Adriamycin® CS 2mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Adriamycin® CS rastvor za injekciju; 2mg/mL; bočica plastična, 1x5mL

  • ATC: L01DB01
  • JKL: 0033176
  • EAN: 4034541009129
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: SZ
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Adriamycin® CS rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Adriamycin® CS na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Adriamycin® CS kojem možete pristupiti klikom na link.

1 od 11

UPUTSTVO ZA LEK

Adriamycin

CS, 2 mg/mL, rastvor za injekciju

doksorubicin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovomuputstvu. Vidite odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Adriamycin CS i čemu je namenjen2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Adriamycin CS3. Kako se primenjuje lek Adriamycin CS4. Moguća neželjena dejstva5. Kako čuvati lek Adriamycin CS6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

2 od 11

1. Šta je lek Adriamycin CS i čemu je namenjen

Lek Adriamycin CS je rastvor za injekciju koji sadrži aktivnu supstancu doksorubicin-hidrohlorid. Pripada grupi lekova koji se nazivaju citotoksični lekovi, koji se primenjuju u hemioterapiji. Lek Adriamycin CS usporava ili zaustavlja rast ćelija koje aktivno rastu, poput ćelija raka, i povećava verovatnoću da te ćelije umru. Ovaj lek pomaže u selektivnom ubijanju ćelija raka, ali ne i ćelija normalnog, zdravog tkiva. Lek Adriamycin CS može da se primenjuje u terapiji kod odraslih osoba i kod dece.

Lek Adriamycin CS se primenjuje u lečenju različitih tipova raka, bilo samostalno ili u kombinaciji sa drugim lekovima. Način na koji se ovaj lek primenjuje zavisi od vrste raka koji se leči.

Lek Adriamycin CS je posebno koristan u terapiji raka dojke i pluća. Pored toga, ovaj lek se može primenjivati za lečenje raka tkiva koja stvaraju krv, poput malignih limfoma, leukemija i multiplog mijeloma.

Obratite se Vašem lekaru ukoliko se ne osećate bolje ili ukoliko se osećate lošije.

2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Adriamycin CS

Lek Adriamycin CS ne smete primati:

Ukoliko ste

alergični preosetljivi

na aktivnu supstancu doksorubicin ili na bilo koju od

pomoćnih supstanci ovog leka navedene u odeljku 6 ili na druge slične lekove koji se nazivaju antraciklini ili antracendioni;

Lek Adriamycin CS se ne sme primati intravenski direktno u venu:

Ukoliko ste

alergični preosetljivi

na aktivnu supstancu doksorubicin ili na bilo koju od

pomoćnih supstanci ovog leka navedene u odeljku 6 ili na druge slične lekove koji se nazivaju antraciklini ili antracendioni;

Ukoliko imate

mali broj krvnih ćelija

pošto ih primena ovog leka može još više smanjiti;

Ukoliko ste

prethodno lečeni velikim dozama doksorubicina ili sličnih hemioterapijskih

lekova

poput idarubicina, epirubicina ili daunorubicina, pošto ranija terapija ovim ili sličnim

lekovima može povećati rizik od neželjenih dejstava na lek Adriamycin

Ukoliko ste ranije imali

ozbiljnih problema sa srcem

ili ukoliko sada primate terapiju za

lečenje srčanih problema;

Ukoliko imate

teško oštećenje funkcije jetre

Lek Adriamycin CS se ne sme primenjivati direktnim ubrizgavanjem u mokraćnu bešiku ukoliko imate:

infekciju urinarnog trakta organi za stvaranje i izbacivanje mokraće,

zapaljenje mokraćne bešike,

prisutnu krv u mokraći hematurija.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što primenite lek Adriamycin CS. Vaš lekar će pažljivo proceniti Vaše zdravstveno stanje pre nego što propiše primenu leka Adriamycin CS. Pre nego što počnete da primate doksorubicin obavestite Vašeg lekara:

ukoliko imate ili ste imali problema sa srcem, pre ili u toku radioterapije

ukoliko ste primili ili treba da primite živu ili živu atenuisanu vakcinu

ukoliko ste nedavno primali ili primate trastuzumab lek koji se koristi za lečenje određenih tumora. Trastuzumab se može zadržati u Vašem organizmu i do 7 meseci. Kako trastuzumab

3 od 11

može da ošteti srce, ne smete primati doksorubicin do 7 meseci nakon završetka terapije trastuzumabom. Ukoliko se doksorubicin primenjuje pre isteka ovog perioda, neophodno je pažljivo praćenje Vaše srčane funkcije.

Doksorubicin takođe može da dovede i do:

smanjenja broja krvnih ćelija i funkcije koštane srži

izmenjenog rasta ćelija i sterilnosti

pojave krvi u urinu

teškog oštećenja funkcije jetre

oštećenja tkiva, uključujući oštećenje tkiva srca, kože, jetre i tkiva koje oblaže telesne šupljine i prolaze

stvaranja krvnih ugrušaka koji sprečavaju protok krvi

velike vrednosti mokraćne kiseline u krvi

Za više informacija videti odeljak 4.

Drugi antikancerski lekovi

Postoji veća verovatnoća da će se javiti problemi ukoliko ste dobijali druge lekove za lečenje raka kancera, naročito u velikim dozama neposredno pre ili u isto vreme kad i lek Adriamycin CS. Lekar će predvideti potrebno vreme da se oporavite od efekata prethodno primenjenih lekova protiv raka pre nego što započnete terapiju lekom Adriamycin CS. Vaš lekar će želeti da Vas pažljivo prati tokom i nakon terapije videti odeljak 3.

Drugi lekovi i lek Adriamycin CS

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko primenjujete, donedavno ste primenjivali ili ćete možda primenjivati bilo koje druge lekove. To se naročito odnosi na:

Neke lekove koji utiču na koncentraciju i klinički efekat doksorubicina npr. verapamil, fenobarbital, fenitoin, kantarion. Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate neki od ovih lekova

Ciklosporin

lek za suzbijanje imunskog odgovora: istovremena primena može pojačati

efekte doksorubicina i može doveti do smanjenja broja ćelija koštane srži i krvnih ćelija tokom dužeg vremenskog perioda tokom istovremene upotrebe ciklosporina i doksorubicina opisani su i koma i epileptični napadi;

Blokatore kalcijumskih kanala

lekovi koji se koriste u lečenju srčanih oboljenja;

Sorafenib

koji se koristi u lečenju inoperabilnog kancera jetre, rak koji se ne može operisati

uznapredovalog kancera bubrega.

Paklitaksel:

lek koji može pojačati efekte doksorubicina.

Primena leka Ariamycin CS sa hranom i pićima

Lek Adriamycin CS se primenjuje intravenski tako da uzimanje hrane i pića nije u direktnoj vezi sa primanjem leka.

Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što primite lek Adriamycin CS, jer on može da ošteti plod tokom trudnoće. Ukoliko ste seksualno aktivni, preporučuje Vam se upotreba efikasne metode zaštite od trunoće da biste sprečili trudnoću tokom terapije, bilo da ste muškarac ili žena.

4 od 11

Ne trebate da dojite dok primate lek Adriamycin CS. Pre nego što počnete terapiju ovim lekom potrebno je da prestanete da dojite, pošto deo leka može dospeti u Vaše mleko i može naškoditi Vašem detetu.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Dejstvo doksorubicina na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama nije ispitivano.Možete upravljati vozilima i rukovati mašinama ukoliko se osećate potpuno oporavljeno nakon bolničkog lečenja.

Leka Adriamycin CS sadrži natrijum

Bočica sa 5 mL rastvora za injekciju sadrži 17,7 mg natrijuma, a bočica sa 25 mL rastvora za injekciju sadrži 88,5 mg natrijuma glavna komponenta kuhinjske soli po bočici, što odgovara 0,9% odnosno4,43% maksimalnog preporučenog dnevnog unosa natrijuma u ishrani za odrasle.

3. Kako se primenjuje lek Adriamycin CS

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko nistesigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Ukoliko Vam je propisan lek Adriamycin CS, primićete ga isključivo pod nadzorom lekara ili medicinske sestre sa iskustvom u primeni hemioterapije.

Lek Adriamycin CS će Vam biti dat putem infuzije u venu. Doza se određuje uzimajući u obzir Vašu bolest, visinu i telesnu masu. Lekar će na osnovu Vaše visine i telesne mase izračunati površinu Vašeg tela, a na osnovu tog podatka će izračunati dozu doza se obično izračunava kao „miligrami po kvadratnom metru“ ‒ mg/m

Vaš lekar će propisati potrebnu količinu leka dozu i broj dana terapije

zavisnosti od Vašeg stanja i druge terapije koju možda primate.

Mada ponekad jedan ciklus terapije može biti dovoljan, uobičajeno je da Vaš lekar preporuči naredne cikluse u razmaku od jedne, tri ili četiri nedelje. Možda će biti potrebno nekoliko ciklusa da bi se Vaša bolest stavila pod kontrolu i da biste se Vi bolje osećali.

Lek Adriamycin CS se takođe može primeniti direktno u mokraćnu bešiku, da bi se lečio kancermokraćne bešike, ili radi sprečavanja njegovog ponovnog nastanka posle operativnih zahvata na bešici. Doza zavisi od toga koju vrstu kancera mokraćne bešike imate. Kada se ovaj lek primeni direktno u mokraćnu bešiku, savetuje se da ne pijete nikakvu tečnost tokom 12 sati pre početka terapije kako bi se izbeglo neželjeno razblaživanje leka mokraćom u mokraćnoj bešici. Dodatne informacije vezane za pravilnu primenu leka Adriamycin CS dobićete od strane lekara.Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Redovni pregledi kod Vašeg lekara dok ste na terapiji lekom Adriamycin CS

Vaš lekar će redovno vršiti sledeće preglede:

Krvi

‒ da bi se utvrdilo da li postoji manji broj krvnih ćelija; a to je stanje koje može

zahtevati lečenje;

Funkcije srca

‒ oštećenje srca se može javiti kod primene velikih doza leka Adriamycin CS.

Oštećenje srca može da bude neotkriveno tokom više nedelja, zato je potrebno da se praćenje funkcije srca nastavi i nekoliko nedelja nakon završetka terapije ovim lekom.

– prate se putem laboratorijskih analiza krvi testovi funkcije jetre da bi se utvrdio

mogući štetan uticaj leka Adriamycin CS na funkciju Vaše jetre.

Vrednosti mokraćne kiseline u krvi

– lek Adriamycin CS može povećati vrednosti

mokraćne kiseline u krvi što može prouzrokovati nastanak gihta. Ukoliko su vrednosti

5 od 11

mokraćne kiseline isuviše velike može Vam biti propisan još jedan lek za kontrolu ovog stanja.

Ako ste primili više leka Adriamycin

CS nego što treba

Primena velikih doza može pogoršati neželjena dejstva poput rana u ustima ili može smanjiti broj belih krvnih ćelija bela krvna zrnca koje se bore protiv infekcije i krvnih pločica koje pomažu u zgrušavanju krvi u Vašoj krvi. Ukoliko se ovo dogodi, možda će biti potrebno da primite antibiotike ili transfuziju krvi. Rane u ustima se mogu lečiti tako da budu manje neprijatne dok ne zarastu.

Ako ste zaboravili da primite lek Adriamycin

Vaš lekar ili medicinska sestra će se pobrinuti da redovno dobijete lek, tako da nije verovatno da ćeneka doza biti izostavljena. Međutim, recite Vašem lekaru ili bolničkom farmaceutu ako mislite da suzaboravili da Vam daju dozu leka.

Ako naglo prestanete da primate lek Adriamycin

Lek Adriamycin CS u obliku intravenske injekcije primaćete isključivo u zdravstvenoj ustanovi kojaima obučeno osoblje i neophodne uslove za primenu leka. Vaš lekar će izračunati neophodnu dozu leka i vreme primene, a u skladu sa Vašim stanjem.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Odmah recite Vašem lekaru ili medicinskoj sestri ukoliko primetite neko od sledećih neželjenih dejstava:

Osećate vrtoglavicu, povišenu telesnu temperaturu, nedostatak daha sa stezanjem u grudima ili

stezanjem grla ili imate osip koji svrbi. Ova vrsta alergijske reakcije može biti veoma ozbiljna.

Anemiju smanjen broj crvenih krvnih ćelija zbog koje se možete osećati umorno i letargično

osećate se pospano, sanjivo, tromo.

Broj belih krvnih ćelija koja se bore protiv infekcije se takođe može smanjiti što povećava

mogućnost nastanka infekcije i povišene telesne temperature groznice. U nekim slučajevima je moguća pojava sepse/septikemije trovanje organizma/trovanje krvi.

Lek može uticati na krvne pločice ćelije koje pomažu u zgrušavanju krvi, što može izazvati da

Vam se lakše javljaju modrice i krvarenje. Veoma je važno da zatražite savet lekara ukoliko se to desi. Vaš lekar će kod Vas ispitivati broj krvnih ćelija tokom terapije.

Lek Adriamycin CS takođe može prouzrokovati smanjenu aktivnost Vaše koštane srži.

Druga neželjena dejstva koja se mogu javiti su:

Veoma česta neželjena dejstva mogu se javiti kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek

Smanjenje apetita

Leukopenija, neutropenija, anemija, trombocitopenija

Zapaljenje sluzokože usta, proliv, mučnina ili povraćanje

Crvenilo, otok, utrnulost, bol i mravinjanje u dlanovima i stopalima se takođe javlja tokom

terapije doksorubicinom

Opadanje kose je uobičajeno i može biti veoma obimno. Kod muškaraca brada može prestati da

raste. Kosa obično ponovo izraste po završetku terapije

Povišena telesna temperatura, slabost, drhtavica

Poremećaji na EKG-u zapisu električne aktivnosti Vašeg srca

6 od 11

Povećane vrednosti enzima jetre što se utvrđuje laboratorijskom analizom krvi mogu pokazati da

li lek ima negativan efekat na Vašu jetru

Povećanje telesne mase kod pacijentkinja sa ranim stadijumom raka kancera dojke

Česta neželjena dejstva mogu se javiti kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek

Trovanje krvi sepsa

Možete primetiti da Vaše srce nepravilno kuca, uz ubrzanje pulsa. U nekim slučajevima možete

primetiti probleme sa srcem nekoliko meseci ili godina nakon završetka terapije

Konjunktivitis koji obično prouzrokuje crvenilo i suzenje očiju, prekomerno stvaranje suza

Srčana slabost insuficijencija koja može biti povezana sa simptomima kao što su nedostatak daha

oticanje članaka

Ubrzanje pulsa, zapaljenje grla i jednjaka, bol u stomaku, osip kože, crvenilo, koprivnjača, nokti i

koža mogu izgledati tamniji nego obično

Crvenilo i otok mogu se javiti na mestu primene injekcije

Povremena neželjena dejstva mogu se javiti kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek

Embolija začepljenje krvnih sudova

Nepoznata učestalost ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka

Dehidratacija, povećane vrednosti mokraćne kiseline u urinu, zapaljenje rožnjače, suzenje očiju,

opšta slabost

Ubrzanje pulsa, bol u grudima koji može da ukazuje na probleme sa srcem, šok nizak krvni

pritisak i slaba cirkulacija, unutrašnje krvarenje

Zapaljenje vena, začepljenje krvnog suda ugruškom tromboembolija, naleti vrućine

Iritacija ili krvarenje u crevima, zapaljenje sluzokože želuca, gorušica, bol ili rane u ustima, koje se

mogu pojaviti 3-10 dana nakon terapije, promena boje sluzokože unutar usta, mučnina, povraćanje, proliv

Povećana osetljivost kože na sunčevu svetlost,

Preosetljivost na ozračenoj koži usled primene radioterapije zapaljenjska reakcija, koja se može

javiti ubrzo nakon terapije ili nakon par godina, svrab i drugi poremećaji kože

Crvena boja urina koja je normalna i povezana sa bojom leka. Treba da obavestite Vašeg lekara

ukoliko ne prođe u roku od nekoliko dana ili ukoliko mislite da u Vašem urinu ima krvi

Kod žena doksorubicin može prouzrokovati neplodnost za vreme uzimanja leka. Može doći do

prestanka ciklusa, ali bi oni trebalo da se vrate nakon završetka terapije. U nekim slučajevima može se javiti menopauza.

Kod muškaraca doksorubicin može prouzrokovati odsustvo azospermija ili smanjen broj

spermatozoida oligospermija, ali se ova stanja mogu vratiti u normalu nakon završetka terapije. I muškarci i žene koji primaju doksorubicin treba da koriste efikasne metode kontracepcije

Kada se daje u kombinaciji sa drugim lekovima protiv raka, kod nekih pacijenata nastaje određena

vrsta leukemije rak belih krvnih ćelija nakon završetka terapije.

Iritacija mokraćne bešike ili oštećenje zida bešike koje se zove nekroza, krv u mokraći,

zapaljenje mokraćne bešike sa krvarenjem.

Ukoliko se kod Vas javi neko od gore navedenih neželjenih dejstava, ili ukoliko primetite neko drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom Uputstvu, odmah to recite Vašem lekaru.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

7 od 11

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite:

www.alims.gov.rs

[email protected]

5. Kako čuvati lek Adriamycin

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Adriamycin CS posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Lek čuvati na temparaturi od 2 °C – 8 °C u frižideru. Ne zamrzavati.Bočicu treba čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.

Uslovi čuvanja rastvora za injekcije u frižideru mogu da dovedu do formiranja želatinoznog proizvoda. Taj želatinozni proizvod će se opet pretvoriti u blago viskozni do mobilni rastvor posle dva do maksimalno četiri sata temperiranja na kontrolisanoj sobnoj temperaturi od 15 °C do 25 °C.

Lek Adriamycin CS rastvor za injekciju ne sadrži konzervans niti bakteriostatski agens. Sa mikrobiološke tačke gledišta, lek nakon prvog otvaranja treba upotrebiti odmah. Ukoliko se ne upotrebi odmah, vreme i uslovi čuvanja tokom upotrebe su odgovornost korisnika.

Bočice su namenjene samo za jednokratnu upotrebu. Neupotrebljen rastvor leka treba baciti.

Neupotrebljeni lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima za citotoksične lekove.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Adriamycin

Aktivna supstanca je doksorubicin-hidrohlorid.

Jedna plastična bočica od 5 mL sadrži 10 mg doksorubicin-hidrohlorida.Jedna plastična bočica od 25 mL sadrži 50 mg doksorubicin-hidrohlorida.

Jedan mililitar rastvora za injekciju sadrži 2 mg doksorubicin-hidrohlorida.

Pomoćne supstance: natrijum-hlorid, hlorovodonična kiselina 0,5 M i voda za injekcije u balku.

Kako izgleda lek Adriamycin

CS i sadržaj pakovanja

Rastvor za injekciju.

Lek Adriamycin CS je bistar rastvor, crvene boje.

Unutrašnje pakovanje je bočica od bezbojnog polipropilena sa silikonizovanim zatvaračem od halobutil gume prevučenim teflonom ili fluoropolimerom preko kojeg se nalazi aluminijumski zatvarač sa plastičnim

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica rastvora crvene boje od 5 mL ili 25 mL i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

8 od 11

PFIZER SRB D.O.O. Trešnjinog cveta 1/VI, Beograd - Novi Beograd

Proizvođač:

PFIZER PERTH PTY. LIMITED15 Brodie Hall Drive, Technology Park, Bentley, Australija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Novembar, 2021.

Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.

Broj i datum dozvole:

Adriamycin CS, rastvor za injekciju, 1 x 5 mL 2 mg/mL: 515-01-01067-21-001 od 16.11.2021.Adriamycin CS, rastvor za injekciju, 1 x 25 mL 2 mg/mL: 515-01-01068-21-001 od 16.11.2021.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE INFORMACIJE SU NAMENJENE ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA

Terapijske indikacije

Doksorubicin je indikovan za lečenje sledećih kancera:-

akutna limfoblastna leukemija

akutna mijelogena leukemija

hronične leukemije

Hodgkin-ova bolest i non-Hodgkin-ov limfom

multipli mijelom

Ewing-ov sarkom

sarkom mekog tkiva

rabdomiosarkom

Wilms-ov tumor

kancer dojke, uključujući i adjuvantnu terapiju kod žena sa dokazanim limfnim čvorovima u pazuhu posle resekcije primarnog kancera dojke

kancer endometrijuma

kancer ovarijuma

ne-seminomski kancer testisa

kancer prostate

kancer prelaznih ćelija mokraćne bešike

kancer pluća

kancer želuca

primarni hepatocelularni kancer

kancer glave i vrata

kancer tiroidne žlezde

Doziranje i način primene

9 od 11

Lek doksorubicin se obično primenjuje kao intravenska injekcija. U određenim indikacijama može se koristiti intravezikalni i intraarterijski način primene leka.

Intravenska primena i.v.

Ukupna doza doksorubicina po ciklusu se može razlikovati u odnosu na njegovu primenu u okviru specifičnih terapijskih režima npr. primenjen samostalno ili u kombinaciji sa drugim citotoksičnim lekovima i u odnosu na indikaciju za koju je lek propisan.

Rastvor doksorubicina primenjuje se intravenskim putem kroz sistem za infuziju

freely running

0,9% rastvor natrijum-hlorida ili 5% rastvor glukoze, u trajanju ne manje od 3 minuta i ne više od 10 minuta, da bi se smanjio rizik od tromboze ili perivenske ekstravazacije. Primena doksorubicina u obliku direktne intravenske injekcije se ne preporučuje usled rizika od ekstravazacije, koja se može pojaviti čak i u slučaju adekvatnog vraćanja krvi nakon aspiracije igle videti odeljak „

upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

” u Sažetku karakteristika leka.

Standardna početna dozaUkoliko se doksorubicin koristi kao monoterapija, preporučena standardna početna doza doksorubicina po ciklusu kod odraslih iznosi 60‒90 mg/m

telesne površine. Ukupna početna doza po

ciklusu može se davati kao pojedinačna doza ili podeljena na 3 uzastopna dana ili se ukupna doza može podeliti i primeniti prvog i osmog dana. U uslovima normalnog oporavka od toksičnih dejstava izazvanih lekom posebno depresije koštane srži i stomatitisa, svaki sledeći ciklus primene doksorubicina se može ponavljati na svake 3 do 4 nedelje. Primena doksorubicina jednom nedeljno u dozi od 10-20 mg/m

pokazala se podjednako efikasnom. Ukoliko se doksorubicin primenjuje u

kombinaciji sa drugim citotoksičnim lekovima, koji imaju slična toksična dejstva, preporučena doza po ciklusu doksorubicina je od 30 do 60 mg/m

Adjuvantna terapija.

velikoj randomizovanoj studiji koju je sproveo National Surgical Adjuvant

Breast and Bowel Project NSABP B-15 kod pacijenata sa ranim stadijumom kancera dojke sa zahvaćenim aksilarnim limfnim čvorovima videti odeljke „

Neželjena dejstva i Farmakodinamski

”u Sažetku karakteristika leka, intravenski je primenjen AC dozni režim [kombinacija

doksorubicina 60 mg/m

i ciklofosfamida 600 mg/m

prvog dana, svakog 21-dnevnog ciklusa.

Primenjena su 4 terapijska ciklusa.

Modifikacija doze

Oštećenjej funkcije jetre

Smanjenje doze se preporučuje kod pacijenata sa sledećim vrednostima bilirubina u serumu:

Bilirubin 1,2 do 3,0 mg/dL: ½ preporučene početne doze

Bilirubin > 3,0 mg/dL: ¼ preporučene početne doze

Doksorubicin ne treba primenjivati kod pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije jetre videti odeljak „

Kontraindikacije

” u Sažetku karakteristika leka.

Druge posebne populacije

Manje početne doze i duži intervali između ciklusa mogu biti razmatrani kod pacijenata koji su prethodno lečeni velikim dozama, kod dece, starijih pacijenata, gojaznih pacijenata ili kod pacijenata sa neoplastičnom infiltracijom koštane srži videti odeljak „

Posebna upozorenja i mere opreza pri

upotrebi leka

” u Sažetku karakteristika leka.

Intravezikalna primena

Intravezikalna primena doksorubicina može se koristiti u lečenju superficijalnih tumora bešike ili kao profilaksa radi smanjenja rekurencije nakon transuretralne resekcije. Intravezikalna primena doksorubicina nije odgovarajuća u terapiji invazivnih tumora koji penetriraju u mišićni sloj zida

10 od 11

bešike. Preporučuje se instilacija 30-50 mg u 25-50 mL izotoničnog rastvora natrijum-hlorida. U slučaju lokalne toksičnosti hemijski cistitis dozu treba instilirati u 50-100 mL izotoničnog rastvora natrijum-hlorida. Pacijenti mogu nastaviti da dobijaju instilacije u intervalima od nedelju dana do mesec dana videti odeljak „

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

” u Sažetku

karakteristika leka.

Doksorubicin treba instilirati uz pomoć katetera i zadržati ga intravezikalno tokom 1 do 2 sata. Za vreme instilacije pacijenta treba rotirati kako bi vezikalna mukoza karlice ostvarila najintenzivniji kontakt sa rastvorom. Da bi se izbeglo dodatno mešanje razblaženje sa urinom, pacijentu treba reći da ne unosi tečnost u periodu od 12 sati pre instilacije. Pacijentu treba objasniti da isprazni bešiku nakon instilacije.

Intraarterijska primena

Doksorubicin se može primeniti i intraarterijskim putem kod pacijenata sa hepatocelularnim karcinomom da bi se ispoljio intenzivan lokalni efekat uz smanjenu sistemsku toksičnost. S obzirom da je ova tehnika potencijalno ekstremno rizična i može dovesti do masivne nekroze tkiva kroz koje prolazi perfuzija, intraarterijsku primenu treba da obavljaju samo onkolozi koji su potpuno obučeni za ovu tehniku primene leka. Primenjuje se u dozama od 30 do 150 mg/m

glavno stablo hepatične

arterije u intervalima od 3 nedelje do 3 meseca, a veće doze su rezervisane za primenu uz istovremenu ekstrakorporalnu eliminaciju leka. Manje doze su pogodne za primenu doksorubicina sa jodiranim uljem videti odeljak „

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

” u Sažetku karakteristika

Lista pomoćnih supstanci

Natrijum-hloridHlorovodonična kiselina 0,5 MVoda za injekcije u balku

Inkompatibilnost

Doksorubicin ne treba mešati sa drugim lekovima. Treba izbegavati kontakt sa alkalnim rastvorima jer to može dovesti do hidrolize doksorubicina. Doksorubicin ne treba mešati sa heparinom usled hemijske inkompatibilnosti koja može dovesti do precipitacije. Doksorubicin ne treba mešati sa 5-fluorouracilom na primer, u istoj kesi za i.v. infuziju ili na Y spoju i.v. infuzione linije budući da je prijavljeno da su ovi lekovi inkompatibilni u tolikoj meri da može nastati precipitat. Ukoliko je neophodna istovremena terapija doksorubicinom i fluorouracilom, preporučuje se da se infuziona linija ispere između primene ova dva leka. Treba izbegavati kontakt supstance sa aluminijumom.

Rok upotrebe

Rok upotrebe neotvorene bočice: dve 2 godine.Rok upotrebe nakon prvog otvaranja pakovanja: rastvor treba upotrebiti odmah nakon otvaranja.

Lek Adriamycin CS rastvor za injekciju ne sadrži konzervans niti bakteriostatski agens. Sa mikrobiološke tačke gledišta, lek nakon prvog otvaranja, treba upotrebiti odmah. Ukoliko se ne upotrebi odmah, vreme i uslovi čuvanja tokom upotrebe su odgovornost korisnika.

Bočice su namenjene samo za jednokratnu upotrebu. Neupotrebljen rastvor leka treba baciti.

Posebne mere opreza pri čuvanju

Lek čuvati na temperaturi od 2 °C do 8 °C u frižideru. Ne zamrzavati.Bočicu čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.

11 od 11

Uslovi čuvanja rastvora za injekcije na temperaturi od 2 °C do 8 °C, u frižideru mogu da dovedu do formiranja želatinoznog proizvoda. Ovaj želatinozni proizvod opet će se pretvoriti u blago viskozni do mobilni rastvor posle dva do maksimalno četiri sata temperiranja na kontrolisanoj sobnoj temperaturi od 15 °C do 25 °C.

Za uslove čuvanja nakon prvog otvaranja leka, videti odeljak „

Rok upotrebe

” u Sažetku karakteristika

Priroda i sadržaj pakovanja

Unutrašnje pakovanje je bočica od bezbojnog polipropilena sa silikonizovanim zatvaračem od halobutil gume prevučenim teflonom ili fluoropolimerom preko kojeg se nalazi aluminijumski zatvarač sa plastičnim

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica rastvora crvene boje od 5 mL ili 25 mL i Uputstvo za lek.

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka

Date su sledeće zaštitne preporuke zbog toksične prirode ove supstance:

Osoblje treba da bude dobro obučeno za procedure rastvaranja i rukovanja;

Trudne žene, koje su deo osoblja, ne bi smele da dolaze u dodir sa ovim lekom;

Osoblje koje rukuje doksorubicinom treba da nosi zaštitnu odeću: zaštitne naočare, mantil, rukavice i masku za jednokratnu upotrebu;

Neophodno je da se obezbedi odvojen prostor za rastvaranje leka najbolje u sistemu sa laminarnim protokom vazduha; radna površina treba da bude pokrivena absorbujućim papirom sa plastificiranim naličjem za jednokratnu upotrebu;

Svi predmeti korišćeni za rastvaranje leka, aplikaciju leka, čišćenje, uključujući i zaštitne rukavice, treba da budu odloženi u kese namenjene odlaganju otpada sa visokim rizikom, koje će kasnije biti uništene spaljivanjem na visokoj temperaturi;

slučaju prosipanja ili curenja leka, površine se moraju očistiti razblaženim rastvorom natrijum-hipohlorita 1% slobodni hlor, najbolje prvo naneti rastvor a zatim isprati vodom;

Sav korišćeni materijal treba odložiti na prethodno opisani način;

slučaju kontakta leka sa kožom, zahvaćeno područje temeljno oprati sapunom i vodom ili rastvorom natrijum-bikarbonata. Ipak, ne koristiti oštre četke, koje mogu uzrokovati oštećenje kože.

slučaju kontakta leka sa okom/očima, podići kapak zahvaćenog oka i oko obilno ispirati vodom najmanje 15 minuta. Posle ovog postupka neophodna je dodatna kontrola kod lekara.

Uvek treba oprati ruke nakon skidanja zaštitnih rukavica.

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti u skladu sa važećim propisima.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji