Actalor® 10mg tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Actalor® tableta; 10mg; blister, 1x10kom

  • ATC: R06AX13
  • JKL: 1058255
  • EAN: 8600064102263
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: BR
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Actalor® tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Actalor® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Actalor® kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Actalor

10 mg, tablete

loratadin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekarili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle nekoliko dana, morate se obratiti svom lekaru.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Actalor i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Actalor

Kako se uzima lek Actalor

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Actalor

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Actalor i čemu je namenjen

Lek Actalor sadrži aktivnu supstancu loratadin koja pripada grupi lekova poznatih pod nazivom antihistaminici.

Lek Actalor se koristi za ublažavanje simptoma povezanih sa alergijom tako što sprečava dejstvo supstance koja se naziva histamin, a koja se stvara u organizmu kada ste na nešto alergični.Lek Actalor ublažava simptome povezane sa alergijskim rinitisom npr. polenska groznica kao što su kijanje, curenje nosa, svrab u nosu, peckanje ili svrab u očima.

Lek Actalor se takođe može upotrebiti za ublažavanje simptoma urtikarije koprivnjače koju karakteriše svrab i crvenilo.

Dejstvo leka Actalor će trajati tokom celog dana kako bi Vam pomoglo da normalno obavljate dnevne aktivnosti i spavate. Obratite se Vašem lekaru ukoliko se nakon nekoliko dana ne osećate bolje ili Vam se stanje pogorša.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Actalor

Lek Actalor ne smete uzimati:

ako ste preosetljivi alergični na loratadin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka videti odeljak 6.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre primene leka Actalor:

ako imate oštećenje funkcije jetre

ako treba da uradite bilo kakve kožne alergijske testove, nemojte uzimati lek Actalor najmanje dva

dana 48 sati pre izvođenja tih testova, jer ovaj lek može uticati na rezultate testiranja.

Ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas ili ukoliko niste sigurni, recite Vašem lekaru ili farmaceutu pre nego što uzmete lek Actalor.

Lek Actalor ne treba davati deci mlađoj od 6 godina, kao i deci telesne mase 30 kg ili manje. Postoje drugi dostupni farmaceutski oblici loratadina na tržištu pogodniji za primenu kod dece uzrasta mlađeg od 6 godina ili telesne mase 30 kg ili manje.

Deca mlađa od 2 godine:Efikasnost i bezbednost leka Actalor nije utvrđena. Nema dostupnih podataka.

Drugi lekovi i lek Actalor

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

Neželjena dejstva leka Actalor mogu biti pojačana kada se istovremeno uzimaju lekovi koji utiču na dejstvo određenih enzima odgovornih za metabolizam lekova u jetri.Međutim, u kliničkim studijama nije registrovano povećanje neželjenih dejstava loratadina primenjenog sa lekovima koji utiču na dejstvo tih enzima.

Uzimanje leka Actalor sa hranom i pićima i alkoholom

Lek Actalor se može uzimati nezavisno od obroka. Lek Actalor ne pojačava efekte alkohola pri istovremenom uzimanju.

Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.Kao mera opreza, ne preporučuje se uzimanje leka Actalor za vreme trudnoće.

Ne treba uzimati lek Actalor u periodu dojenja, jer se loratadin izlučuje u majčino mleko.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

kliničkim ispitivanjima u kojima je procenjivana sposobnost za vožnju kod pacijenata koji su uzimali loratadin, nije uočeno oštećenje funkcije. Ne očekuje se da u preporučenoj dozi tablete Actalor izazivaju pospanost ili smanjenje budnosti.Međutim, u veoma retkim slučajevima pojedine osobe mogu osetiti pospanost, koja može uticati na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Lek Actalor sadrži laktozu

Ukoliko Vam je lekar rekao da ste intolerantni na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. Kako se uzima lek Actalor

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekarili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Odrasli i deca starija od 12 godina

Uzmite jednu tabletu jednom dnevno uz dovoljnu količinu vode, bez obzira na vreme obroka.

Primena leka Actalor kod dece

Veoma je važno da znate kolika je telesna masa Vašeg deteta kako biste bili sigurni da ste primeniliodgovarajuću dozu leka. Na primer, dete uzrasta 9 godina ima telesnu masu oko 30 kg. Ukoliko niste sigurni, izmerite Vaše dete i sledite uputstvo iz tabele u nastavku.Nemojte davati lek deci telesne mase 30 kg ili manje. Na tržištu su na raspolaganju druge formulacije koje su pogodnije za decu mlađu od 6 godina ili telesne mase 30 kg ili manje. Lek se ne preporučuje za primenu kod dece mlađe od 2 godine.

Koliko leka treba primeniti

Uzrast i telesna masa

Koliko leka treba uzeti

Koliko često treba uzimati lek

Odrasli i deca uzrasta 6 godina istarija sa telesnom masom većom od 30 kg

Jednom dnevno

Deca telesne mase 30 kg ili manje

Ne preporučuje se

Ako imate teško oštećenje funkcije jetre, Vaš lekar ili farmaceut mogu Vas posavetovati da uzimate Vašu dozu leka svakog drugog dana. Ako se ovo odnosi na Vas, sledite njihove instrukcije.

Ako ste uzeli više leka Actalor nego što treba

Ako ste uzeli više tableta leka Actalor nego što je propisano, odmah se obratite svom lekaru ili farmaceutu. Ne očekuju se ozbiljni problemi, ali su mogući slučajevi glavobolje, ubrzanog rada srca i pospanosti.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Actalor

Ukoliko ste zaboravili da uzmete dozu leka na vreme, uzmite je što je pre moguće, a zatim nastavite da uzimate lek po uobičajenom rasporedu.

Nikada ne uzimajte duplu dozu leka da biste nadomestili propuštenu dozu.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Najčešće prijavljena neželjena dejstva kod odraslih i dece uzrasta preko 12 godina su:- pospanost- glavobolja- povećan apetit- nesanica.

Najčešće prijavljena neželjena dejstva kod dece uzrasta od 2 do 12 godina su:- glavobolja- nervoza - umor.

Nakon stavljanja u promet loratadina, veoma retko mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek su zabeležena sledeća neželjena dejstva:

teške alergijske reakcije uključujući oticanje

ubrzan ili nepravilan rad srca

sluzokože želuca

poremećaj funkcije jetre

Nepoznata učestalost ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka:

povećanje telesne mase

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjemneželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcijemožete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek Actalor

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Actalor posle

isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju nakon „Važi do:”.

Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.

Nemojte koristiti lek ako primetite promene u izgledu tableta.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Actalor

Aktivna supstanca je loratadin. Jedna tableta sadrži 10 mg loratadina.

Pomoćne supstance:Laktoza, monohidrat;Celuloza, mikrokristalna;Skrob, kukuruzni;Magnezijum-stearat.

Kako izgleda lek Actalor i sadržaj pakovanja

Okrugle, ravne, tablete prečnika 8 mm, bele boje, sa utisnutom podeonom linijom na jednoj strani.Podeona linija služi samo da olakša lomljenje da bi se lek lakše progutao, a ne za podelu na jednake doze.

Sadržaj pakovanja:

Unutrašnje pakovanje leka je PVC/Al blister sa 10 tableta.Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 blister sa 10 tableta i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole

ACTAVIS D.O.O. BEOGRADĐorđa Stanojevića 12, Beograd

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Septembar 2021.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-02668-20-001 od 02.09.2021.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji