Aciklovir 200mg tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Aciklovir tableta; 200mg; blister, 5x5kom

  • ATC: J05AB01
  • JKL: 1328230
  • EAN: 8600064116567
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: R
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Aciklovir tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Aciklovir na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Aciklovir kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Aciklovir, 200 mg, tableta

INN: aciklovir

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Aciklovir i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aciklovir

Kako se uzima lek Aciklovir

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Aciklovir

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Aciklovir i čemu je namenjen

Lek Aciklovir sadrži aktivnu supstancu aciklovir, koja spada u grupu lekova koji deluju protiv virusa antivirotici. Lek Aciklovir se koristi:

za lečenje infekcija kože i sluzokože izazvanih virusom

Herpex simplex

HSV, uključujući i

genitalni herpes izuzev neonatalnih infekcija izazvanih HSV i teških infekcija izazvanih HSV kod imunokompromitovane dece.

za sprečavanje ponovne infekcije koju izaziva virus

Herpes simplex

kod imunokompetentnih

sprečavanju infekcije

Herpes simplex

virusom kod osoba sa oštećenim imunskim sistemom, jer je

njihov organizam manje sposoban da se bori protiv ovih infekcija

Lek Aciklovir je indikovan za lečenje

Varicella i Herpes zoster

infekcija ovčije boginje i herpes

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aciklovir

Lek Aciklovir ne smete uzimati:

Ukoliko ste alergični na aktivnu supstancu aciklovir ili valciklovir ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka navedene u odeljku 6.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Aciklovir ukoliko:

imate problema sa bubrezima

ste stariji od 65 godina

Potrebno je obratiti pažnju na održavanje adekvatne hidratacije kod pacijenata koji primaju više oralne doze, kako bi se izbegao rizik od moguće bubrežne toksičnosti. Uzimajte dosta vode dok ste na terapiji aciklovirom, naročito ukoliko imate problema sa bubrezima.

Ako niste sigurni da li se nešto od gore pomenutog odnosi na Vas, pre nego što uzmete ovaj lek porazgovarajte sa vašim lekarom ili farmaceutom.

Drugi lekovi i Aciklovir

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekovePotreban je oprez ukoliko koristite:

Probenecid koristi se u terapiji gihta

Cimetidin koristi se u terapiji čira na želucu

mikofenolat mofetil koristi se u cilju sprečavanja odbacivanja transplantiranog organa.

Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Ne preporučuje se primena leka Aciklovir u periodu trudnoće i dojenja, osim u slučaju kada je to neophodno o čemu će odluku doneti Vaš lekar nakon pažljive procene potencijalnih rizika i koristi.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Nema podataka koji bi ukazivali da aciklovir utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilima i mašinama.

Lek Aciklovir sadrži laktozu, monohidrat

slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka, jer se u njegovom sastavu nalazi laktoza, monohidrat.

3. Kako se uzima lek Aciklovir

Uvek koristite Aciklovir tačno onako kako Vam je lekar propisao. Možete proveriti način primene sa lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.

Doza koju ćete uzimati zavisiće od toga zbog čega Vam je propisan Aciklovir.

Doziranje kod odraslih

Lečenje infekcija izazvanih

Herpes simplex

virusom: 200 mg aciklovira treba uzimati 5 puta dnevno u

intervalima od po 4 sata, uz izostavljanje noćne doze. Lečenje treba da traje 5 dana, a u slučaju teških inicijalnih infekcija Vaš lekar Vam može produžiti lečenje.

Kod teško imunokompromitovanih pacijenata npr. nakon transplantacije koštane srži ili kod pacijenata sa oštećenom resorpcijom iz creva Vaš lekar Vam može udvostručiti pojedinačnu dozu na 400 mg aciklovira, ili razmotriti intravensku primenu leka.

Primenu leka treba započeti što pre nakon početka infekcije.

Supresija infekcija izazvanih

Herpes simplex

virusom kod imunokompetentnih pacijenata: 200 mg

aciklovira treba uzimati 4 puta dnevno u intervalima od oko 6 sati.

Lekar može odlučiti da je prikladan režim doziranja za Vas 400 mg aciklovira 2 puta dnevno, u intervalima od 12 sati.

Smanjenje doze na 200 mg aciklovira 3 puta dnevno, u intervalima od 8 sati, ili samo 2 puta dnevno u intervalima od 12 sati može biti efikasno kod pojedinih pacijenata.

Kod pojedinih pacijenata na ukupnoj dnevnoj dozu od 800 mg aciklovira, može doći do pogoršanja infekcije.

Terapiju treba povremeno prekinuti u intervalima od 6 do 12 meseci, kako bi se utvrdile moguće promene u prirodnom toku bolesti.

Profilaksa infekcija izazvanih

Herpes simplex

virusom kod imunokompromitovanih pacijenata: 200 mg

aciklovira treba uzimati 4 puta dnevno u intervalima od oko 6 sati.

Kod teško imunokompromitovanih pacijenata npr. nakon transplantacije koštane srži ili kod pacijenata sa oštećenom resorpcijom iz creva Vaš lekar Vam može udvostručiti pojedinačnu dozu na 400 mg aciklovira, ili razmotriti intravensku primenu leka.

Trajanje profilaktičke primene zavisi od dužine trajanja perioda u kome su pacijenti pod povećanim rizikom.Vaš lekar će odlučiti koliko dugo da primenjujete ovaj lek.

Varicella i Herpes zoster

infekcija: 800 mg aciklovira treba uzimati 5 puta dnevno u intervalima od

oko 4 sata, uz izostavljanje noćne doze. Lečenje treba da traje 7 dana.

Kod teško imunokompromitovanih pacijenata npr. nakon transplantacije koštane srži ili kod pacijenata sa oštećenom resorpcijom iz creva treba razmotriti intravensku primenu leka.

Primenu leka treba započeti što pre nakon početka infekcije.

Herpesa zoster

infekcije daje bolje rezultate ukoliko se terapija započne odmah nakon pojave

osipa. Lečenje ovčijih boginja kod imunokompetentnih pacijenata treba započeti u toku prva 24 sata od pojave osipa.

Doziranje kod dece

Lečenje infekcija izazvanih

Herpes simplex

virusom i profilaksa infekcija izazvanih

Herpes simplex

kod imunokompromitovanih: deca uzrasta dve godine i starija treba da dobiju doze za odrasle, a deca mlađa od dve godine treba da dobiju polovinu doze za odrasle.

Za lečenje neonatalnih infekcija izazvanih

Herpes simplex

virusom, preporučuje se primena intravenskih

doznih oblika aciklovira.

Deca od 6 godina i starija: 800 mg aciklovira 4 puta dnevno.2-5 godina: 400 mg aciklovira 4 puta dnevno.Deca mlađa od 2 godine: 200 mg aciklovira 4 puta dnevno.

Lečenje treba da traje 5 dana.

Doziranje kod dece se može preciznije odrediti na sledeći način: 20 mg/kg telesne mase maksimalno 800 mg dnevno aciklovira 4 puta dnevno.

Ne postoje specifični podaci o supresiji infekcija izazvanih

Herpes simplex

virusom kod dece ili lečenju

herpes zoster infekcija kod imunokompetentne dece. Za lečenje

Herpes zoster

infekcije kod

imunokompromitovane dece, treba razmotriti intravensku primenu.

Doziranje kod starijih pacijenata:

Kod starijih pacijenata ukupni telesni klirens aciklovira se smanjuje uporedo sa klirensom kreatinina. Potrebno je održavanje adekvatne hidratacije starijih pacijenata koji uzimaju visoke oralne doze aciklovira. Posebno je važno smanjiti dozu kod starijih pacijenata sa oštećenom bubrežnom funkcijom.Uzimajte dosta vode dok ste na terapiji aciklovirom.

Doziranje kod oštećenja bubrega:

Kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega preporučene oralne doze za lečenje infekcija izazvanih

Herpes simplex

virusom neće dovesti do akumulacije aciklovira iznad nivoa utvrđenih pri intravenskoj

primeni leka. Međutim, kod pacijenata sa teškim oštećenjem bubrega klirens kreatinina manji od 10 mL/min preporučuje se smanjenje doze na 200 mg aciklovira 2 puta dnevno u intervalima od oko 12 sati.

Herpes zoster

infekcija, preporučuje se podešavanje doze na 800 mg aciklovira dvaput dnevno, u

intervalima od 12 sati, kod pacijenata sa teškim oštećenjem bubrega klirens kreatinina manji od 10 mL/min, i na 800 mg aciklovira 3 puta dnevno u intervalima od 8 sati kod pacijenata sa umerenim oštećenjem bubrega klirens kreatinina u rasponu 10-25 mL/min.

Nikada ne menjajte dozu svog leka pre nego što razgovarate sa svojim lekarom.

Ukoliko mislite da lek Aciklovir suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.

Način primene:

Oralna primena.

Tablete se gutaju cele, sa malo vode. Po potrebi, možete staviti tabletu u čašu, sipati vode dovoljno da pokrije celu tabletu najmanje 50 mL vode, a zatim promešati sadržaj i popiti ili dati detetu kome je lek propisan da popije. Uzimajte dosta vode dok ste na terapiji aciklovirom.

Ako ste uzeli više leka Aciklovir nego što treba

Ukoliko ste uzeli veću dozu aciklovira nego što bi trebalo, ili je greškom neko drugi uzeo Vaš lek, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom. Učinite ovako čak i ukoliko nema znakova nelagodnosti. Ukoliko idete kod lekara ili u bolnicu, ponesite sa sobom kutiju/ambalažu aciklovira.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Aciklovir

Ukoliko ste zaboravili da uzmete dozu leka, uzmite je čim se setite, a zatim narednu dozu u odgovarajuće vreme. Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu tabletu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Aciklovir

Ne prekidajte terapiju ukoliko Vam to nije lekar savetovao.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Ukoliko Vam se jave neke od sledećih alergijskih reakcija odmah prestanite sa upotrebom leka Aciklovir i obratite se Vašem lekaru: Retko mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek:

alergijska reakcija praćena oticanjem očnih kapaka, usana, jezika, i grla koje uzrokuje teškoće pri

disanju i gutanju angioedem

ozbiljna i životno ugrožavajuća alergijska reakcija koja se manifestuje osipom, oticanjem lica, zviždanjem u grudima, otežanim disanjem, padom krvnog pritiska, dezorijentacijom do gubitka svesti anafilaksa

Ostala neželjena dejstva su:

Česta

mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek:

bolovi u somaku

kožne reakcije posle izlaganja suncu fotosenzitivnost

povišena telesna temperatura

Povremena

mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek:

mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek:

uticaj na neke analize krvi i urina reverzibilno povećanje bilirubina i enzima vezanih za jetru, povišene vrednosti kreatinina i uree u krvi

porast vrednosti nekih enzima jetre

otežano disanje

Veoma retka

mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek:

malokrvnost anemija

smanjen broj leukocita u krvi leukopenija

smanjen broj trombocita u krvi trombocitopenija

uznemirenost

halucinacije priviđanje stvari

izražena pospanost

nestabilnost pri hodu i nedostatak koordinacije

otežan govor

psihotički simptomi kao što su nemogućnost jasnog razmišljanja i donošenja odluka

gubitak svesti koma

encefalopatija praćena poremećajem ponašanja, govora i pokreta očiju, ukočenošću vrat i osetljivosti na svetlost, paralizom dela ili celog tela

zapaljenje jetre hepatitis

žuta prebojenost kože i beonjača žutica

akutna bubrežna insuficijencija oštećenje funkcije bubrega praćena smanjenim ili potpunim

prekidom mokrenja

bol u donjem delu leđa, u predelu bubrega ili leđa neposredno iznad kuka bol u bubrezima

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek Aciklovir

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Aciklovir posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon “Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Aciklovir

Aktivna supstanca

Jedna tableta sadrži 200 mg aciklovira

Pomoćne supstance

Skrob kukuruzni; Laktoza, monohidrat; Celuloza, mikrokristalna;Povidon K-

30;Magnezijum-stearat.

Kako izgleda lek Aciklovir i sadržaj pakovanja

Aciklovir tablete su okrugle, bele, ravne tablete sa podeonom linijom na jednoj strani.Podeona linija služi samo da olakša lomljenje da bi se lek lakše progutao, a ne za podelu na jednake doze.

Unutrašnje pakovanje je PVC/Alu blister koji sadrži 5 tableta.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi pet PVC/Alu blistera ukupno 25 tableta i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

ZDRAVLJE AD LESKOVACVlajkova, 199, Leskovac

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

515-01-03208-17-001 od 19.07.2018.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji