Agropyron Globuli velati 0.1g/10g+0.1g/10g+0.1g/10g+0.1g/10g pilule


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Agropyron Globuli velati pilule; 0.1g/10g+0.1g/10g+0.1g/10g+0.1g/10g; bočica staklena, 1x20g

 • Proizvođač: WALA HEILMITTEL GMBH - Nemačka
 • Nosilac dozvole: PREDSTAVNIŠTVO WALA HEILMITTEL ZRENJANIN
 • Broj dozvole: 515-01-01947-19-001
 • Istek dozvole: 2025-02-20
 • Zemlja porekla: Nemačka
 • Lek sadrži: pirevina (Agropyron repens e radice), koren Dil. D3, maslačak (Taraxacum officinale e planta tota), cela biljka Dil. D4, kalijum-karbonat iz pepela evropske bukve (Kalium carbonicum e cinere Fagi silvaticae) Dil. D9, cinabarit Dil. D6
 • ATC: /
 • JKL:
 • EAN: 8606107361000
 • Vrsta leka: Homeopatski lekovi
 • Izdavanje leka: BR
 • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Agropyron Globuli velati pilule uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Agropyron Globuli velati na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Agropyron Globuli velati kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Agropyron Globuli velati, pilule

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovouključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko u roku od 7 dana ne dođe do poboljšanja ili ukoliko u roku od 3 dana dođe do pogoršanja simptoma, morate se obratiti svom lekaru.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Agropyron Globuli velati i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Agropyron Globuli velati

Kako se uzima lek Agropyron Globuli velati

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Agropyron Globuli velati

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Agropyron Globuli velati i čemu je namenjen

Agropyron Globuli velati je homeopatski lek bez odobrenih terapijskih indikacija.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Agropyron Globuli velati

Lek Agropyron Globuli velati ne smete uzimati:

ako ste alergični preosetljivi na

Agropyron repens e radice

Taraxacum officinale e planta tota

carbonicum e cinere Fagi salvaticae

ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka navedene

odeljku 6.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Agropyron Globuli velati:- ako u roku od 7 dana ne dođe do poboljšanja ili ako u roku od 3 dana dođe do pogoršanja simptoma, obratite se svom lekaru,- ako se tegobe učestalo ponavljaju,- ako dođe do pojave dodatnih tegoba.

Drugi lekovi i Agropyron Globuli velati

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Nema dokaza o bilo kakvim interakcijama leka Agropyron Globuli velati ili bilo koje njegove komponente.

Uzimanje leka Agropyron Globuli velati sa hranom, pićima i alkoholom

Ne preporučuje se uzimanje leka Agropyron Globuli velati istovremeno sa hranom, pićima i alkoholom. Lek Agropyron Globuli velati treba uzeti najmanje pola sata pre ili posle jela ili uzimanja tečnosti.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Nije relevantno.

Lek Agropyron Globuli velati sadrži saharozu

slučaju netolerancije na pojedine šećere, obratite se svom lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. Kako se uzima lek Agropyron Globuli velati

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Doziranje

Ukoliko nije drugačije propisano, uobičajeno doziranje leka Agropyron Globuli velati je:

Odrasli i adolescenti uzrasta iznad 12 godina

10-15 pilula 2 do 4 puta dnevno, kod akutnih tegoba na svaka 2 sata uzeti 10-15 pilula.

Način primene

Pustiti pilule da se otope ispod jezika sublingvalna upotreba.Ako u roku od 7 dana ne dođe do poboljšanja ili ako u roku od 3 dana dođe do pogoršanja simptoma, obratite se svom lekaru.

Ako ste uzeli više leka Agropyron Globuli velati nego što treba

slučaju predoziranja ne očekuje se pojava štetnih dejstava.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Agropyron Globuli velati

Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Agropyron Globuli velati

Ukoliko naglo prestanete da uzimate lek Agropyron Globuli velati ne očekuje se pojava štetnih dejstava.

Ukoliko imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Nema poznatih neželjenih dejstava izazvanih upotrebom leka Agropyron Globuli velati. Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svihpacijenata koji uzimaju ovaj lek.Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Napomena: tokom primene homeopatskih lekova može doći do prolaznog pogoršanja postojećih tegoba inicijalno pogoršanje. U takvim slučajevima, treba se konsultovati sa lekarom i eventualno prekinuti uzimanje leka.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek Agropyron Globuli velati

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Agropyron Globuli velati posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Agropyron Globuli velati

10 g pilula sadrži:

koren pirevine Agropyron repens e radice ferm 33c Dil. D3 0,1 g; celu biljku maslačka Taraxacum officinale e planta tota ferm 34c Dil. D4 0,1 g; kalijum-karbonat iz pepela evropske bukve Kalium carbonicum e cinere Fagi silvaticae Dil. D9 vodeni 0,1 g; Cinabarit Dil. D6 0,1 g.Pomoćne supstance su: saharoza i voda, prečišćena.

Kako izgleda lek Agropyron Globuli velati i sadržaj pakovanja

Izgled: male bele pilule.

Unutrašnje pakovanje leka je staklena bočica, smeđe boje za belim PE zatvaračem u kojoj se nalazi 20 g pilula.Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 staklena bočica i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođačNosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO WALA HEILMITTEL ZRENJANINKralja Aleksandra Karađorđevića 15/IV, Zrenjanin

Proizvođač:

WALA HEILMITTEL GMBHDorfstr. 1 und 3, Bad Boll Baden-Wurttemberg, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Februar, 2020.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-01947-19-001 od 20.02.2020.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji