Abasaglar® 100j./mL rastvor za injekciju u ulošku


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Abasaglar® rastvor za injekciju u ulošku; 100j./mL; uložak, 5x3mL

  • ATC: A10AE04
  • JKL: 0041667
  • EAN: 8606106511253
  • Vrsta leka: Biološki lekovi
  • Izdavanje leka: R
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Abasaglar® rastvor za injekciju u ulošku uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Abasaglar® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Abasaglar® kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Abasaglar

100 jedinica/mL, rastvor za injekciju u ulošku

insulin glargin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su za Vas važne. Uputstvo za upotrebu insulinskog pena nalazi se u pakovanju insulinskog pena. Pročitajte ga pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta. Videti odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Abasaglar i čemu je namenjen2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Abasaglar3. Kako se primenjuje lek Abasaglar4. Moguća neželjena dejstva5. Kako čuvati lek Abasaglar6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Abasaglar i čemu je namenjen

Lek Abasaglar sadrži insulin glargin. To je modifikovani insulin, veoma sličan humanom insulinu.

Lek Abasaglar se koristi za lečenje šećerne bolesti dijabetes melitusa kod odraslih, adolescenata i dece starije od 2 godine.

Šećerna bolest je vrsta oboljenja kod kojeg telo ne stvara dovoljno insulina za kontrolu vrednosti šećera u krvi. Insulin glargin dugotrajno i ravnomerno smanjuje vrednost šećera u krvi.

2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Abasaglar

Lek Abasaglar ne smete primenjivati

Ako ste alergični preosetljivi na insulin glargin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka navedeneu odeljku 6.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što primenite lek Abasaglar.Pažljivo pratite uputstvo o doziranju, kontroli analize krvi i mokraće, načinu ishrane i fizičkoj aktivnostifizički rad i rekreacija, o kojima ste razgovarali sa svojim lekarom.

Ako Vam je vrednost šećera u krvi suviše smanjena hipoglikemija, pratite uputstva za slučaj hipoglikemije vidite uokvireni tekst na kraju ovog Uputstva za lek.

Promene kože na mestu ubrizgavanja

Potrebno je menjati mesto ubrizgavanja kako bi se sprečile promene na koži kao što su kvržice ispod kože. Može se dogoditi da insulin ne deluje dovoljno dobro ako ga ubrizgavate u područje zahvaćeno kvržicama videti odeljak „Kako se primenjuje lek Abasaglar“. Obratite se svom lekaru ako trenutno ubrizgavate insulin u područje zahvaćeno kvržicama, pre nego što počnete da ga ubrizgavate u drugo područje. Vaš lekar Vam može reći da pažljivije pratite vrednost šećera u krvi i da prilagodite dozu insulina ili drugih antidijabetičkih lekova.

Pre putovanja se obavezno posavetujte sa svojim lekarom. Možda je potrebno da porazgovarate o sledećem:

da li vrstu insulina koju koristite možete da nabavite u zemlji u koju putujete,

potrebnoj količini insulina, igala i drugog pribora,

pravilnom načinu čuvanja insulina za vreme putovanja,

rasporedu uzimanja obroka i primene insulina za vreme putovanja,

mogućim uticajima promene vremenskih zona,

mogućim novim rizicima po Vaše zdravlje u zemljama koje ćete posetiti,

šta treba da uradite u hitnim slučajevima, ako se ne osećate dobro ili se razbolite.

Bolesti i povrede

Lečenje Vaše šećerne bolesti može zahtevati posebnu pažnju npr. prilagođavanje doze insulina, analize krvi i mokraće:

Ako ste bolesni ili teško povređeni, vrednost šećera u krvi može da se poveća hiperglikemija.

Ako ne jedete dovoljno, vrednost šećera u krvi može postati suviše smanjena hipoglikemija.

većini slučajeva biće Vam potrebna pomoć lekara.

Obratite se lekaru na vreme.

Ako imate šećernu bolest tipa 1 insulin zavisni dijabetes melitus, nemojte prekidati primenu insulina i nastavite da uzimate ugljene hidrate šećere u dovoljnoj količini. Uvek obavestite osobama koje brinu o Vama ili Vas leče da Vam je potreban insulin.

Lečenje insulinom može prouzrokovati da telo stvara antitela na insulin supstance koje deluju protiv insulina. Međutim, promena doze insulina biće potrebna samo u veoma retkim slučajevima.

Kod nekih pacijenata koji dugo boluju od šećerne bolesti tipa 2 i imaju oboljenje srca ili su imali moždani udar, a lečeni su pioglitazanom i insulinom došlo je do razvoja srčane slabosti. Obavestite svog lekara što je pre moguće ako primetite znake srčane slabosti kao što su neuobičajeno kratak dah ili naglo povećanje telesne mase ili lokalizovano oticanje pojava edema.

Primena pogrešnog insulina

Pre svake injekcije uvek morate proveriti pakovanje i nalepnicu na insulinu kako bi se izbegla zamena leka Abasaglar i drugih insulina.

Nema iskustva sa primenom leka Abasaglar kod dece mlađe od 2 godine.

Drugi lekovi i lek Abasaglar

Neki lekovi mogu da izazovu promenu vrednosti šećera u krvi smanjenje, povećanje ili oboje, zavisno od situacije. U svakom slučaju, možda će biti potrebno prilagoditi dozu insulina kako biste izbegli suviše smanjene ili suviše povećane vrednosti šećera u krvi. Budite veoma oprezni kada započinjete ili prestajete uzimati neki drugi lek.Obavestite svog lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru ako uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove. Pre nego što uzmete neki lek, pitajte svog lekara hoće li on uticati na vrednost šećera u krvi i šta treba da uradite ako bude potrebno.

Lekovi koji mogu dovesti do smanjenja vrednosti šećera u krvi hipoglikemija obuhvataju:

bilo koji drugi lek za lečenje šećerne bolesti,

inhibitore angiotenzin konvertujućeg enzima ACE-inhibitore koriste se za lečenje nekih srčanih oboljenja ili povišenog krvnog pritiska,

dizopiramid koristi se za lečenje nekih srčanih oboljenja,

fluoksetin koristi se za lečenje depresije,

fibrate koriste se za smanjenje povećane vrednosti masnoća u krvi,

inhibitore monoaminooksidaze MAO koristi se za lečenje depresije,

pentoksifilin, propoksifen, salicilate poput acetilsalicilne kiseline, koji se koristi za ublažavanje bolova i smanjenje povišene telesne temperature,

analoge somatostatina kao što je oktreotid, koji se koristi u lečenju retkih stanja kod kojih dolazi do povećanog lučenja hormona rasta,

sulfonamidske antibiotike.

Lekovi koji mogu izazvati povećanje vrednosti šećera u krvi hiperglikemija obuhvataju:

kortikosteroide kao što je „kortizon“ – koristi se u lečenju zapaljenja,

danazol lek koji deluje na ovulaciju,

diazoksid koristi se u lečenje visokog krvnog pritiska,

diuretike koriste se u lečenje visokog krvnog pritiska i povećanog zadržavanja tečnosti,

glukagon hormon pankreasa gušterače koji se koristi za lečenje veoma smanjene vrednosti šećera u krvi,

izoniazid koristi se za lečenje tuberkoloze,

estrogene i progestagene npr. iz kontraceptivnih pilula koje se koriste za kontrolu začeća,

fenotiazinske derivate koriste se u lečenju psihijatrijskih poremećaja,

somatropin hormon rasta,

simpatikomimetičke lekove npr. epinefrin adrenalin, salbutamol, terbutalin koji se koriste u lečenju astme,

hormone štitaste žlezde koriste se u lečenju oboljenja štitaste žlezde

atipične antipsihotike kao što su olanzapin i klozapin,

inhibitore proteaze koriste se za lečenje HIV infekcije.

Vrednost šećera u krvi može da se poveća ili smanji ako uzimate:

beta blokatore koriste se za lečenje visokog krvnog pritiska,

klonidin koristi se za lečenje visokog krvnog pritiska,

soli litijuma koriste se za lečenje psihijatrijskih poremećaja.

Pentamidin koristi se za lečenje nekih parazitarnih infekcija može da izazove hipoglikemiju posle koje, ponekad, može da nastupi hiperglikemija.

Beta blokatori, poput drugih „simpatolitičkih lekova“ npr. klonidin, gvanetidin i rezerpin, mogu da otežajuili sasvim prekriju prepoznavanje simptoma koji upozoravaju na suviše smanjenu vrednost šećera u krvi hipoglikemiju. Ako niste sigurni da li uzimate neki od prethodno navedenih lekova, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Uzimanje leka Abasaglar sa alkoholom

Vrednost Vašeg šećera u krvi može bilo da se poveća, bilo da se smanji, ako konzumirate alkoholna pića.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što uzmete ovaj lek. Postoji mogućnost da je potrebno promeniti Vašu dozu insulina u toku trudnoće i nakon porođaja. Pažljiva kontrola šećerne bolesti i sprečavanje hipoglikemije izuzetno su važni za zdravlje Vaše bebe.Ako dojite, obratite se Vašem lekaru jer će možda biti potrebno da Vam se promeni doza insulina i način ishrane.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Vaše sposobnosti koncentracije i reagovanja mogu biti oslabljene ako:

imate hipoglikemiju smanjenu vrednost šećera u krvi,

imate hiperglikemiju povećanu vrednost šećera u krvi,

imate problema sa vidom.

Imajte to na umu u svim situacijama u kojima sebe i duge možete izložiti riziku npr. ako upravljate vozilom ili rukujete mašinama. Konsultujte svog lekara da li smete da vozite ako:

imate česte epizode hipoglikemije,

ako su Vam prvi upozoravajući znakovi hipoglikemije slabije izraženi ili izostaju.

Lek Abasaglar sadrži natrijum

Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol 23 mg natrijuma po dozi, tj. suštinski je bez natrijuma.

3. Kako se primenjuje lek Abasaglar

Uvek primenite ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.Iako lek Abasaglar sadrži istu aktivnu supstancu kao lek Toujeo insulin glargin 300 jedinica/mL, ova dva leka se ne mogu koristiti jedan umesto drugog.. Prelazak sa lečenja jednim insulinom na drugi zahtevalekarski recept, medicinski nadzor i praćenje vrednosti glukoze u krvi. Molimo da se za dodatne informacijeobratite Vašem lekaru.

Na osnovu Vašeg načina života i rezultata analiza vrednosti šećera glukoze u krvi, kao i ranije upotrebe insulina, Vaš lekar će:

odrediti koliko leka Abasaglar Vam je dnevno potrebno i u koje vreme,

Vam reći kada treba da proverite vrednost šećera u Vašoj krvi i da li treba da uradite analize urina mokraće,

Vam reći kada ćete možda trebati da primenite veću ili manju dozu leka Abasaglar.

Lek Abasaglar je insulin sa dugotrajnim dejstvom. Vaš lekar će Vam možda reći da uzimate u kombinaciji sa kratkodelujućim insulinom ili drugim lekovima za lečenje visoke vrednosti šećera u krvi.

Na vrednosti šećera u krvi mogu uticati brojni faktori. Treba da znate koji su to činioci kako biste mogli da pravilno reagujete na promene vrednosti šećera u krvi i da sprečite da vrednost šećera postane suviše povećana ili suviše smanjena. Za dodatne informacije, pročitajte uokvireni tekst na kraju ovog Uputstva za lek.

Upotreba kod dece i adolescenata

Lek Abasaglar se može primenjivati kod adolescenata i dece starije od 2 godine. Primenite ovaj lek tačno onako kako Vam je rekao Vaš lekar.

Učestalost primene

Potrebna Vam je jedna injekcija leka Abasaglar svakog dana u isto vreme.

Način primene

Lek Abasaglar se ubrizgava potkožno. Lek Abasaglar NE smete UBRIZGAVATI u venu, jer će to dovesti do promene njegovog dejstva, i može uzrokovati hipoglikemiju.

Vaš lekar će Vam pokazati u koje područje na koži treba da ubrizgate lek Abasaglar. Kod svake injekcije promenite mesto uboda unutar određenog područja na koži.

Kako rukovati uloškom

Lek Abasaglar, ulošci smeju se upotrebljavati samo sa insulinskim penovima proizvođača Lilly, kako bi se osigurala primena tačne doze. Neki od tih penova možda se neće nalaziti na tržištu u Vašoj zemlji.

Pen treba koristiti na način preporučen u uputstvu proizvođača.

Uputstva proizvođača za upotrebu pena moraju se pažljivo pratiti za umetanje uloška, stavljanje igle i primenu injekcije insulina.

Kako bi se sprečio mogući prenos bolesti, isti pen može koristiti samo jedan pacijent.

Pregledajte uložak pre upotrebe. Uložak se sme upotrebiti samo ako je rastvor bistar, bezbojan i sličan vodi i ako nema vidljivih čestica u njemu. Lek Abasaglar je rastvor i ne treba ga mućkati ili mešati pre upotrebe.

Uvek upotrebite novi uložak ako primetite da Vam se regulacija vrednosti šećera u krvi neočekivano pogoršava. Uzrok tome je što postoji mogućnost da je insulin izgubio nešto od svoje efikasnosti. Ukoliko smatrate da imate problema sa lekom Abasaglar, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Posebna upozorenja pre primene injekcije

Pre injekcije uklonite mehuriće vazduha videti instrukcije za upotrebu pena.

Treba voditi računa da ni alkohol ni druga sredstva za dezinfekciju, kao ni druge supstance, ne kontaminiraju insulin.

Prazne uloške ne treba ponovo puniti ili ponovo upotrebljavati. U uložak se ne sme dodavati nijedan drugi insulin. Lek Abasaglar se ne sme mešati sa drugim insulinom ili nekim drugim lekom. Ne sme se razblaživati. Mešanje i razblaživanje može da promeni dejstvo leka Abasaglar.

Problemi sa insulinskim penom?

Pridržavajte se uputstva proizvođača za upotrebu pena.

Ukoliko je insulinski pen oštećen ili ne radi ispravno zbog mehaničkih oštećenja treba ga odbaciti i upotrebiti novi insulinski pen.

Ako ste primenili više leka Abasaglar nego što je treba

ubrizgali previše leka Abasaglar

ili niste sigurni koliko ste leka ubrizgali, vrednost šećera

krvi može da postane suviše smanjena hipoglikemija. Često kontrolišite vrednost šećera u krvi. Po pravilu, da biste sprečili pojavu hipoglikemije morate da uzimate više hrane i kontrolišete vrednost šećera u krvi. Za informacije o lečenju hipogikemije, pogledajte uokvireni tekst na kraju ovog Uputstva za lek.

Ako ste zaboravili da primenite lek Abasaglar

Ako ste propustili dozu leka Abasaglar ili niste primenili dovoljno insulina, vrednost šećera u krvi može suviše povećana hiperglikemija. Često kontrolišite vrednost šećera u krvi. Za informacije o lečenju hiperglikemije pogledajte uokvireni tekst na kraju ovog Uputstva za lek.

Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu.

Nakon primene injekcije

Ako niste sigurni koliko ste leka ubrizgali, proverite nivo šećera u Vašoj krvi pre donošenja odluke da liVam je potrebna još jedna injekcija.

Ako naglo prestanete da primenjujete lek Abasaglar

To može dovesti do ozbiljne hiperglikemije veoma povećane vrednosti šećera u krvi i ketoacidoze telo razgrađuje masti umesto šećera pa dolazi do nakupljanja kiselina u krvi. Nemojte prestati sa primenom leka Abasaglar pre nego što porazgovarate sa lekarom koji će Vam reći šta treba da bude urađeno.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Ukoliko primetite znake suviše smanjene vrednosti šećera u krvi hipoglikemija, odmah

mere za povećanje vrednosti šećera u krvi. Hipoglikemija suviše smanjena vrednost šećera u krvi može biti veoma ozbiljna i veoma je česta kod lečenja insulinom može se javiti kod više od 1 na 10 pacijenata. Mala vrednost šećer u krvi znači da u Vašoj krvi nema dovoljno šećera. Ako Vam se vrednost šećera u krvi suviše smanji, možete izgubiti svest. Ozbiljna hipoglikemija može da izazove oštećenje mozga, a može biti opasno po život. Za više informacija, vidite uokvireni tekst na kraju ovog Uputstva za lek.

Teške alergijske reakcije

retko, mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata – znaci mogu

uključivati reakcije kože velikog obima osip ili svrab po celom telu, teško oticanje kože ili sluzokožeangioedem, nedostatak vazduha, pad krvnog pritiska sa ubrzanim otkucajima srca i znojenjem. Ozbiljnealergijske reakcije mogu biti opasne po život. Odmah se obratite lekaru ukoliko primetite znake teškealergijske reakcije.

Promene kože na mestu primene injekcije

Ako ubrizgavate insulin isuviše često na istom mestu, masno tkivo na tom mestu može se istanjiti lipoatrofija,

može da se javi kod najviše 1 na 100 pacijenata

ili zadebljati lipohipertrofija

može da se javi

kod najviše 1 na 10 pacijenata

Uzrok pojave kvržica ispod kože takođe može biti nakupljanje proteina

zvanog amiloid amiloidoza kože; nije poznato koliko često se javlja. Može se desiti da insulin ne deluje dovoljno dobro ako ga ubrizgavate u područje zahvaćeno kvržicama. Promenite mesto ubrizgavanja kod svake injekcije kako biste pomogli sprečavanju takvih promena na koži.

Česta neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek

Reakcije kože i alergijske reakcije na mestu primene ubrizgavanja

Znaci uključuju crvenilo, neuobičajeno jak bol na mestu ubrizgavanja, svrab, osip, otok ili zapaljenje. Overeakcije mogu da se prošire i oko mesta primene. Većina blagih reakcija na insulin obično prolazi u roku od nekoliko dana do nedelja.

Retka neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek

Reakcije na oku

Značajne promene u vidu poboljšanja ili pogoršanja u regulaciji vrednosti Vašeg šećera mogu da uzrokuju privremeno pogoršanje Vašeg vida. Ako imate proliferativnu retinopatiju oboljenje očiju povezanu sa šećernom bolešću, teški napadi hipoglikemije mogu da dovedu do privremenog gubitka vida.

Opšti poremećaji

retkim slučajevima, lečenje insulinom može da dovede do nakupljanja vode u Vašem organizmu, sa otocima na listovima nogu i gležnjevima.

Veoma retka neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek

veoma retkim slučajevima, mogu se javiti poremećaj ukusa disgeuzija i mijalgija bol u mišićima.

Upotreba kod dece i adolescenata

Opšte gledano neželjena dejstva kod dece i adolescenata uzrasta od 18 godina ili mlađih slična su onima kod odraslih.

Kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina relativno su češće nego kod odraslih pacijenata prijavljene pritužbe na reakcije na mestu primene injekcije bol na mestu injiciranja, reakcija na mestu injiciranja i reakcije kože osip, koprivnjača.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjenu reakciju možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite:

www.alims.gov.rs

[email protected]

5. Kako čuvati lek Abasaglar

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Abasaglar posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Neotvoreni ulošciČuvati u frižideru na temperaturi od 2°C do 8°C. Nemojte zamrzavati lek. Nemojte čuvati lek Abasaglar u neposrednoj blizini pregrade za zamrzavanje, kao ni pored drugih zamrznutih pakovanja. Čuvati uložak u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

Ulošci u upotrebiUloške u upotrebi u penu za insulin ili rezervne uloške možete čuvati na temperaturi do 30°C najduže 28 dana, zaštićene od visokih temperatura i direktne sunčeve svetlosti. Uložak u upotrebi ne sme se čuvati u frižideru. Nemojte koristiti uloške posle isteka ovog perioda.

Ne upotrebljavajte lek Abasaglar ako primetite čestice u njemu. Upotrebljavajte lek Abasaglar samo ako je rastvor bistar, bezbojan i sličan vodi.

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Abasaglar

Aktivna supstanca je insulin glargin.1 mL sadrži 100 jedinica insulin glargina što odgovara 3,64 mg.

Pomoćne supstance su: cink-oksid, m-Krezol, glicerol, natrijum-hidroksid videti odeljak 2 „Leka Abasaglar sadrži natrijum“, hlorovodonična kiselina i voda za injekcije.

Kako izgleda lek Abasaglar i sadržaj pakovanja

Lek Abasaglar, 100 jedinica/mL, rastvor za injekciju u ulošku je bistar, bezbojan rastvor.

Lek Abasaglar uloške treba koristiti isključivo sa insulinskim penom za višekratnu upotrebu proizvođača Lilly. Jedan uložak sadrži 3 mL rastvora za injekciju, što odgovara ukupnoj količini od 300 jedinica.

Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole

PREDSTAVNIŠTVO ELI LILLY SUISSE SA, BEOGRAD NOVI BEOGRADVladimira Popovića 38-40, Beograd

Proizvođač

LILLY FRANCE – FEGERSHEIM, 2 rue du Colonel Lilly, Zone Industrielle, Fegersheim, Francuska

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Februar, 2022.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

515-01-01249-21-001 оd 22.02.2022.

HIPERGLIKEMIJA I HIPOGLIKEMIJA

Uvek sa sobom nosite određenu količinu šećera najmanje 20 g.

Nosite sa sobom neku informaciju o tome da ste dijabetičar.

HIPERGLIKEMIJA povećane vrednosti šećera u krvi

Ukoliko je vrednost šećera u krvi suviše povećana hiperglikemija, možda niste ubrizgali dovoljno insulina.

Zašto se javlja hiperglikemija?

Vrednost Vašeg šećera u krvi može da bude suviše povećana iz sledećih razloga:

niste primenili Vaš insulin ili ga niste primenili u dovoljnoj dozi, ili ako je postao manje efikasan, npr. ako nije bio pravilno čuvan,

Vaš insulinski pen ne radi ispravno,

ako vežbate manje nego obično, ako ste pod stresom emocionalno uznemireni ili uzbuđeni, ili imate povredu, imali ste operaciju, imate infekciju ili povišenu telesnu temperaturu,

ako uzimate ili ste uzimali neke druge lekove vidi odeljak 2, „Drugi lekovi i lek Abasaglar“.

Upozoravajući simptomi hiperglikemije

Žeđ, povećana potreba za mokrenjem, umor, suva koža, crvenilo lica, gubitak apetita, nizak krvni pritisak, ubrzani otkucaji srca, pojava glukoze i ketonskih tela u mokraći. Bol u trbuhu, ubrzano i duboko disanje, pospanost ili čak gubitak svesti, što može biti znak ozbiljnosti stanja ketoacidoza do kojeg dolazi usled nedostatka insulina.

Šta da uradite u slučaju hiperglikemije?

Proverite vrednost šećera u krvi i prisustvo ketona u mokraći, što pre od pojave simptoma hiperglikemije koji su napred opisani.

Teška hiperglikemija ili ketoacidoza moraju uvek biti lečeni od

strane lekara, obično u bolnici.

HIPOGLIKEMIJA suviše smanjena vrednost šećera u krvi

Ukoliko se vrednost Vašeg šećera u krvi suviše smanji, možete izgubiti svest. Ozbiljna hipoglikemija može izazvati srčani udar ili oštećenje mozga i može biti opasna po život. U uobičajenim okolnostima trebalo bi da možete da prepoznate kada se vrednost Vašeg šećera u krvi suviše smanji tako da možete da preduzmete odgovarajuće mere.

Zašto dolazi do hipoglikemije?

Primeri uključuju:

uprimili ste previše insulina,

propustili ste obrok ili ste ga odložili,

ne jedete dovoljno, ili jedete hranu koja sadrži manje ugljenih hidrata nego što je to uobičajenošećer i supstance slične šećerima zovu se ugljenim hidratima; međutim, veštački zaslađivači NISU ugljeni hidrati,

gubite ugljene hidrate usled povraćanja ili proliva,

pijete alkoholna pića, naročito ako ne jedete dovoljno,

izloženi ste većem fizičkom naporu nego što je to uobičajeno ili se bavite drugom vrstom fizičke aktivnosti,

ako se oporavljate od povrede ili operacije ili nekog drugog stresa,

oporavljate se od bolesti ili povišene telesne temperature,

uzimate ili ste prestali sa uzimanjem nekih drugih lekove videti odeljak 2, „Drugi lekovi i lek Abasaglar“.

Hipoglikemija može se takođe pojaviti i u slučaju da:

ste upravo započeli sa upotrebom insulina ili pak prešli na drugi insulin kada prelazite sa drugog bazalnog insulina na lek Abasaglar, hipoglikemija, ukoliko do nje dođe, verovatnije je da se pojavi ujutru nego tokom noći,

je vrednost šećera u Vašoj krvi skoro normalna ili pak nestabilna,

ste promenili područje na koži na kome primenjujete insulin npr. sa kože butine na kožu nadlaktice,

ako imate teško oboljenja bubrega ili jetre, ili neka druga oboljenja kao što je npr. hipotiroidizam.

Upozoravajući simptomi hipoglikemije

Vašem telu

Simptomi koji Vam ukazuju da vrednost šećera u krvi previše ili prebrzo pada su: znojenje, lepljiva koža, uznemirenost, ubrzani otkucaji srca, visok krvni pritisak, osećaj lupanja srca i nepravilni otkucaji srca. Ovi simptomi se često razvijaju pre nego što se pojave simptomi smanjene vrednosti šećera u mozgu.

Vašem mozgu

Sledeći simptomi ukazuju na smnjenu vrednost šećera u mozgu: glavobolja, izrazita glad, mučnina, povraćanje, umor, pospanost, poremećaji spavanja, nemir, agresivno ponašanje, poremećaj koncentracije, umanjene reakcije, depresija, zbunjenost, poremećaji govora ponekad potpuni gubitak sposobnosti govora, poremećaji vida, drhtanje, nemogućnost kretanja paraliza, osećaji peckanja parestezije, ukočenost vilica i osećaj trnjenja u predelu usta, vrtoglavica, gubitak samokontrole, nesposobnost vođenja brige o sebi, napade, gubitak svesti.Prvi simptomi koji upozoravaju na hipoglikemiju „simptomi upozorenja“ mogu biti promenljivi, manje izraženi ili potpuno izostanu ako:

ste starijeg životnog doba, ako dugo imate šećernu bolest ili ste oboleli od određene vrste neurološke bolesti koja se naziva „dijabetesna autonomna neuropatija“,

ste nedavno imali suviše smanjenu vrednost šećera u krvi npr. dan pre toga ili ako se hipoglikemijasporo razvija,

imate skoro „normalnu“ vrednost šećera ili ako se vrednost šećera u krvi znatno poboljšala,

ste nedavno prešli sa insulina životinjskog porekla na humani insulin kao što je lek Abasaglar,

uzimate ili ste uzimali neke druge lekove videti odeljak 2 „Drugi lekovi i lek Abasaglar“.

takvim slučajevima, kod Vas može nastati teška hipoglikemija pa čak i gubitak svesti pre nego što i postanete svesni problema koji Vas je zadesio. Morate poznavati simptome koji Vas upozoravaju na hipoglikemiju. Ako je potrebno, češće merite vrednost šećera u krvi jer Vam to može pomoći u prepoznavanju blagih epizoda hipoglikemije. Ako niste sigurni da ćete prepoznati simptome, izbegavajte situacije u kojima zbog hipoglikemije možete izložiti riziku sebe ili druge npr. vožnja automobila.

Šta uraditi u slučaju hipoglikemije?

1. Nemojte primeniti insulin. Odmah uzmite približno 10 do 20 grama šećera, npr. glukoze, šećera u kockama ili napitak koji sadrži šećer. Upozorenje: molimo Vas da imate u vidu da veštački zaslađivači i hrana sa veštačkim zaslađivačima npr. dijetalnih napitaka ne pomažu u lečenju smanjene vrednosti šećera ukrvi.

2. Zatim pojedite nešto što ima dugotrajno dejstvo u povećanju vrednosti šećera u krvi npr. hleb ili testenina. O tome ste prethodno trebali da razgovarate sa svojim lekarom ili medicinskom sestrom.S obzirom na to da je lek Abasaglar dugodelujući insulin, oporavak od hipoglikemije može potrajati duže .

3. Ako do hipoglikemije ponovo nastupi, uzmite još 10 do 20 grama šećera.

4. Odmah se obratite lekaru ukoliko ne možete sami da kontrolišete hipoglikemiju ili ukoliko se ona ponavlja. Obavestite rodbinu, prijatelje, i osobe u svojoj okolini o sledećem:

Da će Vam, ukoliko niste u stanju da gutate ili ukoliko ste u besvesnom stanju, biti potrebna injekcija

glukoze ili glukagona leka koji povećava vrednost šećera u krvi. Te injekcije treba primeniti čak i onda kada nije sigurno da imate hipoglikemiju.

Savetujemo Vam da odmah po uzimanju glukoze odredite vrednost šećera u Vašoj krvi, kako biste proverili da li se zaista imate hipoglikemiju.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji