Abirateron Teva 500mg film tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Abirateron Teva film tableta; 500mg; blister, 6x10kom

  • ATC: L02BX03
  • JKL: 1039096
  • EAN: 8606017121749
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: R
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Abirateron Teva film tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Abirateron Teva na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Abirateron Teva kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Abirateron Teva, 500 mg, film tablete

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju

iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo

uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Abirateron Teva i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Abirateron Teva

Kako se uzima lek Abirateron Teva

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Abirateron Teva

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Abirateron Teva i čemu je namenjen

Lek Abirateron Teva sadrži aktivnu supstancu abirateron-acetat. Koristi se za lečenje kancera prostate kododraslih muškaraca koji se proširio na druge delove tela. Lek Abirateron Teva zaustavlja stvaranje testosterona u organizmu, što može usporiti rast kancera prostate.

Kada se lek Abirateron Teva propisuje za rane stadijume bolesti kada bolest još uvek reaguje na hormonsku terapiju, koristi se sa terapijom koja smanjuje koncentraciju testosterona terapija deprivacijom androgena.

Kad uzimate ovaj lek, lekar će Vam propisati i drugi lek koji se zove prednizon ili prednizolon kako bi se smanjila verovatnoća za razvoj visokog krvnog pritiska, nakupljanje vode u telu zadržavanje tečnosti ili smanjenje koncentracije kalijuma u krvi.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Abirateron Teva

Lek Abirateron Teva ne smete uzimati:

ako ste alergični preosetljivi na abirateron-acetat ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka navedene u odeljku 6..

ako ste žena, a posebno ako ste u drugom stanju. Lek Abirateron Teva je namenjen za primenu isključivo kod pacijenata muškog pola.

ako imate teško oštećenje jetre.

kombinaciji sa Ra-223 koji se koristi za lečenje raka prostate.

Nemojte uzimati ovaj lek ako se nešto od navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, porazgovarajte salekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete ovaj lek.

Upozorenja i mere opreza

Porazgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete ovaj lek:

ako imate problema sa jetrom

ako Vam je rečeno da imate visok krvni pritisak ili srčanu insuficijenciju ili nisku koncentraciju kalijuma u krvi niske vrednost kalijuma u krvi mogu povećati rizik od problema sa srčanim ritmom

ako ste imali drugih problema sa srcem ili krvnim sudovima

ako imate nepravilan ili ubrzan rad srca

ako imate otežano disanje

ako Vam se povećala telesna masa u kratkom vremenskom periodu

ako Vam otiču stopala, gležnjevi ili noge

ako ste ranije za lečenje kancera prostate uzimali lek ketokonazol

potrebi uzimanja ovog leka sa prednizonom ili prednizolonom

mogućim dejstvima na Vaše kosti

ako imate povećanu koncentraciju šećera u krvi.

Recite svom lekaru ako Vam je rečeno da imate bilo koju bolest srca ili krvnih sudova, uključujući probleme sa srčanim ritmom aritmija, ili ako se lečite lekovima za ova stanja.

Recite svom lekaru ako se javi žuta prebojenost kože ili očiju, taman urin, ili teška mučnina ili povraćanje, budući da to mogu biti znaci ili simptomi problema sa jetrom. Retko, može se javiti oštećenje funkcije jetre koje se naziva akutna insuficijencija jetre koja može dovesti do smrti.

Može se javiti smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca, smanjen seksualni nagon libido, mišićna slabost i/ili bol u mišićima.

Lek Abirateron Teva se ne sme primenjivati u kombinaciji sa Ra-223 radi mogućeg povećanja rizika od preloma fraktura kostiju ili smrti.

Ako treba da uzimate Ra-223 nakon terapije lekom Abirateron Teva i prednizonom/prednizolonom, morate sačekati 5 dana pre nego što započnete terapiju sa Ra-223.

Ako niste sigurni da li se nešto od navedenog odnosi na Vas, porazgovarajte sa lekarom ili farmaceutom prenego što uzmete ovaj lek.

Analize krvi

Lek Abirateron Teva može uticati na Vašu jetru, bez pojave bilo kakvih simptoma. Dok uzimate ovaj lek, lekar će periodično tražiti da obavljate analize krvi kako bi se otkrila eventualna dejstva na jetru.

Deca i adolescenti

Ovaj lek nije namenjen za primenu kod dece i adolescenata. Ako dete ili adolescent slučajno progutaju lekAbirateron Teva, odmah se javite u bolnicu i ponesite ovo uputstvo za lek sa sobom kako bi ga pokazali lekaru u hitnoj službi.

Drugi lekovi i Abirateron Teva

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove. Ovo je važno jer lek Abirateron Teva može pojačati dejstvo brojnih lekova uključujući dejstvo lekova za srce, lekova za smirenje, nekih lekova za šećernu bolest, biljnih lekova npr. kantarion i drugih lekova. Lekar će možda želeti da promeni dozu tih lekova. Osim toga, neki lekovi mogu da pojačaju ili smanjedejstvo leka Abirateron Teva. To može dovesti do neželjenih dejstava ili do toga da lek Abirateron Teva ne deluje kako bi trebalo.

Lečenje androgenom deprivacijom može povećati rizik od razvoja problema sa srčanim ritmom. Recite svom lekaru ako primate lekove:

koji se koriste za lečenje problema sa srčanim ritmom npr. hinidin, prokainamid, amjodaron i sotalol;

za koje je poznato da povećavaju rizik od nastanka problema sa srčanim ritmom [npr. metadon koristi se za ublažavanje bola i kao deo detoksikacije kod zavisnosti od droge, moksifloksacin antibiotik, antipsihotici koriste se za ozbiljna mentalna oboljenja].

Obavestite svog lekara ako uzimate bilo koji od gore navedenih lekova.

Uzimanje leka Abirateron Teva sa hranom, pićima i alkoholom

Ovaj lek se ne sme uzimati sa hranom videti odeljak 3, " Kako se uzima lek Abirateron Teva".Uzimanje leka Abirateron Teva sa hranom može izazvati neželjena dejstva.

Trudnoća , dojenje i plodnostLek Abirateron Teva nije namenjen za primenu kod žena.

Ovaj lek može naškoditi nerođenom detetu ako ga uzimaju trudnice.

Ako imate polni odnos sa ženom koja može da ostane u drugom stanju, koristite kondom i još neku efikasnu kontraceptivnu metodu.

Ako imate polni odnos sa trudnicom, koristite kondom kako biste zaštitili nerođeno dete.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Nije verovatno da će ovaj lek uticati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja alatima ili mašinama.

Lek Abirateron Teva sadrži laktozu i natrijum

slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol natrijuma 23 mg po dozi od dve film tablete od 500 mg, odnosno suštinski je bez natrijuma.

3. Kako se uzima lek Abirateron Teva

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar . Ako niste sigurni, proverite to sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Koliko leka uzeti

Preporučena doza je 1000 mg dve tablete jednom na dan.

Kako uzimati ovaj lek

Ovaj lek uzimajte oralno kroz usta.

Nemojte uzimati lek Abirateron Teva sa hranom. Uzimanje ovog leka sa hranom može dovesti do veće resorpcije leka nego što je potrebno i to može uzrokovati neželjena dejstva.

Lek Abirateron Teva uzmite kao jednu dozu, jednom dnevno, na prazan stomak. Lek treba uzeti najmanje dva sata posle jela, a pošto se tablete progutaju, nikakvu hranu ne treba uzimati još najmanje jedan sat. videti odeljak 2: "Uzimanje leka Abirateron Teva sa hranom".

Tablete progutajte cele sa vodom.

Tablete nemojte lomiti.

Lek Abirateron Teva se uzima sa lekom koji se zove prednizon ili prednizolon. Prednizon ili prednizolon uzimajte tačno onako kako Vam je rekao lekar.

Prednizon ili prednizolon treba da uzimate svakog dana sve dok uzimate lek Abirateron Teva.

Količina prednizona ili prednizolona koju uzimate možda će morati da se promeni ako imate neko hitno medicinsko stanje. Lekar će Vam reći ako budete morali da promenite količinu prednizona ili prednizolona koju uzimate. Nemojte prestajati da uzimate prednizon ili prednizolon osim ukolikoVam to ne kaže lekar.

Vaš lekar može takođe da Vam propiše i druge lekove dok uzimate lek Abirateron Teva i prednizon ili prednizolon.

Ako ste uzeli više leka Abirateron Teva nego što treba

Ako uzmete više leka nego što treba, odmah porazgovarajte sa lekarom ili idite u bolnicu.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Abirateron Teva

Ako zaboravite da uzmete lek Abirateron Teva ili prednizon ili prednizolon, uzmite uobičajenu dozu sledećeg dana.Ako zaboravite da uzmete lek Abirateron Teva ili prednizon ili prednizolon duže od jednog dana, bez odlaganja se javite svom lekaru.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Abirateron Teva

Nemojte da prestajete da uzimate lek Abirateron Teva, kao ni prednizon ili prednizolon ako Vam to ne kaže lekar.

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi sa primenom ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Prestanite da uzimate lek Abirateron Teva i odmah se javite lekaru ako primetite neki od sledećih simptoma:

Mišićnu slabost, grčenje mišića ili jako lupanje srca palpitacije. To mogu biti znaci da su smanjene vrednosti kalijuma u Vašoj krvi.

Ostala neželjena dejstva uključuju:Veoma česta

neželjena dejstva mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek:

Nakupljanje tečnosti u nogama ili stopalima, smanjene vrednosti kalijuma u krvi, povećane vrednosti testova funkcije jetre, visok krvni pritisak, infekcije urinarnog trakta, proliv.

Česta

neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek:

Visok nivo masnoća u krvi, bol u grudnom košu, nepravilni otkucaji srca atrijalna fibrilacija, srčana insuficijencija, ubrzano kucanje srca, teške infekcije koje se nazivaju sepsa, prelomi kostiju, poremećaj varenja, krv u mokraći, osip.

Povremena

neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek:

Poremećaj funkcije nadbubrežnih žlezda povezani sa problemima sa nivoom soli i vode, poremećaj srčanog ritma aritmija, mišićna slabost i/ili bolovi u mišićima.

neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek:

Iritacija pluća takođe se naziva alergijski alveolitis.

Oštećenje funkcije jetre takođe se naziva akutna insuficijencija jetre.

Nepoznato

ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.

Srčani udar, promene na EKG-u - elektrokardiogramu produženje QT intervala, teške alergijske reakcije sa otežanim gutanjem ili disanjem, otok lica, usana, jezika ili grla ili osip sa svarbom.

Kod muškaraca koji se leče od kancera prostate može doći do gubitka koštane mase. Lek Abirateron Teva u kombinaciji sa prednizonom ili prednizolonom može povećati gubitak koštane mase.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail: [email protected]

5. Kako čuvati lek Abirateron Teva

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ovaj lek nemojte upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe navedenog na kutiji i blisteru. Rok upotrebe se odnosi se na poslednji dan navedenog meseca.

Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Abirateron Teva

Aktivna supstanca je abirateron-acetat. Jedna film tableta sadrži 500 mg abirateron-acetata, što odgovara 446,3 mg abiraterona.

Pomoćne supstance su: laktoza, monohidrat; natrijum-laurilsulfat; kroskarmeloza-natrijum; celuloza,mikrokristalna; povidon K-30; magnezijum-stearat i silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni. Film obloga Opadry II 85F32410 Yellow sadrži: polivinilalkohol delimično hidrolizovan E1203; titan-dioksid E171; makrogol 4000 E1521; talk E553b i gvožđe-oksid, žuti E172.

Kako izgleda lek Abirateron Teva i sadržaj pakovanja

Film tabletaDuguljaste film tablete žute boje, sa utisnutom oznakom "A436" sa jedne strane i ravne sa druge strane.Dimenzije: aproksimativno 19 mm x 8,2 mm.

Unutrašnje pakovanje je PVC/ACLAR/PVC-Aluminijumski blister sa 10 film tableta.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 6 PVC/ACLAR/PVC-Aluminijumskih blisterasa po 10 film tableta i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole:

ACTAVIS D.O.O. BEOGRADĐorđa Stanojevića 12, Beograd

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Avgust, 2023.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

515-01-00151-21-002 od 07.08.2023.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji