja crvenih krvnih ćelija što utiče na proces koagulacije krvi. Pacijenti kod kojih su se javile alergijske reakcije na heparin ne smeju koristiti lekove koji sadrže heparin.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Do sada nije bilo zabeleženih interakcija faktora koagulacije IX iz humane plazme sa drugim lekovima.

Pedijatrijska populacijaNema specifičnih podataka dostupnih za pedijatrijsku populaciju.

Plodnost, trudnoća i dojenje

Nisu sprovedene studije reproduktivne toksičnostina sa faktorom IX na životinjama. Iskustvo sa primenom faktora IX u periodu trudnoće i dojenja ne postoji zbog retkog javljanja hemofilije B kod žena. Na osnovu toga, faktor IX iz humane plazme sme da se primenjuje u periodu trudnoće i dojenja isključivo u slučaju jasne indikacije.

Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama

Lek Human Coagulation Factor IX Kedrion nema ili ima zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Neželjena dejstva

Sažetak bezbednosnog profila

Reakcije preosetljivosti ili alergijske reakcije koje mogu da uključuju angioedem, osećaj pečenja i žarenja na mestu primene infuzije, jezu, crvenilo, generalizovanu urtikariju, glavobolju, koprivnjaču, hipotenziju, letargiju, mučninu, nemir, tahikardiju, stezanje u grudima, osećaj peckanja, povraćanje, zviždanje prilikom disanja uočene su retko, a u nekim slučajevima ove reakcije mogu progredirati do teške anafilakse uključujući šok, a njihovo javljanje vremenski se poklapalo sa razvojem inhibitora faktora IX videti odeljak

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Prijavljen je nefrotski sindrom nakon pokušaja indukcije imunske tolerancije kod pacijenata sa hemofilijom B i inhibitorima faktora IX kao i alergijskom reakcijom u anamnezi.

retkim slučajevima zabeležena je i povišena telesna temperatura.

Kod pacijenata sa hemofiljom B može doći do razvoja neutrališućih antitela inhibitora na faktor IX. Prisustvo ovih inhibitora manifestuje se nedovoljnim kliničkim odgovorom. U takvim situacijama, proporučuje se da se kontaktira specijalizovani Centar za hemofiliju.

Postoji potencijalni rizik od tromboembolijskih epizoda nakon primene lekova koji sadrže faktor IX, sa većim rizikom kod primene nisko prečišćenih preparata. Primena nisko prečišćenog faktora IX povezana je sa pojavom infarkta miokarda, diseminovane intravaskularne koagulacije, venske tromboze i plućne embolije. Primena visoko prečišćenog faktora IX retko je povezana sa navedenim neželjenim dejstvima.Za bezbednosne informacije koje se odnose na transmisione agense, videti odeljak

Posebna upozorenja i

mere opreza pri upotrebi leka

Tabelarni prikaz neželjenih reakcijaTabelarni podaci u nastavku su navedeni u skladu sa MedDRA klasifikacijom sistema organa SOC i preporučenim terminima engl.

Preferred Term Level

PT. U tabeli su navedena neželjena dejstva koja se

mogu javiti pri primeni faktora koagulacije IX proizvedenog iz humane plazme.

Učestalost je procenjena na osnovu sledeće konvencije: veoma često ≥1/10, često 1/100, <1/10, povremeno ≥1/1000, <1/100, retko ≥1/10000, <1/1000, veoma retko <1/10000, nepoznato ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.

Nema robustnih podataka o učestalosti neželjenih reakcija iz kliničkih studija.

Sledeći podaci su u skladu sa bezbednosnim profilom za humani faktor koagulacije IX i delom su zabeležena nakon stavljanja leka u promet post-marketinško iskustvo; kako se post-marketinško

prijavljivanje neželjenih reakcija zasniva na dobrovoljnom prijavljivanju i na populaciji nepoznate veličine, nije moguće pouzdano proceniti učestalost ovih reakcija.

MedDRA - klasa sistema

organa

Neželjena dejstva

MedDRA PT

Učestalost

Poremećaji krvi i limfnog sistema

Diseminovana intravaskularna koagulacija

Poremećaji imunskog sistema

Preosetljivost ili alergijske reakcije preosetljivost

Anafilaktička reakcija

Anafilaktički šok

Psihijatrijski poremećaji

Poremećaji nervnog sistema

Kardiološki poremećaji

Infarkt miokarda

Vaskularni poremećaji

Tromboembolijski događaji embolija

Venska tromboza

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Zviždanje prilikom disanja vizing

Plućna embolija plućna embolija i plućni infarkt

Gastrointestinalni poremećaji

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Generalizovana urtikarija

Koprivnjača urtikarija

Poremećaji bubrega i urinarnog sistema

Nefrotski sindrom

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Osećaj pečenja na mestu primene infuzije bol na mestu infuzije

Osećaj žarenja na mestu primene infuzije bol na mestu infuzije

Stezanje u grudima nelagodnost u grudima

Dijagnostička ispitivanja

Razvoj inhibitora faktora IX inhibitorna antitela

Gde ne postoji veza između opisa neželjenih reakcija sa MedDRA preporučenim terminima PT, pojam je naveden u nastavku, u zagradi.

Pedijatrijska populacijaNema dostupnih specifičnih podataka koji se odnose na pedijatrijsku populaciju.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka.Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijafax: +381 011 39 51 131website:

www.alims.gov.rs

[email protected]

Predoziranje

Nema prijavljenih simptoma predoziranja humanim faktorom koagulacije IX.

Lista pomoćnih supstanci

Bočica sa praškom

Natrijum-hlorid;Natrijum-citrat;Glicin;Heparin-natrijum;Koncentrat humanog antitrombina III.

Bočica sa rastvaračemVoda za injekcije.

Inkompatibilnost

Kako nema studija kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.

Prilikom primene leka Human Coagulation Factor IX Kedrion treba koristiti samo injekcioni/infuzioni set priložen u pakovanju leka, jer primena drugih setova može uzrokovati neuspeh terapije usled adsorpcije faktora koagulacije IX na unutrašnje površine drugih infuzionih setova.

Rok upotrebe

Rok upotrebe neotvorenog leka

Nakon rekonstitucije, lek treba upotrebiti odmah.

Posebne mere opreza pri čuvanju

Čuvati u frižideru, na temperaturi od +2 °C do + 8 °C. Ne zamrzavati.Bočicu čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.

Priroda i sadržaj pakovanja i posebne opreme za upotrebu, primenu ili implantaciju leka

Unutrašnje pakovanje: - jedna bočica od neutralnog stakla tip I sa čepom od elastomera tip I koja sadrži prašak za rastvor za infuziju;- jedna bočica od neutralnog stakla tip I sa čepom od elastomera tip I koja sadrži rastvarač; - apirogeni, sterilni set za jednokratnu upotrebu koji se sastoji od medicinskog sredstva za rekonstituciju, injekcionog šprica i leptir igle sa PVC cevčicom.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica sa praškom za rastvor za infuziju, jedna bočica sa rastvaračem, set za rekonstituciju i primenu i Uputstvo za lek.

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka i druga uputstva za rukovanje lekom

Rekonstitucija praška sa rastvaračem:1. Bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem moraju postići sobnu temperaturu nakon vađenja iz frižidera;2. Ova temperatura se mora održavati tokom celog procesa rekonstitucije maksimalno 10 minuta;3. Ukonite zaštitnu kapicu sa bočica za prašak i rastvarač;4. Očistite površinu čepa sa obe bočice alkoholom;5. Otvorite pakovanje sredstva odvajanjem gornjeg poklopca; voditi računa da se ne dodirne unutrašnji deo

6. Nemojte vaditi sredstvo iz pakovanja;7. Obrnite kutiju sa sredstvom i ubacite plastični vrh kroz čep na bočici sa rastvaračem tako da je plavi deo

sredstva povezan sa bočicom sa rastvaračem slika B;

8. Držite ivicu kutije sa sredstvom i izvadite sredstvo bez dodirvanja slika C;9. Bočica sa praškom treba da bude postavljena na bezbednu površinu, obrnite sistem na dole tako da je

bočica sa rastvaračem na vrhu sredstva; pritisnite providni adapter na čepu bočice sa praškom tako da plastični vrh prolazi kroz čep bočice sa praškom; rastvarač će biti aspiriran automatski u bočicu sa praškom slika D;

10.Posle prenosa rastvarača, odvijte plavi deo sistema za prenos za koji je prikačena bočica sa rastvaračem i

uklonite je slika E;

11.Blago protresite bočicu dok se prašak u potpunosti ne rastvori slika F. Ne tresite bočicu energično kako

biste izbegli nastajanje pene.

Neophodno je da prašak bude u potpunosti rastvoren, jer će u suprotnom doći do gubitka aktivnosti leka.

Slika A

Slika B

Slika C

Slika D

Slika E

Slika F

Primena rastvora

Rekonsituisani lek treba vizuelno prekontrolisati na prisustvo čestica ili promenu boje. Rastvor treba da bude bistar ili blago opalescentan. Ne koristite rastvor koji je zamućen ili sadrži talog.

1. Napunite špric vazduhom, povlačenjem klipa, povežite sredstvo i ubacite vazduh u bočicu sa praškom

koja sadrži rekonstituisani rastvor slika G;

2. Držite klip, obrnite sistem tako da bočica sa praškom sadrži rekonstituisani rastvor na vrhu sredstva i

aspirirajte koncentrat u špric sporim povlačenjem klipa unazad slika H;

3. Odvojite špric okrećući u pravcu suprotnom od kazaljke na satu;4. Vizuelno prekontrolišite rastvor u špricu; treba da bude bistar do blago opalescentan, bez čestica;5. Povežite leptir iglu sa špricem i dajte infuziju ili sporu intravensku injekciju.

Slika G

Slika H

Kad se bočica jednom otvori, sadržaj se mora odmah upotrebiti.Rastvor koji je rekonstituisan i prebačen u špric treba odmah upotrebiti.Sadržaj bočice treba upotrebiti u jednoj primeni.Ne koristiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na nalepnici.

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji