Aciklovir Actavis 50mg/g krem


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Aciklovir Actavis krem; 50mg/g; tuba, 1x5g

  • ATC: D06BB03
  • JKL: 4139160
  • EAN: 8606107531311
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: R
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Aciklovir Actavis krem uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Aciklovir Actavis na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Aciklovir Actavis kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Aciklovir Actavis, 50 mg/g, krem

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Aciklovir Actavis i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što primenite lek Aciklovir Actavis

Kako se primenjuje lek Aciklovir Actavis

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Aciklovir Actavis

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Aciklovir Actavis i čemu je namenjen

Lek Aciklovir Actavis sadrži aciklovir, koji spada u grupu lekova koji deluju protiv virusa antivirotici. Aciklovir Actavis krem se koristi za lečenje infekcija kože izazvanih virusom

Herpes simplex

uključujući

genitalni herpes koji se prvi put javlja kao i onaj koji se ponovo javlja i herpes usana. Ovaj lek ulazi u virusnu ćeliju i blokira ključne procese za život virusa, što dovodi do prekida stvaranja novih virusa u ćelijama inficirane osobe.

2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Aciklovir Actavis

Lek Aciklovir Actavis ne smete primenjivati:

ukoliko ste alergični preosetljivi na aciklovir ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka navedene u odeljku 6. Ukoliko niste sigurni da li se ovo odnosi na Vas, konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što primenite Aciklovir Actavis.Pre primene Aciklovir krema proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom da li:imate oboljenja usled kojih Vaš imunski sistem ne funkcioniše najbolje i teže se bori sa infekcijama npr. imate HIV virus ili SIDU ili ste imali transplantaciju koštane srži. U slučaju bilo kakve infekcije obavezno se javite Vašem lekaru. Ukoliko niste sigurni da li se ovo odnosi na Vas, konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta.

Krem nije namenjen za primenu u oko, usnu duplju ili vaginu.Treba voditi račina da slučajno lek ne dođe u kontakt sa očima.Ukoliko krem ipak dospe u oči, isperite ih sa dosta hladne vode. Ako nakon toga osećate bol u očima, obratite se lekaru.

Drugi lekovi i Aciklovir Actavis

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

Primena leka Aciklovir Actavis sa hranom i pićima

Nema posebnih napomena.

Trudnoća i dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lekPotreban je oprez ukoliko se aciklovir primenjuje kod trudnica i dojilja.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Nema podataka koji bi ukazivali da aciklovir utiče na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Lek Aciklovir Actavis sadrži propilenglikol i cetilalkohol

Aciklovir Actavis krem sadrži propilenglikol koji može izazvati iritaciju kože i cetilalkohol koji može izazvati lokalnu kožnu reakciju kao što je kontaktni dermatitis.

3. Kako se primenjuje lek Aciklovir Actavis

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar . Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Operite ruke pre i posle korišćenja krema.

Najbolji efekat se postiže kada se što pre počne sa nanošenjem krema. Ako je u pitanju Vaša prva infekcijavirusom

Herpes simplex

počnite odmah da nanosite lek. Ukoliko redovno dobijate herpesne plikove, počnite

da koristite krem čim osetite da će se herpes pojaviti. Moguće je da ćete to osetiti kao bockanje, svrab ili peckanje.

Nanosite krem u tankom sloju na obolelu površinu na otprilike 4 sata tokom dana izostavljajući primenu tokom noći. To je obično 5 nanošenja dnevno, ali Vaš lekar može da propiše i drugačije.

Aciklovir Actavis krem treba primenjivati 4 dana za kada je promena na usnama labijalna infekcija i 5 dana za genitalnu infekciju. Ukoliko se herpesni plik groznica ne povuče u potpunosti nakon 4 odnosno 5 dana, možete da produžite primenu za još 5 dana. Ako do povlačenja nije došlo ni nakon 9 odnosno 10 dana, prekinite primenu krema i obratite se lekaru.

Ne kombinujte Aciklovir krem sa drugim kremovima ili losionima za kožu.

Ako ste primenili više leka Aciklovir Actavis nego što treba

Porazgovarajte sa Vašim lekarom ukoliko ste primenili previše krema Aciklovir Actavis. Acikovir Actavis krem je namenjen za primenu na koži. Ukoliko ga progutate, obratite se lekaru ili farmaceutu.

Ako ste zaboravili da primenite lek Aciklovir Actavis

Ukoliko ste zaboravili da primenite lek, primenite ga čim se setite. Međutim, ukoliko je vreme za sledeću primenu, preskočite propuštenu aplikaciju i nastavite po uobičajenij šemi. Nemojte primenjivati duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu.

Ako naglo prestanete da primenjujete lek Acikloovir Actavis

Ne prekidajte terapiju ukoliko Vam to nije lekar savetovao.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Veoma retko

mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek:

alergijska reakcija

Ukoliko imate alergijsku reakciju, prestanite sa upotrebom aciklovira i odmah se obratite lekaru.Simptomi alergijske reakcije mogu biti:

Osip, svrab, plikovi po koži

Otok lica, usana, jezika ili drugih delova tela

Kratak dah, zviždanje ili otežano disanje

Visoka telesna temperatura, nesvestica naročito pri ustajanju

Druga neželjena dejstva su:

Povremeno

mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek:

Osećaj peckanja ili žarenja posle primene krema

Blaga suvoća kože ili ljuštenje kože

mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek:

Crvenilo kože eritem

Osip po koži kontaktni dermatitis

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek Aciklovir Actavis

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Aciklovir Actavis posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „ Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Lek čuvati na temperaturi do 25

C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.

Rok upotrebe leka nakon prvog otvaranja je 3 tri meseca na temperaturi do 25ºC.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Aciklovir Actavis

Aktivna supstanca: aciklovir.Jedan gram krema sadrži 50 mg aciklovira.

Pomoćne supstance:Propilenglikol; Parafin, beli, meki; Parafin, tečni, laki; Cetilalkohol; Stearilalkohol; Poloksamer 407;

Natrijum-laurilsulfat; Voda, prečišćena.

Kako izgleda lek Aciklovir Actavis i sadržaj pakovanja

Beo homogen krem, karakterističnog mirisa, bez aglomerata, grudvica i stranih čestica.

Unutrašnje pakovanje: aluminijumska tuba. Veličina pakovanja: 5 g.Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna tuba i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole

ACTAVIS D.O.O. BEOGRADÐorđa Stanojevića 12Beograd

Proizvođač

1. ZDRAVLJE AD LESKOVAC,Vlajkova 199, Leskovac,Republika Srbija

2. HEMOFARM AD VRŠAC,Beogradski put bb, Vršac,Republika Srbija

Napomena: Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Septembar, 2018.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

515-01-04185-17-001 od 12.09.2018.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji